Gratis lezen! Pieker niet - pak aan ADVERTENTIES Ons gelieid Zoontje en Broertje, CORNELIS. word na 4 dagen van ons weggenomen. O. LEÖEMAATE. JAC. LEGEMAATE— v. d. Welle. Zierikzee, 14 Maart 1941. Voor de vele bewijzen tan deel neming, betuigd bij het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd-, Groot-, Over- en Bet-Overgrootvader, JOH ANNE8 ANTHONI8 GILLE88E betuigen wij onzen harteiljken denk. Namens de Familie, o M. VERLOO—Gillesse. Ledenvergadering van de IJsclub „Winterleven" op Dinsdag 18 Maart a s., des na middags 8 uur (wettige tijd) in het Café Steeppoorte te Oosterland. HET BE8TÜUR. Openbare Verkooping Notaris J. J. VAN DEN ENDE te Zierikzee, is voornemens Dinsdag 18 Maart a.s., te 3 uur (W. T.) te Bruinisse, iu Hotel Storm, ten verzoeke van Mw. Wed. P. OCKERSE geb. Bontere©, iu het openbaar ta varkoopen Gemeente BRUINISSE. De twee Huizen en Erf, kad. sectio C nos 2406, 3084 en 3087. Het eene verhuurd aan den heer G. Stein, het andere bewoond ge weest door de eigenares. Spoedigst te aanvaarden. Te koop: Ongeveer 6000 kg geroot VLAS (geel) en ZAAILIJNZAAD. Adres: J. A. DOOGE, tel. 5, L>r ei schor. Gevraagd door Heer zit- en slaapkamer of zit-slaapkamer „jftetvolledig pension ~Brieveif onder no 1, bureau v. d. bl. Met Mei een knecht gevraagd, door G. J. KLOMPE, Dreiaohor Abonneer) U op di) Blad Fyne vleeschwaren op bon Ham Bacon Sn ij worst Cervelaatworst Tongenworst Boterham worst Smeerleverworst Zonder bon: Mosselworst en versche Boterhamworst C. C. UNGER Poststraat w I Alle voorkomend DRUKWERK in nette uitvoering bestelt men aan oononrreerende prijzen bij Boekh. F.alPiet Ochtman. Zij, die zioh vanaf heden op ons blad abonneeren, ontvaDgen de tot 1 April ver schijnende nummers gratis BeschikbaarStier „Leo" Blijvend goedgekeurd. Dekgeldf2, J. O. KLOET, Soheepst.dijk A 477, Zierikzee. Te koop: Bietenblad J. MATTHIJfiSE, Duivendijke Net meisje gevraagd, 18 j. of onder, voor lichten arbeid. Moet indien noodig ook handig inden winkel kunnen helpen. Goede ver dienste. Br. letters T Z bur. v.d. bl. Te koop of te paoht gevraagd 5 a 6 gemeten weiland. Br. onder lett. A, W. de Vries Rz. (2)„DE KUNST VOOR HET VOLK" de oude leuze wordt nu tot een daad. Voor den arbeider is het beste nauwe lijks goed genoeg. (3) DE SCHOONHEID VAN ÜW EIGEN LAND. Vreugde en Arbeid" opent in de naaste toekomst voor ieder de gelegenheid tot reizen. (l) SPORT EN SPEL als tegenwicht tegen eenzijdige lichamelijke of geestelijke inspan ning, schenken U gezondheid en levenskracht. Een frissche wind waait door het land! Men ruikt het voorjaar, dat nieuw leven brengt en nieuwe krachten schenkt. Verstandige menschen halen eens diep adem: dat doet goed! Zij schudden de herinnering aan veel, dat vermolmd was - of rot - van zich af en steken de handen uit de mouwen. Het zijn de gezonde optimisten, die „ja" durven te zeggen tegen het leven, omdat zij vol kracht zijn en sterk. Bouw mèt hen aan de nieuwe gemeenschap, waar in het Geluk van U en de Uwen rust op twee hechte pijlersArbeidsvreugd en Levensvreugd. Eerst dèn zult