ZIERIKZEESCHE KIEUWSBODE DONDERDAG 13 MAART 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT H.H. Adverteerders De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, buitea Zlerlkzee f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver- ichijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zlerikxeeeche Nieuwsbode, Zierikzee,'Sehuithavcu B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Ultg.-Red.M. i. Kosten 97STE JAARGANG No. 14592 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent, Bij contract speciale prijzen. Grootte dec letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 et INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR POLITIEKE PROBLEMEN In en om Frankrijk voltrekt zich een ontwikkeling, die hoezeer ook onder de oppervlakte de aandacht verdient. Na het heengaan van Laval voor Duitschland de exponent en garant van de te Montoire besloten Fransch-Duit- sche samenwerking heeft men te Ber lijn tegenover Vichy een afwachtende houding aangenomen. De berichten van de verschillende minister-wisselingen te Vichy werden te Berlijn voor kennis geving aangenomen en vervolgens als intern-Fransche aangelegenheden ad ac- tas gelegd. Men wachtte af, of en wan neer Vichy tot een actieve politiek van samenwerking zou overgaan. Er is echter reden om aan te nemen, dat deze af wachtende houding haar langsten tijd heeft gehad. Tot voor kort had' Frankrijk een sterke troef in handen tegenover vér gaande eischen van de As. In geval van nood kon het moederland immers de koloniën en de vloot de vrije hand la ten, ook al mocht een bezetting van on bezet Frankrijk daarvan het gevolg zijn. Thans echter liggen de kaarten anders. Duitschland heeft reeds een sterke, goed uitgeruste troepenmacht in Libye staan, die ongetwijfeld de bedreiging door het intacte Noord-Afrikaansche leger van ge neraal Weygand neutraliseert. Bovendien verklaarde men van de zijde van het Duitsche luchtwapen aan den correspondent van het Handelsblad te Berlijn, dat de gecombineerde Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrachten den zeeweg tusschen Sicilië en Afrika volkomen beheerschen. Niet alleen tegen over de Engelsche luchtmacht in die streken, maar ook tegenover de Britsche slagvloot, die sinds het optreden der Duitschers in dit gebied, daar slechts tweemaal is waargenomen. Men moet dus aannemen, dat de As-mogend'neden als beheerschers van den zeeweg van Italië naar Afrika nog evenveel versterkingen naar Libye kunnen brengen als zij maar willen. Hiermede verliezen Engeland en Frank rijk een belangrijke kaart in het spel om de Middellandsche Zee, wat voor Engeland even zwaar wegende mili taire, als voor Frankrijk politieke gevol gen zou kunnen hebben. De laatste Fransche troef blijft thans de vloot, maar volgens de verklaringen van admiraal Darlan zal deze, instede van vrijgegeven te worden, eventueel worden ingezet tegen Engeland, als de Britsche vloot blijft voortgaan Fransche koopvaar dijschepen te kapen. Het aannemen door den Amerikaan- schen Senaat van de leen- en pacht wet heeft te Berlijn in politieke kringen nog weinig commentaren uitgelokt. Men geeft gelaten te kennen, dat het hier een offensieve politiek van Roosevelt be treft, die Amerika daardoor in Europee- sche verwikkelingen en gevaren betrekt, waarmede het niets heeft te maken. Wan neer Bullitt wijst op het gevaar voor de Ver. Staten, dat voortspruit uit het pact, zoo zegt men, dan moet hierop geantwoord worden, dat hijzelf tot die genen hoort, die Amerika in de rich ting van een offensieve politiek hebben gedreven en zelf daarmede de eventueele gevaren voor Amerika in het leven heb ben geroepen. Zien wij dus tusschen Amerika en het Driemogendhedenpact vooralsnog een ze ker evenwicht