AKKERTJE ANNE Uil Stad en Provincie Neem'n JIM DE ZOON VAN BOBBY RADIO-PROGRAMMA Zaterdag 15 Maart HILVERSUM I. 414,4 M. Nederlandsch programma. 6,45 gram.;9 6,50—7 ochtendgymnastiek; 7,30 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8,30 nieuwsbe richten ANP; 8,45 gram.; 10,20 orgelcon cert en zang; 11 Esmeralda; 11,30 voor dracht; 11,45 Esmeralda; 12,15 gram.; 12.42 almanak; 12.45 mieuNvs- en econo mische berichten ANP; 1 omroeporkest 2.15 voor de kinderen; 3 tmiedodisten; 3.20 orgelspel; 3.35 meJjodisten; 4 Chr. Radio- stichting: Bijbellezing; 4.20 grain).; 4.40 Duitsche les in hoorspelvormi; 6 gram.; 5.15 nieuws-, economische en beursber.; "ANP; 5.30 omroeporkest; 6 gram.; 6.16 omroeporkest; 6.42 aümanaak6.45 repor tage; 7 vragen van den dag, ANP; 7.15 gram.; 7.30 berichten Engelsch; 7.45, gr.;- 8 nieuwsberichten ANP; 8.15 „Ik was er zelf bij?', cyclus; 8.30 berichten En gelsch; 8.45 omroeporkest; 9.40 Chr. Ra dio-Stichting: Dagsluiting; 9.45 Engelsche berichten, ANP; 10-nieuwsber. ANP. HILVERSUM II. 301.5 ML Nederlandsch programma. 6,45 gram.; 6,507 ochtendgymnastiek7,30 gram. 7.45 ochtendgymnastiek; 7.55 gram..; 8.30 nieuwsber. ANP; 8.45 gram.; 10 Vrij'zf, Prot. Kerkcomité: Morgenwijding; 10.20 gram1.; 10.40 pianovoordracht; 11 kinder- leesclub; 11.15 omroeporkest; 12 berich ten; 12.15 amusementsorkest; 12.45 nieuws en economische berichten ANP; 1 De Rot* tmancers; 2 llezing; 2.15 gram.; 2.40 tuin- (blouwicauserie; 3 Rotterdamse!* PhiCharmo- nisch orkest; 4.40 gram.; 5 Vrij'z. Prot. Kerkcomité: „De Bljlblefl. als boek"; 5.15 nieuws-, economische- 'en beursberichten ANP; 5.30 Hilv. mannenkoor Apollo"; 6 Rococo-octet6.45 actueeDe reportage; 7 Grcningsch praatje ANP; 7.15 gram!.; 7.25 zang met pianobegeleiding, met toelich ting; 8—8.15 nieuwsberichten ANP. Engeltch* luchtaanvallen In den nacht van Woensdag op Don derdag Zijn hier te lande tengevolge van Engelsche luchtaanvallen ©en burger ge dood en verscheidene anderen gewond. In het Zuiden des lands Zijn eenige' Woonhuizen zwaar beschadigd. Het gisteren verschenen verordeningen blad bevat een besluit van de secretaris sen-generaal van de departementen van financiën, van justitie, van handel, nij verheid en scheepvaart, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffen de de verplichting tot aangifte en be treffende amnestie op het gebied van de belastingen en van de deviezen. Aan gifte moet vóór 15 April geschieden. Als gevolg van den onzekeren politie. ken toestand en het steeds ongunstiger Worden der economisch© verhoudingen, is ide criminaliteit te S j a n h a i, ;aldus het officieel© jaarverslag van de politie van het internationaal bestuur, buitengewoon sterk toegenomen. In vergelijking met den toestand van voor den oorlog met Japan, is het aantal algemeen© misdaden niet 50 procent toegenomen. Moord, roof, gewapend© ontvoering en daden van poe litieke terreur Zijn zeer sterk in aantal gestegen. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris-gene raal voor financiën en oeconomische za ken) kan het voortzetten van eenigerlei bedrijfsuitoefening van een onderneming welke aangegeven moet worden, verbie den. Hij kan bepalen, dat zoodanige on dernemingen voor een door hem te be palen tijdstip geliquideerd of tot een zoodanig tijdstip stilgelegd moeten wor den. 3S SS 33 33 3S 33 3£ 33 33 Het is een groote gave, zijn geest hoog te kunnen verheffen boven de kleinig' heden des dagelijkschen levens. FEUILLETON vindt het geluk Een