ZIEMKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 18 MAART 1941 M< OPGENOi ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern abonnement 1797 - 1889 Prijs t 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee f 1.80. Voor het buitenland f 16.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummert 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 't Zondags. Uitgave N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14596 advertenties Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent, Bij contract speciale prijzen. Grootte dee letters naar plaatsruimte. Succësjes 70 ct. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR SLACHTOFFERS VAN LUCHTAANVALLEN In de bevolkingsstatistieken waar voor ik uit oude relatie nog steeds be langstelling heb kan men zeer wetens waardige zaken lezen omtrent het aantal kinderen, dat het levenslicht aanschouwt, het aantal huwelijken, de overledenen en de oorzaken van hun dood. Het is hier niet de plaats om U daarmede te ver moeien en het verband van deze in leiding zou slaan als een tang op een varken, ware het niet, dat bij de doods oorzaken, waaromtrent regelmatig gege vens verschijnen, als nieuwe rubriek se dert 10 Mei j.l. zijn opgenomen de „oor logshandelingen". Tijdens de oorlogsdagen in Mei sneu velden volgens officieele opgave 2185 mi litairen en lieten als gevolg van „oor logshandelingen" 1864 burgers het leven. En wanneer men de cijfers over de maan den Mei tot en met December 1940, welke thans bekend zijn, raadpleegt, dan blijkt dat gedurende deze 7 maanden, behalve een aantal militairen, dat aan bekomen verwondingen bezweek, nog in totaal 506 burgers het leven lieten. Hoewel „oorlogshandelingen" en lucht; aanvallen allerminst identiek aan elkan der zijn en elkander ook niet dekken, zijn in veel gevallen de gevolgen wel gelijk en openbaren zij zich in een aantal licht of zwaar gewonden waaromtrent ge gevens ontbreken en do oden. Met vrij groote zekerheid laat zich vaststel len, dat deze 506 Nederlanders, mannen en vrouwen, kinderen en grijsaards, slachtoffers van luchtaanvallen geworden zijn. Immers na 17 Mei is op Neder- landsoh gebied niet uitgezonderd en kele dagen in Zeeuwsch Vlaanderen meer gestreden. Percentsgewijze viel het grootste aantal van—"cfè.ze slachtoffers in Noord-Holland (pl.m. 22 pet.), Zuid-Holland (pl.m. 19 pet.) en in Zeeland (pl.m. 9 pet) In de andere 8 provincies de drie genoemde telden reeds ongeveer 50 pet. van alle slachtoffers waren de cijfers veel minder belangrijk, terwijl Groningen en Drenthe ten deze vrijwel uitgeschakeld kunnen worden. Zegt het bovenstaande U wellicht iets? Mij wel. En mag dit laten volgen: Nederland is nog steeds in een oorlog betrokken, welke door het wapen zelf en dopr de bewegelijkheid daarvan in het luchtruim, niet alleen voor de oor logvoerenden, maar ook voor de burger bevolking zeer groote risicofactoren in zich draagt. Deze gevaren blijven tot en met den laatsten dag, dat de oorlog gevoerd wordt, bestaan. Voor U en voor mij en voor ieder ander, die woont op plaatsen, waar bombardementen-ongelukken kunnen plaats vinden, zooals b.v. het neerstor ten van een al of niet in brand geschoten vliegtuig. Ik voor mij al ben ik terzake vol komen onkundig geloof niet, dat speci aal onze gemeente voor een bombarde ment zal worden uitgezocht. Maar deson danks blijft er een ongevals-risico en dit is hetzelfde, of men in de huizen blokken van een groote stad of op het platteland woont. Deze factor mag nimmer verwaarloosd worden. Er wordt thans naar gestreefd om, evenals elders, ook te dezer stede de op leiding van instructeurs der luchtbescher ming op gang te brengen. Bedoeling daarvan is om in iedere straat of stra- tencomplex menschen te hebben, die ge acht zullen worden althans theoretisch op de hoogte te zijn van wat er bij1 een ramp gebeuren moet: de z.g. zelfbescher ming. Ook zij zullen al worden hen de nieuwste ervaringen bijgebracht alleen hun werk niet af kunnen. Zij moeten