ZIERIKZE ESC H E NIEUWSBODE Winterhulp Nederland ZATERDAG 15 MAART 1941 OPGEMO! ZIER1KZEESCHE COURANT BEKENDMAKING BESTRIJDING BRANDGEVAAR ABONNEMENT Prij* f 1.60 p. kwartaal, bulten Zlerlkzea f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummer* 6 cent. Ver* •chijnt degelijk», behalve '«Zondags. 1797 - 1jgg9 Uitgave N.V. de Zlerikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14594 ADVERTENTIES Prijs: 23 cent per regel, minimum 88 cent. BIJ contract speciale prijzen. Grootte dec letters naar plaatsruimte. Succes] es 70 et INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR POLITIEKE PROBLEMEN Syrië is een gebied, dat in onze dagen sterk de aandacht trekt. Onder Syrië verstond men 'vroeger het land, dat zich langs de kust van de Middel- landsche Zee uitstrekte van Klein-Azië tot aan het schiereiland Sinaï. Sedert 1922 werd het mandaat over Syrië toe vertrouwd aan Frankrijk en is de zee kust van Syrië beperkt geworden tot de 400 kilometer van Alexandrette tot aan Ras-es-Nakira aan de grens van Pa lestina. Vanhier loopt de grens landin waarts tot aan het meer van Genezareth De naaste buur, over een lengte van 300 kilometer, is Transjordanlë. Het geheele gebied beslaat een oppervlakte van 150.000 vierkante kilometer. Enkele jaren, nadat zij met het man daat belast waren, hebben de Franschen het mandaatgebied Syrië in vier dee- len verdeeld. Als middelste kern bleef Syrië bestaan, met de steden Damascus, Aleppo en het Sands jak Alexandrette, dat nu aan Turkije behoort. Onder Alexan drette, aan de kust van de Middelland- sche Zee, ontstond de staat der Aloeie- ten, die sedert 1930 met de hoofdstad Latikia een autonome provincie vormt. Verder naar het Zuiden sluit zich daar bij de staat Libanon, met Beiroet als hoofdstad aan. Deze voert sedert 1926 den naam van de republiek Libanon. De vierde staat, Dzjebel-el- Droez, ligt in het Zuiden van Syrië, deze staat grenst aan Transjordanlë en heeft Es- Soeweda als hoofdstad. In 1930 vond hier een opstand plaats, die echter door de Franschen werd onderdrukt. De Droe- zen werden teruggedrongen naar het Zuiden, waar zij thans in een eigen staat leven, die een oppervlakte heeft van on geveer 6000 vierkante km. r—Xen, -Westen van Syrië, ongeveer 100 kilometer van de grens verwijderd, ligt Mosoel, het Mesopotamische petro- leumcentrum. Volgens het opgestelde plan behoorde Mosoel tot het gebied, dat onder Fransch beheer zou komen. In dien tijd was de petroleumrijkdom van Mosoel nog niet van zoo algemeene bekendheid. Toen het echter beloofde, een „goudmijn" te zullen worden, ging Engeland pogingen in het werk stellen, om dit gebied onder zijn bestuur te brengen. Dit bereikte het op de volgende wijze: toen de Franschen in 1920 het Roergebied bezetten, liet Engeland het hierin de vrije hand, op voorwaarde, dat de Franschen hun rechten op Mo soel zouden afstaan aan Groot-Brittannië De Franschen waren kortzichtig ge noeg, om hierop in te gaan en zoo komt het, dat niet Frankrijk, doch En geland de petroleumleiding van Meso- potamië naar Palestina aanlegde, terwijl de Franschen zich moesten vergenoegen met 25 pet. van de opbrengst aan petro leum, die hun langs een zijtak van de leiding werd toegevoerd. Hoewel de Franschen bijna twintig jaar het beheer van Syrië in handen hebben, is het hun nog niet gelukt, de Syriërs van het nut van de „nieuwe orde" te overtuigen. In het mandaatgebied leeft een aantal vol ken van geheel verschillenden aard en religieuse opvattingen naast elkaar. Frankrijk heeft niet weten mede te wer ken tot den opbouw van een zuiver Syrisch staatswezen. Integendeel, het heeft steeds weder de minderheden tegen de Arabische meerderheid gemobi liseerd. Frankrijk heeft de onderlinge verdeeld heden in Syrië misbruikt om van het bezit van het land te profiteered Het gevolg is, dat alle Syrische volksstam men, zonder onderscheid, sedert jaren niets anders verlangen, dan verlost te worden van het Fransche juk. Sedert de ineenstorting van Frankrijk op het Westelijke