SPREEK ER NIET LANGER OVER MIDZA-ZAKEN M I D Z A „Een leven lang „AKRU" SCHELD EB ANK N.V. WIE WAA DIE WINT U wilt kwaliteit kopenfen U moet kwaliteit kopen, want in deze distributietijd moet U lang met de gekochte goederen doen Neem geen risico! Wees zeker van Uw zaak: koop vastberaden in I De Midza-winkeliers R. P. Hogerheijde Roolcvleesch Bezoek Jaarbeurs mooie Azalea's Gezouten wijting C. G. de Oude CONCERTZAAL-BIOSCOOP Paula Wessely Naar bulten Zonder bon 40 cent JOH. DE VRIES Behandeling van alle Bank- en Effectenzaken DEPOSITO-RENTETj inT" f J ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. tfdzst UfNojf slechts enkele da$en Guldensbonnen J. V., Havenpleiu Zzee f 20. O. B,, Appelmarkt Zzee f W. J. H.? Manhuisstraat J. J., Zui dhoek Mej. d. V., Breestraat O 506 Mej, W. K. B. Drtsisohor - Mej. W. V., Straatweg Br'haven - C. A. d. V., Manhuiestraat Zzee - J. G., 't Vrije Mevr. Wed. J. H,, H.zoom 236 fl'etede - J. v. D., Diepe Gat Ouwerkerk - J. Q., Papenblok D 94 Dreisohor - C. D,—B., Langeweg B 50 15,— 12,50 10,— 7,50 6, 5, 5, 4, 4, 3,50 3,50 3,50 L. I„ Verrenieuwetr. B112 Zzee f F. v. d. E., Kapelleetraat O 23 M. K., 't Gouweveer D. A. H., «Stelhof" Sirjansland - L. v. d L., Weststraat 52 Dreisohor - Mej. M. A. B., Pieterseliestr. C378 Zzee - J. V., Lange St.-Janatr. G228 - Mej. J. M. K., Ring 59 Dreisohor - W. R., Nieuweweg K 90 Kerkwerve - A. J., Havenhoofd Brouwershaven - J. 8., Visstraat Zzee - G. J. V.H., Molenweg Oosterland - J. J. yd. B., Sohelphoek S'kerke - 8. d. B., Prov. Straatweg N'kerk - J. L.HKrepelstr. O 193b Zzee - Mej. G. D., Bohuttershofstr. C 457 J. A. W., Meet A 395 G. Th. v. d. Z.,8oheep8t.dijk A 491a J. A. K., Blindeweg P 17 Dreisohor - M. v. d. H., Boezemkade Kerkwerve - 2,50 2,50 2 50 2.50 2.50 2.50 2,50 2,50 2,50 2 50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2 2,— 2,- 2,— 50 cents bonnen 25 cents bonnen Mevr. K., Oude Haven Zzee f 3,50 J. J Zuidhoek D 562 Zzee f 3,50 Mej. d. V., Breestraat C 506 Zzee f 2,50 Mej. L. B., Spildoorn Kerkwerve - 2,50 W. J. H., Manhuisstraat Zzee - 2,50 A. G. v. B., Wevershoek - 1, J. J., Zuidhoek D 562 - 1,— Mej. A. V., Poststraat B 30 1, Mevr. Wed. J. H., Hoogezoom 236 H'stede - 1, J. B., Wevershoek O 66 Zzee - 1, Mej. M. A. B., Pieterseliestr. C 378 - 1» S. M. L., Oude Haven D 409 - 1, Mej. d. V., Breestraat G 506 Zzee f 2,50 W. J. H., Manhuisstraat - 2,50 J. G., 't Vrije A 234 - 2,50 Mevr. K., Oude Haven - 1, F. v. d. EKapellestr. O 23 1,— C. A. d. V., Manhuisstraat - 1, J. v. D., Diepe Gat Ouwerkerk - 1, MejM. A. B.Pieterseliestr. C 378 Zzee - 1, A. C. v. B., Wevershoek - 1, J. B., Wevershoek C 66 - 1, N.V. Risoh, Manufacturen - Damesmodes Fa. G. v. Tilburg-den Boer, Goud- en Zilverwerken Gebrs. de Jonge, Rijwielen en Naaimachines Gebr. Wiebols, Damesoonfeotie, Tafelgoederen J. Viergever, Tapijten, Dekens Fa. D, Padmos, Huishoudelijke Artikelen, Gereedschappen L. J. Reynhoudt, Schoenen, Pantoffels Magazijn «De Nijverheid", Damesmantels, Japonnen J. J. Smallegange, Schoenen, Lederwaren lz, Hage, Meubelen, Tapijten Fa. E. Kohsohulte, Damesoonfeotie, Manufacturen J. Hogerheijde, Visoh- en Kaashandel F. Antheuni8se, Bloemen en Planten Fa. P. Klok, Manufacturen - Heeren Mode-artikelen Fa. M. F. de Vos, Kruideniers- en Grutterswaren H. van der Wolf, Lederwaren en Luxe artikelen Fa. J. H. Knaap, Dames- en Heerensohoenen. Fa. A. E. Holty, Heeren confectie - Mode-artikelen R. P. Hogerheijde, Kaas en Comestibles Fa. Borst, Handwerken - Damesstoffen W. Merle, Comestibles - Dranken S. P. Wijsman, Lnxe artikelen - Lederwaren Fa. J. Labzowski, Manufacturen en Confectie Joh. de Vries, Galanterieën - Huishoudelijke artikelen D. M. Riek8e, Manufacturen en Confectie H. J. Landman, Bato-rijwielen Melkmarkt, Telefoon 140 Zierikzee Ffine Vleeschwaren en Kaas Stukjes prachtig (zonder bon) Aanbevelend Per touringcar a.s. DINSDAG 18 MAART naar de Jaar beurs te Utrecht. Deelnemers spoedig aanmelden aan Garage C. H. v. Oeveren telefoon 77 Garage Gebr. de Jonge telefoon 86 Zierikzee F. Antheunisse Bloemenmagazijn, telef. 