ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 21 MAART 1941 OPOEHOI ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT PrIJt f 1.50 p. kwartaal, bulten Zierlkzeo 1797 - 1889 (1.80. Voor het buitenland f 16.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummert 6 cent. Ver- ichijnt dagelijks, behalve Zondags. Uitgave N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAAROASG 80. 14599 ADVERTENTIES PrIJi: S3 cent per regel, minimum 88 cent, Bij contract ipeclale prijzen. Grootte der Ietter» naar plaatsruimte. Succesje» 70 ct. INZENDING TOT '8 MORGENS 9.30 UUR POLITIEKE PROBLEMEN De toestand in den Batkan Gerede, de Turksche ambassadeur, heeft den Führer een eigenhandigen brief van den president der Turksche republiek, Ismet Inönü, overhandigd. Hitier heeft Gerede verzocht aan Inönü zijn dank voor deze boodschap over te brengen. Na de ontvangst van het Turksche antwoord op de speciale Duitsche bood schap aan den Turkschen staatspresident, kan men zeggen, dat een verheldering van de wederzijdsche standpunten inge treden is. Aldus de opvatting, die gis teren in politieke kringen te Berlijn werd vernomen. In dezelfde kringen liet men zich slechts zeer terughoudend uit over de ontmoeting tusschen Eden, den Engelschen minister van Buitenlandsche zaken, met Sarad- jogloe, den Turkschen minister van bui tenlandsche zaken. In de Wilhelmstrasse achtte men, aldus de N.R.C., het Turk sche communiqué over deze ontmoeting zeer opvallend, omdat hierin met na druk verklaard werd, dat deze ontmoe ting op Cyprus op wensch van Eden was gearrangeerd. De betrekkingen tusschen D u i t s c h- land en Griekenland schijnen zich langzamerhand duidelijker te gaan af- teekenen. De antwoorden van de Griek sche regeering ter zake van de punten welke voor Duitschland van groot be lang zijn, te weten de betrekkingen van Griekenland met Engeland en de Ver- eenigde Staten moeten een uitwijkend en dilatorisch karakter hebben gehad. Naar men zal weten is intusschen Roosevelt tot eereburger van Athene be noemd en heeft men de Academiestraat in die stad in Rooseveltstraat herdoopt. In normale tijden zou deze handelwijze geen internationaal politieke strekking hebben gehad, maar in de tegenwoordige omstandigheden kan men er een demon stratie in zien en van Grieksche zijde een uiterlijk teeken van den tegenzin om met Duitschland door concessies op goeden voet te komen. Wat de landingen van Engelsche troe pen aangaat, wordt te Berlijn nauwe lijks geloof gehecht aan de in verband daarmede hier en daar genoemde groote getallen, omdat Engeland in het Oosten van de Middellandse he Zee niet over voldoende tonnage beschikt om in derdaad in korten tijd een troepenmacht van beteekenis over te brengen. Maar dat er inderdaad op eenige punten van het Grieksche vasteland Engelsche strijd krachten zijn ontscheept, zij het ook in betrekkelijk geringen omvang, daaraan wordt steeds minder getwijfeld. Naar ver luidt maakt het Grieksche gezantschap te Berlijn zich gereed om zoo noodig te vertrekken. Alles bijeengenomen schijnt de hoop op een vreedzaam accoord dus gering te zijn geworden. Aan het bezoek van Bardossy, den nieuwen Hongaarschen minister van bui tenlandsche zaken aan Berlijn mag stellig meer belang worden toegekend dan een uitsluitend beleefdheidsbezoek zou heb ben. Men zou echter op het oogenblik te ver gaan indien men beweerde, dat Hongarije zal worden verzocht tusschen Duitschland en Zuid-Slavië te bemidde len, al zal nochtans de Zuid-Slavische kwestie in den loop van de gesprekken wel te pas worden gebracht. De te Belgrado verschijnende offici euze „Vreme" legt nog eens den nadruk iop het streven van Joegoslavië om