ZIERIKZEESCHE KIEUWSBODE VRIJDAG 7 MAART 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT BRANDBOMMEN H.H. Adverteerders De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Zierikzee f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummen 5 cent. Ver- •chijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 17ft7 - 1889 UitgaveN.V. de ZIerikzeesche Nieuwsbode, Zierlkzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looze - Ultg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14587 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte dec letters naar plaatsruimte. Succesjes70cb INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR Tot nu toe ia onze stad ge- spaard gebleven voor neervallende projectielen uit vliegtuigen. Dit is een reden zeer zeker om dankbaar te zijn, maar dit wil niet zeggen, dat men de zaak nu maar moet gelooven, „omdat er in de toe- J komst nu ook wel niets meer zal gebeuren". Een dergeljjke opvatting is on- juist en werkt fataal en ik wil daartegen met klem waarschuwen. Voortdurend bestaat de moge- i ljjkheid gelijk hier in de buurt reeds geschied is dat brand bommen geworpen worden. Deze worden geworpen in series van 20, 40 of 60 stuks, dringen door de groote kracht, waarmede zij geworpen worden, door het dak en veelal ook de zolderver dieping van de woniDgen heen om, waar zij neerkomen, hun vernie tigend werk te verrichten. Deze brandbommen zjjn lang werpige staven, die aan één zjjde branden en vonken van brandend metaal afspatten, welke elk voor zich weer brand stichten. De ervaring heeft geleerd, dat men deze bommen zelf onschade lijk kan maken, door ze met de hand of met een schop of wat mf n bjj de hand heeft, beet te pakken en ze de straat op te werpen, waar zjj verder uitbranden. Met water bereikt men tegen brandbommen zelf niets of wel dit, dat zij nog feller gaan branden en gevaarlijker worden. Men kan deze ook met zand indammen en verstikken, doch het is beter ze het huis op de aangegeven manier uit te werken. Wel kan men de zg. secundaire brandjes zooals bv. brandend behang, gordijnen enz. met water dooven, maar de bom men zelve mag men niet met water behandelen. Het is in verband met het bovenstaande noodig om op de zolders van de huizen overbodige rommel op te ruimen. Verder zette een ieder in zijn woning gereed een kist met zand een schop, liefst met lange steel een emmer met water (voor secundaire brand) een tuinslang met water-diefje; een hark; een pan, welke als helm kan dienst doen om de haren te beschermen tegen spattende vonken. Indien onverhoopt het gevaar zich voordoet, weert dan een paniekstemming, beheerscht U zelf, doet het werk, dat de noodzaak II oplegt en loop niet naar buiten. De ervaring heeft uitgewezen, dat tijdig en krachtdadig Ingrijpen het gevaar beperkt, maar tevens dat, wanneer men dit gevaar Diet tegemoet treedt, branden de meest rampzalige omvaDg kunnen nemen, welke zich niet beperken tot een enkel huis, doch heele straten- blokken kunnen verwoesten. De Burgemees er van Zierikzee SCHUURBEQUE BOEIJE Zierikzee, den 6 Maart 1941. De secretaris-generaal] wam, het depar tement vam justitie wordt gemachtigd, tbinmem de grenzen van rijlm bevoegdheid (beschikkingen te geven, wélke volgéns het vroegere Nederlandsche recht in den vorm1 van een komiinkl'ijlk belsuit «westen worden gegeven. DE VLUCHT VAN DEN EX-KONING CAROL Hij zal naar Amarlka vertrekken Ex-koming Carol en mevrouw Lupescu bevinden zich thans, naar de Madrileen- sche correspondent van S.P.T. bevestigt, op Portugeesch grondgebied. Ze zijn Maandagavond de grens 