NIEUWSBODE WOENSDAG 12 MAART 1941 OPGENOl Z1ERJKZEESCHE COURAHT ABONNEMENT Prijs fl.50 p. kwartaal, buiten Zierlkzea f 1-80. Voor het buitenland flG.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags, 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zlerikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Scbuithaveo B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Rcd.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14591 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent BIJ contract speciale prijzen. Grootte dei letters naar plaatsruimte. Suceesjes70ct INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR POLITIEKE PROBLEMEN ^Zaterdagavond heeft de Senaat den Vereenigde Staten de wet tot hulpver leening aan Engeland aangenomen niet 60 tegen 31 stemnuÊÉ». In geen land ter wereld, ook in de Vereenigde Staten zelf, is men. in het onzekere omtrent de ge vaarlijke mogelijkheden, die het aanvaar, den van dit 'besluit met zioh heeft mede. gébracht. Wat zullen de consequenties zijn, wanneer straks Amerikaansche schepen tgn offer vallen aan het vastj- bteraden besluit van het Duitsehe opper bevel, om1 alles wat voor de torpedoi- laneeerbuizen komt, binnen het Britschei Ibliokkade-gebied, te doen verzinken? Hoe zal de stemming zich wij'zigen, wanneer Amerika op deze wijze zijn eerste oor logsslachtoffers krijgt. Het is een zeer to'edenkelijk psyChidogisch experiment, dat de Amerikaansche machthebbers zich ver oorloven, onder de verzekering, dat zij, de Staten zelf huiten den oorlog wein- sehen te houden! De reactie in Berlijln is nauwelijks inerk- Ibiaar. Men had het verlioop v.an zaken* daar voorzien. Het an. bezoek v.an den Japansc-hen minister van Buitenljandsche Zaken. Matsoeoka, moge voor de Ver. Staten de aanduiding zijln, dat het con tinent der nieuwe wereld, ditmaal anders dan in 1918 niet in den rug gedekt zal; zijln. Mochten de V.S. dus verder afglijden op den wieg, dien ziji zeggen te willen vermijden, dan zal de oorlog voor hen het karakter krijgen van een strijd op twee fronten. Intusschen beleeft de wereld een staat kundige internationale hervorming, die zijn weerga niet heeft in de geschiede,- nis. Aan den machtigen driehoek, waar toe de As uitgroeide, sedert de sensa tion eele toetreding van het militair- en1 vooral maritiem zoo sterke Japan, hecht- ten zich nieuwe staten, gelegen op sleu telposities in Europa. Hongardjie, Slowa kije, Rumenië .en Bulgarije sloten zich bij dit verdrag aan, terwijl Joeg o-S I a- v i gereed schijnt te staan dat voorbeeld te volgen. Aan alle zijden is dit land omiringdi door den oorlog, of voelt het. langs zijln grenzen het pulseeren van machtige troe. penhewegingen. Het is een aanzienlijke, middelgroote staat met 'een bevolking van 15 tot 16 millioen zielen, die op een oppervlakte van 247.542 vierkante K.M- iwonen. De bevolkingsdichtheid is met 62 mensdien op de vierk. K.M. naar onze maatstaven gemeten zeer gering. Daar evenwel groote deelen des lands door Karst-achtige iblodemgesteldheid onvrucht baar zijn en de industrie nog maar in opkomst is, lijdt Joego-Slavië aan een. betrekkelijke overbevolking, die het land afhankelijk maakt van zijn naburen. Het land heeft steden van mieer dan 100.000 inwoners. De grootste stad is Belgrado, met 300.000 inwoners, dan vol gen Agram; (Zagreb) mgt 200.000 en Ma- ria-Theresiopel (Subotica), met ruim 100.000 inwoners. Eerst daarna volgen de door de radio- bekende stad Lai- Iblaeh (Ljubljana) en de .door den tragi- sehen moord op den Oostenrijkschen troonopvolger, welke aanleiding was voor den vorigen w'ereld-oorlog in de historie bekende stad Serajewo., met onderschei denlijk 80 en 90.000 inwoners. Gedurende de llaatste jaren wion Joegot-Slavië aan beteeken is aljs toeristenoord. De Poi'tugeesdhe hoofdstad Lissatobn be gint meer en meer een rol van beteeke- nis te spellen op bet internationale schaak bord. Het is alls het ware een verlengd stuk van Engeland geworden, zooals een Amerikaansche journalist het uitdrukt. Het kleine land aan het Zuidwestelijke uiteinde van Europa, dat tot dusver een rustig bestaan heeft gelleid, ver van het werelidrumioer is de open poort gewor den van Europa naar Amerika en omge. keerd. Engelland maakt hiervan gretig gebruik, om de draden verder te span nen, die hun begin hebben in Londen. Springplank tusschen Engeland en zijn koloniën aan gene