met zijn buren tot overeenstemming te komen en aan Zuid-Oost-Eunopa een duurzamen vrede te waarborgen. De politieke si tuatie vereischt verdieping en verster king van de Duitsch-Joegoslavische be trekkingen. Joegoslavië moet zich naast die buren scharen, waarmede het be langrijke economische betrekkingen on derhoudt en waarmede het in hetzelfde Europeesche levensgebied woont. Dat is in het belang van Joegoslavië en zijn bevolking, waarbij wederzijdsch respect den besten weg vormt. In dezen geest zullen ook de politieke banden van Joegoslavië met zijn machtigsten buur man steeds nauwer aangehaald kunnen worden. Volgens berichten uit Londen, die via het neutrale buitenland te Rerlijln zijn opgevangen, was de aanval dien de Duit sche luchtmacht gisternacht op Londen heeft gedaan, het grootste Quchtbbmbar- demient. ooit op Engeland ondiernomien. Zelfs heL bombardement van Coventry, •wordt /door dezen aamvail in de schaduwl ISMET INONU, de president der Turksche republiek, heeft geantwoord op de Duitsche boodschap. (Archief Z.N.B.) Duitsch weermachtsbericht Londen on de Theemimonding hevig bestookt Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; Onderzeebooten hebben 59500 BRT. vij andelijke koopvaardijscheepsruiante, deel uitmakend van krachtig beschermde kon vooien, tot zinken gebracht. Onder de vernietigde scheepsruimte bevond zich een depötschip voor de walvisohvaart van 200U0 BRT. Andere koopvaardijsche pen met te zamen 21000 BRT werden zwaar beschadigd. Zeer sterke formaties ge vechtsvliegtuigen ondernamen vannacht bij goed uitzicht aanvallen met doorslag gevende uitwerking op voor de oorlog voering belangrijke doelen der Britsche hoofdstad. Hierbij werden vooral de ha venwijken met brisantbommen van aller lei kaliber en met brandbommen bestookt De aanval welke ,6 uur duurde richtte de grootste verwoestingen aan in de Royal Victoria Docks, de Royal Albert Docks, de King George Docks en in de ha veninstallaties in de bocht van de Theems. Uitgebreide brandhaarden en tot op grooten afstand zichtbare ont ploffingen werden waargenomen. Ook in fabrieksinstallaties ten Noord-Oosten van de Theemsmonding zijn voltreffers van bommen geplaatst. Koopvaardijschepen I in de Theems geraakten in brand. Ver- kennihgsvliegtuigen deden gisteren met j goed succes een aanval op een krachtig I beschermd konvooi. Een koopvaardijschip j van 7000 BRT. werd tot zinken gebracht. Twee andere schepen van bij elkaar plm. 10.000 BRT. werden door bommen zwaar beschadigd. Bij een aanval van jacht- vliegtuigen op Zuiid-Engeland verloor de vijand in luchtgevechten drie vliegtuigen van het type-Spitfire. In Noord-Afriika schoot Duitsche lucht doelartillerie een Britsche gevechtsvlieg tuig omlaag. In den nacht van 19 op 20 Maart vloog de vijand slechts meit en kele vliegtuigen West-Duitschland binnen Door het uitwerpen van een gering aan tal brisant- en brandbommen, werd uit sluitend schade aan gebouwen in de woonwijk van een stad berokkend. De verliezen van den vijand bedroegen gis teren 4 vliegtuigen. Het Duitsche 1-ucht- wapen heeft geen toestellen verloren. Italiaansch weermachtsbericht Da slag rond Karen Het 286e weermachtsbericht luidt als volgt: Aan het Grieksche front bedrij vigheid der artillerie, vooral in den sec tor van het 11e leger. Onze vliegtuigen hebben in scheervlucht wegen, gemecha niseerde kolonnes en troepenkantonnemenb ten en opslagplaatsen van den vijand aan gevallen. Het is gebleken, dat bij de vijan delijke luchtaanvallen in de laatste dagen op Valona ondernomen, nog een Britsch vliegtuig is neergeschoten. In Noord-Afrika heeft de artillerie vijandelijke strijdkrachten, die ons gar nizoen trachtten