'bij Rosa de Ia Frontera overgegaan in den auto van een Poolsch diplomaat, die ben de vlucht mogelijk heeft gemaakt. Ex-koning Carol schijnt zijn vlucht zorgvuldig te hebben voorbereid. Door dagelijks lange tochten te maken heeft hij de politiemannen, die op zijn bewegingen moesten letten, weten te vermoeien, zoodat de bewaking ver slapte. Carol volgde daarbij een handige tactiek. In een snellen wagen gezeten, liet hij telkens zijn bewakers ver achter zich. Daar hij echter steeds tijdig te Sevilla terugkeerde, maakte de politie zich nooit bijzonder druk, als ze den auto van den exkoning uit het oog verloor. Maandag nu werd deze manoeuvre her haald en de politiemannen, niets kwaads vermoedend, keerden naar de Andalusi- hoofdstad terug. Op deze wijze gelukte het den vluchtelingen een grooten voor sprong te krijgen, voordat de Spaansche grensposten konden worden gewaar schuwd. De ex-koning en mevrouw Lupescu hebben hun vlucht ondernomen in de richting van Badajos. Bij kilometerpaal 34 boog hij links af naar Rosa de la Frontera. Het is hem gelukt op dezen straatweg een zoo groote snelheid te ontwikkelen, dat de politie hem onmoge lijk kon inhalen. Vlak bij de Portugeesche grens aange komen, stapte hij uit de snelle Lincoln en nam met zijn gezellin plaats in den wagen van den Poolschen diplomaat, die uit Portugal was gekomen. Bij het pas- seeren van de grens ondervonden de vluchtelingen geen moeilijkheden. Het is hem gelukt zijn bezit aan geld mede te nemen. Terwijl hij' te Madrid wachtte op de toestemming zich naar Portugal te begeven, liet hij zijn roerende góederen, waarbij1 zich kunstwerken van onschatbare waarde bevinden, per spoor maar Portugal! overbrengen. Vandaar zijh ze naar de Vereenigde Staten vervoerd. De gewezen monarch heeft Andalusia Palace, het duurste hotel van Spanje, verlaten zonder de rekening van 10.000 pesetas te betalen. Had hij dit wel ge daan, dan zou natuurlijk achterdocht zijn gerezen. Behalve eenige kleedingstukken van mevrouw Lupescu hebben de vluch telingen nog twee kostbare honden ach tergelaten. De infant, don Alfonso van Bourbon, heeft zich over de dieren ont fermd. Met betrekking tot de vlucht van ex- koning Carol en mevrouw Lupescu uit Sevilla, verneemt het D.N.B. uit Lissabon, dat Carol reeds een dezer dagen naar Amerika zal vertrekken. Dultsch weermachtsbericht Malta opnieuw uit do lucht bestookt Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De in Bulgarije binnenruk kende troepen hebben op den 5 Maart, ondanks de moeilijke terrein omstandig heden, de gestelde doelen bereikt. Een duikboot heeft weer 9000 brt. vijandelijke koopvaardijscheepsruimte tot zinken ge bracht en daarmede haar resultaat tot 27000 ton opgevoerd. In het gebied van Middellandsche Zee hebben Duitsche for maties gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers, die door Duitsche jagers vergezeld waren, het vliegveld Halfar op het eiland Malta met groot succes aangevallen. Zij vernielden hangars en schuilplaatsen en vernietigden verschei dene op den beganen grond staande vliegtuigen. Jachtvliegers schoten in luchtgevechten boven Malta drie Brit- sche vliegtuigen omlaag. Ooit in Noord-Afrika deden Duit sche gevechtsvliegtuigen met goed gevolg een aanval op een vijandelijk vliegveld. Verkenningsvliegtuigen bombardeerden militaire installaties te Portsmouth en plaatsten daarbij treffers op kazernes en op het terrein der staatswerf. Aan de Oostkust van Schotland vernietigde een gevechtsvliegtuig met voltreffers een Britsche mijnenveger. De poging van den vijand om in den loop van den dag met