modern sprookje van Maria Sawersky 25 nadruk verboden Toen ze haar hand in de zijne legde, iwas het. of er ©en ©llectrische stroom: door haar heenging. Ook Grundtvig was het een oogenblik zonderling te moede. Van dat meisje ging een zoo zeldzame bekoring uit/ dat hiji zijn omgeving er door vergat. Hij' staarde naar het blonde haar, waarop het kaarslicht ©en Iblijlzon deren glans scheien te tooveren. Die glans had ook op het haar van zijn onbe kende gelegenEn wat een prachtige diepblauw© ©ogen had dat meisje! De zelfde ©ogen als het meisje van het bal! Voorzichtig trok Anne haar hand terug Ernst Grundtvig schudde de betoov©- ring van zich af. Wat bezielde hem de hand van een vreemd© jongedame zoo fang vast te houden? De gravin, die niets Van het korte in termezzo had bemerkt, onderbrak zijn gedachten. Ernst, juffrouw- Bratt ken je nog 5veli van vroeger. Senta, de jongeman, die ZIERIKZEE. Voor de 25e uitvoering van de gymnastiekvereeniging „Olylm- p i a" bestond Donderdagavond groote be langstelling; de zaal was tot de laatst© plaats bezet, vooral met donateurs en ouders, welke laatste de evoluties van hun kroost kwamen aanschouwen. Even half acht werd de trompet gestoken en de trom geroerd vóór het generaal appèl op het podium. Toen allen stonden aan getreden trad de vaandeldrager naar vo ren en neeg eerbiedig Ollyimjpia's em,- hüeemi voor het auditorium! Dan trad de voorz., dhr. J. L. Legemaate, naar voren, welke in zijn openingswoord herinnerde aan het feit dat er bij deze vereeniglng sterke banden blijken te bestaan, ook met leden die reeds lang elders toeven. De re den daarvan mag gezocht worden bij goede samenwerking, sympathie voor - ©n ver trouwen bijl leiders ©n bestuur. Vertrou wen is er ook bijl de ouders, wat opi ondubbelzinnig© wijlze gebleken is toen een afhaal;- ©n bezorgdienst werd inge steld voor en na de ©efeningsavonden in dezen winter. Dat is op hoogen prijs gesteld, Spr. riep vervolgens allen een hartelijk welkom toe, waarna hij de lei ding overdroeg aan dhr. A. H. Hage en trnej. N. de Jonge. De twee eerste oefe ningen waren voor de kleuters en hun! ouders, want beiden waren hierbijl even veel geïnteresseerd. De onschuldige, soms onverwachte uitbeeldingsgymnastiek gaf stof tot vroolijkheid. De junioren-afdeelin- gen van beiderlei kunne kregen eenvoudige oefeningen. alS springriet, bok en paard te verwerken, die ze met meer of min dere vlotheid uitvoerden, al naar mate hunner gymnastische talenten. Onder de jeugd viel©n er nu reeds op te merken, die bij stage oefening tot goed© turners of turnsters kunnen opgroeien. „De vier jaargetijden" voor mleisjes (A) trok de aandacht door goede uitvoering en.... smaakvolle costumeering, iets heel! anders dan de laatste jaren als toon^ aangevend gold, hoewel het toen niet minder goed was. De lenodsf en staaf- oefeningen door de dames voldeden zeer; ze kunnen het in de perfectie, doordat zij! de lessen trouw1 volgden ien co|nj amiare hun oefeningen afmaken. Hoewel de club heeren in de vereeni- ging momenteel klein is, doet zulks niets af aan hun prestaties, met hun leider als stimuleerende kracht om naar het allerbeste te streven. De gecostumeerd© quadrille lanciers (fantasie) door meisjes B werd gracieus en vaardig vertolkt, evenals Frühlingstimmen door de afd. da mes. Deze twee nummers werden zeer toegejuicht en gewaardeerd. Mevr. de Jonge—v. Rijssel kreeg na deze nummers bloemen voor haar uitstekende begelei ding. Aan de hoogbrug zijn de dames