U zich een tevreden mensch voelen, want de gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Neder- landsch Verbond van Vak- vereenigingen vervult ook Uw idealen. Pieker dus niet langer pak aan. TELEGRAMMEN DE BRITSCHE LUCHTAANVALLEN OP- NOORD-DUITSCHLAND. Bij de Britsehe luchtaanvallen op Bre inen zijn drie dooden en 3 lichtgewonden gevallen. In Hamburg werden 5 personen gedood en 23 gewond. In Bremen ont stond brand in een fabriek, doch deze was met eigen krachten spoedig ge- bluscht. Ook in Hamburg is de schade aan industrieele installaties van weinig belang. Naar het"' D.N.B. verneemt zijn Don derdagnacht weer Engelsche bommen werpers boven Noord-Duitschland ver schenen. Op woonwijken en niet-militaire doelen te Hamburg werden een groot aantal brandbommen en eenige brysant- bommen geworpen. Verscheidene bur gers werden gedood of gewond. Vol gens de tot dusverre ontvangen berich ten zijn met zekerheid vijf Engelsche vliegtuigen door Duitsche nachtjagers en afweergeschut neergehaald. Waarschijn lijk" ;-zullen deze cijfers nog stijgen, daar een groot aantal Britsehe bommenwer pers door den Duitschen afweer zoo ern stig is beschadigd, dat zij hun bases nauwelijks zullen kunnen bereiken. TALRIJKE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND1. Donderdagavond heeft bet dosmlm'ando der Duitsdhe luchtmacht, naar hiet DNB verneemt, verscheidene afdeelingen "bloim- mlenwerpers opdracht gegeven tot het biomibardeerietti van verschillende Britsehe havens aan de Oost- en Westkust. Men verneelmt dat de bemanningen der eerste vliegtuigen reeds hevige ontploffingen en branden op, vercfhillende punten hebben! gemeld. Een groot aantal Duitsdhe Ibbimfcoieniwier,- pers is Donderdag reeds vroeg in deni^ avond overgegaan tot een aanval! op Ver schillende 'belangrijke industriesteden in Engeland. Naar verluidt waren die aan vallen. in de eerste plaats gericht op een reeks opslagplaatsen van levensmiddelen- (en ravitailleeringsbedrijven, Men gelooft uit de eerste berichten te kunnen aflei den dat een aantal belangrijke installa ties der levensmiddelenindustrie zeer te lijden heeft gehad. Naar het DNB ver neemt Zijln verschillende andere fabrieken, in Engeland en Schotland bestookt m'et (bjoimhnen va.n 2)waar kaliber. Donderdag heeft die Duitsdhe l'ucht,- m'acht met een groot aantal! toestellen o,ok geslaagde' aanvallen gedaan op be langrijke fabrieken ien havenwerken te Glasgow, aldus verneemtt het DNB ven der. Rapporten van de eerste vliegtuigen waren' Virjjldagmlorgen reeds binnen ge komen 'en daaruit Mlijkt dat te Glasgow, het belangrijkste schiaepsbouwcentrumivan Groot-Br.ittamë reeds ma den eersten aan valsgolf tmteer dan 20 gnoote branden (konden (worden waargenomen. Andere af. deelingen dier Duitsdhe luchtmlacht hebben Donderdagnacht het havengebied vain Li verpool-Birkenhead, 24 uur te voren reeds een hevigen aanval had ondergaan, be stookt Imet brysamt- en brandbommen. Opnieuw deden zich hievige ontploffingen vo,or en Iblnaken groote branden uit. die de verwoestingen van dien vprigeh dag Vol