eenige gevechtsvliegtuigen onder bescher ming van jagers tot Noord-Frankrijk door te dringen, mislukte door de vastberaden afweer van formaties jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie. Van in totaal 16 aan vallende vliegtuigen werden zes in lucht gevechten en 1 door de luchtdoelartil lerie neergeschoten. Noch overdag, noch des nachts zijn vijandelijke vliegtuigen het gebied van het Duitsche rijk binnen gevlogen. In den tijd vag 27 Febr. tot 5 Maart verloor de vijand bij elkaar 23 vliegtuigen, waarvan 16 in luchtgevech ten, 5 door luchtdoelartillerie en 2 door de marine. Bovendien ward een aantal Britsche vliegtuigen o,p den beganen grond vernield. In denzelfden tijd gingen 15 eigen toestellen verloren. Italiaansch weermachtsbericht Tegenaanvallen In den factor Keren Het 272e Wcórmtaehtsbericht luidt als vólgt: Van het Grieksdie fnomt niets van Wé. teekenis te «neldern. Onze vliegtuigen h^bL ben de havenwerken van het eiland My- tilene gebombardeerd. In Noord-Afrika levendige verkenningsWedrijvigheid op den grond en In de lucht. Vliegtuigen, van het Duitsche vliegeroorps hébben op 4 Maart een der vijandelijke luchtblases gébombardeerd. In den sector Keren in Oost-Afrika hebben wijl .een tegenaanval gedaan op vijandelijke strijdkrachten, die des nachts door onze- linies trachtten te sluipen. Wdji hebben eenige gevange nen gemaakt. De vij'and heeft luchtaan vallen gedaan op eenige plaatsen in' Erythrea; er zijln geen slachtoffers; de schade is gering. Af deelingen van het Duitsche vllegerkorps hébben de lucht- Wases van Malta herhaalde naaien aanx gevallen. Installaties van een vliegveld, op den grond staande vliegtuigen 'en artilleriestellingen werden doeltreffend bestookt niet bommen en machinegeweer- vuur. Bijl deze aanvallen werden drie vliegtuigen van het type Hurricane tij dens gevechten neergeschoten; drie an dere toestellen van verschillend type (werden pp. den grond vernield. HET SABOTAGEPROCES 43 vardachtan stonden teracht voor het Kriegsgoricht Het A.N.P. meldt: In de laatste dagen heeft, zooals reeds -gemeld, in het gebouw van den Hoogen Raad in Den Haag aan het Plein een proces plaats gehad tegen leidende func tionarissen van en medewerkers aan een geheime organisatie, welke ten doel had sabotage- en terreurdaden tegen leden der Duitsche weermacht en daartoe be- hoorende inrichtingen te begaan en ook om inlichtingen aan Engeland te ver strekken met het oog op luchtaanvallen. Het aantal verdachten bedroeg 43, die werden verdedigd door negen advocaten. Het is geen gewoonte, dat deze soort processen in 't openbaar gehouden wordt. In dit geval echter hadden de militaire autoriteiten persvertegenwoordigers toe gelaten, waarbij zij zich lieten leiden door de volgende overwegingen: Het pu bliek zou uit dit proces weder kunnen zien, hoe grondig de Duitsche justitie zulk een zaak behandelt en tevens, dat hier werkelijk recht gesproken wordt. Ook zou de Nederlandsche couranten lezer ervaren met wat voor elementen men hier te doen heeft. Slechts twee getuigen waren In deze zaak gedagvaard. De 43 verdachten oefen den de meest verschillende beroepen uit. Ook hadden zij behoord tot verschillende politieke partijen. Het verhoer Nadat de aanklager ten aanzien van ieder der verdachten de beschuldigingen van spionnage, sabotage, verboden wa penbezit en franctireurschap e.d. voor gelezen had en iedere verdachte uitvoe rig verhoord was omtrent zijn afkomst enz. begon het eigenlijke proces met het verhoor van den hoofdverdachte, een 43-jarigen Haarlemmer. Deze gaf toe, af te weten van deze geheime