ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 11 MAART 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs M.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee f 1.80. Voor het buitenland flG.00 p.'jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V* de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG So. 14590 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. Succes]es 70 et INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR Petroleumproductie rond de Oude Wereldzee gering De situatie der landen oan de Midd/el- iandsche Zee, voor zoover het de pe troleumproductie Ibletreft. is ongunstig. Over noemenswaardige voorraden be schikt alleen Frankrijk, alsmede Allbbnië en Egypte, niet tezamen 2.5 mill. ton!. Wanneer men evenwel' bbdenkt, dat de productie van petroleum over de gé- heelë wereld in 1938 niet minder dan 271.8 millioen ton Ibtedroeg, dan is de genoemde voorraad voor een zoo groot gébied als de Middellandséhe Zee-landen zeer gering. Dat het desniettegenstaande (blekend staat als een gebied, rijk aan petroleum],' is hieraan te danken dajt Irak, welksi petroleumleidingen tot aan de Middelland- l'andsche Zee reiken, tot het Middeiland- sche Zeegebied wordt gerekend. De voor raad aan petroleum in Irak wordt op 400 millioen ton geschat. Dit is enorm, wanneer men in het oog houdt dat de voorraad petroleum in Rusland, na Ame rika het land dat het rijkste is aan: petroleum', in 1936 werd geschat op 550 millioen ton. Tot de opvatting, dat het Middelland sche Zeegebied rijk is aan petroleum, draagt ook het feit bijl, dat boringen in Syrië, wélke in de laatste jaren hebben plaats gevonden, zoodanige resultaten hebben opgeleverd, dat men een produc tie van 200.000 tot 300.000 ton per jaar verwacht. De productie in I r ak heeft in het jaar 1938 4.3 millioen ton bedra gen. Aangezien deze productie voor den oorliog uitsluitend naar. Engeland en Frankrijk is gegaan en dien van Egypte (200.000 ton) eveneens aan de Emgelschen ten goede komt, rijjn de overige Tanden aan de Middellandsche Zee, wanneer de uitgangen versperd zijh, aangewezen op hun eigen geringe productie of op die van Rusland en Roemenië. Terwijl dus de staten, die aan het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee liggen, meer of minder rijk aan pe troleum zijn, is het Westen bijna geheel van deze grondstof verstoken, vooral Spanje, Frankrijk en Italië. In Palestina heeft men op acht plaatsen petroleum ontdekt. Vier van de ze vindplaatsen schijnen hoop te geven op een gunstige exploitatie. In tegen stelling met Voior-Azië is Afrika over het algemeen arm aan petroleum. Het eenige land, dat petroleum in betrekke lijk groote hoeveelheden oplevert, is Egypte. Zijn voorraad is echter niet grooter dan 1,1 mfllioen ton (schatting van 1936), waaraan tot dusverre 290.000 ton in onttrokken. Sedertdien is de op brengst voortdurend teruggeloopen. Nu er -echter nieuwe bronnen ontdekt zijn aan de Roode Zee moet de productie weder aanmerkelijk gestegen zijn. In Ly- bië, Tunesië en Algerië bevat de bodem geen petroleum. MASSA-BIGAMIST AFGESTRAFT Zijn 15de vrouw sloeg hem neer met een bijl Het gerechtshof van het Joegoslavi sche stadje Soebotiza heeft Zaterdag on der luidruehtigen bijval van het publiek een vrouw, die bekend had, dat zij haar man met een bijl te lijf was gegaan, waarna deze aan de bekomen verwon dingen overleed, vrijgesproken, schrijft de S.P.T. De vrouw, een zekere Maria Krovitsch, was gehuwd met een tramcon ducteur, dien zij door een huwelijksad vertentie had leeren kennen, doch die 's werelds grootste bigamist bleek te zijn. Dit had zij echter pas ontdekt, nadat zij eenige weken met hem gehuwd was en haar zuur ver diende spaarduitjes ver dwenen waren. Zij kreeg een anoniemen brief van een dame, die