oorlogsterrem hangt het lot van Syrië in de lucht. Bij de algemeene ontevredenheid van het Syrische volk komt nu nog de nervositeit over de ware of vermeende plannen van Enge land om Syrië binnen te vallen. Men denkt aan het voorgevallene bij Mars el Kebir en Dakar. De Syriërs koesteren niet ten onrechte de vrees dat zij in dat geval van den regen in den drop zouden komen. De Arabische meerderheid is nog steeds ver bitterd door het feit, dat Engeland tij dens den wereldoorlog beloofd heeft dat de geallieerden na afloop een vrij Ara bisch Syrië zouden stichten, waarvan echter niets is gékomen. De Syriërs we ten zeer goed, dat er evenmin sprake van kan zijn, wanneer de Engelschen dezen oorlog mochten winnen. Men ziet De Burgemeester van Zierikzee brengt op grond van artikel 12 der Luchtbeschermingawet het volgende ter algemeene kennis: 1) de hoofdbewoner van iedere woning is ter bestrijding van brandgevaar tengevolge van',[brandbommen verplicht in zjjn woning aanwezig te hebben een kist of minstens 2 emmers, welke met zand gevuld zj'n en voor gebruik gereed staan, alsmede een schop en een hark 2) van gemeentewege^ zal daartoe, ingaande 17 Maart a.s. en vol gende dagen, zand beschikbaar gesteld worden, tegen een prjjs van f 0,02 per emmer. Dit zand zal aan de woningen verkrijgbaar worden gesteld 3) door de gemeente-politie, den gemeente-bonwmeester en den luchtbeschermingsdienst zal toezicht op de naleving van dit voor- schritt worden uitgeoefend, waarvoor z[j in het bezit zullen zjjn van een last tot het binnentreden der woningen. Zierikzee, den 14 Maart 1941. De Burgemeester van Zierikzee, SCHUURBEQUE BOEIJE. De Burgemeester van Zierikzee, Plaatselijk Directeur van de Winterhulp Nederland, verzoekt de ingezetenen met aandrang: 1. een bijdrage te geven aan de collecte in de week van 17—22 Maart a.s., aangezien de nood in Nederland groot is en do behoeftigen geen gevolgen mogen Rjdeu van onvoldoende bjj dragen op grond van allerlei motieven tegen de Winterhulp 2. op de aangeboden inteekenljjsten in de 2e kolom achter de naam het bedrag en de handteekening te vermelden 3. geen enkele aanteekening of bijvoegingen op de ljjsten te plaatsen 4. de bjjdrage tijdig gereed te leggen, degene die thuis is kan voor het hoofd van het gezin of de inwonenden onderteekenen. Men bedenke, dat door het niet thuis zijn of niet thuis geven, de collec tanten, die dit werk geheel vrijwillig doen, extra werk hebben, daar zij dan terug moeten komen, wanneer U wel thuis zult zijn. Men is, in tegenspraak met degenen, die zulks anders vooral bewereD, geheel vrij om al of niet te teekenen en te geven, wanneer men reeds naar volle draagkracht bjj draagt voor kerkelijke of particu liere armenzorg. Doch ook in dit geval is geen gave te gering voor deze algemeene collecte, gedachtig aan het beginselvele kleintjes maken een groote. Zierikzee, 14 Maart 1941. De plaatselijk directeur voornoemd, SCHUURBEQUE BOEIJE. dus in de grootste spanning den uitslag van de worsteling tusschen de groote mogendheden tegemoet. DE AZOREN EN KAAPVERDISCHE EILANDEN Voorultg«ichov«n posten in den Atlantischen Oceaan Hoe imfeer die tfeeoioirlbg iop, den At lantischen Oceaam Zich toespitst, hoe tmleer zich de Ibll'ikken richteri op de eilanden groepen, die tussdhien Europa en Amlerika liggen. Ontegenzeggelijk Zouden deze eilanden in de handen van een der strijl- dendc parijlen een bleTangrijke troefkaart vonmlen als vlojotfoiasis of voor de blok kade. De Vereenigde Staten hebben, in ruil voor een vijftigtal torpedojagers de beschikking gekregen over een aantal eilanden in het Westel'ijtk deel van den Attent. Oceaan, die tot dusverre uitr sTuitend Engelsdh blezit wlaren. Engeland van Zijfn kant heeft, door de bezetting van IJsland en de Faroër, een poging! gedaan' om het Oostelijke deel van den Atlantischen Oceaan te blokkeerem. In Afrika waagde het een poging die overigens zooals mien wfeet, mislukt is omi zich in het bbzit te stellen van Dakar, ten btew'ij'Ze dat