ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 10 MAART 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE PRIJZEN VOOR AKKERBOUWPRODUCTEN De Kern «r ABONNEMENT Prijs 11.50 p. kwartaal, buiten Zierlkzea f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGAHG Ho. 14589 ADVERTENTIES: Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 ct. INZENDING TOT '8 MORGENS 9.30 UUR DE LIBYSCHE OASEN j Siwa, Kosfra en Dzjarabub worden de laatste weken herhaaldelijk in het Italiaansche weermaohtsbericht ge noemd, Het zijn een drietal oasen in de Libysche woestijn. Siwa is de verste en eenzaamste, maar, volgens kenners, ook de mooiste van de Egyptische oasen. Gedurende den veldtocht in Abes- s i n i werd van Solloem en Mersa Matroeh uit een woestijnpad naar Siwa aangelegd. De bekoring van de oase is daarmee niet verstoord ofschoon men begon met de bewoners weg te voeren. Zij waren in de stegen van de stad slecht gehuisvest en konden in de onmiddellijke nabijheid betere woonruimten vinden. Tot dan toe drongen ze uit overwe gingen van veiligheid binnen de muren tezamen. Tal van ondergrondsche gan gen leidden vandaar naar verre bron nen en andere plekken. De huizen ver toonden een bouworde, die daar alleen bekend is. De hygiënische omstandighe- dyen tartten er elke beschrijving. Er heersten d>e zonderlingste zeden en in kleeding zoowel als in taal opden- scheidden zich de bewoners van de na burige Bedoeïnen. De regeering van Egyp- te heeft in den laatsten tijd vele merk waardigheden van de oase en derzelver bewoners opgeruimd. K o e f r a, ligt volgens een beschrijving in de Frankfurter Zeitung zoo eenzaam in de Sahara als de Hawai-eilanden in den Stillen Oceaan. Het dankte zijn be- teekenis aan den tijd, toen de karavanen er levensmiddelen en voedsel insloegen Het is een archipel van oasen, waar van de grootste ongeveer 50 km. lang en 20 km. breed is. In 19B1 werd het door de Italianen bezet. Er wonen ongeveer 4000 inheem- schen, meest Arabieren. De bekendste ne derzetting is El Tag, de heilige stad van de Senoessi. In den wereldoorlog brachten de Senoessi hier hun TFTansche en Engelsche krijgsgevangenen heen. In 1921 kon voor het eerst de Engelsche Rosita Forbes in mannekleeren, bege leid door een Engelsch-Egyptisch diplo maat Koof ra Iblmnenkoimie'n- In 1928 Werd 'in expeditie van Italiaansche tropenartsen er nog onvriendelijk behandeld en het Hamburger Fremdenblatt herinnert eraan tot 1929 gevangen gehouden. Pas in Januari 19B1 werd de groep oases voor het eerst door Italiaansche troepen bezet, i In de derde plaats een enkel woord over Dzjarabub, de Italianen schrij ven het Giarabub. Hier vatten de Italiaan sche troepen in 1926 vasten voet. Enge land stond het toen bij verdrag aan Italië af, voor het overige tegen den zin der Britsche deskundigen, die letten op de strategische waarden van dit kruispunt van vele woestijnpaden. Nog in de laat ste jaren was het voor reizigers nauwe lijks toegankelijk. Een kleine ophooping van huizen, een paar palmentuinen en zoutmeren. Van de oase uit ziet men de ongeveer 100 m. diepe Noordelijke rotsflank en de ron de „kopjes", die donker tegen het witte zand afsteken. Veertig jaar geleden be stond er maar een enkele toegang tot de oase, een smalle dijk tusschen zout- moerassen, die al menigen van den weg afgeraakten kameel hebben verzwolgen. De wirwar van lage huizen is in tegen stelling met andere woestijnsteden met uit leem opgetrokken torenhuizen uitstee- j nen samengevoegd. Een muur omsluit de plaats, van de bescheiden palmenhoven j door een strook zand gescheiden. Er