ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 14 MAART 1941 OPOENOl ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern abonnement Prijs fl.50 p. kwartaal, buiten Zlerikzee 11.80. Voor het buitenland f 16.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. de Zlerilczeeiche Nieuwsbode, Zlerikzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG Blo. 14593 advertenties: Prijs: 22 cent per regel, minimum 88cent, BIJ contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 cb INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR HET PROTECTORAAT interview met Rijksprotactor von Neurath De „Berliner Börsen Zeitung" bevat een onderhoud met den rijksprotector von Neurath ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het protectoraat Bohemen-Moravië. De stichting van het protectoraat op 15 Maart 1939 en daarmede het betrek ken van het Boheemsch-Moravische ge bied bij het Duitsche Rijksgebied zijn door de gebeurtenissen onweerlegbaar gerechtvaardigd. De Tsjechische buitenlandsche politiek was steeds onvoorwaardelijk partijdig, ja trad zelfs op als ophitser der vijanden van Duitschland. Hij, von Neurath, heeft als rijksminister van buitenlandsche za ken nog in 1937, toen de Tsjechische positie reeds hevig aan het wankelen was, den toenmaligen president der re publiek Tsjechoslowakije laten weten, dat hij zijn politieke houding grondig moest wijzigen, wanneer het weizijn van zijn volk hem aan het hart ging. Benesj, zoo vervolgde de rijksprotec tor, heeft de machtsverhoudingen en het onvermijdelijke van de ontwikkeling steeds weer miskend. Hij heeft geweigerd zijn anti-Duitschen koers te laten varen en het Tsjechische volk mag er het lot dankbaar voor zijn, dat op het laatste oogenblik het verstand overheerschte en het grootmoedige besluit van den Führer het land voor een verschrikkelijk nood lot bewaarde. Een blik op Polen en Frankrijk toont den Tsjechen, thans, wat hun te wachten stond. Aldus bleven land en volk echter voor de verschrikking van den oorlog behoed. De Tsjechen hebben thans van de gevolgen van den Europeeschen oor log milder- te -lijden dan de meeste lan- den "van Europa. Losgemaakt van eiken militairen dienst plicht, kunnen zij hun krachten wijden aan het bedrijfsleven en genieten zij een tevoren ongekende conjunctuur. Door de - opneming in het Groot-Duitsche econo mische gebied en in de taak van de oorlogsproductie is de Tsjechische werk loosheid, die tevoren vrij hoog was, vol komen verdwenen. ONTPLOFFING IN HOTEL Turksche politie stelt onderzoek in De Britsche gezant te Sofia heeft te Istanboel Woensdagmorgen met de an dere leden van zijn staf een bespreking gehad over den aanslag van Dinsdag in het Pera Palace Hotel aldaar. De Turksche politie heeft een niet ge- explodeerde bom onderzocht. Deze ziet er ongeveer uit als een batterij voor een zaklantaarn en werd door den secretaris van den attaché der luchtmacht in Sofia, Stanley Embery, enkele minuten voorde explosie van de andere bommen gevon den. Embery deelde mede, dat hij onder zijn bagage in zijn hotelkamer een kof fer had gevonden, die hem niet toebe hoorde. „Toen ik dezen koffer opende", vertelde Embery, „lag daarin iets wat op een zaklantaambatterij geleek en dat een snorrend geluid gaf. Het was blijk baar een helsche machine. Ik had de tegenwoordigheid van geest, den bom uit het raam te gooien op een open terrein voor het huis naast het hotel. Daar werd zij door de politie gevonden en onschade lijk gemaakt. Kort daarop explodeerden de twee andere bommen in de hal van het hotel". De Turksche politie hoopt door deniet geexplodeerde bom aanwijzingen omtrent de identiteit van de daders te krijgen. Embery zelf weigerde zich over de mo gelijke herkomst van de bommen uit te laten, „daar de Turksche politie hem het zwijgen heeft opgelegd". Alle treinen en auto's die Dinsdagavond de Turksche grens