Groot-Brittannië er hoogei) prijs op stelde om zijn ver bindingen via de Kaap te beschermien, evenals de verbindingen imlet Zuid-Ame rika. Wanneer Engeland de hemd klom leg gen op de Spaamsche, resp. Portugeesche eilandengroepen, die in dit gebied liggen, de Azonen, Madeira, die Kanarische en de Kaapverdisdhe eilanden, zou het ma ritieme pirolbfleem1 een geheel ander aan zien krijlgen. In dit veibiand verdient ook gewfezem te worden op de kaartjies, die men her haaldelijk in de Amerikaansche pers kan aantreffen, en die het (blewijis leveren, dat ook Washington den blik gevestigd houdt op dit blegeeriÜjke bezit. De Ame rikaansche imperialisten zijtn vatn oordeel dat fofedoelde eilanden, in geval Amerika aan den oorlog gaat deelnemen, een voor post van het grootste gewicht voan Ame rika zouden vormen ten opzichte van het Zuiden van Europa. Zijl zouden als het ware een1 natuurlijke bllokkadehnie vormen tusschen Europa en Z.-Amierika. Het groote fbtezwaar is echter, dat deze eilanden toeblehooren aan twee neutrale landen en dat hum inbezitneming door een der oorlogvoerende mogendheden ©en zwiare inbreuk op het volkenrecht zou bbteekenen. Duitsch weermachtsbericht L*v«nsmfdcU(anbadrijv«n In Huil «n Liverpool boitookt Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Het Duitsche luchtwapen heeft ook van nacht den vijand opnieuw geduchte sla gen toegebracht. Sterke formaties ge vechtsvliegtuigen deden met groot succes aanvallen op het echeepebouwcentrum DOODVONNISSEN VOLTROKKEN 15 veroordeelden uit het Haagtche procei en 3 anderen gefunleerd Het Bureau van den Bevelhebber der Duitsche Weermacht in Nederland maakt bekend Op 13 Maart zijn van de achttien Nederlanders, die, zooals bekend is ge maakt, in het Haagsche proces tegen een terreur-, sabotage- en spionnage-organi- satie ter dood waren veroordeeld, vijftien door den kogel terecht gesteld. Een gratieverleening kwam niet in aan merking, daar bedoelde organisatie, be halve ernstige sabotagehandelingen tegen militaire inrichtingen, op de laagste wij ze en met de gemeenste middelen, zooals zij anders slechts bij onbeschaafde vol ken bekend zijn, b.v. allerlei gifmoorden en aanvallen op Duitsche militairen heeft beraamd en in een aantal gevallen ook ten uitvoer heeft gebracht. Slechts drie der veroordeelden heeft de bevelhebber der weermacht tot een levenslange tuchthuisstraf begenadigd, om dat zij bij1 het plegen der daad nog geen twintig jaar oud waren. De weermachtsbevelhebber wenscht hier mede een laatste beroep te doen op het verstand en het inzicht van de Neder- landsche jeugd. Tegelijk zijn drie te Amsterdam ver oordeelde ophitsers, die tot de stakingen 'in de provincie Noord-Holland hadden aangezet, doodgeschoten. Tot levenslange tuchthuisstraf begena digd worden voorts twee Nederlanders, die in een ander proces door een Duitsch krijgsgerecht wegens een ernstige sabo- tagehamdeling ter dood waren veroor deeld. Ook in dit oeual is dp oratip wmr da iflfitstp maal verleend, daar de veroor deelden ten tijde van de daad, nog geen twintig jaar oud waren. Glasgow. De aanvallen waren gericht pp inrichtingen van havens en werven, op opslagplaatsen van grondstoffen en le vensmiddelen en werden ondernomen tij dens volle maan en helder uitzicht. Zij duurden verscheidene uren. Er ontston den tal van groote branden, die in den loop van den nacht tot een vlammenzee samensmolten. Tevens bombardeerden andere sterke formaties gevechtsvliegtuigen in Liver pool en Huil bedrijven van de levens-i middelenindustrie, verzorgingsinrich ingen van allerlei aard en opslagplaatsen van grondstoffen. In Liverpool wezen nog oude branden, die van de aanvallen uit den vorigen nacht afkomstig waren, den gevechtsvliegtuigen den weg. Andere geslaagde aanvallen waren ge richt op belangrijke militaire doelen in Zuid- en Midden-Engeland. Twee ver kenningsvliegtuigen deden overdag een aanval op een groot tankschip in het kanaal van Bristol en beschadigden het ernstig door voltreffers. In den loop van