liggen ongeveer 12 bronnen met goed I drinkwater. j Duitsch weermachtsbericht Torpedojagers tot zinken gebracht Het opperbevel van de Duitsche weer- macht deelde Zaterdag mede: Bij gunstig weer blijven de bewegingen van de in Bulgarije binnenrukkende Duit- j sche troepen zich overeenkomstig de be velen ontwikkelen. Een duikboot meldt het tot zinken I brengen van vijf gewapende vijandelijke 'koopvaardijschepen met een totalen in houd van 33,000 ton, die in een krachtig beschermd convooi voeren. Bij een aan val op de Zuid-Oostkust van Engeland hebben motortorpedobooten krachtig be- 1 schermde konvooien aangevallen en, in j weerwil van den heftigen afweer, twee Britsche torpedojagers en zes gewa- pende koopvaarders met een gezamen- lijken inhoud van 28,400 ton, waaronder twee groote tankschepen, vernietigd. Duitsche afdeelingen gevechtsvliegers en stuka's hebben ook Vrijdag militaire in stallaties op Malta herhaalde malen met succes aangevallen. Door recht- streeksche treffers van zwaar kaliber ontstond een hevige brand in een tor pedo-opslagplaats. Duitsche jagers hebben boven het eiland Malta een vijandelijken jager en een vijandelijken bommenwer per neergeschoten en in duikvlucht een Sunderland-vliegboot in brand geschoten. Tijdens gewapende verkenning boven de Noordzee heeft de luchtmacht een koopvaardijschip van ongeveer 100 ton tot zinken gebracht en drie andere sche pen ernstig beschadigd. Aanvallen van alleen-vliegende Duitsche gevechtsvlieg tuigen waren Vrijdag gericht op vlieg velden in Zuid- en midden-Engeland In hangars en schuilplaatsen werden groote verwoestingen aangericht. Bij moe dige aanvallen in duikvlucht op een be langrijke wapenfabriek bij: Newark wer den verscheidene treffers geplaatst. Een andere wapenfabriek in de nabijheid van Bristol kreeg bomtreffers in de fabrieks hallen en op het terrein. Overdag noch des nachts zijn vijandelijke vliegtuigen boven Duitsch gebied verschenen, Italiaansch weermachtsbericht Een oorlogsschip gezonken Het 274e weermachtsbericht luidt als volgt: Aan het Grieksche front heeft onze luchtmacht vijandelijke kampementen, troepenconcentraties en verdedigingswer ken bestookt met lichte en zware bom men en machinegeweervuur. In Noord-Afrika heeft de vijand een nieuwen aanval op Dzjarabub gedaan. Hij werdteruggeslagenOnze vliegtuigen heb ben met succes de haven van Bengazi, een luchtbasis en een gemechaniseerde vijandelijke colonne gebombardeerd. In Oost-Afrika heeft de vijand lucht aanvallen gedaan op eenige plaatsen in Eritrea zonder schade aan te richten. Bij een vlucht boven Malta hebben jachtvliegtuigen van het Duitsche vlie gerkorps in een luchtgevecht een Hur ricane en een Blenheim neergeschoten en van zeer geringe hoogte een water vliegtuig van het type Sunderland met machinegeweervuur bestookt en in brand geschoten. Een Ojorljoigschip van middelbare tonnage is in de Middellandsche Zee gezonken door niet vastgestelde oorzaak. Een groot deel' van die bemanning is MATSOEOKA, Japanech minister van buitenl. zaken (Archief Z.N.B.) Op uitnnodiging van de Duitsche re geering zall de Japanschie minister v.ato bkjitenlnndsdhe zaken, Matsoieok®, binnen, kort een blezoiek aan Berlijh brengen. Dit Iblezioek heeft ten doel' de bespreking van alle kwesties, die voortvloeien uit de samenwerking iop grond van het driemogendhedien verdrag tusschen Duitsch 'land. Italië en Japan. Na zlijtn (bfasprew kingen zal Matsoeoka zidh maar Romie begeven. HET STAATSOMROEPBEDRIJF Speciale regeling voor religieuze uitzendingen De gemachtigde voor de concentratie van de radio-omroepvereenigingen