organisatie, waarvan het doel was met alle beschik bare middelen hier het leven van de Duitsche bezetting onmogelijk te maken. Er was ook een orgaan, waarin tot sa botagedaden werd aangespoord. De ver dachte ontkende echter in die organisatie een rol van beteekenis te hebben ge speeld. Hij ontkende haar leider te zijn. maar beweerde iemand boven zich te hebben gehad, die nu onvindbaar was. Vele verdachten bietoogden «iet te we ten dat de actie der organisatie gericht iwes tegen de Duitsche weermacht. Zij; verklaarden gedacht te hebben. dat deze actie voornamelijk gericht was tegen de NSB en dat voorts de vervaardigde stuk ken weli eens te pas zouden kunnen komen ais de oorlog hier horvat zou worden. Gedurende het verhoor der ver- dachten moest de president van 't Kriegs- gericht herhaaldelijk wijzen op de onbe schaamdheid en dé pUoónpe wijze, waar op bepaalde verdachten standen te lie gen. Ais een staaltje van de domheid, waarmede te werk werd gegaan geide, dat een der hoofdfunctionnarissen een verdachte, die naar Engeland wilde, ad viseerde zich te wenden tot den heer Colijtn, die Amerikaansch staatsburger zou zijn geworden. Prompt ging de verdach te, naar hij! vertelde, naaar de woning van den heer Golijtn. dien hij! niet thuis trof. Hij! werd echter ontvangen door een heer. van wie de verdachte well vermoedde, dat hij ook tot de „geuzen" behoorde. Hij! stamelde daarom eenige keeren bet wachtwoord. De heer, die hem te woord stond begreep er niets; van. zeide bovendien dat de heer Colijn niets van doen had met lieden die naar Engeland wilden en zette zijn bezoeker vervolgens de deur uit. Hat r^qulfitoir Nadat hét verhoor van de verdachten: vijf dagen in beslag genomen had werd door twee vertegenwoordigers van het openbaar ministerie requisitoir genomen Daarin werd gezegd dat de Duitsdhers groote achting hebben voor hen, die voor hun vaderland vechten. Nu is het zoo dat de strijd in Nederland geëindigd is door de overgave van het Nederland- sdie leger. Daarmee was de oorlog af- gelóopen. De Führér had daarna de grootmoedigheid, de Nederl. krijgsgevan genen allen weer naar huis te zenden. Om het JJot van de bevolking zooveel, mogelijk te verlichten, is hier een bur gerlijk bestuur ingesteld. Een en ander brengt natuurlijk mee den eisch dat de Nederlandsche bevolking zich onthoudt van vijandige daden. Deze organisatie nu had ten doel het plegen van spion nage en sabotage aan den loopenden band. Voor de gemeenste middelen schrok men niet terug. Het spreekt vanzelf dat de bezettende macht hiertegen ten schérp ste moet optreden. Het O.M. eischte ten aanzien van den hoofdverdachte en zijh naasten mede werker t^r dood veroordeeling en eenigs malen bovendien tuchthuisstraf. Verder werd tegen een der hoofdfunctionarissen drie maal ter dood veroordeeling ge- eischt wegens drie feiten en twaalf jaar Wegens ©en vierde feit. Tegen ^en an deren functionaris, een Jleeraar, werd vier trryanï de doodstraf gevraagd en 10 jaar tuchthuisstraf. Voorts werd de doodstraf geëischt tegen nog achttien verdachten en tuchthuisstraffen tot tien jaar. Voor twee jeugdige verdachten werd respec tievelijk gevraagd zes jaar en 2V2 iaar tuchthuisstraf Imet aftrek van preven tieve hechtenis. Ten aanzien van vier verdachten werd vrijtspraak gevraagd en ten aanzien der overigen van een tot zes jaar tuchthuisstraf. De uitspraak Nadat de negen advocaten hun plei dooien beëindigd hedden, heeft het ge recht op den dag daarna de volgende uitspraken gedaan: een verdachte werd wegens vier feiten voor ieder afzonder lijk ter dood veroordeeld en wegens