daarbij kunnen rekenen op medeburgers, die door rustig en bezadigd handelen en opvolgen van bevelen, welke van de leiding uitgaan, het hunne er toe bijdra gen, om rampen te voorkomen of in haar gevolgen te beperken. Zierikzee, den 18 Maart 1941. De burgemeester van Zierikzee/ SCHUURBEQUE BOEIJE. Een cycloon heeft in Peru en Bra zilië groote verwoestingen aangericht en talrijke slachtoffers gemaakt, aldus meldt S.P.T. uit Rio de Janeiro. Vooral in Puira (Peru) is het aantal dooden zeer groot. De aangerichte schade is daar aanzienlijk. De cycloon kwam uit het Zuid-Westen opzetten, alles op zijn weg vernietigend. DUITSCHE GESNEUVELDEN HERDACHT R«d« van Hitler in het Zeughavs te Berlijn Ter gelegenheid van den „Heldenge- denktag" is Zondagmiddag in het Zeug,- haus een hardenkmgsplechtighjeid gehou den vopr hen, die in dan iwierel'doorlag en w dezen oorlog gesneuveld zijn. De Führer heeft hiieiMj! een rede gel^oud^n, 'wietke door de radio werd uitgezonden. Aan deze rede is o.a. het volganide ontleend: Thans staat de Duitsche <wieer- 'mJacht in een gebied van ontzaglijke af metingen gereed oim, nummeriek en ma-, terieel op lenonmie 'wij'ze versterkt, 'b'e- slüitrvviaardig en vol vertrouwen, datgene te voltooien', iwiat in hét historisch hfeslisi- sende jaar 1940 (begonnen, wiend. Hiermee treden wijl thans met nog. meer recht oiP dan in 1940 voor de Duit sche helden van het verleden. Nog we ten wijl allen wat zij, voorali in dan we reldoorlog, (moesten dulden en hebben gepresteerd. Maar voor hun |Offer zellf 'huigen Wij' ons niet als onwaardigen ne- der. Toen de Duitsche divisies haar, opi- miarsdh in het Westen tblegonnen, heeft de huidige herdenking der gesneuvelden haar imleest verbeven ajanvang genomen. Want op ontelbare soldatenkiarkhoven j stonden in dankbare ontroering de zegel-. vierende Zonen aan de graven van hun heldhaftige vaders. Het Duitsche volk heeft alles wleer goedgemaakt, wat het eens in waanzinnige verblinding prijlsgaf en verloor. Het gevoelt zich weer den voltrekker van den wil zdjber dappere voorvaderen! Naast dé dooden van dan wereldoorlog Zijlen zich nu de slachtoffers van dezern strijd. En weer 'liggen, als destijds, dje) Zonen van ons vpjlk overal, vferspireidi in de wüjldheid van landen 'en zeeën als de dappere strijders voor hun Groeft Duitsche vaderland. Het is dezelfde Duit. sche tmlensch, die zijln leven op het spell zet en' het offert om aan zijd volk alsi geheel' de toekomst eindelijk te verze keren en leen vffiede af te dwingen, die tort een bletre organisatie der mienscha- Tijke gemeenschap leidt, dan die vrede, dien de dictatoren van Versailles op hun geweten hebben. Ook het vaderland moet in dezen oor log zwaarder offers brengen dan vroe ger. Ook zijn heldendom -draagt er toe bij, dat de beslissende strijd uit de Duitsche geschiedenis met succes ein digt. En hier toont niet alleen de man zijn weerstandsvermogen, maar vooral ook de vrouw. De natie is thans een strijdende eenheid geworden. Niet omdat zij dezen strijd zocht, maar omdat hij haar opgedrongen werd. Zoodra Engeland en Frankrijk den oor log hadden verklaard, begon Engeland ook den oorlog tegen het burgerleven. Aan de blokkade van den wereldoorlog, aan den oorlog van den honger tegen vrouwen en kinderen voegde het ditmaal den lucht- en brandoorlog tegen' vreed zame dorpen en steden toe. Doch Churchill zal met den door hem misdadig ontketenden luchtoorlog niet Duitschland vernietigen, doch Brittannië zelf. En evenzoo zal de blokkade niet Duitschland treffen, doch degenen, die j haar hebben ontketend. j Achter ons ligt een winter van veel J werk. Wat aan onze opleiding nog te verbeteren viél, is geschied. De Duitsche I weermacht is thans tot het militair j sterkste werktuig van onze geschiedenis gerezen. Als in deze wintermaanden onze bondgenoot in de eerste plaats de ge- heele kracht van de Britsche aanvallen te dragen kreeg, dan zal van nu af de Duitsche weermacht haar deel van deze lasten weer overnemen. Koud