beweerde de wettige echtgenoote van haar man te zijn. Maria Krovitch ging op onderzoek uit en weldra bleek, dat zij niet één, doch veertien voorgangsters had, die al len nog in leven waren. Zij besloot den tramconducteur een afstraffing te geven, maar ging hierbij zoo hardhandig te werk, dat hij er het leven bij: inschoot. Als getuigen waren de veertien andere echtgenooten van den overledene opge roepen. De rechter kwam zoo onder den indruk van de welsprekende beschrijving van de „deugden" van den tramconduc teur, dat hij Maria Krovitch reeds na de eerste zitting vrijsprak. Onder gejuich werd zij ontvangen door de menigte, die zich voor het gerechtsgebouw ver zameld had en Soebotiza vierde Za terdag feest. Fransche koopvaarders door oorlogsbodems beschermd Het D.N.B. meldt uit Vichy Een woordvoerder van de Fransche regecring heeft een toelichting gege- ven op het communiqué over de be- sprekingen van generaal Weygand met admiraal Darian, minister van oorlog, i Huntziger, minister van koloniën Platon I alsmede minister van luchtvaart Berge- ret. In dit communiqué staat, dat Frank- i rijk krachtens de wapenstilstandsovereen- komst het Afrikaansche koloniale rijk te- l gen eiken aanval zal verdedigen. De woordvoerder der regeering verklaarde, dat deze bereidheid niet alleen betrek- king heeft op de overzeesche bezittingen S zelf, doch ook op de verkeerswegen, die het moederland met zijn overzeesche be- •j zittingen verbinden. Hij zei vervolgens, dat admiraal Darian niet meer duldt, I dat Fransche koopvaardijschepen in be slag worden genomen en de Franschen van honger sterven. Indien de huidige protesten van de Fransche regeering niet helpen en deze methoden niet veranderen, is Frankrijk besloten hieraan een einde te maken door zijn koopvaarders door oorlogsschepen te laten konvooieeren. Ad miraal Darian, zoo besloot de woord voerder, heeft dit verklaard met goed keuring van maarschalk Pêtain en van de heele regeering. FRED SNITE, d# man mat da stalen long Vooral bij zijn bezoek aan Lourdes is over Fred Snite en zijn „stalen long" ge schreven. Een vreeselijke ziekte verander de hem van een doodgewone jonkman ito een internationale figuur. Kinderver lamming maakte van hem méér dan een zieke. Hij werd een symbool van weten schap en moed en van het verlangen maar het leven tegen alle narigheid in. In de lente van 1936 was Frederick B. Snite Jr. uit Chicago een zorgelooze jon geman van 26 jaar. Hij maakte een we reldreis. Zijn ouders waren welgesteld en Fred, bekeek op zijn gemak de we reld. Op den 31sten Maart bevond hij zich aan boord van een vliegtuig op weg van Sjanghai naar Peking, toen hij door 'kinderverlamming werd getroffen. Toen Fred Peking bereikte, kon hij nauwelijks ademhalen, zijn lichaam was verlamd tot aan den hals. Snel werd de jongeman naar het Union Medical College-Hospitaal vervoerd. Daar werd hij in een kunstmatig adera- halingsapparaat gezet. Gedurende maan den lag Fred in zijn metalen long in een ziekenhuis in China. Meestentijds zweefde hij tusschen leven en dood, doch Fred ontplooide grooten moed en een krachti- gen wil om te leven. En hij ging vooruit, langzaam maar zeker. Veertien maanden na het begin van zijn ziekte aanvaardde Fred de terugreis naar de Ver. Staten. Van toen af aan was het, vechten, veel hopen en weinig winnen. Eindelooze zorgvuldige massages, de beste medische hulp en Fred's eigen opgewektheid hiel pen mee in den strijd. Zijn lach om de foto's in de bladen bezorgde hem vrien den en bewonderaars over de geheele wereld. In den zomer van 1939 besloot Fred Snite naar Frankrijk te gaan teneinde een bezoek aan Lourdes te brengen, schrijft de N.R.C. Fred zeide, dat hij geen wonder verwachtte, hij dacht slechts dat dit bezoek een geestelijke opwekking voor hem zou zijn. Zoo