een vijfde tot 10 jaar tuchthuisstraf. De hoofdverdachte werd driemaal ter dood veroordeeld en bovendien tot 15 jaar tuchthuisstraf. Daarna werden nog zes tien verdachten ter dood veroordeeld met tuchthuisstraffen van 2 tot 10 jaar. Een verdachte kreeg vijf jaar tuchthuis straf met aftrek van preventieve hech tenis, benevens een boete van f500,000 een verdachte resp. vier jaar ©n f 100,000 boete. Twee jeugdige verdachten wer den veroordeeld met toepassing der jeugdgerechtswet tot gevangenisstraffen met aftrek van preventieve hechtenis. Zes verdachten kregen vrijspraak, de overi gen werden veroordeeld tot tuchthuis straffen van 11/2 tot 7 jaren, sommigen met aftrek van preventieve hechtenis en eenigen met verbeurdverklaring van hun bezittingen. Voor de vrij gesprokenen werd de hechtenis opgeheven. Aan de verdedigers is nog de moge lijkheid gegeven, schriftelijke bezwaren in te dienen tegen de vonnissen of om gratie te verzoeken. De Zórg voor aangelegenheden betref fende vrijwillige hulpverleening aan zie ken en gewonden, behoorende tot het léger, de vloot of de luchtmacht vani oorlogvoerende staten, en betreffende d® verdere werkzaamheden van de vereeni- ging „Het Nederlandsche Rood© Kruis", is opgedragen aan het departement van sociale zaken. verzoeken wij, de voor ons blad bestemde advertenties voor het nummer van Zaterdag ons zoo veel mogelijk 's Vrijdags te doen toekomen, daar de courant 's Zaterdags vroeger ter perse moet dan op andere dagen. DE DIRECTEUR. Ex-koning Carol zal d»zar dagan naar Amarika vertrakkan Gahaima organfsatia, onder lei ding van leeraar, baracht Da beteekenis van dan productie slag voor dan landbouwer Dijkdoorbraak veroorzaakte over stroomingen bij Breda Kamer van Koophandel voor de Zeauwicha eilanden heden bijeen Wanneer verduisteren 7 Heden gaat de zon 19.29 uur onder. Morgen komt zjj om 8.12 uur op. Tuascken zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig Jaar Van 9—16 Maart 1891. Te Zie- rik z ee werd aanbesteed het dempen van een gedeelte binnenhaven, verdiepen van het overblijvende gedeelte en het verdiepen van de buitenhaven. Laagste inschrijver W. H. Swets te Neder-Har- dinxveld. Tot onderw'ij'Zer mót hoofdakte te St.-Anmaland werd benoemd de heer H. Scheffer te Terschelling. - In concurrentie imiet de eerste tram- ómnibus-miaatschappïji is te Scherp c- nisse een tweede tot stand gekomen. In de civiele zitting der amondisse- «Dents-rechtbiank te Zierikzee werd tor. D. v. dL Vliet als advocaat-procureur beëedigd. Te Oud-Vosim'eer overleed de heer J. van As, lid van den gemeente-» raad en gezworen van 't waterschap. 27 jaar lang bekleedde hij het wethouder schap. PREDIKBEURTEN Zondag 9 Maart. Nod. Berv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, de, Valetoa. Kleine kerk. 10, ds. Pijnaoker Hordijk en 3 ure, dr. M. Hansen van Kats. Luth. Kerk. Geen dienet. Gerei. Kerk. 10.30 en 3 ure, dn. Leene. Wo^ni^ag 12 Maart (Biddag) 10.30 en 3 ure, idoin. Ghr. Geref. Kerk. 10.30 en 3.30 ure, ds. Hoog'ndoorn. Woensdag 12 Maart (Biddai) 10.30 eu 3.30 ure, da. Franseeo van Biezelioge. Gerei. Gem (St.-Domusstraat) 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Postetraat) 10 Heiligiogsdienst, 3.30 Verblijding»- samenkomst en 7 ure, Verlosringseamen- komst. Alle samenkomsten onder leiding van adj. Ras en kapt. Torenbeek. Eikerzee. Geen opgaaf ontvangen, i Nieuwerkérk. Gerei. kerk. Woensdag i 12 Maart (biddag) 11, ds Venema en 3.30 ure, Leendienst. Geref. gem. Woensdag 12 j Maart (Biddag) 11, 3 en 7 ure, ds. Berth,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1