van krachten, in Europa is het tij van de Duitsch-Italiaansche machtsconstellatie ongetwijfeld nog was sende. Men rekent te Berlijn er op, dat Engeland aan een harderen druk op Grie kenland in welken vorm dan ook geen daadwerkelijken 'tegenstand op het vaste land zal bieden. Weliswaar is de positie van T u r k ij e nog steeds niet zeer dui delijk. Van een antwoord van de Twk- sche regeering op de door von Papen overhandigde boodschap van Hitler is niets bekend. Ook de geruchten, dat Grie kenland zijn troepen uit Thracië zou hebben teruggetrokken, blijven onbeves tigd evenals het voortdurend opnieuw aangekondigde aanstaande toetreden van Joegoslavië tot het pact. Dit laatste is echter ongetwijfeld het gerucht, waar van men in de allereerste plaats een be vestiging en verwezenlijking mag ver wachten. Met het bereiken van een overeenstem ming tusschen Thailand en Fransch-Indo China heeft Japan een diplomatiek succes behaald. In dubbel opzicht :allereerst om dat twee landen van „Groot-Oost-Azië" Japansch mediatorscliap hebben aanvaard; in de tweede plaats omdat de Japansche diplomatie er in is geslaagd twee partijen tot elkander te brengen. Of er nog an dere, met name strategische, voordeelen voor Japan aan de regeling verbonden zijn, is op het oogenblik nog niet met nauwkeurigheid te zeggen. Men zal ech ter wel mogen aannemen, dat dit inder daad het geval is en dat Japan zoowel in Franse h-Ind a-C h i n a als in Thailand zekere militaire voorrechten heeft weten te verwerven. Ook het bericht, dat op het oogen blik ongeveer 400 Japansche bommenwer pers te Tonkin zijn gestationneerd, duidt hier op. In ieder geval heeft Japan zijn invloedssfeer een eind naar het Zuiden verplaatst, hetgeen voor de Japansche vlooit van zeer groot belang is. De af stand van Japan tot Singapore bedraagt meer dan 3000 mijl; van Saigon naar 'Singapore echter nog geen 1000 mijl. De volgende stap, welken Japan zal moeten doen ter verwezenlijking van zijn Zuidzeepolitiek, brengt het vóór Singa pore en voorbij de Philippijnen. DeZuid- Chineesche Zee Is thans het brandpunt van de in Zuid-Oost-Azië in conflict zijnde belangen. Japan staat op den drempel van een reeds lang broeiend conflict in de Stille Zuidzee met de Ver. Staten en Engeland. Dit is een der redenen waarom Japan met de as- mogendheden het Driemogendhedenpact heeft gesloten. Dit moet immers Japan „rugdekking" geven, diplomatiek en wel licht militair, bij de uitvoering van zijn politiek. Eenige weken geleden leek het of het conflict in de Stille Zuidzee zou losbar sten. Tot dusver is het zoo ver niet ge komen. In dit verband is van belang, dat M a t s o e o k a, de Japansche minister van buitenlandsche zaken, naar Berlijn is vertrokken. Zijn bezoek heeft ten doel alle kwesties, voortkomende uit de sa menwerking op grond van het Driemo gendhedenpact, te bespreken. Duitsch weermachtsbericht De hendalsoorlog tegen Groot- Brit» tinië Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De handelsoorlog tegen Engeland heeft gedurende de vier wintermaanden, van November 1940 tot en met Februari 1941, aanzienlijke resultaten opgeleverd. De vij and verloor in dien tijd 2,370.000 BRT. koopvaardijscheepsruimte. Daarvan werd 1,524,000 BRT. door de marine en 513.000 BRT. door het luchtwapen tot zinken gebracht. Bovendien beschadigde 't lucht wapen 175 vijandelijke koopvaardijsche pen door bomtreffers ernstig. In deze cijfers zijn niet gerekend de verliezen van den vijand als gevolg van mijnen. Formaties gevechtsvliegtuigen deden vannacht doeltreffende aanvallen met bommen op voor de oorlogvoering be langrijke industrie-installaties te Birming ham, alsmede op de haveninrichtingen van Londen en Southampton. Een verken ningsvliegtuig bombardeerde