be gon in Miami in Florida een 12.000 mijls- tocht in zijn instrument. Twee weken later keerde Fred naar huis terug hij was nog altijd lam, doch, indien mogelijk, gelukkiger dan ooit. Toen in Augustus 1939, verbaasde Fred de heele wereld door de knappe brunette Teresa Larkin uit Dayton in Ohio tot zijn bruid te nemen. In Mei 1940 kondigde Black Talk, een door hem uitgegeven weekblad, aan, dat de heer en mevrouw Snite Jr. een zooals Fred het noemde vogel met twee beenen verwachtten. En op 22 September 1940 schonk mevrouw Fred Snite Jr. het leven aan een gezonde dochter van acht pond. Fred was inmiddels in staat zijn „long" gedurende bijna drie uur te verlaten. Hij leerde een paar onzekere stappen doen. Doch in Juni 1940 vertelde Fred's dokter aan United Press, dat hoewel de jongeman misschien nog verder zou be teren, hij nooit zou herstellen. Fred's zelfvertrouwen en zijn vaders liefde wa ren de voornaamste factoren in den strijd tegen de verlamming. OPROEP VAN WINTERHULP Toen vijf maanden geleden de Winter hulp Nederland werd opgericht, had haar leiding zich een denkbeeld gevormd van den nood, die onder Nederlanders moest heers chen. i Geleerd door de ervaring komt zij thans tot de ontstellende o itdekk'mg, dat de armoede, welke im Nederland wordt ge leden, veel en veel grooter is, dan zij zich in October 1940 kon indenken. Op zijn minst een millioen Nederlan ders, mannen, vrouwen en kinderen, heb ben geen deel aan die aardsche goede ren, welke noodig zijn om een gezin met eenige vreugde en moed aan het leven van ons volk te laten deelnemen Al voortwerkende ontvangt de leiding van de W.H.N. dagelijks meer berichten over gevallen van nood, die ,te zamen tot één conclusie voeren: Het Nederlandsche volk moet wakker worden en op dit gebied kermis nemen van de feiten', opdat het zich van zijn plicht tot naastenliefde bewust worde en zich aaneensluite om de daad te vol brengen, welke tegenover die vele land- genooten noodzakelijk is. De W.H.N. moet over veel meer mid delen beschikken, dan haar ten dienste staan. Om diie in te zamelen zijn veel medewerkers noodig, die in dé week van 17 tot 22 Maart a.s. enkele uren be schikbaar stellen in den dienst van dit noodige en daardoor zoo mooie werk. Nederlanders, laat u niet de kans ont gaan, om op deze wijze van uw liefde tot uw volk te getuigen: ge zult straks na volbrachten arbeid met. zoovele ande ren, die u reeds voorgingen, de voldoe ning kunnen smaken' in moeilijke tijden daadwerkelijk aan de instandhouding en den opbouw van ons volk te hebben medegeholpen. Vele helpende handen zijn nog noodig: meldt u direct aan bij het plaatselijke bureau van de Winterhulp in uw gemeente. Werkgevers, verstaat gij uw plicht tegenover déze actie, door aan de leden van uw personeel, die willen medewer ken, voor de hun toegewezen uren vrij te geven zonder aftrek van loon en va- cantietijd. Laten wij allen onze taak beseffen: in een der beslissende uren van de we reldgeschiedenis nu volkeren om hun bestaan worstelen, moet het Nederland sche volk bewijzen, dat het in staat is zichzelf in stand te houden. Toont u dezen tijd waardig! Millioenen handen zijn onzichtbaar naar u uitgestrekt! Offert! Schenkt tijd en moeite en geld! Dulftsch weermachtsberlcht Londen met groote kracht getroffen Het oppeitoleviell van de weertm'aóht (maakte Zondag bekend: Duikblaoten melden het tot zinken bren gen van 18.000 (birt. vijandelijke boopvaair. dijtonnage. Een aanval van vr ijsterke formaties gevechtsvliegtuigen heeft in den afgeloé- pen nacht haven- en dokinstallaties te Londen met groot© kracht getroffen. Uit verscheidene groote en talrijke kleine branden en ontploffingen bleek de goede uitwerking van den aanval1. Andere suc cesvolle aanvallen wtairen gericht op vlieg velden ten Noorden van Londen, aan de Oostkust van Schotland en op de Orka,- den. Bomtreffers vernielden hangars en onderkomens. Ook op de haveninstalla ties van Portsmouth rijn verschei dene. treffers geplaatst. Het l'uchtwiapen heeft van een konvooi in het Kanaal van St.