tooiden. DUITSCH VERKENNINGSVLIEGTUIG WEERT ZICH DAPPER. Naar het D.N.B. verneemt is Donder dag in de nabijheid van Portsmouth een Duitsch verkenningsvliegtuig, dat op weg naar de Fransche kust was, bij verras sing aangevallen door vijf Engelsche Spitfires. In weerwil van de overmacht verweerde het Duitsche toestel zich, door met boord wapens naar alle kanten te vuren. Het schoot een Briltschen jager neer, waarna de andere vijandelijke toe stellen op de vlucht gingen. De Duitsche vlieger keerde veilig op zijn basis terug, zonder dat zijn toestel schade had op- gel oopen. DE VERLIEZEN IN DE LUCHT. In de afgeloopen 24 uur heeft de Duitsche luchtmacht in het geheel zes vliegtuigen verloren. In hetzelfde tijds verloop werden bij de Engelsche aan vallen op Berlijn, Hamburg en Bremen, die door veel minder toestellen zijn on dernomen, alleen al door de Duitsche afweer tien Britsehe bommenwerpers nield. De Duitsche verliezen bedragen slechts 2/8 Van het door de EngelsChen opgegeven verliescijfer. Een nuchtere vergelijking toont aldus wordt van Duitsche zijde verklaard, dat de Duitsche luchtmacht, vooral als verdediging nog nog steeds ver in het voordeel is^boven de Britsehe luchtmacht. RADIOREDE VAN MAARSCHALK PÉTAIN. Heden (Vrijdag) avond zal Maarschalk Pétain een radiorede houden voomamiei- Dltijlk lover dé komiendie wet voor ouder domsrente aan arbeiders. Als de arbei ders 65 jaar pud zfijln. zullen züj in de provincie per jaar 3600 francs en in Parijs 5200 francs ouderdomsrente ont vangen. Aïbleiders tussChien de 60 eto 65 jaar kriijlgen eenzelfde bedrag als zij in valide zïjln. GEHEIME ZITTING VAN HET ENGELSCHE LAGERHUIS. Donderdag is een geheimie zitting van het Engelsche Lagerhuis gehouden, waar. in de situatie van de Britsehe koopvaar dij is besproken. BOTSING TUSSCHEN TWEE BOMMENWERPERS. Bij) Boindhead in. de Caoadetescbe pro,- vincie Ontario zïjln twee groote bom menwerpers der Canadeesche luchtmacht in boitsing gekomlen ©n gevallen. „Assooia. ted Press" verneemt dat vermoedelijk 7 der inzittenden zïjln omgekomen. GEWELDIGE BRAND. Donderdagnacht is een grioot pakhuis aan de haven te New Orleans idoor bkand vernield. Grioiote voorraden suiker, kof fie. rijlst en gecondenseerde producten z'ijfn vernield. Men schat de schade op drie millioen dollar. SPORT ZIERIKZEE I-NOORDGOUWE I Voor den a.s. Zondag te spelen wed strijd tegen Noordgouwe I is het le elftal van Zierikzee van links naar rechts als volgt samengesteld: A. Hage d.; J. Rossen en M. de Looze a.B. de Zeeuw, D. C. Viergever en J. de Jonge m.; P. Wil'lemse, P. A. Ribbens, P. L. van Doorn, A. Koster en I. Nieskens v. Reserves: C. Pairoux en W. J. Schil'lemans. De roodzwarten moeten het dus dezen wedstrijd zonder aanvoerder Volkeri steden, die ultstedig is. De Jonge staat nu rechtschhalf, terwijl de Zeeuw links half en Willemse linksbuiten staat. In dien het weer gunstig is kan een span nende wedstrijd worden verwacht, daar Noordgouwe momenteel over een elftal beschikt dat er zijn mag. Over den uit slag valt dan ook weinig te voorspel len, hoewel