voor de kust van Noord-Schotland een in konvooi varend groot koopvaardijschip, dat een voltreffer kreeg en bleef liggen. Geslaag de aanvallen waren overdag gericht op vliegvelden in Zuid-Engelarud en op de haveninrichtingen van Portsmouth. Vèr- dragend geschut van het leger beschoot vijandelijke oorlogsvaartuigen in Het Ka naal. In het gebied van de Middellandsche zee plaatsten formaties van het Duitsche luchtwapen bomtreffers van zwaar kali ber op militaire inrichtingen op 't eiland Malta. Andere geslaagde aanvallen wa ren gericht op Britsche kolonnes en voer tuigen in Noord-Afrika. De vijand liet vannacht op eenige plaatsen in Noord- Duitschland brisant- en brandbommen vallen. Behalve geringe materieele schade, werden eenige burgers gedood of ge wond. In het tijdvak van, 5 tot 11 Maart verloor de vijand 11 vliegtuigen. 4 vlieg tuigen werden, naar met stelligheid kan worden aangenomen op den beganen grond vernield. De vernietiging van an dere op den grond aangevallen vliegtui gen kan met zekerheid worden aangeno men. Gedurende hetzelfde tijdvak be droegen de eigen verliezen 9 vliegtuigen S.P.T. meldt uit Washington: Kringen, die in nauw contact met het Witte Huis staan, achten het waarschijnlijk, dat Roo sevelt begin volgende week een ra diorede zal houden om het Amerikaan- sche volk over zijn, plannen in te lichten. REDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS Houdina ven ons volk tegenover Duitschlend's strijd is beslissend voor zijn toekomstige plaats In het Concertgebouw heeft Woens dagmiddag Rijkscommissaris, RijksmL.is er A. Seyss-Inquart. eein gnoote rede gehou den. De bijeenkomst was belegd door het 1 Arbeitsbereich der N.S.DA.P. in den Nie- derlanden, doch in wezen was de Tede van den Rijkscommissaris bestemd voor het geheele Nederlandsehe volk. De ge beurtenissen van den laatsten tijd en de opvattingen, welke over verschillende pro blemen bestaan, werden in deze rede uitvoerig besproken. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 25 en 26 Febr. j.l. zeide de Rijkscom missaris „Ik hoop, dat het Nederlandsehe volk uit de ervaringen van de laatste da gen geleerd heeft, hoe onverbiddelijk de bezettingsmacht haar taak en haar recht weet te handhaven. Ik hoop, dat het Ne- derlandschë volk zich in de toekomst miet imieer zal laten verleiden door ele- menten, vreemd aan land en volk. Wij zullen in de toekomst, wanneer dat noo- dig is, nog harder zijn". Hij1 maakte echter onmiddellijk van deze gelegenheid ge bruik, om uiteen te zétten, waarom het thans gaat: „Want de kracht van onze bajonetten is vooral bedoeld voot den vijand van buiten. Binnen het terrein echter, waar wij moeten besturen, doen wij ons vooral gelden door de kracht van de idee, die wij 'vertegenwoordigen en door de overtuiging, die uit de verkon diging van deze idee medegedeeld wordt" Historisch* beschouwing Aan het eind van een uitvoerige histoi. rische beschouwing constateerde de Rijksi- co-mlmissaris, dat indien een gevoel van zelfvoldane veiligheid als van bijzondere Iwiaarde en als h©t wezen van den Ne derlander mtooht worden gevoeld, men inioest begrijpen, dat het Duitsche volk hiervoor niet hetzelfde bfegrip kan too- nen als voor die eigenschappen van den Nederlander, Waardoor deze hun kolo niale en cultureele prestaties hebben vol bracht. „Vooral echter is deze toestand en de daarmee verblonden geesterhou- ding hoogst dubieus en misschien zelrs een gevaar voor.de handhaving van de Ware kern des voilks, op een oogenblik, waarop de krachtlijnen op het terrein van de internationale politiek, die door hun rust aan deze situatie het aanzijn gaven, eenigerlei wijlziging ondergaan". Or-z* geesteshouding en leiding Hijl stelde vast, dat „juist de Ier va- ringen