te naderen, hevig onder vuur genomen. Italiaansche vliegtuigen hebben de vijandelijke luchtbasis Berka (Bengasi) gebombardeerd. Afd. Duitsche vliegtuigen hebben verscheidene vijande lijke stellingen en installaties aangevallen. In den nacht van 18 op 19 Maart heeft de vijand 'n luchtaanval op Tripolis gedaan. Eenige personen werden gedood of ge wond; er is eenige schade aangericht. Een der vijandelijke vliegtuigen werd doior ons afweergeschut getroffen en viel bran dend neer. Boven de Aegeïsche Zee zijn onze vliegtuigen slaags geraakt met af- deelingen vijandelijke jagers. Een vlieg tuig van het type Hurricane werd neer gehaald. Een onzer bommenwerpers is niet op zijn basis eruggekeerd. In O o s t-A f r i k a duurt de slag bij Keren voort. In weerwil van de ernstig geleden verliezen en de krachtige vijan delijke luchtactie, hebben onze troepen op verscheidene plaatsen tegenaanvallen gedaan. Onze luchtmacht was gedurende den slag buitengewoon bedrijvig en be stookte de vijandelijke artillerie met bom men en de vijandelijke troepen en geme chaniseerde strijdmiddelen met machine geweervuur. Onze bommenwerpers plaat sten treffers op het vliegveld van Agor- i dat, waar groote branden uitbraken. Be- halve de vijandelijke vliegtuigen, waar- 1 van in het weermachtsbericht van giste ren werd gemeld dat zij vernield wa ren, zijn nojg 4 andere vijandelijke jagers neergehaald. In de zóne van Djidjiga bie den onze afdeelingen weerstand aan de vijandelijke aanvallen op de pas van Marda, ten Noord Oosten van Djidjiga. VERSCHILLENDE BERICHTEN Goed* voeding in dezen tijd In de huishoudschool te Middelburg is deze week door de echtgenoot© van den burgemeester .aldaar een tentoon stelling geopend „Goede voeding in de zen tijd", welke expositie door de com missie inzake Huishoudelijke Voorlich ting in het leven is geroepen. Na de plechtige opening, heeft, naar de P.Z.C. mededeelt, de waarnemend commissaris in de Provincie, mr. P. Dieleman, het woord gevoerd. Als, voorzitter van de provinciale commissie voor Huishoude lijke Voorlichting deelde spr. o.a. mede, dat op het platteland reeds een kleine honderd cursussen zijn gehouden. Spr hoopte dat later, na Middelburg en Goes, ook Zierikzee, waar hij de huis houdschool van de Z.L.M. ter beschik- king stelde, Terneuzen en wellicht nog andere centraal gelegen plaatsen in Zee- lend een beurt zullen krijgen. Mr. L. J. A. Trip treedt af De secretaris-generaal van net depar tement van financiën, mr. L. J. A. Trip, heeft den rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebiedi rijksminister Seyss Inquart verzocht, hem eervol ont slag te verleenen uit zijn ambt van secre taris-generaal van het departement van financiën. j De rijkscommissaris heeft aan dezen wensch voldaan en tevens aan mr. Trip ontheffing verleend uit zijn functie van president der Nederlandsche Bank. Hij I heeft den heer Trip zijn dank tot uit drukking gebracht voor den in het be lang van het Nederlandsche leven ver- I richten arbeid. Engaliche vliegtuigen boven ons land Verscheidene Engelsche vliegtuigen zijn Woensdagavond boven ons land versche nen en hebben op eenige plaatsen brisant- en brandbommen of wel lichtfakkels uit- 1 geworpen. De meeste zijn in het open veld terecht gekomen en hebben geen schade veroorzaakt. In verscheidene plaatsen zijn huizen beschadigd, echter niet in ernstige mate. Twee burgers zijn zwaar gekwetst, eenige andere licht ge- i kwetst. Tenslotte ,is er eenige glasschade aan woonhuizen en broeikassen aangericht. Dezen zomer toch consumptfa-iji Naar het Vad. verneemt zijn nog be sprekingen gaande over het vraagstuk der ijsbereiding voor den zomer. Dat is een vraagstuk geworden