ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 20 MAART 1941 OPGENO] ZIERIKZEESCHE COURANT H.H. Adverteerders De Kern ABONNEMENT 1797 - 1889 Prlji 11.50 p. kwartaal, bulten Zlerikzeo [1.80. Voor het buitenland [10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummert 5 cent. Ver- ■chijnt dagelijkt, behalve 't Zondag». Uitgave N.V. de Zierikzeeoche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.t M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14598 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 oent, BIJ contract speciale prijzen. Grootte dei letters naar plaatsruimte. Succesj es 70 ct. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR POLITIEKE PROBLEMEN De Amerlkaansche steunpuntenpolitiek Toen Commodore Perry in het voor jaar van 1833 aan het hoofd van eenige Amerlkaansche oorlogsschepen in de baai van Tokio verscheen, om op eenigszins ongebruikelijke wijze den wensch van President Filmore te vervullen en Japan te dwingen, zijn hermetische afzondering op te geven en handelsbetrekkingen pan te knoopen, had dit het gewenschte ge volg. In 1858 werd tusschen beide landen een handelsverdrag gesloten. Van dien tijd dateert de ontwikkeling van Japan. In het begin scheen Amerika zich er weinig van aan te trekken. Ook toen in 1867 Alaska door Rusland werd ge kocht, kon men nog niet spreken van een soort brug, die over den Stillen Oceaan heen de Vereenigde Staten dich ter bij de nieuwe Aziatische mogendheid zou brengen. Eerst na den oorlog tusschen China en Japan, toen China werd verdeeld in „be langensferen", legden de Vereenigde Sta ten meer interesse aan den dag. Staats secretaris Hay proclameerde de poilitiek van de „open deur", om te zorgen, dat Amerika zijn aandeel in den buit niet zou ontgaan. Daardoor waren de Ver eenigde Staten in den waren zin des woords een Pacifistische mogendheid ge worden, hetgeen duidelijk aan den dag kwam doordat zij zich in 1898 in het bezit stelden van Hawai en enkele maan den later ook van de Phillippijnen, die tot dusverre Spaansch bezit waren. Dat tegelijkertijd het eiland Guam en het Oos telijke deel van de Samoagroep Ameri- kaansch werd, had in dien tijd nog niets alarmeerends. Het wantrouwen van Japan werd voor het eerst gewekt door den Vrede van Portsmouth, die door bemiddeling van Theodoor Roosevelt tot stand was gekomen (5 Sept. 1905). Hierbij ontving Japan wel is waar het Zuidelijke deel van Sachalin en verwierf het 't protectoraat over Korea, doch de Amerikanen hadden tegelijk weten te bewerken, dat het geen schadevergoeding kreeg. Door den we reldoorlog veranderde de toestand op nieuw. In de eerste plaats kon Japan door het uitbreiden van zijn handels betrekkingen zijn uitvoer-balans actief maken en tevens zijn marine zoodanig versterken, dat het na Engeland en Ame rika de derde plaats innam. Hoewel door de tusschen Lansing en Isjii gesloten overeenkomst (1917) de „bijzondere be langen" van Japan in China werden erkend, kon dit verdrag, dat zes jaar later werd opgezegd, niet verhinderen, dat de V. S. steeds duidelijker hun eigen doeleinden nastreefden, terwijl Japan steeds duidelijker te kennen gaf, dat het aanspraak maakte op de eerste plaats in Oost-Azië. De conferentie van Washington vormde een verderen mijlpaal op den weg der betrekkingen tusschen de beide landen; want op deze conferentie (1921-22) werd niet alleen bepaald, dat de vlootsterkte van de drie grootste zeemogendheden: Engeland, de V. S. en Japan, voortaan niet meer zou mogen bedragen dan 5:5:3 doch Japan moest ook de pro vincie Sjantoeng aan China teruggeven en zich bereid verklaren, binnen een tijds verloop van 15 jaar zijn steunpunten niet te bevestigen'. De volgende stap op den weg naar verdere verwijdering leidde was de op- marsch van de Japansche troepen in Mandsjoerije. Japan maakte handig gebruik van de uitgebroken wereldcris- sis. Daar