wilden poseren, wer den door de politie tegengehouden. Het geheele verkeer werd opgehouden, ten einde den daders of hun helpers de vlucht te beletten. Een dozijn Turksche soldaten patrouilleert voor het hotel en belet onbevoegden den toegang; verschei dene detectives zijn in het hotel aan den arbeid. United Press verneemt uit het St. Ge- orgeziekenhuis dat de secretaresse van het Britsche gezantschap in Sofia, miss Armstrong, beide beenen zijn afgerukt De eerste secretaris James Lambeth en de secretaris van den handelsattaché, Al fred Page, hebben min of meer ernstige brandwonden opgeloopen en bevinden zich eveneens nog onder dokters behan deling. Het aantal slachtoffers is inmid dels tot zeven gestegen. Itallaansch weermachtsbericht Hernieuwd* aanvallen op het Albaneesche Lont Het 279e Wteenn'achtsbericht ffluidt alis violgt: Aan het - Grieksche fnomt hleeft de vijL and zijln aanvallen hertüeuWtd. Hij werd unlet zware verliezen afgeslagen. Onze hidhtmiacht heeft een belangrijke vloot- Ibiasis gebombardeerd. Bijl een nachtelijke actie helbben Itaüiaatnscbe en Duitschei vliegtuigen de havenwerken van La Va lletta op Malta aangevallen. In Noord-; Afrika helbben onze toestellen vloot- en Ihchtb'ases in Cyrenaïca gebombardeerd. Afdeeïingen van het Duitsche vliegercorps hebben Britsche kampementen en gemo toriseerde strijdkrachten bestookt mét Iblomlmen en machinegeweervuur. Op O4- Afrika heeft de vijand luchtaanvallen gel- daan op eenige plaatsen in Erythrea. Er is geen schade aangericht. Duitsch weermachtsbericht Massa-aanval op de haven van Liverpool Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Verscheidene honderden Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben gedurende den geheelen nacht bij maneschijn en helder uitzicht onafgebroken en met zeer groot succes de haveninstallaties van Liverpool, Birkenhead aangevallen. Talrijke haven inrichtingen en opslagplaatsen van le vensmiddelen, alsmede aan de haven ge legen fabrieken werden verwoest of zwaar beschadigd. Verscheidene schepen geraakten in brand. Andere nachtelijke aanvallen van zwakkere formaties ge vechtsvliegtuigen waren gericht op mili taire doelen en fabrieken in Schotland en het Zuiden van Engeland. Verkenningsvliegtuigen plaatsten bij aanvallen op konvooien aan de Oostkust van Engeland voltreffers op drie groote koopvaardijschepen en brachten een schip van 1000 BRT. in het zeegebied van Great Yarmouth tot zinken. Lichte verkenningsvliegtuigen verniel den overdag hangars en schuilplaatsen op een vliegveld in Zuid-Engeland. Een schnellbaot bracht bij een aanval op de Zuidoostkust van Engeland een Britsche torpedojager tot zinken. In het gebied van de Middellandsche Zee ondernamen Duitsche gevechtsvliegtuigen tezamen met Italiaansche formaties gewapende ver kenningen naar het eiland Malta In Noord-Afrika bestreed het Duitsche luchtwapen Britsche kolonnes voertuigen en concentraties auto's op doel treffende wijze met bommen en boordwapens. De vijand wierp gisternacht brand- en bri santbommen in grooten getale op plaat sen van het Noord-Duitsche kustgebied, alsmede op de Rijkshoofdstad. In woiomwfijkein werd een aantal ge bouwen, een kerk en ziekenhuis bescha digd. Industrieel© installaties leden slechts onaanzienlijke schade» Onder' de burger bevolking valt een reeks dooden en ge wonden te beteuren. Tien der aanvallen de vl'egtu'gen werden door nacttijagers en luchtdoelartillerie neergeschoten. Boven dien verloor de vijiand overdag drie vlieg tuigen 'in luchtgevechten. Zes eigen toe stellen worden, vermist. MET 1 APRIL 100 OPCENTEN OP DEN TABAKSACCIJNS Sigaretten worden aanmerkelijk verhoogd In het gisteren gepubliceerde Veror deningenblad is opgenomen het aange kondigde besluit van den secretaris-ge neraal van financiën betreffende verhoo- ging van den tabaksaccijns. Deze verhoöging treedit in werking met ingang van 