-George leen Brit- schen koopvaarder van 10.000 flbtrt. tot zinken gébracht. Het schip zonk na een voltreffer (binnen enkele minuten. Bij'aan vallen op twee konvooien in den Atlan- tischen Oceaan en aan de Zuidoostkust van Engeland kregen twee groote koop vaardijschepen bjomtreffers en vertoon den slagzij. Duitsche gevechtsvliegtuigen1 hébben in Cyrenaica ten Oosten van Allen el Gad Britsche pantserwagens met blommen be stookt. De vijand heeft met zwak ke strijdkrachten Ibbmiroefn geworpen in het bezette gebied, zonder noemenswaar dige schade aan te richten* Londen, Portsmouth «n Plymouth gebombardeerd Het opperbevel' van de weerimjacht maakte Maandag bekend: Het hiéhtwapen heeft overdag en van- nacht rijln gevechtshandelingen tegen mi litaire doelen in Groot-Brittannië lem tn het zeegebied rondom de Britsche eilan den met succes voortgezet. Een sterke formatie gevechtsvliegtuigen deed, on danks de moeilijke weersomstandigheden en de hevige afweer, met groote uitwer king een aanval op belangrijke militaire installaties in Londen. Een andere aan val was vannacht gericht op de inrich ting der staatswerf te Portsmouth. Door bomtreffers van middelbaar, len zwaar kaliber ontstonden groote branden. Ver kenningsvliegtuigen vielen aan de Oost kust van Schotland een konvooi aan en beschadigden twee schepen ernstig. Ten Zuiden van Plymouth werd een groot koopvaardijschip irmet blommen bestookt. Bij aanvallen op vliegvelden in Zuid- Bngel'and verwoestte het luchtwapen han gars en schuilplaatsen. De havenwerken van verscheidene steden in Z.-Ehgeland en Schotland werden krachtdadig ge bombardeerd. Lichte Duitsche gevechts- formaies vernielden bij ©en aanval op een vliegveld op het eiland Malta drie Britsche jachtvliegtuigen (en schoten een hangar in brand. Ook de havenwerken van La Valetta kregen bomtreffers. Verdragend geschut nam ©en vijlajn.de- lijk konvooi onder vuur in de Straat van Dover. Batterijén van het leger noop ten ©énige Britsche schepen, wélke van- fnacht de kust vajn het Kanaal' probeer den te naderen, terug te keeren. Die vijand vloog nóch. oveTdag noch des tnaéhts het gébied van het Duitschfe rijk en de bezette gebieden binnen. Italiaansch weermachtsbericht Bomaanval op Benghaz Het 275ste Italiaansche weermachtsbe richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front zijn vijande lijke aanvallen in den sector van het elfde leger volkomen afgeslagen door onze aanvallen, die den vijand aanmerke lijke verliezen hébben berokkend. Onze luchtstrijdkrachten .hebben insta laties, bat terijen en troepen van den vijand inten sief met mitrailleurvuur bestookt en be langrijke bases van den vijand getroffen. In Noord-Afrika heeft onze luchtmacht militaire inrichtingen te Benghazi en een vijandelijke luchtbasis in Cyrenaica ge bombardeerd. In Oost-Afrika heeft een (onzer deta chementen in den sector van Keren een vijandelijk detachement aangevallen en uiteengedreven. In den Somalisector heb ben onze vliegtuigen Britsche gemotori seerde strijdmiddelen en pantserwagens gebombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen hébben een plaats in Erythrea gebom bardeerd. Geen slachtoffers; geen ma- terieele schade. Op 7 dezer hebben vliegtuigen van 't Duitsche luchtcorps militaire inrichtingen op Malta gebombardeerd. Vliegvelden in Cyreneïca bestook) Het 276e weermachtsbericht luidt als volgt: Aan het Grieksche front optreden van infanterie en artillerie in de onder scheidene sectoren van het 11e leger. In den sector van het 9e leger hebben wij, tijdens