door de diverse distributiemaatregelen, j De Nederlandsche Bond van Markt- koopliedenvereeniging boezemt deze zaak natuurlijk veel belang in. De bond ver nam, dat bet plan is de ijsbereiding zij bet met beperkingen te laten i doorgaan. Suiker zal worden verstrekt. De bindmiddelen, die schaarsch zijn, zui- len worden gedistribueerd. Wafels, bè- kers, zijn in voldoende mate beschikbaar. Het gaat alleen nog om de regeling voor de melk, die het belangrijkste bestand- deel is. Vijfjarig malija op itap I Dinsdagmiddag is een 5-jarig meisje dat met haar moeder boodschappen aan het doen was, op den Bergweg te Rot terdam zoek geraakt. Het kind liep weg, toen de moeder in een winkel was en bleek spoorloos verdwenen. De politie werd te hulp geroepen, maar ook deze slaagde er niet in het meisje te vinden. Eindelijk kreeg men Woensdagmiddag uit Scheveningen bericht, dat de politie daar een meisje had aangetroffen, dat men maar niet thuis kon brengen. Uit het signalement kon men vaststellen, dat dit het Rotterdamsche kind was. Gebleken is, dat het meisje, na van haar moeder te zijn weggeloopen, het station Bergweg is binnengegaan. Er stond daar juist een trein voor het per ron en daarin is de kleine gestapt. Het moet wat heen en weer hebben ge- loopen in een wagon en daardoor heb ben zoowel de passagiers als het per soneel gedacht, dat het bij een familie behoorde. Te Scheveningen, het eindpunt van de treinreis, verliet het meisje den trein en bij de controle moet zij weer den indruk hebben gevestigd bij een familie te hooren. Op straat trof de politie het kind aain. Deze dacht eerst dat het een Sche- veningsch of een Haagsch kind was en begon te informeeren waar het precies thuis behoorde. Daar het meisje een spraakgebrek heeft, was het moeilijk om met haar aan het praten te raken. Tot Woensdagmiddag heeft de politie te Scheveningen voor het meisje gezorgd en toen kwam zij er achter, dat het te Rotterdam thuis behoort. Een vriendelijke rechercheur heeft de vermiste Woensdagavond bij de ouders gebracht. Thsediaven achterhaald Dezer dagen is te U tr echt ruim 140 kg thee uit een winkel van De Gruyter gestolen. Het opsporingswerk van de re cherche is beloond door die arrestatie van vijf personen, die bij dezen diefstal betrokken zijn. Eerst werden de twee daders, een 27-jarige chauffeur en een 26-jarige fabrieksarbeider, aangehouden, waarna twee handlangers en de heler werden gearresteerd. Er kwam aan het licht, dat de daders, die den weg in den winkel goed ken den, zich toegang hebben verschaft aan die achterzijde van de zaak. Een passee- renden aapjeskoetsier verzochten zij hen te vervoeren naar de woning van een hunner. De meegenomen thee vertegen woordigde een waarde van f1700. De dieven begaven zich dienzelfden avond naar een café in de buurt, waar zij een afspraak hadden gemaakt met een thee handelaar, die de voorraad van hen kocht. Deze handelaar had op zijn beurt een handlanger, ,die er voor zorgde, dat de thee clandestien -aan de man werd ge bracht. Toen de politie de lucht van deze zaak kreeg en hier en daar huiszoekingen ver richtte, namen de dieven de wijk naar Den Haag, maar binnen vierentwintig uur had de Utreehtsche recherche, in samenwerking met de Haagsche politie, de vijf mannen te pakken. Het grootste dèel van de thee is achterhaald. Diefstal via dekgoot In een zaak in gedistilleerd aan dei O.Z. Koftk te Aims ter d ami vermiste de eigenaar steeds Allerlei flesschen -met dranken, die spoorloos uit zijln huis ver dwenen. Sporen van braak wanen niet te vinden, terwijl hij er steeds voor zorgde, dat zijln zaak na sluitingsuur behoorlijk was gesloten. Hijl raadpleegde de re cherche en deze