1 April. Hierbij wordt de bij besluit van ge noemden secretaris-generaal met ingang van 15 September ingevoerde verhooging van den accijns ten aanzien van sigaren, rook- en pruimtabak en snuif overge nomen in art. 5 van de Tabakswet. De toen eveneens ingevoerde verhooging van den tabaksaccijns op sigaretten met 10 opcenten vervalt, zoodat de accijns op sigaretten wederom op 50 pet. van den kleinhandelsprijs wordt gebracht, zooals ook reeds in de Tabakswet is bepaald. De thans ingevoerde verhooging be treft de heffing van 100 opcenten op den tabaksaccijns voor alle genoemde artikelen. Wat deze verhooging beteekent kan uit eenige voorbeelden blijken. Voor een sigaar, welke voor 10 cent wordt verkocht, bedraagt de accijns thane 20 ten honderd of 2 cent, welke accijns in den prijs van 10 cent is inbegrepen. Met ingang van 1 April zuilen op den accijns van 2 cent 100 opcenten worden geheven of wel een bedrag van eveneens 2 cent, zoodat de verkoopsprijs van deze sigaar dan zal bc ragen 10 -f- 2 cent 12 cent. In den prijs van een sigaret van 1 cent is een accijns van 1/2 cent begrepen. Op dezen cent komen 100 opcenten of eveneens 1/2 cent, zoodat een sigaret van 1 cent voortaan 1 -j- 1/2 cent zal kosten Een doosje van 20 sigaretten, waar op staait vermeld 20 cent -f- opo. i cent zal derhalve 30 cent gaan kosten enz. Voor rook- en pruimtabak bedraagt de accijns 30 pet. van denkleinhandelsprijs Kost een pak tabak thans 20 cent, dan is de accijns 6 cent. Daarop komen 100 opcenten of eveneens 6 cent, zoo dat de prijs van dit pak tabak op 26 cent zal komen enz. VERSCHILLENDE BERICHTEN Brandstof voor het platteland Naar wijlvernemen is te verwachten, dat aan de pMteland-bewoiners voor de zomermaanden ©en extra-rantsoen brand stof zal' worden toegewezen, zij) het slechts aan hen, die ook van gas era ©leetriciteit verstoken Zijn. En tevens zal dat extra-rantsoen, naar men aan de PZC mededeelde, ook niet verstrekt wor den aan hen, die wel geen gas of elec- rticiteit hebben, maar die toch in de gelegenheid zijln om hun perceelen van van gas of eliéctriciteit te voorzien. Het is dus wenschetijk, daarmede re kening te houden, wil men bet dezen; zomer niet aan eige^ verzuim te wijten helbben, als men zonder 'eenige brandstof konut te zitten! G«organiseerde jongenshanden De laatste nachten werd te Zand- voort herhaaldelijk ingebroken in leeg staande villa's en hotels, waar partijen drank en wijn werden ontvreemd. In veel hotels werd ook de inboedel vernield. Zoo, werd in hotel Seinpost driemaal' ingebroken en in de bekende villa het Kopje verlieten de inbrekers pas het gebouw, nadat zij op een van de boven verdiepingen brand hadden gesticht, zoo dat de brandweer er aan te pas moest komen. Ook in hotel Driehuizen werd een groot aantal flesschen wijn gestolen en bij een zilverfabriek een aanzienlijke par tij zilveren lepels. Uit een niet bezetten politiepost werd een telefoontoestel mee genomen. Toen gisteravond voor de der de maal werd ingebroken in hötel l'Oeean is de politie o,p het spoor ge komen van vijf georganiseerde benden van jongens van 16 tot 19 jaar, die er in de duisternis op uittrokken om overal in te breken waar zij maar konden. Zij zijn allen aangehouden en hebben een volledige bekentenis afgelegd. Daarna zijn zij ingesloten. j Vergulde halve guldens voor gouden tientjes j Op de veemarkt te Leiden van Vrij dag 7 Maart werden aan verschillende marktbezoekers gouden tientjes aange boden. De caféhouder S. P., de losse werkman K. en de veehandelaar v. L. kochten 50 gouden tientjes voor f1350. De levering had plaats maar de betaling zou volgen in een café. De koopers had den inmiddels de geldstukken doorver kocht tegen prijzen varieerende tusschen f 25 en f 30 per stuk, doch toen de levering aan de uiteindelijke koopers zou geschieden, bleek, dat het geen gouden tientjes, maar vergulde halve guldens