al even vaardig en vlot als de heeren. De opgegeven oefening, die vele risico's in hield, slaagde uitstekend. De moderne grondgymnastiek-werd uit gebeeld door de groep heeren in het nummer vrije oefeningen. Het laatste num mer hield een gecostumeerde rythmische oefening voor dames in met solo-dans van mej. N. de Jonge. Deze oefening slaagde in alle opzichten! Het strakke rythme werd tot het laatste toe volge houden door de in keurige costuums gekleede dames, die een welverdiend en hartelijk applaus mochten 'incasseeren. Mej. de Jonge kreeg na de oefening fraaie bloemen voor haar geleverde pres- staties. Daarmede was het programma afgewerkt en keerden de aanwezigen, na het dankwoord van den voorzitter, voldaan huiswaarts. Hedenmorgen, omstreeks 9 uur, brandde door onbekende oorzaak, aan den Korten Blokweg onder deze gemeen te, een strooklamp, toebehoorende aan dhr. L. S., af. De brandweer vertrok op de eerste waarschuwing met een vrachtauto, waarop slangen en materieel, naar de bedreigde plaats en bluschte met een slang op de waterleiding de brandende klamp. zich daar bij den adventknams zoo ver dienstelijk maakt, is Jens Grottkau. Dien ik ook all ken, lachte de schiii- deres. Hij' schijnt er behoefte aan de hebben om zich verdienstelijk te maken. Dat weet ik nog wel; van den zomteri Welkom op het vastelandriep Grottkau vergenoegd- U bent de tweede Elmshornsche kennis, die ik vanavond ontmoet. De tweede? Dan glevoel' Ik mie be paald Ib'eleedigd. Wie w>as dan de eerste? Grottkau wees ongegeneerd met zijln uitgestoken arm op Ursel. Onze Ursel! Ursel en haar heeite gemberkoek behooren tot m'ijln prettigste Elm'shornsche herinneringen. De gemberkoek komt voor mijln re kening. Die helbl ik altijld gebakklen! trad Anne hem' uitdagend tegemoet. Grottkau keerde zich met ©en ruk olm. Wel heb ik van mijn leven! Daar hebben we warempel juffrouw Anne ook! 'tLijikt Wel, of heel Elmshorn hier van|- avond IbÜjeen is gekomen. U doet net, of u dat maar heel im'atig vindt, meneer Grottkau, plaagde Anne. Grottkau keek het jonge tmieisje op merkzaam aan. Hij' was oprecht ver baasd over de verandering, die er 'met (haar had plaats gehad. Het hjiishoud^- stertje van de Stainiecki's had nooit ©eni gen indruk op hem1 gemaakt. Het kind had zich steeds bescheiden op dein achter* BROUWERSHAVEN. J.l. Woensdag heeft Ds. Pijnacker Hordijk van Zierikzee voor het Departement Brouwershaven der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in hotel Jacob Cats een lezing met licht beelden gehouden over den beeldhouwer Auguste Rodin. Deze wereldberoemde Fransche beeldhouwer, die te Parijs leef de van 1840 tót 1917, heeft zulke prach tige werkstukkengeleverd, dat de aan schouwer daarvan onder den indruk komt van de schoonheid en het impressio nistisch vermogen daarvan. Zijn meest bekende beelden zijn die van Balzac, Victor Hugo, Le Penseur, Bourgeois de Calais, L'homme qui marche enz. Al zijn werken zijn samengebracht in het Mu seum Rodin in het Hotel de Biron te Parijs. De spreker heeft zijn gehoor in dit moeilijke onderwerp geboeid en de aanwezigen iets getoond van de werke- 'lijke schoonheid van dezen grooten kun stenaar. Ds. Ninck Blok sprak aan het slot den welverdienden dank daarvoor uit. DREISCHOR. Benoein'd tot tijldelijk on derwijzer aan de Opemb. Lagere School' te Voorborg, de heer J. Berrevoets alhier THOLEN. De heer L. Bal alhier, heeft ontslag aangevraagd en verkregen als havenmeester tegen ingang van 1 Mei a.s. De gemeente verliest in hem een zeer bekwaam ambtenaar, die ten allen tijde gereed stond als men hem nóodig had. In visscherskringen wordt algemeen het heengaan van den heer Bal be treurd. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Wasteiijk Noordbrabant Bij den aanvang jder vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant op 10 Maart 1.1. herdacht de voorzitter, de heer Ir. A F. J. Beukers, het overleden lid van de afdeeling Kleinbedrijf der Kamer, den heer W. Huyskes, die een trouw lid der Kamer was en vol geest werkzaam was in de Commissies, waarin hij be noemd was. De vacature zal onvervuld blijven. De Kamer besloot ook niet te voorzien in de vacature in de Commissie voor de Vestigingswet, ontstaan door het over lijden van den heer Huyskes, omdat deze Commissie nog voldoende leden telt. Het accountantsrapport over het 4e kwartaal 1940 en de rekening en verant woording over 1940 werden goedgekeurd en décharge verleend aan voorzitter, on dervoorzitters en secretaris voor. het ge voerde beheer. De Kamer besloot een regeling inzake Kinderbijslag te treffen, welke als bij zondere regeling aan den Secretaris- Generaal van Sociale Zaken ter erken ning zal worden voorgelegd. Vervolgens werd besproken de even- tueele medewerking der Kamer met be trekking tot de behartiging van verkeers- en vervoersbelangen, in het bijzonder ten aanzien van het eigen vervoer, waarvoor inmiddels een Eigen Vervoer Organisatie (E.V.O.) is tot stand gekomen. De Kamer besloot eerst overleg te plegen met de overige Kamers in Noord- brabant, doch stelde vast, dat aan de Kamers geen controleerende taak moet worden opgedragen, doch slechts een adviseerende. De controleerende taak grond gehouden ©n toen hiji er de laatste tm'aal niet Ernst was geweest, bad zij* zich zelfs in het geheel niet laten zien. Maar nu scheen ze plotseling een ander {m©nsch te Zijln geworden. En wat voor een imensch! Ben allercharmaintste jonge dame met een lief gezichtje en oogen, die vroeger zieker nooit zoo gestraald hadden, anders zóu hem dat stellig zijln opgevallen! En wat zag ze er chique uit! Zo©;- ver hij zich herinnerde, had hij haar nooit anders dan in een wit schortje gezien en dan was het gewoonlijk nog maar een glimp geweest, want me vrouw Staniecki had haar voortdurend weer werk opgedragen. Anne amuseerde zich innerlijk om den zichtbaar verbaasden Grottkau en her- i haalde haar vraag. Matig? zei de jongeman eindelijk gerekt. Op mijn eerewoord, juffrouw Anne, hoe langer ik u aanzie, des te meer kom ik tot de overtuiging, dat weerzien iemand een mateloos genoe gen kan bereiden j Anne lachte vroolijk. Ernst Grundtvig echter betrapte zich- zelf op den heimelijken wensch Zijn eenigen en besten vriend een flinke 1 draai om zijn ooren te kunnen geven. 1 Hij voelde zoowaar iets van jalouzie. Krankzinnig gewoon; wat bezielde hem toch? Kom Ernst, leidde de gravin zijn dient door andere organen dan de Ka mer te worden uitgeoefend. Naar aanleiding van verzoeken van de Arrondissements-Rechtbank te Breda stel de de Kamer hare adviezen vast om trent verzoeken van enkele personen om als makelaar te worden beëedigd. Het Hoofd van de Afdeeling Middenstand van het Departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart verzocht belang hebbenden in kennis te stellen van de mogelijkheid om aan sommige ambachts scholen vakcursussen te volgen ter ver krijging van het volgens de Vestigings wet vereischte diploma voor vakbe kwaamheid in het automobiel- en