stelde temlotte op het I dak van het huis een onderzoek in. En jawed; in een dakgoot 'vond de politie) een.... flesch advocaat. I Daar de speurders veronderstelden, dat 1 de flesch wiel zou worden weggehaald, (bleven zijl op wacht. Toen hun geduld langen tijld op de proef twas gesteld, zagen zij: plotseling uit het dakraam van een aangrenzend perceel een jongeman te voorschijn toomien, die voorzichtig in de goot klauterde en een greep naar de flesch deed. Op dat o ogenblik deden ook de politiemannen een greep en zij1 had- iden een jongeman in den kraag. De! Idief 'werd naar het politiebureau ge bracht, waar hijl spoedig bekende meer af te iweten van de verschillende dief stallen, die den laiatsten tijd waren gei- pleegd. Twee leden van de zaak in ge distilleerd zetten de flesschen steeds in d© dakgoot neer, waarna hijl voor het verdere vervoer zorgde. Dikwijls vteit- kochten zij' de flesschen, doch zoo nu. I en dan namen zijl er zelfs 'eens een) vroolijken avond van. De rechercheurs arresteerden vervol gens nog drie iniannen, onder wie de twee bedienden van de zaak, zoodat vier ntenschen In arrest zijln gesteld. Hoop op 'n vraadzaam Duitich- Grhkfch accoord varmindard Varheldarlng van standpunten tusschan Duitschland an Turkija Mr. L. J. A. Trip trad af als sacra- taris-ganareal van Financiën Zal ar d*z*n zomer toch con- sumptfeijs verkrijgbaar zijn? D* bevolking van da Zaauwich* Noordgroep In hat vorige jaar Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.64 uur onder. Morgen komt zjj om 7.40 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Nieuwe maan 27 Maart; eerste kwartier 5 April. In heel Nederland gaan thans de col lectanten van huis tot huis, om nog maals een offer te vragen voor steun aan den behoeftigen landgenoot. Onder groote opoffering hebben dui zenden zich voor dit werk beschikbaar gesteld. Opent uw deuren voor hen, weesi vriendelijk voor hen en zorgt, dat uw gift klaar ligt, of stelt het bedrag aan een uwer huisgenooten ter hand, indien gij uw woning verlaat, opdat de collec tant niet vele malen naar hetzelfde adres behoeft terug te keeren. Vele Nederlanders zien vol verwach ting ook naar uw offer uit. Zondegertsendlenst Zierikzee ZONDAG 23 MAART: Dr. van Hoorn en Dr. Verspyek. Een groep Spaansch-repufoftikeinsche vluchtelingen en een aantal leden vani de voormalige internationale hlrigade, die na den Spaanschen (burgeroorlog in con centratiekampen iin Fr,ainkrij(k zaten, zijn in de Sovjetunie aangekomen, waar men hen met open armien heeft ontvangen. Zijl zullen van staaswege in de gelegen heid worden gesteld ieen tijd lang uit te rusten, waarna ze- aan werk zullen iworden geholpen. (SPT) Op de iniarinewerf van Boston is door verscheidene ontploffingen brand uitge- 'btroken. Het vuur verbrak de bede stroomvoorziening, zoodat 10.000 arbei ders den heeften dag niet konden wer ken. Alle werkzaamheden aan de tal rijke daar liggende schepen moesten ge staakt worden. De Ibland zou door slechte isolatie ontstaan zijln. (DiNB) PREDIKBEURTEN Zondag 23 Maart. Ned. flerr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, da. Valetoo. Kleine kerk. 10, da. Pijnaoker Hordijk (Doopsbed.) en 3 ure, de beer v. Wijok, evangelist in België. Lnth. Kerk. Geen dienst. Geret. Kerk. 10.30 en 3 nre, de. Leene. Ghr. Geref. Kerk. 10.30 en 3.30 are, ds. Hoogendoorn. Geref. Gent. (St.-Domnsstraat) 10,30, 3 en 7 are, Leeskerk. Oad-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poststrait) 10 Heiligingedlenst, 3.30 Verblijding», samenkomst en 7 ure, Verlossingseamen- komst. Alle samenkomsten onder leiding ran adj. Kas en kapt. Torenbeek.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1