waren. De oorspronkelijke leverancier, be- J merkende, dat zijn poging tot oplichting wis mislukt, ging zonder betaling te hebben ontvangen, op de vlucht. Een der koopers, de heer K. te Voorschoten, deelde een en ander mee aan de politie te Leiden die er na een zeer uitvoerig onderzoek in slaagde zoowel den ver- kooper als verscheidene koopers op te sporen, want hoewel de koopers de fal sificatie hadden ontdekt, hebben dezen op hun beurt de vergulde halve guldens weer doorverkocht. Intusschen was het bekend geworden, dat op de markten te Purmerend en te Alkmaar een soortgelijke transactie ge schied was. Te Purmerend is in ver band hiermede ook een persoon aange houden. De stichting ven het protectoraat Bohemen - Moraviö herdacht Mat 1 April a.s. 100 opcenten op de accijns op tabak Fxtra rantsoan brandstof voor hat plattaland te verwachten Amnestie voor verzweaan belas tingen. Aangifte vóór 15 April a.s. Rijksradio-omroep opgericht Omroeporganisaties opgeheven Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.42 uur onder. Morgen komt zjj om 7.55 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 20 Maart; nieuwe maan 27 Maart; eerste kwartier 5 April. JAARBEURSFLITSEN Weinig en toch veel veranderd Dit jaar is bet zilveren jaar van het) Nederlandsdhe Jaarbeurs Instituut en men Iheeft zich toen deze instelling op 29j Mei 1916 in de (burgemeesterskamer vami deze goede stad ten doop werd gehou den, waarschijnlijk raog niet kunnen' voor stellen, dat de 44ste Jaarbeurs onder deze oorlogsomstandigheden in staat zou Ihtijken een zóó indrukwekkend beeld te geven van veerkracht en durf der Nederlandsdhe handel en industrie, als tmen (bij1 de opening te zien kreeg. Een dichte drom menschen bewoog zich door de gebouwen en over het Vredenburgj- terrein; van het station voerde een bre©- de, doorloopende stroom) bezoekers naar de toegangshekken voor het beroemde jaaibeuJiSQOjmipiex het hartje van de stad. Alls Men zoo eens rondgekeken heeft, tmOet men zeggen: er is weinig veran derd en er is veel' veranderd. Wat weinig veranderd is, dat is het beeld van de deelname. Men treft nagenoeg alle oude getrouwen weer aan, plus vele nieu we deelnemers. Wat veel veranderde is het beeld, dat handel en industrie oph lever©n en daarin vindt mien een voor naam, hoopgevend element: zij1 hebben zich aangepast aan de omstandigheden op een wijze, waarvoor wij slechts be wondering en respect kunnen koesteren. En Waarop wijl tenslotte tpotsch zijn. Wat de deelname betreft, is dit on getwijfeld een der belangrijkste jaarbeur zen uit de geschiedenis van het instituut. ALle gebouwen en terreinen, zijn nage noeg volledig bezet. Dit behoeft niet te verbazen want onder omstandigheden is d© Jaarbeurs ongetwijfeld een der beste en gemakkelijkste manieren voor nijver, heid en handel ©mi contact met elkaar te zoeken. Dit is dan ook wel ten zeerste noodzakelijk in een tijd, dat de industrie meer dan ooit tevoren genoodzaakt is, naar nieuwe grondstoffen voorzieningen te zoeken wat op zijn beurt weer gc- Wij'zigde en veelal zelfs geheel nieuw© producten tengevolge heeft terwijl de handel plotseling in veel sterkere mate dan voorheen op de binmanlandsche markt is aangewezen. Uitermate belangwekkend U tn dit ver. bland de groote stand op de vierjde ver dieping. „Het nieuwe beeld der Nederl- landsche textiel-industrie", Welke door een combinatie van de belangrijkste tex tielfabrikanten Werd ingericht. Nu wol en katoen schaarsch worden, blijkt onze textielindustrie die op dit punt een zeer vooraanstaande plaats in dej •wereld inneemt met kunstzijde en syn thetische vezels tot welhaast fantastische resultaten in staat te z!ijln. Zooals dhr. P. van Vlissingen Pz. namens de geheele groep mededeelde, zïjfa deze producten geen minderwaardige „Ersatz"-artikelen, doch men moet ze weten te behandelen. Een oude, bekende klant, Duitschland is