zijde van den At- lantisehen Oceaan en Amlarika dezen] naam verdient Portugal met volle recht. Zonder de medewerking van dit land zou het Engeland lang zoo. gemak kelijk niet vallen, de verbinding te on derhouden met Canada en de andere ko loniën, die over het Westelijk halfrond zijn verspreid en met de Ver. Staten. Dagelijks, dikwijls zelfs meermalen per dag, strijken de bruine vogels uit En geland hier neer. Deze vliegtuigen zijn geladen met officieel» stukken en vaak geheimzinnige of geheimzinnig doen de - passagiers. Hier gaan ook de officieele en otffi- cieuse passagiers uit de V.S. aan boord, om in Londen overleg te plegen overt den te verleenen steun. Deze gasten koi- Iroen uit Amerika met de groote Clipper vliegtuigen, vullen hier de kolommen van de internationale pers met geheimzinnige aanwijzingen >en toespelingen en stappen enkele uren later in den grooten vogell, die hen naar Engeland zal voeren. Er kan weinig twijfel aan bestaan, of het hoofd der Portugeesche regeering, dx. Oliveiroi Salazar, doet oprecht zijn best om een neutralen koers te blijven stu ren. S al a zair, die vroeger minister van Financiën was, heeft indertijd zijn land: gered van de financieel© instorting. In 1932 werd bijl tot hoofd van den staat gekozen. Hiji regeert het land in absoluut autoritairen zin ien is bijl het volk zeer geliefd. Hij heeft orde weten te scheppen bi den chaos, dien het vroe gere Portugal' vertoonde. Doch Portugal staat sterk onder den invloed van En geland. Deze invloed is - zoo groot, dat toen zich vaak afvraagt.'of het land door Portugeezen of door Engelschen wordt bestuurd. De zaken tusschen Engeland en Portugal hebben altijd een vlot verloop gehad, want aan den eenen kant was en is Engeland een goede klant van Portu gal, terwijl aan den anderen kant Por tugal wel gedwongen is, om tal vani artikelen uit Engeland te betrekken. Het behoort echter tot de mogelijkheden, dat de oorlog hierin binnen niet al te langen tijd verandering zal brengen. Duitsch weermachtsbericht Luchtaanvallen op de haven van Portsmouth Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het luchtwapen heeft den strijd tegen Groot Brittannië overal met succes voort gezet. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen deden vannacht aanvallen op de havenwerken van Portsmouth. De aanval duurde verscheidene uren. Door hevige ontploffingen en groote branden ontstonden in de haven en op de wer ven zware verwoestingen. In het zee gebied voor de Britsche Zuid-Oostkust en voor het Kanaal van Bristol, bom bardeerde het luchtwapen verscheidene koopvaardijschepen en beschadigde twee vrachtschepen ernstig. Bij een aanval op het vliegveld Rawkings werden hangars en schuilplaatsen vernield. De vernieti ging van verscheidene op den beganen grond staande vliegtuigen is zoo goed als zeker. Formaties van het Duitsehe luchtwapen deden op het eiland Malta herhaalde aanvallen op de haven van La Valetta en het vliegveld Lucca. Bom men van middelbaar en zwaar kaliber richtten groote verwoestingen aan. In Noord-Afrika werden bij Agedabia Brit sche troepenconcentraties en gemotori seerde kolonnes doeltreffend met bom men en boordwapens bestreden en wer den verscheidene pantserwagens en an dere voertuigen verwoest of beschadigd. De vijand wierp vannacht bommen opeen stad in West-Duitschland. Er werden geen militaire doelen getroffen. Daaren tegen werden wel woonhuizen en een ziekenhuis zwaar beschadigd en werden eenige burgers gedood of gewond. Italiaansch weermachtsbericht La Valetta, op Malta, aangevallen Het 277ste weermachtsbericht luidt als violgt: Aan het Grieksche fromt bledrijl- vigheid van verkenningsafdeeiingen In detni sector van het 9de leger, activiteit der artillerie en plaatselijke imfamteriegeveclhi- ten in. den sector van het 11de leger. Onze vliegtuigen hebben de vlootbasis La Valetta op Malta gebombar deerd. Vliegtuigen van het Duitsehe vliegercorps hebben bij1 een aanval in seheervlucht op een basis op Malta 2 groote watervliegtuigen ernstig bescha digd. In Noord-Af rika is een nieuwe vijandelijke aanval op Dzjarabub afgesla gen. Duitsehe vliegtuigen hebben in Cy- renaïca in seheervlucht een aanval ge daan op een aanval vijandelijke pantser- Wagens en auto's, die in brand geraak^ ten. In Oost-Afrika levendige bedrij vigheid onzer verkenningsafdeelingen aan het Noordelijke front Onze luchtmacht