ZIERIKZEESCHE KIEUWSBODE „Betje regeert" DONDERDAG 6 MAART 1941 RIN OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT WAARSCHUWING Donderdag 27 Maart a.s. De Kern ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs f 1.B0 p. kwartaal, buiten Zierikzee fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. ds Zicrikzcesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitharen B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14586 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. Succesjes70ct INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR De BURGEMEESTER der gemeente Zierikzee maakt bekend, dat heden door hem van den Inspecteur-Generaal van Politie plakkaten van den Weermachtsbevelhebber in Nederland zyn ontvangen, waarvan de tekst luidt als volgt: Er bestaat aanleiding, nog eens nadrukkelijk er op attent te maken, dat alle VUURWAPENS, MUNITIE, HANDGRANATEN, ONTPLOFFINGSMIDDELEN EN ANDER OORLOGSMATERIAAL moeten worden ingeleverd. Duitsche krggsgerichten moesten in den laatsten tijd herhaaldelijk veroordeeÜDgen wegens ONGEOORLOOFD BEZIT van soortgelijke voorwerpen uitspreken. Ik maak er op attent dat voor dergelijke overtredingen de zwaarste straffen en zelfs de doodstraf zullen worden toegepast en dat in de toekomst geen clementie te verwachten is. Der Wehrmaehtbefehlshaber in den Niedeilanden get. Fr. CHRISTIANSEN. Zierikzee, den 5 Maart 1941. De Burgemeester voornoemd, SCHUURBEQUE BOE1JE. BULGARIJE'S BETEEKEN1S Vijf «ouwen was het een Turksche provincie Een dichtbevolkt agrarisch land Bulgarije heeft nooit een rol van be- teekenis gespeeld in de wereld. Een ver geten staat in den Balkan, waarvan men het bestaan nauwelijks kende i Thans ech ter is Bulgarije door den loop der ge beurtenissen op den voorgrond geschoven en staat daar, min of meer schuchter en verlegen, in het licht van de schijn werpers der wereldpubliciteit. Wat is Bulgarije? Een soort lange rechthoek in den Balkan. In het Noorden grenst het aan Roemenië. Deze grens wordt over bijna de geheele lengte ge vormd door den Donau. In het Zuiden grenst het aan Europeesch Turkije en aan Griekenland, zoodat het geen recht- streeksche verbinding bezit met de Ege- ïsche Zee. In het Westen grenst het aan Joegoslavië en in het Oosten aan de Zwarte Zee. Aan de steile kust van deze laatste bezit het slechts twee natuurlijke havens, die iets te beteekenen hebben: Varna en Boergas. Geografisch wordt Bulgarije door het dwars van West naar Oost Loopende Balkangebergte in twee verschillende helf ten verdeeld. Ten Noorden van dit ge bergte ligt het vruchtbare Noord-Bul- gaarsche bekken, met de talrijke, in de bergen ontspringende rivieren, die alle in den Donau uitmonden. Ten Zuiden ligt het bekken, dat door de Maritza wordt bevloeid. In het Zuiden wordt dit bekken, naar den kant van Griekenland, begrensd door het hooge Rhodope-ge- bergte, dat om zoo te zeggen het derde deel van Bulgarije vormt. Steden met meer dan 80.000 inwoners zijn er in het geheele land niet meer dan zes: buiten Sofia, de hoofdstad, met 300.000 inwoners in het Noorden des lands de drie steden Plewna met onge veer 32.000, Roestsjoek aan den Donau met ongeveer 50.000 en Varna aan de Zwarte Zee met ongeveer 70.000 inwoners In het Zuiden van Bulgarije: Philippopel (of Plofdiv) met ca. 100.000 inwoners en Boergas met meer dan 36000 inwoners. Volgens de volkstelling van 1934 heeft Bulgarije iets meer dan 6 millioen inwo ners. Naar de taal gerekend zijn 87 pet. daarvan Bulgaren, 10 pet. Turken; de rest bestaat uit Zigeuners, Joden, Russen en Grieken. Het land heeft een oppervlakte van 103.146 vierkante kilometer. Deze op pervlakte is door den terugkeer van de Dobroedsja toegenomen met 7726 vier kante kilometer; de bevolking groeide met 380.000 zielen. Vijf millioen Bulgaren behooren tot de Bulgaarsch-orthodoxe kerk; verder zijn er 820.000 Mohammeda nen, meer dan 48.000 Joden en 45.000 Roomsch-Katholieken. In economischen zin is Bulgarije een agrarisch