en vastberaden zullen wij der halve ib 1941 aantreden om te voltooien, wat vorig jaar is 'begonnen. Onverschillig waar te land, ter zee of in de lucht J Duitsche soldaten strijden, zij zullen weten, dat deze strijd het lot, de vrij- heid en de toekomst van ons volk voor altijd beslist. Door dezen strijd zegevierend te be ëindigen, danken wij alle helden van het verleden op de waardigste wijze, want wij redden datgene, waarvoor ook zij eenmaal zijn gevallen: Duitschland, ons volk en zijn Groot-Duiitech rijk. De sneltrein der Pennsylvania-railroads is niet ver van Pittsburgh in de Ohio gereden. De trein was in een hevigen sneeuwstorm ontspoord. Drie per sonen onder wie de machinist werden gedood en meer dan dertig gewond. Duitsch weermachtsbericht Haven van Londan bestookt Het opperbevel der weermacht deelde Zondag mede: Het binnenrukken der Duitsche troe- pen in Bulgarije verloopt nog steeds vol gens de vastgestekk* plannen. Een sterke formatie gevechtevliegtui gen heeft in den afgeloopen nacht, on danks de moeilijke weersomstandigheden belangrijke doelen in Londen en Zuid- Engeland aangevallen. In de haven van Londen ontstonden verscheiden middel- groote branden en een brand van groo- ten omvang. Op andere plaatsen in Zuid- Engeland werden vliegvelden1 en haven werken doeltreffend met brisant- en brandbommen bestookt. In Noord-Afrika hebben Duitsche ver- keirningsvliegtyiigen met goed gevolg autooollonnes en troepenconcentraties nabij Agedabia aangevallen. Op het eiland Malta heeft de Duitsche luchtmacht de vliegvelden van Halfar en Lucca gebombardeerd. Een Duitsch jacht vliegtuig heeft hierbij in een luchtgevecht een Britsch vliegtuig van het type Vic- 1 kers-Wellington neergeschoten. De vijand heeft in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten in het WestrDuitedhe grensgebied eenige bom men geworpen. Er is geen militaire schade aangericht. De materieele schade is overigens gering. In een krijgsgevan genkamp werden twee Franschen door een Britsche brisantbom gewond. In het tijdvak van 12 tot 15 Maart heeft de vijand 31 vliegtuigen verloren, waarvan'elf inluchtgevechten, 11 door nachtj'agers, 6 door afweergeschut en 3 door marinegeschut. Over dezelfde pe riode bedroegen de eigen verliezen 21 vliegtuigen. Bristol on Avonmoulh uit do lucht bestookt Het opperbevel van de weermacht deelde Maandag rnlede: I Het luchtwapen heeft vannacht ver scheidene belangrijke militaire doelen in Zuid-Engeland aangevallen. De haven werken van Bristol en Avonmouth wer den met goede uitwerking gebombar deerd. Ook de haveninrichtingen van Portsmouth kregen treffers van zwaar kabiler. Overdag brachten Duitsche ver- kenningsvliegtuigen op 350 km ten Wes- j ten van Ierland twee gewapende vijande- j lijke koopvaardijschepen te zamen 4000 BRT. tot zinken. Bij een aanval van Duit- j sche jachtvliegtuigen op Malta werd een vijandelijke jager van het type-Hurri- cane neergeschoten. De vijand vloog nodh overdag, noch des nachts naar Duitsch land of naar het bezette gebied. j Itallaanschweermachtsbericht Strijd horvat aan hat Keranfront Het 282ste (wleermiachUbfeiricht Duidt als volgt: Aan het Grieksohe fnoiint hlelblben Iwij! in dein sector van het ielfde leger bijl plaa'tselijke acties fwtapiens buitgemaakt, terwijl gevangenen in onze handen zijn gevallen. Onze vliegtuigen hébben een belangrijke Griekscbe vliegtuigbasis ge bombardeerd, evenals Vijiandelijke troepen Gistermiddag hebben Vijiandelijke vliegtui gen Valona met bommen bestookt, waar. bijl lichte schade werd aangericht. Het afweergeschut der marine heeft een. vij andelijk toestel neergehaald. Vliegtuigen- van het Duitsche vliegerl- corps hebben de installaties van het vliegveld Halfar op Malta aangevallen. Een Vijlandelijk vliegtuig werd neerge schoten. In Noord-Afrika hebben Duitsche afdeeïingen concentraties van Britsche auto's en voertuigen nabij' Agedabiai ge bombardeerd. In OoiSt-Afrika heeft dé Vij'and gis teren zijln aanvallen over het geheele front