83, 't Vrije Ontvangen groot en klein Verse snijbloemen Ontvangen t kan op dezelfde manier gegeten worden als zoute vis 80 cent per pond Sint Domus8traat Een inwonende knecht gevraagd bij P. BOOT, Westweg, Seroos- kerke (Seb.) HAVENPLEIN 315 TEL. 255 V I En een Vulpenhouder koopt men nog het beste bij Boekh. Fa. Piel Ochtman Men vindt daar een ruime keuze in de bekende merken met 14 karaats gouden pen vanaf f 4,90. - Op alle pen houders volledige garantie. PROVINCiALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ De Provinciale Voedseloommissaris voor Zeeland brengt hiermede ter kennis van de veehouders, dat ter verkrijging vaa veevoederbonnen voor de periode van 31 Maart tot 28 April 1941 in de week van 17 tot 22 Maart a.s. bij de plaatselijke bureauhouders opgave dient te wor den gedaan van de samenstelling van den veestapel naar den toestand op 16 Maart 1941 's avonds 12 uur. Wij dringen er op aan opgave te doen in een der eerste dagen van die week. De opgave is verplicht voor alle veehouders en veehandelaren. Verzuim, te late of onjuiste opgave is strafbaar, terwijl in deze gevallen ook geen bonnen verstrekt zullen worden. De blanco registratiekaarten die Den ten kantore van den bureau houder te worden ingevuld, ook indien men wel vee heeft dooh geen voeder kan betrekken. In deze periode kan het restant rundveevoeder worden afgenomeD. Dit dient aan den bureauhouder te worden opgegeven. Houders van een veeboekje moeten dat volledig ingevuld medebrengen. 10 Maart 1941. Zaterdag 15 Maart 8 uur Zondag 16 Maart 3 uur en 8 uur «V Een schitterende creatie van de begaafde kunstenares in een zuivere en gevoelvolle vertolking van de vrouw, die veel geeft, maar weinig vraagt. Bet Algemeen Handelsblad schreef over deze filmt n De groote kraoht van Paula Wessely is haar «volkomen natuurlijke, mensohelijk-bezielde spel, //dat boven alle techniek uitgaat. Iedere oreatie «verlangt van haar volledige overgave. Maar «mensohelijk schokkend is haar spel als «Agnes". «Wellioht is «Een Leven lang" haar beste rol «tot nu toe". zoodra het weer het toe laat. Maar laat Uw ge noegen niet door rijwiel- peoh bederven. Laaft uw Rljwlal vakkundig nazien of HUUR aait Luxe Rljwlal. Garage C. y. d. BOUT - lel. 131. Snelsoheerorême Scheren zonder water Het tijdrovende inzepen ver valt. Een uitkomst in deze dagen. Soheerorême zonder bon, per extra grote tube Havenplein, telefoon 231 Telefoon 112 Zierikzee Postr^k^nl^SL. 1 I««r 3 SPAARKASRENTE 2% KLUIS-INRICHTING n/w«nsch 6 Stamb.kodin I 6000 parcoel Boachtarroln t.w. t 6000 Hul* I GOOO, 2 Paarden f 3000 3 Koalan t. w. f 3QOO. 480Pr.w.o. Bontmantels f 350,f 350,<800 at Uw fcau.a w. 800, I 350, I 350 Wint met 60 ct. Rtlo..prar> 6 P«Bt'+0.l b/d K.L.M., slg.mag., kiosken, Rijcke Trek Giro 241.0001 «Oör7rA7D'SDERDE EN LAATSTE IÜTINU T. o. v. Notaris J. C. J Waldorp, Den Haag Trekking 21 Maart.QGeen uitstel. Koopt tijdig Uw laatste Rijcke Trek Loten. 60 cent bij nav. adressen Linde. ELKERZEE: Couf.ag. Pri< BRU1N1SSE; Sta. Te Due; Cour.ag. v. d. Ploeg. BURGH; Coil. WERKER^^Courng.^Sles; Hotel de Eater. NOORDGOUWE: Cour.ng. Dijkgraaf. NOORDWELLEN OUD VOSSEMEER: Coif. Nlemantsverdrict. RENESSE: Cour.eg. Dorreroan. SCHERPBNISSE: Col Bezooycn. ST. MAARTENSDIJK; Wlnkl. Hoek; Petrolv. v. d. Rhcfc. ST. PHILIPSLAND; Sla. Roozcc STAVENISSE: Colf. de Ryke. THOLEN; Rljw. Dutne: Rtiw. Gcui»; Ultn. Pof, Gei. Vis. Anker; M. F. de Voss; K.L.M.-AGBNT v. d. BROEK. ZONNEMAIRE: Rffw. v. d. Werf. i'ÈJÏ U/M ?l»B2i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4