land; zijn bevolking bestaat voor meer dan 80 pet. uit kleine boeren. Met het oog op het bergachtige karakter van een deel van het land zijn slechts 39 pet. voor den landbouw geschikt. Het land is dichtbevolkter wonen 116 men sehen op den vierkanten kilometer een bevolkingsdichtheid, zooals men die alleen vindt in de landbouwstreken in Indië en China. De industrie staat in Bulgarije nog pas in de kinderschoenen. De bodemschatten worden nog ter nau- wernood geëxploiteerd. De Bulgaren trokken in den loop van de groote Europeesche volksverhuizing de landen aan gene zijde van den Donau binnen en stichtten het rijk van de Donaubulgaren. In 864 trad Vorst Boris in de Grieksch-Katholieke kerk; zijn zoon Simeon nam den titel van Tsaar aan. Omstreeks het jaar 1000 kwamen de Bul garen onder Byzantijnsch bestuur. Twee honderd jaar later gelukte het hun, zich van dit juk te bevrijden. De opmarsch van de Turken maakte echter ook aan dit nieuwe rijk een einde. In 1393 liet Sultan Basejid den Jaatsten Tsaar van Tirnowo ombrengen en lijfde het Bul- gaarsche land in bij den Turkschen staat. Bijna vijf eeuwen lang bleef Bulgarije een Turksche provincie. In weerwil van alle gevaren en in weerwil ook van het feit, dat vele kringen overgingen tot den Is lam, bleef het volk zijn innerlijke kracht bewaren. Talrijke opstanden werden door de Tur ken bloedig onderdrukt. Na het einde van den oorlog tusschen Rusland en Turkije werd in 1879 op het Berlijnsche Congres een nieuw, zelfstandig Bulgarije geboren, hoewel het nog schatplichtig bleef aan Turkije. De eerste vorst was Prins Alex ander van Battenberg, die echter in 1886 tengevolge van de vijandige houding van Rusland weder moest aftreden. Zijn op volger was prins Ferdinand van Coburg. In 1912 nam het deel aan den algemeenen oorlog van de Balkanvolken tegen Tur kije, werd echter na afloop daarvan door zijn eigen bondgenooten aangevallen en verslagen.In den wereldoorlog koos het de zijde van de centrale mogendheden. In 1918 moest Bulgarije bij den vrede van Neuilly zijn grensgebieden aan de boven Strumitza en Zuidwest Thracië en daarmede zijn uitgang naar de Aegeïsche Zee prijsgeven. Koning Ferdinand had intusschen ten behoeve van zijn zoon Boris afstand van den troon gedaan. In 1940 verkreeg Bulgarije, door bemidde ling van de spilmogendheden van Roe menië, de oude Bulgaarsche gebieden in de Zuid-Dobroedsja terug, die het in 1918 aan Rumenië had moeten afstaan. OE DUITSCHE MAATREGELEN IN ZUID-OOST-EUROPA berusten op twe« beginselen De Duitsche maatregelen in Zuid-Oost- Europa, zoo verneemt het A.N.P van wel ingelichte zijde, berusten hoofdzakelijk op twee beginselen. I 1 Ld il Het eerste beginsel wordt gekenmerkt door den wil om in dit gebied een per manenten vrede en een stabiele orde voor alle jijden te verkrijgen en te waarborgen Het tweede beginsel wordt bepaald door den oorlog tegen Engeland, een oor log, waarin Duitschland, zooals de Führer reeds heeft gezegd. Engeland zal verslaan waar hpt maar te verslaan is. Duitschland zal, zoo verklaarde men van Duitsche zijde, iedere poging van Engeland om den oorlog over te brengen naar gébieden, die Duitschland beschouwt als te behooren tot zijn economisch ge bied, verhinderen. Door deze twee elementaire beginse len van de Duitsche politiek, worden, zoo verklaarde men verder in politieke kringen van de Rijkshoofdstad, de vriend Voorloopig bericht I d Blffqpel in drie bedrijven door Henk Bakker in de CONCERTZAAL te Zierikzee schappen van het Rijk evenzeer bepaald als de organisatie van deze vriendschap pen en de maatregelen van het Rijk wat betreft omvang, vorm en tijd. Wanneer troepen de taak hebben, al dus verklaarde men volgens het A.N.P. voorts, een land te beveiligen en Britsche maatregelen te verhinderen, dan moeten zij, begrijpelijkerwijze, in overeenstem ming met deze taak zijn uitgerust. Met deze constateering wordt, aldus de verklaring, het best de voorstelling weer legd, die in een bepaald gedeelte van de