in Ne derland verzoekt het volgende op te nemen Met ingang van Zondag zijn de Ne- derlandsche omroepprogramma's niet lan ger door de onderscheidene omroepor ganisaties onder eigen naam en verant woordelijkheid uitgezonden. In afwach ting van de definitieve regeling, waarbij de bestaande omroepverenigingen als zelfstandige uitzendorganisaties zullen op houden te bestaan en in hun plaats zal treden het staatsomrpepbedrijf, werden de omroepprogramma's van Zon dag af verzorgd onder naam en verant woordelijkheid van don Nederlandschen omroep. j Wat betreft de binnen het raam van den Nederlandschen omroep te verzor- j gen uitzendingen met een uitgesproken religieuzen inslag, zal een bijzondere re- geling worden getroffen, welke zich ten 1 aanzien van de o r t h o d o x-p t o t e s- j tantsche en vrij zIn ni g-p rotes- tantsche uitzendingen van dezen aard reeds in zooverre heeft geconcreti seerd, dat de programma's met een uit gesproken orthodox- of vrijzinnig-protes- tantseh religieuzen inslag zullen worden voorbereid door de Christelijke radio stichting, respectievelijk het vrijzinnig- protestantsch kerkoomité en van dien aard zullen zijn, dat zij1, met de uitein delijke instemming van den Nederland schen omroep, :ook door de kerkelijke groepen zelf voor hun verantwoordelijk heid-kunnen worden genomen. In dien zin zullen deze specifiek religieuze uit zendingen ook in de omroepbladen en voor de microfoon worden aangekondigd. Het ligt in de bedoeling met betrekking tot de uitzendingen met een uitgespro ken roomsch-katholieken religieuzen in slag zoo mogelijk een soortgelijke rege ling te treffen. VERSCHILLENDE BERICHTEN Kampeeren 'c nachts verboden In verband met het voorschrift, dat men zich van twaalf uur 's avonds tot vier uur 's morgens nigt in de open lucht mog bevinden, is in de kringen van kampeerders de vraag gerezen, of het kampeeren eveneens onder dit ver bod valt. Wij vernemen, thans van bevoegde zijde dat deze vraag bevestigend moet worg den beantwoord. Kampeeren wordt be schouwd als een verblijf in de open lucht en is dus van 24 tot 4 uur ver boden. Vereeniging van bijbelvorichers opgeheven Men deelt het A.NP. van bevoegde zijde mede: 1 Op grond van een verordening van den Rijkscommissaris van 29 Mei 1940 heeft het hoofd van de veiligheidspolitie de internationale vereeniging van bijbel- vorschers in Nederland opgeheven. Voorts heeft hij inbeslagneming en verbeurdver klaring van de bezittingen dier vereeni ging en van haar nevenorganisaties („Wachttoren" en bijbeltractaatvereeni- gingen) gelast. De internationale vereeniging van bij- belvorschers in Nederland en haar neven organisaties voeren in woord en geschrift onder den dekmantel van zoogenaamde wetenschappelijk bijbelonderzoek een on miskenbare hetze tegen alle staats- en kerkelijke instellingen. Deze vereeniging beschouwt beidé instanties als organen van den satan en ondergraaft de grond slagen van het gemeenschapsleven van het volk en tegelijk ook de autoriteit van den staat in anarchistischen zin. Het voortbestaan van deze vereeniging zou de openbare veiligheid en orde ernstig in gevaar hebben gebracht. Wethouders uit hun ambt ontheven Naar de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden" meldt, heeft de Rijkscom missaris voor het bezette Nederland- sche gebied, op grond van par. 3 van zijn vierde verordening nr. 108/40 over bijzondere bestuursrechtelijke maatrege len van 20 Augustus 1940 de volgende wethouders der gemeente Amsterdam van hun ambt ontheven: rar. G. C. J. D. Kropman, F. van Meurs, B. C. Franke en Walrave