kwam bij, dat de V. S. reeds in 1920 afweermaatregelen hadden ge nomen tegen de Japansche immigratie, den verkoop en het verpachten van land aan buitenlanders verboden, om tenslotte in 1924 de Japanners kort en goed van de toelating tot de Vereenigde Staten uit te sluiten. Toen Engeland, op grond van 't „even wicht", na de oprichting van den staat Mandsjoekwo, weigerde mede te doen aan een door Staatssecretaris Stimson met de meeste energie op touw gezette actie en intusschen Fraklin D. Roosevelt President van de V. S. was geworden, verplaatste Washington het zwaartepunt naar den economischen strijd tegen Ja pan. Tegelijkertijd zette hij onvermin derd zijn steunpuntenpoli/tiek voort, 'die er oogenschijnlijk op gericht is, een .strategische brug" van Alaska (Dutch Harbor) over Hawai en Guam te slaan. Duitsch weermachtsbericht Hull hevig aangevallen Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij een aanval op de Engelsche Zuid kust heeft een motortorpedoboot van een vijandelijk konvooi twee koopvaardijsche pen, met in totaal 10.000 brt, inhoud, in den grond geboord. Een duikboot bracht twee gewapende koopvaardijsche pen met in totaal 13.000 brt. tot zinken Een tweede duikboot boorde 3500 brt. in den grond. Sterke strijdkrachten van het luchtwapen vielen den laatsten nacht weer militaire en voor den oorlog be langrijke doelen in Gr.-Brittannië aan. In 't bijzonder werden, op Huil aan de mon ding van de Humber den geheelen nacht brisant- en brandbommen van allerlei ka liber in grooten getale neergeworpen. Er ontstonden in de havenwerken en ravitailleeringsinstallaties talrijke bran- Overdag is een koopvaarder in het St.- Georgekanaal doeltreffend met bommen bestookt. Het schip bleef met slagzij liggen. In het gebied van de Middellandsche Zee deden op 16 Maart Duitsche verken ningsvliegtuigen op 40 km ten Westen van Kreta een1 aanval -op een krach tige formatie vijandelijke oorlogsschepen, bestaande uit twee zware eenheden, zes kruisers en twee tot drie torpedoboot- jagers. De beide zware eenheden werden elk door een luchttorpedo getroffen. In den afgeloopen nacht is de vijand naar Noord-West Duitsehland gevlogen en heeft op twee kuststeden brand- en brisantbommen geworpen. De aangerichte schade is gering. Het gelukte alle bran den reed® bij het ontstaan te blusschen. Eenige burgers werden gedood, verschei dene gewond. De tegenstander verloor vijf vliegtuigen, waarvan twee neerge schoten door Duitsche nacht jagers. Een eigen vliegtuig keerde niet terug. Italiaanschweermachtsbericht Da strijd in Oost-Afrlka Het 285e weermachtsbericht luidt als volgt: Aan het Grieksche front niets van beteekenis te vermelden. Noor d-A f r i k a. Onze vliegtuigen bombardeerden vijandelijke gemechani seerde strijdmiddelen en troepen. O o s t-A f r i k aAan het front van Keren, waar de Engelschen een aanzien lijke strijdmacht te land en in de lucht concentreerden, duurt de strijd voort. Onze troepen hebben door hun dapper verzet den vijand teruggedreven. Een tegenaanval werd ondernomen, waarbij den vijand' aanzienlijke verliezen werden toegebracht. Een onzer formaties jacht vliegtuigen deed een verrassenden aan val op een'der luchtbases van den vij and, waarbij acht Britsche machines ver nietigd werden. DE MILLIOENENSTAD TOK'O Het keizerlijke palels de kern Tokio is een moderne millioenenstad; doch haar kern is altijd het keizerlijke paleis geweest. Dat is het middelpunt, waarom alles draait. Uit de vlakte van Kwanta stroomt de Soemidagawa naar het Zuiden; de rivier stort zich in een flauwe bocht in den Stillen Oceaan. Aan beide oevers van dezen stroom ligt Tokio. Het Oostelijke deel van de stad strekt zich uit tot in de laagvlakte van de rivier; het middelste deel breidt zich uit over een heuvelachtige streek en het Westelijke deel ligt op een bergplateau, dat ongeveer 30 meter hoog is. Rondom