en gebeurtenissen van 10—15 Mei het bewijs leveren, dat dit volk niet in zijn substantie, maar in zij<ni geesteshouding en leiding een tekortko- Imdng vertoonde op het gebied waarop de kracht van een natie zich in de eerste plaats moet uiten, namelijk op het ge bied van den strijd". In Duitschland was het nationiaiaï-so- cialisme langs legalen weg aan de macht gekomen. Indien echter „deze partijen in eenig ander land niet langs den weg van stemmenwerving en bereiking van een meerderheid aan de macht gekomen Zijln, dan pleit dit niet tegen het natie- naal-socialisme, maar bewijst het slechts Imiet welk een terreur de verdwijnend© krachten haar stellingen hebben verde digd". Indien de Nederlanders zich laten Wel gevallen, dat wederom „een schaar ver blinde, onverantwoordelijke stokers en schreeuwers" in zijln naam het woord veert, pullen zliji nogmlaals in hun geheel de gevolgen van een dergelijk optreden te dragen krij'gen. Degenen, die onvoorwaardelijk in de roll van vij'and van het Duitsche violkJ en rijk wilden blijven, herinnerde de Rijkscommissaris eraan, dat men niet mueer als vijanden tegenover elkaar stond, Imiaar als ovenwinnaar en overwonnene. I «Met om of tegen oni» De vTijheid van politieke beslissing, die een de Nederianders is gegeven, zal slechts in zooverre beteekenis hebben, als de houding, die de Nederlanders in dezen beslissenden strijd van het Duit- $Che volk voor de toekomstige vorming van Europa aannemen, den doorslag zal geven bijl de bepaling van de plaats der Nederlanders in die toekomst: „Met ons verzoeken wij, de voor ons blad bestemde advertenties voor het nummer van Zaterdag ons zoo veel mogelijk 's Vrijdags te doen toekomen, daar de courant 's Zaterdags vroeger ter perse moet dan op andere dagen. DE DIRECTEUR. Dr. A. SEISS-INQUART Rijksminister voor het bezette Nederlandsehe gebied t of tegen ons". „Indien Wij1 namleiijk inderdaad de bedoeling hadden hier een politieke beweging onder bescherming der Duitsche bajonetten en met hun hulp te fbreeer©n, dan zou er binnen weinige Weken in dit land, in het geheel niemand! tineer zijn, die het sliechts kon of zou wagen in woord of geschrift of metteri- daad een ©enigszins oppositioneeLe hou ding tegenover deze zoogenaamd gepro tegeerde beweging aan te nemen'. De politieke strijd Indien mien mij' thans zou tegenwierpen, dat slechts de nationaal-socialisten in fiermatie mogen maxcheeren, aldus dd Rijkscommissaris dan zeg ik: „Dat spreekt vanzelf" want de nationaal-socialisten hebben bewiezen en bewijzen dagelijks^ dat zijl weg van de lotsgemieemschap .met het Duitsche volk widen gaan. Alle an deren zijn tot dusver niet geslaagd in de levering van dit bewijs, velen hebben daartoe zelfs nog geen poging gedaan. Indien men aan deze krachten het recht zou geven formaties te vormen, zou dit niets anders zijn dan den weg voor een nieuwen tienden Mei open te stellen. Zoo zal de politieke strijd in Nederland zijn 'loop nemen, voor zoover, de bezettende mogendheid dit kan toelaten met heU oog op de noodzaak tot handhaving van de orde in dit land. De sluikhandel verkeert in groeten bloei. Dit is echter een aangelegënheid voor de Nederlanders, daar immers hat bestuur in handen van de Nederlanders ligt, waarbij ik zou willen opmerken, dat dit bestuur zich in toenemende mate moeite geeft de dingen in orde te brengen. Vooral de prijscontrole treedt scherp op en heeft reeds gevoelige straffen tot een bedrag van een kwart millioen gulden opge legd. Het publiek en wel de z.g. hoogere en betere standen möet men wakker schudden en men moet een beroep doen op hun solidariteit met het geheele Ne derlandsehe volk. Wie lijdt tenslotte scha de door den sluikhandel? Hetgeen de Duitsche instanties krachtens de afspra