Boissevain. Overreden en gedood Zaterdagavond is liet 6-jarig jongetje H. F., nabtijl de ouderlijke Woning te VeindiiOj dotOir een vrachtauto aangereden. De chauffeur had h©t kind, dat miet een autoped rechts van dein Weg stond, niet fopgemlerkt. De jongen fwïard door den vrachtauto aangereden en was op sl'ag do,od. Het Üijtk van het knaapje is ini (beslag genoimlen en naar het ziekenhuis overgebracht. De 20-jarige P. K. uit Rot terdam, die den vrachtauto (bfestuurdet, is voorloop ig aangehouden. Aanpassing bij bat Duitsch» nivaau De prijzen voor de akkerbouwproducten oogst 1941 zijn vastgesteld en inmiddels gepubliceerd. De heer ir. S. L. Louwes, directeur-generaal voor de voedselvoor ziening, heeft in de dagelijksche pers conferentie een nadere toelichting op een en ander gegeven. De nieuwe richtprijzen zijn, al dus verklaarde de heer Louwes, in ver schillende gevallen niet onbelangrijk hoo- ger dan die, welke voor het afgeloopen jaar golden. Evenwel zullen zij zoowel bij de landbouwers als bij de verbruikers wellicht met eenige critiek worden ont vangen, aangezien in den landbouw velen zich hoogere prijzen in het hoofd had den gezet en bovendien enkele verhoo gingen zullen uitkamen op gestegen prij zen voor eindproducten. Men dient vol gens ir. Louwes echter te bedenken, dat thans, in tegenstelling met de politiek tijdens den wereldoorlog, krachtig wordt gestreefd naar beheersching van de prij zen. Dit is de eerste richtlijn, welke bij de huidige prijsvaststelling heeft gegol den. Men behoeft er niet op te rekenen, dat deze prijzen nog zullen worden verhoogd. Verder tracht men te komen tot de aanpassing aan het Duitsche prijs niveau, wat evenwel niet wil zeggen, dat men dit laatste peil moet copieeren. In aanmerking dient te worden genomen, dat bij ons de productievoorwarden ten gevolge van klimaat, bodemgesteldheid, enz. gemakkelijker zijn dan in Duitsch- land. Voor verschillende agrarische pro ducten is nu die aanpassing vrijwel be reikt Het derde punt dat bij de vaststelling van de richtprijzen van groot belang is geweest, was de overweging, dat aan het verbouwen van bepaalde producten voorkeur moet worden ge geven in het belang van de voedselvoor ziening. In het bijzonder geldt dit voor aardappelen, tarwe, rogge, suikerbieten en groene erwten. Bij de aardappelen worden een paar soorten lager betaald dan het vo rige jaar. Dit vindt zijn oorzaak daarin, dat de productie van productievere ras sen dient te worden geprikkeld. Lager -zijn de prijzen bijvoorbeeld voor bonten en blauwen en voor Roode Star, die niet zooveel product opleveren. Wie later zou klagen over de mindere kwaliteit, dien roept de heer Loüwes thans reeds toe, dat het beter is voldoende te hebben van een wat mindere hoedanigheid dan te weinig. Het prijsverschil tusschen tarwe en rogge bedraagt thans f0,50 en is dus gehalveerd. Dit beteekent een sterke sti mulans voor den verbouw van laatstge noemd product, hetgeen ook de positie van den zandboer ten goede komt. De prijs van groene erwten is thans gelijk aan die van schokkers. Dit zal er toe leiden, dat weinig schokkers zullen wor den verbouwd, dat overeenkomt met het streven om de productie van veel op brengende soorten te verhoogen. Ten aanzien van de voedergranen heeft gegolden, dat aan de menschelijke be hoeften de voorkeur dient te worden ge geven boven die van het vee. Het uiteindelijk gevolg van een en ander zal zijn, dat de consument voor verschillende producten meer zal hebben te betalen. De verbruiker dient te begrijpen, betoogde de heer Louwes, dat de verhoogingen van de