heeft in seheervlucht een aanval gedaan op een sterk© Britsche. autokolonne. On geveer 30 voertuigen werden getroffen bn geraakten in brand. Vijandelijk© vlieg tuigen, die een aanval op een onzer iuChtbases trachtten te doen. werden door onze jagers aangevallen en op de vlucht gedreven, waarbij' een Blenheimi- toestel' werd neergeschoten. DE POSITIE VAN ONS LAND in de ontwikkeling dar gebeurtanfssan in Europa Het ANP inleidt: Ministerialdirigent Hars FritzSche, die leider is van de dadelijksche persconfe renties te Berlijln i©n een bekend'6 figuur als radiospreker, heeft een bezoek ge bracht aan ons land. waarbij' hij een pers conferentie. zooals deze dagelijks aan den Kneuterdijk te 's-Gravenhage door den Pressedezernent. den heer W. Janice, wor den geleid, heeft blijlgewioond. De heer Fritzsche heeft hier ieen toespraak ge houden. weke hij' aanvankelijk niet ter pu blicatie had bedoeld, doch welke voor het NederLandsche publiek belangwekkend genoeg is om haar toch weer te geven. Hieronder wordt uit deze rede een en ander overgenomen. Dultichland's doel Het is niet de bedoeling van den Führer geweest, aldus de heer Fritzsche, het Duitsehe lieger over de grenzen te stu ren en geheel! Europa tot Duitsch gebied te maken. Het was slechts zijn doel, het verjongde Duitsehiamd te beveiligen. Thans moeten wijl echter uit den loop der gebeurtenissen de consequenties trek ken en Wij1 willen een nieuw Europa scheppen. Daarom zijn wij1 ook hier. Wij staan hier in een strijld om de verwer kelijking van een groot ideaal. Ik kaïni echter uw gedachtengang volgen. Er zijn ©p het oogenblik geen groote militaire gebeurtenissen te zien en er speelt zich, althans voor u, niets belangrijks meer af. De invasie van Engelland blijft lang uit en is in uw oogen nog zeer proble matiek. U ziet nog niets dat er op duidt, dat de oorlog spoedig ten einde zal zijn en het gevolg is. dat het begrip dat reeds begon door te schemeren, plotse, ling weer vervluchtigde en dat overbleef het patriottisme. Rustige ontwikkeling Ik wil u het volgende zeggen, zoo ver volgde de heer Fritzsche zijn betoog, wanneer de Führer zou gewild hebben, dan zou hij1 den oorlog met ongehoorde Duitsehe offers, reeds lang tot een goed einde hebben kunnen doorzetten, tenmto ste in Europa. Wanneer dan een of an dere democratische mogendheid van over zee lust zou hebben gevoeld den strijd voort te zetten, dan zou dit een kamp zijln geweest, die, al mocht hij ook ja ren duren, ons met geen enkele onge rustheid zou hebben vervuld betreffende den afloop. De Führer heeft dezle ofïers niet g&r Wild en wanneer hij ze niet heeft ge wild, dan is het omdat hij' bloed will sparen zoolang hij! dit kan. Hij is echter niet aan tijld gebonden ten wordt door niemand gedwongen in den kortst mo- gelajken tijd een definitief eind aan den oorlog te maken. Hij' kan als opperbe velhebber het Europeesche conti nent ook daar beheerschen, waar de Duitsehe legers op het oogenblik nog niet staan en hij1 kan de dingen zich rus tig laten ontwikkelen. Zooi zal hij tot den eindstrijd komen, die hij', wanneer hij het sneller zou' willen doen, slechts ten' koste van groote offers aan mea- schenlevens zou kunnen biereiken. De groote vreag Het is dus een voldongen feit, dat het continent reeds thans vast in Duitsehe hand is en nu komt de groote vraag wat Duitschland eigenlijk met dit con tinent wil doen. Het antwoord hierop is: Duitschland doet niets met dit continent. Duitschland is niet als imperialistisch veroveraar deze landen binnengerukt, doch slechts ter veiligstelling van zijn eigen levensrech ten. Het laat daarom de vorming van de toekomst van deze landen geheel aan hen zelf over. „Dat Duitschland, wanneer de oorlog eenmaal voorbij is, de zich voordoende problemen niet met gevouwen handen zal probeeren op te lossen, maar ook het woord zal voeren en misschien een regeling zal voorstellen, die het als de beste beschouwt, is een kwestie van de toekomst. Go*de Europeanen „Wat ik geloof dat hier in Nederland ontbreekt", vervolgde de heer Fritzsche zijn beschouwing, „dat is de bedoeling het Nederlandsche volk begrip bij te brengen voor datgene, wat werkelijk voor zijn toekomst noodzakelijk is en dat de gemeenschappelijke basis voor het leven van alle Germaansehe volkeren moet uitmaken. Het nationaal-socialisme, dat den Duitschen staat van heden heeft geschapen en dat den