van Keren imJet sterke strijdkrach ten hervat. Hij Werd overal! teruggeslagen en leed zWare verliezen. De vijand heeft voorts luchtaanvallen ondernomen o-p Abriascico in Erythrea, Waarbij eenige schade werd aangericht, op Diredawia, waar geen schade ontstond, en in den sector van Keren-, waar een vijandelijk vliegtuig met geweervuur is neergehaald. Het 283ste weermachtsbericht luidt als volgt: j Aan het Griek sche front nor male bedrijvigheid van patrouilles en ar tillerie. Onze vliegtuigen hebben de vij andelijke troepen gebombardeerd. Brit sche vliegtuigen hebben een aanval gedaan op een onzer luchtbases. Onze Jachttoestellen grepen snel in en scho ten een vliegtuig voor 't type-Wellington neer. Bij een aanval op Malta hebben Duitsche jagers een Hurricane Vliegtuig neergeschoten. In Noord-Afrika heeft de Duitsche luchtmacht verschei dene autoparken aangevallen. In Oost Afrika is de strijd in den sector Keren opnieuw ontbrand. De vijand valt onophoudelijk aan, maar wordt door onze troepen afgeslagen. Bij den vijandelijken luchtaanval op DiredaWe, waarvan het' weermachtsbericht van Zondag melding maakte, hebben onze jagers twee vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Twee andere vliegtuigen zijn neergehaald in den sector Keren. In den nacht van 14 op-15 Maart heeft een Engelsch vliegtuig in de haven van Valona een hospitaal schip, dat gereed was gewonden aan boord te nemen, getorpedeerd. De ver liezen waren zeer gering. EEN REDE VAN ROOSEVELT Hij varmaant tot inspanning van alle krachten Het DNB meldt uit Washington: Op het jaarlijksche banket vian do ver|- eeniging van bijl het Witte Huis geac crediteerde journalisten heeft president Roosevelt Zaterdagavond een rede gehou den waarin hij' een dringend blemep deed 'op het Amlerikaarsche volk, thans, nu de Wet inzake de hulp aan Engelkind! van kracht is geworden, ajlle persoon lijke wfönschen «en verlangens te verge ten en tezamen met den grootsten spoed aan de uitvoering van de wiet mede te helpen. Na een groot 'debat, aldus Roosevelt, heeft Amlerika thans de beslissing geimol- fmien. Deze Iblesiissing is heteinde vajnj alle pogingen op schikkingen aan te stu ren. Het is echter ook de hoogste tijld. Einge;l'and moet thans gesteund worden Imiet alles wat de Vereenigde Staten kun. nen missen en Griekenland en China) eveneens. Dat beteekent voor ied©nen Amerikaan offers. Ieder zal hooigere be lastingen betalen. Hanger werken en Zich met kleinere winsten tevreden moeten stellen-. Half werk heeft thans geen zin, slechts een volledig gebruik van alle ar beidskrachten kan tot het doel: leiden. Deze oorlog kan niet met dollars ge wonnen worden, doch slechts met de ■inspanning van het heelie volk van 130 mlillioen zielen der Verteenigde Staten. Van de offervaardigheid van die Ver. 'Sitaten hangt heft af, of de vitale brug) van schepen ov©r den Oceaan, die levensi- müddelen eh wapens naar Engeland bren gen, in stand kan iworden gehouden-, Amerika zal' zijln hulp aan Engeland uit breiden totdat de overwinning is behaald. RIJKSMIDDELEN IN FEBRUARI Volgens het overzicht van den stand der Rijksmiddelen op uit. Febr. 1941 bedroeg het zuivere bedrag der kohieren voor de directe belastingen f65.537.764 of bijna f 16.664.000 meer dan het vorige jaar. Hiervan bracht de grondbelasting f4,307,776 op of f2.318,997 meer; de in komstenbelasting f 32,525,186 of f 999,353 meer; de vermogensbelasting f6,424,992 of f218,713 minder; de verdedigingsbelas- ting f 3,032,418 of f 410 573 minder; de opcenten op de gemeentefondsbelasting f 10,903,702 of f 4.631,156, meer en de nieuwe winstbelasting f8,343,688. Het beloop van deze middelen over Februari is, vergeleken met dezelfde maand van het vorig jaar, niet onbevre digend te noemen, nl. f44,841,916 tegen f 34,746,055. Hierbij dient voorts in aan merking te worden genomen, dat het vo rige jaar nog onder deze groep midde len voorkwam de dividend- en tantième belasting, waarvoor de maandelijksohe ra ming op f 21/4 