rij- wielbedrijf. De Kamer besloot over te gaan tot aan koop) van een perceel grond bij het gebouw der Kamer. Naar aanleiding eêner bespreking van het Rapport-van Vuuren werd o.m. be sloten verschillende gemeentebesturen te wijzen op de mogelijkheid en wensche- lijkheid om door het Economisch-Tech- nologisch Instituut voor Noordbrabant rapporten te doen samenstellen betref fende de industrieele vestigingsfactoren zooals reeds voor meerdere gemeenten in Noordbrabant werd gedaan. Op voorstel vaneen der leden besloot de Kamer erop te wijzen, dat de eerste trein om 9.31 uit Bergen op Zoom naar het Noorden vertrekt en dat men te Dordrecht vrijwel altijd de aansluiting naar Rotterdam mist, met gevolg, dat men aldaar een uur moet wachten en de Nederlandsche Spoorwegen te verzoe ken hierin verbetering te brengen. Het schriftelijk examen voor het di ploma vakbekwaamheid voor het kruide- niersbedrijf zal plaats hebben op 16 April 1941, het mondeling gedeelte op 27—30 Mei 1941. De schelding tusschen Barbara Hut ton. de veelbesproken erfgename der WooJlworthmfillioeneai en den Deenschen graaf ReventlOw, is thans sedert 1 Maart definitief, aldus 'wórdt uit New York ge- Imtelid. Naar men zich herinnert twas dit I reeds haar tweede scheiding. Haar eerste echtgenoot *was de Georgische prins Alèxis Mdivani. De correspondent van „PoJiti- ken" te Stockholm maakt in verband hier- imfede melding van een daar ontvangen, telegram uit Hollywood, volgens hetwelk de rijke erfgename zjch reeds ©en darden echtvriend heeft uitgekozen. Zijl zou gaan trouwen met den filmspeler Cary Grant. Het Britsche ministerie van landbouw heeft medegedeeld, dat o.a. in de graaf- I schappen Chester, Derby, Suffolk, Wor cester, Glamorgan en Gloucester het mond- en klauwzeer onder den veestapel aldaar in zoo hevige mate is uitgebroken, dat tot nadere aankondiging het houden van alle veemarkten in de desbetreffende graafschappen is verb<F-~ den. Men heeft dezen maatregel moeten nemen, meldt het D.N.B., om een verdere uitbreiding van de epidemie te verhin deren. ,L Naar wordt medegedeeld, zullen bin- nenkort het paarden- en het scha pen-6 vleesch tot dlstributiegoed worden ver klaard. FINANTIEEL NIEUWS N V. Bank voor Schouwen en Duivalsnd Iin de gisteren, gehouden Jaarilijksche Algemieene Vergadering van Aandeelhou ders werd de Balans en Winst- ©n Ver liesrekening over 1940 goedgekeurd en het dividend' Ibiepaald óp 7 pet. De aftredende Gomfmissarissen, de hee ren M. J. W. Boogerd en J. J. Stols! werden1 heirlblenoiemd. RADIONIEUWS Radio-ultz«nding«n van regearingiwega verzorgd Het gisteren vierschenen Verordeningen- ib!Lad bevat een tweede verordening van den Rijkseolmim'issaris, houdende maatre gelen op het gefo4ed van den Nederland- schen radio-omroep. De samenstelling en de uitvoering van het programma van den. Nederlandschen radioi-omroep en van de radio-distrübkitie geschiedt uitsluitend van rijkswege. Te <dien einde wordt ieen staatsbedrijf in het leven geroepen, dat den naam) van Rijksradioi-omiroep draagt, rechtsper soonlijkheid Ibtezit en welks zetel te Am sterdam; is gevesigd. Aan 'de bij: de radioi-omlroeporganisaties aangestelde leden van het bedrijfs- en administratief personeel, zoomede aan de daarbij aangestelde autisten, allen voor zoover zij! daarbij1 op 1 Januari 1941 in dienst waren ,©n Iblijl de samenstelling en de uitvoering der programma's hun eigen lijke dagtaak vervullen, zal worden aan gebieden in dienst van' den