Duitschen staat van morgen in zich draagt is zelf veel te veel nationaal dan dat het het natio nalisme van andere volkeren zou willen miskennen of verachten. Het nationaal-socialisme weet hoe het Duitsehe volk onder het imperialisme van andere volkeren geleden heeft en het weet het zoo goed, dat het niet het im perialisme van de toekomst wil zijn. Het verlangt echter een Europa waarin het Duitsehe volk veilig is zonder voortdu rend drie of vier millioen soldaten onder de wapenen te moeten houden. Dit nieuwe Europa zal alleen dan worden gevormd, wanneer het zich zelf wil vor men. Ieder kan een goed patriot zijn, op voorwaarde echter dat hij tevens een goed Europeaan is". LIJSTENCOLLECTEN VAN WINTERHULP Naman zullan vooraf worden ingavuld Het A.N.P. meldt: De directeur-generaal van de W.H.N. heeft over de komende huislijstcollecte de volgende beschouwing gegeven: Men heeft gevraagd waarom de Win terhulp in de tweede helft van deze maand een zoo nauwkeurig voorbereide lijstcollecte langs de huizen houdt. Wel eenvoudig hierom, omdat wij aan de hand van vier maanden ervaring we ten, dat vele aanvragen om hulpvcrlee- ning nog niet in behandeling konden worden genomen en omdat het daarom onze plicht en ons goed recht is duide lijk hoorbaar aan de deur van iederen Nederlander te kloppen, om dezen nood in het eigen volk te helpen verzachten. De afgeloopen maanden hebben ons ook geleerd, dat een naar verhouding veel te klein gedeelte van onze samen leving bereid is, dezen nood door een allen en alles omvattende actie te doen verdwijnen. Wij hebben, zooals reeds eer is medegedeeld, in de eerste drie maan den van onze werkzaamheden rond 3 millioen gulden ontvangen, voor een niet onbelangrijk gedeelte uit giften buiten de bus-, huis- en straatcollecten van einde November en December en de huislijstcollecte van einde Januari om. Teneinde thans over de noodige mid delen te kunnen beschikken, zijn naast de reeds gehouden bus-, huis en straat collecten, welke midden en einde Febr. plaats vonden, nog twee huislijstcol- lecten vastgesteld en wel van 17—-23 Maart en van 15—20 April. De actie voor dezen winter zal dan worden be sloten met een bus-, huis- en straatcol lecte op 2 e|n 3 Mei a.s. Een ieder weet, dat een lijstcollecte vroeger in vrijwel het geheele land bij een vooraf uitgekozen groep inwoners van een gemeente werd gehouden en dat men het overgroote deel van onze samenleving nimmer om een offer in dezen vorm heeft gevraagd. Wij meenen, dat evenals ieder, die in moeilijke omstandigheden verkeert, het recht heeft op onze hulp, ook iedere landgenoot het recht bezit om naar draagkracht op deze wijze te offeren. Deze Jijstcolleete wil daarvan het be wijs zijn. Wij hebben daarom bepaald, dat vooraf de namen en adressen van alle gezinnen en alleenwonende personen op daartoe vervaardigde formulieren zullen worden ingevuld, opdat ten eerste iedere landgenoot zich duidelijk voor oogen zal stellen, dat ook op hem of haar een beroep wordt gedaan ten behoeve van de medelandgenooten, die in nood ver- keeren en ten tweede, om te bereiken, dat de arbeid van de collectanten hier bij zooveel mogelijk wordt verlicht. De nood is groot, dit getuigen de vele aanvragen, die bij de plaatselijke direc teuren in de gemeenten worden inge diend. Naar ruwe schatting zouden ten minste twee millioen gulden per maand in dezen winter ter beschikking moeten staan, wil deze actie door het volk ook werkelijk voor 'tvolk tastbare resultaten hebben. Het is verbazingwekkend, hoe weinig menschen zich bewust zijn van de omstandigheden, waaronder vele ge zinnen leven. Het is even verbazing wekkend, hoevelen zich aan de socialen eereplicht onttrekken om door een spon tane daad een einde te maken aan deze wantoestanden. Men beroept er zich op, zonder zich in het vraagstuk te verdiepen, dat vele organisaties en de overheid op afdoen de wijze de helpende hand te bieden. O zeker, er wordt veel gedaan, maar van een spontane daad van het volk in zijn geheel is geen sprake. Anders zou het niet mogelijk zijn, dat van de kosten der armenverzorging (in het jaar 1938) door kerkelijke en particuliere in stellingen, die volgens de Armenwet 1912 de eerste hulp hebben te verleenen, slechts 15 pet. zijn gedragen en de overheid met ruim 85 pet. aanvullend moest bijspringen. D.w.z., dat per hoofd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1