de „keizersiwfijlk" ligt cein wijde, doch betrekkelijk weinig bebouwde ring. Hier vindt men de ministerieele gebou wen, de buitenlandsche gezantschappen, het arsenaal, kazernes, den keizerlijken schouwburg, parken, tempels, katholieke en Russische kerken en het. centraalsta tion. Het keizerlijke paleis en de ring van gebouwen, die het omgeeft, vormen het eigenlijke centrum van de stad, dat bekend staat onder den naam van Koji- machi. Daaromheen ligt weder de bin nenstad, die in 14 wijken is verdeeld. Het deel van de stad, dat aan de rivier grenst, heet „Sjitamachi", de beneden stad, in tegenstelling met de op de heu vels in het Westen gebouwde stad, die den naam draagt van „Yamate" of bo venstad, De betrekkelijk lage woning bouw en de gewoonte van de Japanners, om bij voorkeur in kleine ééngezinswo ningen te huizen, maken Tokio tot een van de uitgebreidste steden van de we reld. Alleen de binnenstad beelaet reeds een oppervlakte van ongeveer 82 vierkan te kilometer. Na de aardbeving en den grooten brand van 1923 heeft men de lager gelegen dee- len van de stad in het Oosten nieuw en modern opgebouwd. Dit geldt vooral voor de voornaamste zakenwijk op den rech teroever van de Soemidagawa. In het deel van de stad, dat bekend staat onder den naam van Kyobasji, werd een wijk aangelegd, Maroenouchi, die geheel en al herinnert aan een Amerikaansehe groo- te stad. Hier verheffen zich reusachtige wolkenkrabbers. Bij de aardbeving bleken deze zich het beste te houden, ofschoon men eer het tegendeel zou meenen. De gegoede woonwijken van Tokio liggen ten Westen en ten Zuidwesten van de kei- zerwijk. De haven van Tokio ligt in het Zui delijke deel van de stad, bij' de voor stad Sjinagawa. Deze haven dient ech ter uitsluitend voor den invoer van goe deren, die te Tokio zelf worden gebruikt. De groote haven voor den buitenland- schen handel is Yokohama, dat op on geveer 50 kilometer afstand van Tokio ligt. Japans hoofdstad heeftzich enorm snel ontwikkeld. De binnenstad alleen heeft reeds drie millioen inwoners. Door de successieve annexatie van 84 voor steden echter is het inwonertal van Tokio gestegen tot 5.900.000. De industrie is over de geheele stad verdeeld. Zij is ech ter het sterkste vertegenwoordigd in 't Noorden en het Oosten. Hier rijtzen de fabrieksschoorsteenen bij duizenden ten hemel. Voornamelijk worden hier katoen en zijde verwerkt; verder worden er porselein, chemicaliën, email, leder, ma chines, speelgoed en films gemaakt. Het voornaamste van wat Japan aan nationale instellingen bezit, treft men in Tokio aan. Engeliche bommen op ons land In den nacht van Dinsdag op Woens dag hebben Engelsche vliegers op ver scheidene plaatsen van ons land bom men geworpen, waarvan het meerendeel in open veld terecht kwam. In verscheidene plaatsen moest lucht alarm worden gegeven. Slechts op drie plaatsen is tamelijk zware schade aan gericht. In totaal werden hier acht wo ningen aanzienlijk beschadigd; verschei dene huizen raakten in brand. Hierbij zijn op een dezer plaatsen onder de bur gerbevolking slachtoffers gevallen en wel zes dooden,, 3 mannen en 3 vrouwen en 13 zwaar gewonden, 5 vrou wen, 5 mannen en 3 kinderen. Voorts is aanzienlijke glasschade aan woonhui zen en broeikassen toegebracht. Op verscheidene plaatsen des lands zijn in de laatste dagen bommen aangetrof fen, welke waren ingesteld op ontplof fing na eenige uren. In het Noorden des lands is zulk een bom 24 uur na het afwerpen ontploft. De omgeving was echter tijdig ontruimd, zoodat er geen slachtoffers vielen. Een woonhuis werd door de ontploffing vernield. In Duitsche militaire kringen ziet men in het werpen van tijdbommen geen enkel militair nut en neemt men aan, dat de Engelschen deze methode alleen bezigen om de be volking op te jagen. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. ZIERIKZEE. Zondag 23 Maart hoopt ds Pïjnaeker Hordijk gelegenheid te geven tot doopsbediening. Aangifte Vrijdag avond bij Heijboer, koster, Appelmarkt NEDERLAND EN NIEUW EUROPA D* rede van den Rijkscommissaris Voor de derde maal heeft de Rijks commissaris voor het bezette Nederland- sche gebied, Rijksminister dr. Seyss- Inquart, in het openbaar uiting gegeven aan zijn principiëele denkbeelden betref fende Nederland's positie onder de be zetting en in het nieuwe Europa. De eerste maal, dat dr. Seyss-Inquart over de zaken sprak, welke allen Neder landers sedert den 15den Mei 1940 niet uit de gedachten zijn geweest, was ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding, op 29 Mei van het vorige jaar in de Ridderzaal. „Wij komen niet hier", zoo zeide hij toen, „om een volkskarakter in het nauw te brengen en te vernielen en om aan een land de vrijheid te ontne men. Wij kennen de ware vrijheidsoor logen van dit land, welke eens tegen den geloofsdwang en tegen Habsburg werden uitgevochtenWij willen dit land en zijn bevolking noch imperialistisch in het nauw drijven, noch aan dit land en zijn volk onze politieke overtuiging op dringen. Wij willen ons in ons optre den alleen laten leiden door de nood zakelijkheid van den huidigen bijzonde ren toestand". Mei: zou deze eerste rede van den Rijkscommissaris een politieke geloofsbe lijdenis kunnen noemen. De hierin neer gelegde groote lijnen zijn verder door getrokken en zijn voornaamste program punten zijn nader uitgewerkt in de toe spraak, welke dr. Seyss-Inquart op 27 Juli, twee maanden later, heeft uitge sproken in de Haagsche Dierentuinzaal. In eenigszins andere bewoordingen werd toen, ten aanzien van de politieke wils vorming de verklaring herhaald, dat de Duitschers niet in ons land zijn gekomen om het Nederlandsche volkskarakter te onderdrukken of het de Duitsche wereld beschouwingen op te dringen. De Rijkscommissaris gaf toen reeds blijk, zich in den korten tijd van zijn verblijf terdege verdiept te hebben in de gevoelens, welke in het hart van zoo menig Nederlander waren omgegaan en de problemen waardoor ons volk zich bestormd voelde. „Zeker is Nederland", aldus verklaar de dr. Seyss-Inquart, „thans gesteld voor het noodlotsprobleem. Wij zijh ons vol komen bewust, dat zelden een volk in zoo korten tijd uit zijn doen is gerukt en voor nieuwe feiten is gesteld, welke een nieuwe koene, zelfs op sommige punten revolutionnaire geesteshouding eischen. De zaak ligt echter zoo: Nederland kan op het oogenbllk, dat grootmachten dezer wereld tot den strijd staan aangetreden, een oogenblik, waarin heele werelddeelen in economisch en politiek opzicht gere construeerd worden, niet aan den rand der wereldgeschiedenis blijven staan. Dat is onmogelijk. Thans is het Nederlandsche volk en het kernland van het Neder landsche -rijk meegesleept in deze Ne derlandsche crisis. De reconstructie van het continent kan niet voor de grenzen van Nederland halt houden". Men zou het misschien ook zoo kun nen uitdrukken, «dat de Rijkscommissaris thans commentaar heeft geleverd op zijn eigen woorden bij vorige gelegenheden, met name op zijn rede van 26 Juli voorzoover dit nog noodig was gebleken. Hierbij kon dr. Seyss-Inquart voortbou wen op de conclusie van zijn Nieuwjaars boodschap, dat ieder nu voor de keuze staat: voor ons of tegen ons. Thans heeft men het, bij de nadere uit werking der beteekenis van deze keuze, in verband met de vrije politieke wils vorming waarover de Rijkscommissaris op 26 Juli in den Dierentuin had gespro ken en zijn adagium „nooit weer een 10e Mei tusschen ons!", glashelder ver namen: „De vrijheid van politieke beslissing zal slechts in zooverre beteekenis heb ben als de houding, die de Nederlanders in dezen beslissenden strijd van het Duitsche volk voor de toekomstige vor ming van Europa aannemen, den doorslag zal geven bij de bepaling van de plaats der Nederlanden