Rijksradip- lomroep te treden, voor zoover zij1 daar bij! passend© werkzaamheden kunnen vin den. De Deutsch-Diplomatiseh-Politische Kor- respondenz noemt het volkomen aggres- sieve karakter het belangrijkste kenmerk van de Amerikaansche wet tot hulpver leening aan Engeland. Dat er zeker geen sprake is van een „verdedigingswet", blijkt, aldus deze dienst, al uit het feit, dat de wet voorziet in het afstaan van eigen legervoorraden. Wie werkelijk be dreigd wordt of zich bedreigd gevoelt, pleegt zijn wapens niet weg te geven. gedachte af, help mij eens even bij de punch. Geef mij de suiker eens aan en knijp de citroenen maar uit. Maar denk er om, dat je er geen pitten in laat zitten, anders wordt het brouwsel bitter. Wees voorzichtig met de bowl, jongen. Het is een erfstuk van Bag- gesen. Grottkau liet zijn adventkrans in de steek en nam Anne bij haar pols. Hij' trok haar mee naar het buffet, waar Ernst met zijn tante stond. Hier heb u nog twee krachten, mevrouw, die graag te werk zouden worderl gesteld, zei hij. Ik ben zij het in alle bescheidenheid opge merkt een erkend genie in het maken van toddy, wanneer ik de juiste in- inspiratie heb. Hij punch komt het min der op de ingrediënten dan wel op de inspiratie aan. En hoe denk je die dan te be reiken Als juffrouw Anne mijn linkerhand vasthoudt, terwijl ik met de rechter mixte. Lachend gaf de gravin helm1 de fl'esch, die zij in de hand hield. Als juffrouW1 FarÖ tot dat offer be reid is. .wil ik geen .roet in het eten gooien, tmlijtn jongen. Hier, do© je best im'aar.Als je inspiratie ma-ar niet zóó ver gaat. dat het naast, in plaats van in de bowl terecht kom't. Graaf Grundtvig voelde zich geprik Jan grijpt terstond Jim's pooten vast, Maar ach, nu komt hij zélf in last: Hij rookt, hij knettert, slaat aan 't gillen; Zijn ooren en Zijn haren trillen! De doctor, die hem wil bevrijden, Krijgt óók al van de strOiGJR te lijden; Zij hangen aan elkaar als kliffen En springen als verwoede hitten. Maar alle drie zoo aan elkaar Wordt voor de stroom toch wel wat Jim schiet opeens van boven los (zwaar, En boem! daar gaat de heele tros! Geloof maar, jongens, dat die val Den doctor lang nog heugen zal!is Zijn deftig hoofd 't was om te huilen! Was bont en blauw en vol met builen. keld. Hoe haalde Grottkau het im/aa»ttii bcofd eenvoudig beslag op die j on gé- Idamie te 'leggen, haar Iblij' hamr hand te plakken ©n bijl haar voornaam1 aan te spreken? Dat was een onbeschaamdheid waardoor het meisje zich blelieedigd moest voeen. Geregeld trok bijl Zijn vriend de fl'esch uit de hand. Stel je niet zoo aan, Jens, zei hiji nijdig en floep, daar schoot een' golf punch over de blauwwit gespikkelde das, die Grottkau tijdelijk zijn eigendom'mócht noemen. Een verwioede striijld tusschen de beide vrienden was het gevolg van deze on- handigl^id en Anne greep deze gelegen heid dankbaar aan om1 zich uit de voeten te m'aken. De gravin kwam tusschen; bleiden e° joeg het uitgelaten gezelschap van het bluffet wieg. Weg daar jongens. Ik heb! die punch niet gekocht om' jullie ermlee te blegietein althans niet in letterlijken zin. Die inspiratie schdjlnt niet het gewlenschte ef fect te hebben, Grottkau. JufförouW Farö Senta, helpen jullie mie eens zoo de suiker, alsjeblieft nu flink iroeren en dan nog even laten trekken, prachtig wij vrouwen kunnen het toch wel zonder dat iemand onze linkerhand vast houdt. Allen op je plaats, kinderen. De punch komt. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2