Zierikzee natuurlijk het ter reinvoordeel heeft. De belangstelling zal Ongetwijfeld wel groot zijn al zal het aanvangsuur van half drie misschien voor verschillenden een bezwaar zijn, ZIERIKZEE II-NOORDGOUWE II Om half één komen de reserves van Zierikzee en Noordgouwe tegen elkaar uit. Zierikzee verschijnt in de volgende formatie: L. Verloo d.; C. van Tiggel- hoven en C. van Sluijs a.; A. Verton, M. C. Jonker en Chr. Peute m.; N. Ber- revoets, G. Perin, C. v. d. Westen Jr., C. Peute en Joh. Koevoets v. Reverses: S. Mosselman en L. Gillesse. Zooals uit de opstelling blijkt staat de Zierikzeeploeg volledig. Zij heeft thans de beschdiking gekregen over den ex- Renessespeler van Sluijs, wat ongetwij feld een versterking zal beteekenen. Voor deze ontmoeting geven we Zierikzee de beste kans op een overwinning, doch dan zal de verdediging en speciaal het doelmannetje zich geducht moeten we ren en ook de voorhoede op schot moe ten zijn. Bijna 20.000 Chineezen zijn in den loop van het vorige jaar in de straten van Sjanghai dood gevonden, naar blijkt uit het zooeven verschenen rapport van het bureau voor gezondheid van de interna tionale nederzetting. In kringen te Sjanghai heeft dit bericht volgens het D.N.B,, groot opzien gebaard. Men verklaart hier, dat het feit, dat duizenden Chineezen doodgevroren en verhongerd zijn gevonden, een kras licht werpt op de in de Chineesche handelsmetropool heerschende ellende. Beurs van Amsterdam STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. L.K. Obi. I 100 1940 I 4 98% 98% Obl. f 500 1940 I 4 98'/, 98'/. Obl. f 1000 1940 I 4 98% 98 Reoep. f 100 1941 4 97% 97%, Reoep. f 500 1941 4 97 97%, Reoep. I 1000 1941 4 97%?! 97%,gl Grootboek f 1000 3% 83% Certif. y»n Insohr. 3 747/i« 747/lc 74% 74% 1000 3 1936 3 1936 3 1936 3 1937 3 1937 3 1937 3 Grootboek Obl. f 100 Obl. f 500 Obl. f 1000 Obl. f 100 Obl. I 500 Obl. f 1000 Obl. f 100 (31/,) 1938 3 Obl. I 500 (31/,) 1938 3 Obl. f 1000 (31/,) 1938 3 CertifioateD f 1000 2% Grootboek f 1000 21/, PREMIELEENINGEN Amsterdam '74 f 100 3 Amsterdam '74 f 1000 3 Amsterdam '25 f 100 3 Amsterdam '33 f 100 3 Witte Krui. 1888 881/. 91% 821/ie 83»/ie so%, 85i/e 851/, 86i/,gl 64»/, 631/, 129 1011/, 91'/, 81V. 831/. 79% 85'/, 85 86gl 61% 64%, 102%, 67% - BUSLICHTINGEN DER STADSBUSSEN Bits Kraanplein: 5,24 (Ma 4,54), Fd 7.3. Zo 8,59, 11,49, 18,24, 22.39 (Za niet). Bus Nieuwstraat: 6,19 (Ma 4,49), FA 7.29, Zo 8.54, 11,44, 17.19, 22 34 (Za niet) Bus 't Vrije: 6,29, (Ma 4,69), Fd 7,39 Zo 9,04, 11.54, 17.29, 22,44 (Za niet). (Fd. feestdagen. Zo. Zondagen). INDUSTRIEELEN r. d. Bergh J. 200 A 106 t. d. Bergh J. 200 B De Gruyter A. p. A. 140gb De Gruyter B. p. w. A. 147 Lerer Broe Dull. o.A. 106 Nederl. Ford Autom, A, 335 Nederl. Kabelfabr. o.A. 391'/. Philip* Gem. Beiit o.A. 194 PETROLEUM Bataateohe Petr. Obl. 4'/, 94'/,gb SCHEEPVAART JOTa-China-Japan L. o.A. 140 Ned. Soheepr. Unie o.A. 170 SUIKER Handelerer. A'dam o.A. 395 Jara Cultuur Mij. o.A. 241 116 147 105 391'/. 94'/,gl 140 1681/," 398

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3