in de toekomst. Duidelijker kan het niet gezegd worden, schrijft de Tel. Duitsehland werkt nu reeds aan het nieuwe Europa en iedere staat moet zich de plaats daarin ver overen. Beslissend hierbij is naar Duitsch in zicht, de vraag: „Hoe zullen de menschen afzonderlijk zich hier gedragen, als de Duitsche weermacht en de Duitsche po litie niet meer in het land zijn" En ook hierop is het antwoord ver leden week in het Concertgebouw ge geven: daar er nooit meer een 10de Mei mag komen, is het duidelijk, in welke handen wij de vrije politieke ver antwoordelijkheid in dit land eenmaal zullen kunnen leggen, nl. in de handen van diegenen, die door bewuste, onwan kelbare vervulling van de taak, die uit het gemeenschappelijke Germaansche lot voortvloeit, dit land en tevens zijn vrij heid voor de toekomst vermogen te be veiligen". De teerling is geworpen, klonk het, „want de nieuwe opbouw van Europa is begonnen en ieder afzonderlijk is voor de beslissing gesteld: met ons of tegen ons -- tertium non datur In de toe- komat spreken en gelden daden". verzoeken wij, de voor ons blad bestemde advertenties voor het nummer van Zaterdag ons zoo veel mogelijk 's Vrijdags te doen toekomen, daar de courant 's Zaterdags vroeger ter perse moet dan op andere dagen. DE DIRECTEUR. De Amerikaaniche steunpunten- politiek in het Verre Oosten Erythrea biedt groote moeilijk heden als kampplaats N'et minder dan 100 000 pers. bezochten de 44e Jaarsbeurs Import van exot'sche tabakken wordt thans voorbereid Aardappelen en suikerbieten favoriet bij de bodemproducten Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.52 uur onder. Morgen komt zjj om 7.42 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 20 Maart; nieuwe maan 27 Maart; eerste kwartier 5 April. De Utrechtsche Jaarbeurs werd een succes 100.000 bezoekers Naar schatting hebben meer dan 100.000 personen de 44ste Jaarbeurs bezocht, welke vanmiddag om vijf uur gesloten wordt. Op één dag werden er 13.000 kopjes koffie geschonken en in sommige stands werd op de drukste dagen gecon stateerd, dat dertig personen per minuut den stand binnen kwamen. Ziehier eenige cijfers, die een indruk geven van het zeer drukke bezoek, dat deze 44ste beurs gehad heeft. Evenals in de beginjaren van het Jaar beursinstituut, zag de handel zich voor de noodzakelijkheid gesteld, in verhoogde mate naar binnenlandsche leveranciers te zoeken, of op andere wijze zijn voorraden aan te vullen, dan wel op andere arti kelen over te gaan. Al deze factoren hebben er toe me degewerkt, dat het bezoek aan deze beurs de verwachtingen verre heeft overtroffen. In het bijzonder qualitatief noemde mr. Milius het beursbezoek voortreffelijk en uit alle mogelijke zakenkringen is men naar Utrecht gekomen. De cijfers van het bezoek zijn zelfs zoo, dat de resul taten uitgaan boven die van de 38ste beurs, zijnde tot nu toe de drukst be zochte. Alleen reeds tot en met Dinsdag j.l. waren er 60.000 kaarten afgegeven; voeg daarbij de kaarten welke verkocht wer den op de stations, in de reisbureaux enz., dan kan men gerust aannemen, dat meer dan 100.000 personen ditmaal de beurs hebben 'bezocht. Voor zoover er zaken te doen waren, zijn er goede zaken gedaan. Overigens werden zeer veel orders geplaatst, welke natuurlijk eerst in meer normale tijden uitgevoerd kunnen worden. Wat de toekomst betreft, het Jaar- beursbestuur blijkt niets aan zijn voor uitstrevendheid te hebben ingeboet, want de Tel. vernam ten slotte, dat er thans ernstige besprekingen gaande zijn over een uitbreiding van de beurs, i.e. nieuw bouw, welke o.m. verband houdt met den binnen afzienbaren tijd te verwach ten afbraak van den ouden schouwburg, waardoor een belangrijk deel van het Vreedenburg vrij komt en plaats verkre gen wordt voor uitbreiding van het aan tal vaste Jaarbeursgebouwen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1