den dag ontstonden, er aan de Britsche Zuidkust weer her haaldelijk luchtgevechten, waarbij de vij and zes jachtvliegtuigen van het type Spitfire verloor. Hierbij onderscheidde zich vooral een afzonderlijk vliegend ver kenningstoestel, dat een Spitfirejager uit een formatie van vijf vijandelijke jacht vliegtuigen wegschoot, de overige aanval lers dwong terug te keeren en zelf be houden de thuishaven weer bereikte. In den afgeloopen nacht deed de vij and aanvallen op verscheidene plaatsen in Noord-West-Duitschland, vooral op Hamburg. De schade aan industrie- en haveninrichtingen is niet aanzienlijk. Daar entegen werden in woonwijken weer ver scheidene gebouwen, o,a. twee ziekenhui zen, door brisantbommen verwoest, of zwaar beschadigd. Onder de burgerbe volking ontstonden verliezen aan dooden en gewonden, vooral in de ziekenhuizen. Nacht jagers, luchtdoelartillerie en marine artillerie schoten negen der aanvallende Britsche vliegtuigen neer. Itallaansch weermachtsbericht Vliagtulgactlci boven het Albaneeiche front Het 280e weermachtsbericht luidt als volgt: In den sector van het 11e leger aan het Grieksche front, plaatselijke acties van infanterie en artillerie. Talrijke Ita- liaansche luchtformaties bombardeerden zonder ophouden de vijandelijke verde digingswerken en troepen. Bovendien vrerd een belangrijke Grieksche vlootbasis gebombardeerd. 5 vijandelijke vliegtuigen werden door formaties Italiaansehe jaent- vliegtuigen neergehaald. Drie van onze toestellen zijn niet teruggekeerd. In den OCniena Vu. maart TTavutvu vjjaiiuqr- lijke torpedovliegtuigen Italiaansehe sche pen aan te vallen, welke gemeerd lagen in de haven van V a 1 o n a. Als gevolg van de hevige luchtafweer van de Kon. marine, konden slechts twee vliegtuigen den aanval uitvoeren, doch zij werden beide neergehaald. De bemanning werd gevangen genomen. Slechts een schip werd beschadigd. Een Duitsche luchtformatie heeft inden nacht van 12 op 13 Maart vijandelijke vloict- en luchtbases en Noor d-A f r i k a bestookt. Op den beganen grond staan de vliegtuigen, gemotoriseerde strijdmid delen en verschillende andere inrichtin gen werden vernield. Vijandelijke vlieg tuigen ondernamen een nachtelijke bom aanval op Tripolis en veroorzaakte lichte schade. Onze luchtformaties bombardeer den luchtbases op het eiland Kreta. In den nacht van 12 op 13 Maart wier pen Britsche vliegtuigen brand- en bri santbommen op eenige dorpen en op een klooster op het eiland Rhod-os, waar bij 2 bewoners gedood en 2 andere gewond werden. Er werd lichte schade aangebracht aan woonhuizen. In O o s t- Afrika werd een vijandelijke aanval in den sector Keren afgeslagen. In den Opper Soedan bombardeerden onze vlieg tuigen gemotoriseerde strijdmiddelen en troepen. Engeliche bommen op on* land Donderdagavond was het Engelsche luchtwapen boven ons land bizonder ac tief. Een groot aantal vliegtuigen ver scheen boven Nederlandseh grondgebied en wierp vele bommen, welke meeren- deels buiten de bebouwde kommen vielen. In een aantal plaatsen echter ontstond schade van niet zeer ernstigen aard aan woonhuizen, aan een sleepboot, aan boer derijen en aan vele vensterruiten. Een burger werd gedood en zes zwaar ge wond; een vrouw werd licht gewond. i i— S.P.T. meldt uit Ochrida: De plotse ling opnieuw ingetreden koude heeft gis- tren de operaties aan het Grieksch-Ita- liaansche front in Albanië wederom sterk belemmerd. Evenals dit twee we ken het geval was, zijn de bergen ens bergpassen met een dikke sneeuwlaag bedekt, zoodat de krijgsoperaties in de hooggelegen gebieden aan beide zijden moesten worden j 1 Tengevolge van de wolkbreuken, waardoor het Noord-Oosten van Bra zilië nu reeds een week geteisterd wordt zijn iri de stad Sao Jose talrijke huizen ingestort. 51 personen zijn bij1 de ramp om het leven gekomen. Tal van personen worden nog vermist, zoodat men vreest, dat het aantal dooden nog aanzienlijk 2al stijgen. De schade is geweldig (U.P.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1