ken met de bevoegde Nederlandsehe in stanties moeten verkrijgen, zullen zij ont vangen tot het laatste gram toe. Wanneer dus gebruiksartikelen als gevolg van den sluikhandel aan de geregelde distributie onttrokken worden, dan draagt uitein delijk het Nederlandsehe volk daarvan de lasten. De arbeider Ik ben er zeker van, dat de Neder landsehe arbeider deze beperkingen als feiten begrijpt, er mee rekening houdt, maar deze materieele dingen niet als zoo essentieel beschouwt, dat hij zijn besluiten en zijn houding daarvan af hankelijk stelt. Ook de Nederlandsehe ar beider zoekt naar de nieuwe opvattingen van maatschappij en gemeenschap, die hem niet meer als voorwerp van uitbui ting of liefdadigheid behandelt, maar die juist in den arbeider den volksgenoot ziet, die met éigen rechten en met deze rechten overeenkomende plichten in het geheel van de volksgemeenschap staat, niet een arbeider, die af en toe een gift ontvangt, maar een persoon, die een werkelijk aandeel heeft in het re sultaat van den arbeid der gemeenschap. De Nederlandsehe arbeider heeft ove rigens positief zijn standpunt bepaald: hij is aan het werk gegaan. 9 Rijkscommissarisover N sderlands verleden en toekomst De Ostmark kwam drie Jaar geleden bij het Duitsche Rijk 9 Japan boekt diplomatiek succes in de kwestie In Thailand Maatregelen tot tegengaan van da prijsopdrijvingen aangekondigd 9 Radiotoespraak van den directeur generaal voor Winterhulp Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.40 uur onder. Morgen komt zjj om 7.58 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Volle maau 18 Maart; laatste kwartier 20 Maart; nieuwe maan 27 Maart; eerste kwar tier 5 April. Italiaansch weermachtsbericht De strijd aan het A'baneetche f ont Het 278ste weerpiachtsbericht luidt als volgt: Aan het Grieksche front zijn vij andelijke aanvallen afgeslagen; de vijand heeft zware verliezen geleden. De Ita lianen hebben krijgsgevangen gemaakt en hun zijn wapens in handen gevallen. Gis teren en vannacht hebben onze luchtes kaders herhaaldelijk ravitaileeringsbases, installaties, militaire inrichtingen, batte rijen en vijandelijke troepen aangevallen in ononderbroken acties. Tijdens luchtge vechten zijn twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. .Twee Italiaansche vliegtui gen zijn niet teruggekeerd. In den nacht van 11 op 12 Maart hebben vliegtuigen van het Duitsche vliegercorps militaire doelen op Malta gebombardeerd. In Noord-Afrika heeft 't Duitsche vliegercorps een Britsch kamp en Brit sche gemotoriseerde strijdmiddelen be stookt. In den nacht van 10 op 11 Maart heeft de vijand een luchtaanval gedaan op Tripolis. Er viel geen enkel slacht offer; lichte schade. In de Aegeïsche zee hebben vijandelijke toestellen onze lucht- bases op Rhodos aangevallen. Een per soon werd gewond; er ontstond eenige schade. In Oost-Afrika hebben onze deta chementen een positie van den vijand in den sector van Keren aangevallen en bezet. Het garnizoen werd op de vlucht gedreven. In den sector van SomalilancL heeft onze luchtmacht brandbommen ge worpen naar vijandelijke troepen, waar door hevige branden ontstonden. Brit sche toestellen hebben plaatsjes in Eri trea gebombardeerd, zonder noemens waardige schade aan te richten. ONTPLOFFING IN HOTEL TE ISTANBOEL Drie personen gedood en zes geword Bij een ontploffing van twee bommen in de hall van het „Pera Palace"-hotel te Istanboel werden Dinsdagavond om tien uur drie personen gedood, en 25 gewond, van wie zes zwaar. De geheele voorgevel van het hotel werd door de explosie vernield. De ont ploffingen deden zich voor kort na de aankomst van den vroegeren Enge'.schen gezant In Sofia, Randell, en zijn «taf

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1