richtprijzen niet uit het luchtledige kunnen worden betaald. Wat wel critiek zal oproepen is, dat het brood de grootste prijsstijging zal ondergaan, ofschoon nog niet kan wor den gezegd, hoeveel die vermeerdering zal beloopen. Wil men evenwel produc ten hebben om die te verbruiken, dan dient de voortbrenger daarvoor te wor den beloond. Van den boer, die voor zijn eigen volk werkt, wordt verwacht, dat hij zich in hooge mate zal inspannen. Tegen die boeren, wier verwachtingen niet zijn vervuld, zegt ir. Louwes, dat de landbouwers ten opzichte van andere producenten in een gunstige positie ver- keeren. De prijzen zijn zeker evenredig met de gestegen productiekosten ver hoogd en het bedrijf kan in gang blijven, al kan men dan niet zooveel kunstmest krijgen als men wel zou willen. De Libyiche oasen Siwa, Kroafa en Dzjarabub Hat Staatf omroepbedrijf is Zondag in working getreden Coördinatie dianstragalingan Zaeuwsche trams an bussan Vergadering Kamer v. Koophan del voor de Zaeuwsche eilanden Prijzen der akkerbouwproducten door ir. S. L. Louwes toegelicht Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.3B uur onder. Morgen komt zij om 8.0B uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Volle maan 13 Maart; laatste kwartier 20 Maart; nieuwe maan 27 Maart; eerste kwar tier B April. Engaltcha vliegers boven ons land Naar het A.N.P. meldt hebben Engel sche bommenwerpers gisternacht boven enkele plaatsen in ons land bommen laten vallen. Bijna al deze bommen kwamen echter in weiden of in het water terecht en zij richtten geen schade aan. Door glassplinters zijn enkele personen ge wond. GoesMiddelburg op houtgas De autobusdienst Goes—Middelburg heeft weer eenige uitbreiding ondergaan d.w'.2J. het aantal diensten is nog hetn zelfde, hoevelen ook de uitbreiding daar van zouden toejuichen. Maar het is reeds iets gewonnen, dat er meer dan één bus tegelijk mag rijden, zonder dat de één de ander „op sleeptouw" behoeft te nemen. Daardoor kunnen tenminste alle passagiers die zich aanmelden vervoerd worden en zonder dat ze als sardientjes op elkaar gepakt behoeven te worden. Dis is te danken, schrijft de P.Z.C. aan de voorziening van eenige bussen van hout-gasgeneratoren, welke nieuwigheid ook in dit geval weer een groote uit komst blijkt te zijn. Temeer omdat deze ombouw goed blijkt te voldoen. Benzine blijft benzine en ongetwijfeld de beste brandstof, waarvan dan in de tweede plaats olie kan genoemd worden, maar anderzijds valt toch het gebruik der gas generatoren in de praktijk zeer mede. Men moet er zich even op instellen, rekening houden met de bijzondere eischen, de motor even laten voor draaien, maar zoo spoedig een bekwaam chauffeur die eischen kent, gaat hij weer even gemakkelijk met zijn wagen en de zelfde motor om als voorheen. RECHTZAKEN Rechtbank te Middelburg H. J. F., 42 jaar, schilder, laatstelijk verblijvende te Haamstede, wegens het aan zfij|n schuld den do, d van een lander te wüjltdn hebben" vijf mamden gevangenisstraf. Belecdiging Het ANP mJelldt: Het SS- en Politie- veldgeridht te Den Haag heeft een Ne derlander Wegens Ibleleediging tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. De veroordeelde had een andenen Ne derlander. die zich vrijfwilflig bïj: de SS- Standarte Westiand had aangemleld en daardoor tot de Waffen SS kWaim! te Wehooren. in tegenlwppirdigheid van an dere personen voor „landverrader" uit- KERKNIEUW8 ZONNEMAIRE. Woensdag 12 Maart. Ger. Kerk. Biddag. 11 uur ds. van der Linde en 3.80 uur, ds. Meester van Brou wershaven. j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1