een actie van plaatselijk ka rakter, krijgsgevangenen gemaakt en wa penen veroverd. Talrijke Ital. luchtfor- maties hebben een artilleriepost, loop graven, gemechaniseerde strijdmiddelen, kampen en vijandelijke troepen hevig ge bombardeerd en met machinegeweren be schoten. Op een belangrijke vijandelijke basis zijn bommen geworpen. Tijdens luchtgevechten zijn vier vijandelijke ja gers van het type Gloster neergehaald. Toestellen van het Duitsche luchtwapen hébben het vliegveld Tavenezia, op Mal ta, gebombardeerd, waarbij drie vlieg- gen pp den beganen grond vernietigd werden en een hangar ernstig beschadigd werd. In Noo rd-Af ri ka zijn vijande lijke pantserwagens, welke Dzjarabub probeerden te naderen, door het vuur van onze artillerie op de vlucht gedre ven. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke vliegvelden en vijandelijke marinebases in Cyrenaica gebombardeerd. Op 8 Maart heeft een formatie van het Duitsche luchtwapen concentraties van Engelsche voertuigen met machinegeweren bestookt. Vijandelijke vliegtuigen hebben Tripolis en zuara gebombardeerd, waarbij drie personen werden gedood en 2 gewond. De schade is gering. In Oost-Afrika valt een groote activiteit van patrouilles aan het Noordelijk front waar te nemen. De vijand heeft luchtaanvallen onderno men op Harrar en Diredawa, zonder dat schade werd aangericht. Te Diredawa is een Britsch vliegtuig door onze lucht macht neergeschoten. DE PRIJS VAN HET BROOD Vermoedelijk geen verhooging voor September of October Ir. S. L. Louwes, de directeur-generaal van de voedselvoorziening heeft in zijn Zaterdag gehouden rede o.m. aangekon digd dat het gevolg van de thans voor den oogst 1941 vastgestelde prijzen, die de boeren voor hun akkerbouwproducten zullen ontvangen, zal rijn, dat de han- delsprijs van allerlei artikelen eenigs- zins moet worden verhoogd o.a. van het brood. Op grond van deze uitlating is men in de desbetreffende kringen van meening, dat de prijsverhooging van het brood niet zal ingaan, voor de nieuwe oogst verwerkt wordt. Dit zal dan zijn in September of October van dit jaar. De gouverneur-generaal van Nederl.- Indië heeft een verordening uitgevaar digd, volgens welke alle Nederlandsch- Indische scheepvaartmaatschappijen ge durende den duur van den oorlog onder de militaire wetten zullen vallen. Zij staan onder bevel van den marinecom mandant. De employé's en zeelieden van genoemde maatschappijen mogen gedu rende den oorlog hun dienstbetrekking niet verbreken. (S.P.T.) Het commissariaat-generaal voor vluch- teliingenaangelegenheden in het Belgische ministerie van binnenlandsche zaken heeft door onderhandelingen met de Duitsche en Zwitsersche bevoegde instanties be reikt, dat de nog in Zwitserland geïn terneerde Belgen naar hun land kunnen terugkeeren. Het eerste transport wordt over eenige weken verwacht. De Britsche minister van arbeid, Bevim heeft in een oproep aan de Engelsche vrouwen verklaard 100,000 vrijwilligers voor het vullen van granaten noodig te hebben. Hij verzocht, aldus het D.N.B., den vrouwen zich binnen twee weken vrijwillig te melden. Over een maand zou de gedwongen werving beginnen. Gistermorgen om tien uur is de sta king van het New Yorksche buspersoneei, die reeds is aangekondigd, begonnen. Dit is volgens S.P.T. de grootste verkeerssta- kimg m New York sinds 1916. Ofschoon men geen incidenten verwacht zijn 600 agenten belast met de bewaking van de remises. Te Brochtow (Massachusetts) werden 25 brandweerlieden bedolven, toen bij'het blusschen van den brand in een bioscoop het dak instortte. Zes brandweermannen vonden den dood, twee worden nog ver mist, 16 werden, ten deele ernstig, ge wond. De bezoekers hadden de zaal kor ten tijd tevoren verlaten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1