mill, was gesteld, doch toen in Februari ruim f 1 mill, opbracht, welk bedrag" in het bovenvermelde to taal niet is begrepen. Verder komen thans twee nieuwe belastingen in het staatje voor en wel de loonbelasting, welke in Februari f7,742,318 heeft opgebracht en de waardevermeerderingsbelasting, wel ker opbrengst ad f21,181 echter geen in vloed op de totaalopbrengst heeft. De opbrengst van de verschillende mid delen was over de eerste twee maanden van dit jaar f89,429,982 (v.j. f76,602,225). Drie middelen toonden een daling ad totaal van ruim f 15 mill, en wel de rechten op den invoer, het statistiekrecht en de couponbelasting. Alleen de daling van de rechten op den invoer bedroeg Herdenkingsplechtigheid voor do in den oorlog gevallen Duitschers 9 In een radiorede wekt Roosevelt op tot krachtsinspanning Levensmiddelen uit Amerika naar het onbezette Frankrijk 9 Het Nederlandsche bioscoop wezen thans wettelijk geregeld Opbrengst rijksmiddelen In Febr. ±10 mill, hooger dan In Febr. '40 Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.49 uur onder. Morgen komt zjj om 7.46 uur op. Tnsschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 20 Maart; nieuwe maan 27 Maart; eerste kwartier 6 April. over deze twee maanden reeds ruim f 141/2 mill. Het meest gestegen is de opbrengst van den accijns op tabak en wel met r uim f 6,4 mill. Daarop volgen de omzetbelasting met ruim f 5 mill., de ac cijns op het gedistilleerd met f2,6 mill., de rechten van successie van overgang bij overlijden en van schenking met f 134 mill., de accijns op suiker met ruim f 1 mill, en de accijns op bier met bijna fl mill. De buitenlandsche berichten over En» gelsche troepenlandingen in Griekenland worden, zoo verneemt het A.NP. van welingelichte zijde te Berlijn, in politieke kringen aldaar met buitengewoon groote belangstelling gevolgd. Op een desbe treffende vraag van een buitenlandschen journalist hoorde men gisteren in de Wilhelmstrasse de opvatting, dat Duitsch land niet op grond van dergelijke be richten, doch uitsluitend op grond van zijn eigen inlichtingen zijn besluiten neemt Engelsche kringen te Stamboel geven toe dat Britsche strijdkrachten in Grie kenland zijn geland. Zij verklaarden dat deze de Grieken bij de verdediging van de Rupolpas ten Noorden van Demir- hissar zullen steunen indien mogelijk aan de verdediging van Saloniki zullen deel nemen. Naar beweerd werd zijn deze troepen 150 a 200.000 man sterk. Er, bevinden zich troepenonderdéelen bij die reeds in Frankrijk en Libye hebben ge streden. (UP.) •t De vice-president van de American Ex port Lines deelt mede, dat de laatste regelmatige passagiersverbmding tusschen Europa en de Ver. Staten definitief wordt gestaakt omdat die pogingen om schepen voor deze lijn te charteren mis lukt zijn. De maatschappij zal geen nieuwe passagebiljetten verkoopen, zelfs de reeds uitgereikte biljetten zijn on geldig zoolang geen nieuwe regeling is getroffen. Dit aantal is volgens de be rekeningen van de maatschappij ongev. 10.000. De bijzondere correspondent vanSvens- ka Morgenbladet meldt aan zijn blad, dat het er allen schijn van heeft, dat Enge land zijn afwijzende houding inzake Amerikaansche levensmidde en ranspor en naar Frankrijk, heeft opgegeven. Vichy zou in de volgende drie punten hebben toegestemd: 1. Amerikaansche controle op de verdeeling der levensmiddelen; 2. Amerikaansche controle op het goederen verkeer tusschen bezet en onbezet Frank rijk; 3. Maatregelen tegen vreemde infil tratie in Fransch Noord-Afrika. Het gebied, dat door de ontplof fing te Sevilla is geteisterd, maakt den indruk van een stTeek, waar een zware aardbeving heeft gewoed. De en kele huizen, die niet volslagen verwoest werden, zijn zoo bouwvallig, dat ze ge sloopt moeten worden. Alle posten voor eerste hulp in de stad zijn vol gewon den. De zwaar gewonden zijn- met behulp van ziekenwagens en andere auto's on- middelijk naar de ziekenhuizen gebracht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1