ditmaal met een bijlzonder mooie of ficieel© stand vertegenwoordigd. De of- ficieele afdeeling stelt in het blj'zonder de schitterende producten der Duitsche drukkerskunst en kunstnijverheid tentoon Deze expositie laat duidelijk zien, dat d© kracht van het Duitsche volk alliesr behalve gebroken is door den oorlog; de Sublieme staaltjes van kunstdruk, welba men hier bijvoorbeeld kan bezichtigen; zijn evenals de artistiek ten volle ver antwoorde kunstnijverheidsvoortbrengse. len. teekenend voor den bloei van het cul tureel© leven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt op de eerste verdieping de vraag: „Is Nederland overbevolkt?" en beantwoordt deze in ontkennendeo zin). Deze stand is een typisch voorbeeld van de waarde, wglke de statistieken voor den leek kunnen hebben. Deze beelden zijn duidelijk en worden niet licht ver geten. Ook het overheids-, semi-over- heids en particulier© voorlichtingsappa raat in deze tijden van zoo onschat baar groot belang is met een belang wekkende inzending op de eerste en, vijfde verdieping vertegenwoordigd. Een afdeeling, die zeer veel belangstelling on dervindt. is de inzending van het Kolor niaal Instituut op de eerste verdieping. Dit is dan ook een van de groote at tracties voor het leekenpubliek, dat de ffcfeurs uit nieuwsgierigheid en niet uit handelsnoverwegingen bezoekt. Een ty pisch tijdsverschijnsel vormt de groote inzending gasgeneratomen op het Vree- denburgterr©in. Er zijn in totaal' 1912 deelnemers, dus het is ons niet mogelijk, zelfs maar een klein aantal van de bej- langwekkendste stands te beschrijven- b|a 10 maanden zwerven weer thuis Toen de landbouwer P. Hessels te Lage Zwaluw© bij' de evacuatie van de Meidagen zijn boerderij verliet, ver trok ook de haan uit het kippenhok en werd sindsdien niet mleer teruggezien. De zer dagen zag Hessels het dier plotse ling weer op het erf rondstappen, zoo vertelt het Volksbll. Het was na tien maanden zwerven weer thuisgekomen! Toen de kippen 's avonds op stok gingen, volgde ook de haan rustig naar binnen. Baby verbrand Op den Vughterdijk te Den Bosch, is gistermiddag brand uitgebroken in het pand waarin dhr. M. R. een winkel drijft in huishoudelijke artikelen. Van de bo- venwoning brandde een groote kamer, aan de straat en enkele daarachter ge legen vertrekjes uit. Was de materieele schade dus niet zoo heel groot, de brand kreeg een tragisch verloop, doordat het jongste van de vijf kinderen der familie R., een baby van ongeveer zes weken, in de vlammen is omgekomen. PREDIKBEURTEN Zondag 16 Maart, Ned. Herv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, de. Pij aoker Hordijk. Kleine kerk. 10, ds. Valeton en 8 are, idem (Bed. H. Doop). Luth. Kerk. Geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, de. Leene. Chr. Geref. Kerk. 10.30 en 3.30 ure, de. Hoogendoorn. Gerei. Gem. (St.-Domasstraet) 10 30 en 3 Leeskerk en 7 are, d» v. d. Berg ren Krabbendijke. Dinsdagavond 7.30 ure, idem. Ond-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poststraat) 10 Heiligingedienst, 3 30 Jeugddienst en 7.30 ure, Verlossiogssamenkomst. Leidster der samenkomsten Envooy W. Verheule van Goes. Eerplaatsing wegens misstelling. Kerkwerve. 3 30 are, ds. Veen (Biddag) Serooskerke. 11 ure, ds. Veen (Biddag) Haamstede. 11 are, ds. den Hollander (Bed. H. Doop). Geref, kerk. 11 en 3.30 ure, ds. Voornereld. Geref. gem. 11 en 3.30 nre, Leesdienst. Zonnemairo. 3.30 are, ds. Bosohloo van Eikerzee. Noordgonwe. 11 ure, ds. v. Griet- hnijsen. Stavenisse. 11, Leeskerk en 4 ure, ds. v. d. Heuvel van Poortvliet. Oad-geref. kerk. 11.10, 3.40 en 7.10 nre, Leeskerk. Tholen. 10.30, ds. Batelaan en 3 ure» ds. de Bres van 8t.-Maanensdijk. Geref* kerk. 10 en 2.30 ure, ouod. Groen. Geref* gem. 10, 2.30 en6 nre, Leesdienst. Vrije geref. gem. 10, 2.30 en 6 nre, ds. Baaij.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1