buitenlandsche pers is gegeven, als zou't bij de Bulgarije binnengerukte soldaten om een troepenlichaam gaan, dat, wat sterkte en uitrusting betreft, grooter is dan noodig voor veiligheidsmaatregelen. De S. P. T. meldt, dat in Berlijnsche kringen er op wordt gewezen, dat, dank zij het tijdig ontdekken van geheime Brit sche documenten, een grootscheepsche En- gelsche actie in het Zuid-Oosten van Europa door het snelle ingrijpen van Duitsche troepen is voorkomen. Men her innert er voorts aan, dat tot dusver elk Engelsch optreden op het continent door het vinden van ducumenten, waar door tijdig de noodige tegenmaatregelen konden worden getroffen, onmogelijk is gemaakt. ACTIES VAN DE JAPANSCHE VLOOT Om d«n toevoer naar Tsjoenking af t« «r ijden United Press meldt uit Sjanghai: Volgens onbevestigde berichten in de Chineesche bladen uit Foe-Tsjau zijn om streeks 100 Japansche oorlogsschepen Maandag en Dinsdag voor de kust bij Foekien gesignaleerd. Enkele zouden ver- de" naar het Zuiden gevaren zijn. De correspondent te Foe-Tsjau van een dier bladen opperde de meening dat de Japansche vloot de sedert lang verwachte actie naar het Zuiden heeft ingeleid. An dere Chineesche bladen berichten, dat 30 Japansche oorlogsschepen Maandag langs de kust van de provincie Sjekiang gesignaleerd zijn. Deze schepen zouden Maandagmorgen opgemerkt zijn in de nabijheid van Tsjinghai. Des middags zou den zij in de richting van den ongeveer 100 mijlen Oostelijk liggenden Tsjoesan- archipel zijn weggevaren. Het hoofdkwartier van het Zuidelijk Japansche expeditieleger heeft bekend ge maakt dat Japansche strijdkrachten in den loop van IVIaandag op zes verschil lende plaatsen op de Zuid-Oost-kust van Kwantoeng geland zijn, om een der wei nige nog openliggende wegen naar Tsjoengking af te sluiten. Een Domei-bericht uit Kanton meldt dat de nieuwe Japansche landingsopera ties zich uitstrekken langs de geheele Zuid-Oost kust, met inbegrip van de ge bieden aan de golf van Tonkin. Behalve het schiereiland Loe-Tsjau zouden <xa. Pakhoi, Konhei, Joengkong, Tingpak en Tsjoeitoeng bezet zijn. JAPAN BEZET PAKHOI Nieuwe slag voor de Tsjoenking regeering Japansche troepen rifn Maandag, bij'' het aanbreken van den dag in de nabij heid van Pakhoi geland en hebben kort daarop deze belangrijke Zuidchineesche havenstad bezet. De verrassende landing werd uitge voerd door Japansche elite-troepen, die met de vloot samenwerken. Zestig man van een Chineesch vrijwilligerscorps, die op de plaats van de landing de wacht hielden, namen de vlucht, onder achter lating van hun wapens. Het fort, dat twee kilometer ten Westen van Pakhoi is ge legen, is eveneens in handen der Japan ners gevallen. Voor de eerste maal sedert het uit breken van de Chineesch-Japansche vijan delijkheden is het gezag in het bezette gebied in handen van de militaire auto riteiten overgegaan. Alle Chineesche ad ministratieve en gerechtelijke lichamen zijn door de Japanners overgenomen. De bewoners, onverschillig van welke natio naliteit zij zijn, moeten zich bij de daar voor bestemde militaire autoriteiten laten inschrijven. De bezetting van Pakhoi beteekent een nieuwen slag yoor de nog overblijvende handelsroutes van de Tsjoengking-regee- ring. Alle sleutelposities aan de kust van Kwantoeng, van Kanton tot Pakhoi aan de Golf van Tonkin, zijn thans in handen der Japanners. Zij hebben een stalen cor don langs de 400 K.M, lange kust getrok ken en den aanvoer van voorraden voor Tsjoengking langs dezen weg onmogelijk gemaakt. Duitsch weermachfsbericht Luchtaanvallen op Card ff en Lorden Het oppoi^eviel van de weermacht (maakt bekend: De bewegingen der Duitsche troepen in Bulgarije verloopen vodgens het op gestelde plan. In den ochtend van 4, Maart trachtten lichte Britsche zeestrijd- krachten een overval1 te plegen op een niet versterkt eiland in de scheren van Noord-Noorwegen, waarna eenige daar liggende visschersvaartuigen ten offer vielen. Eenige Duitsche en Noorsche vis- schers geraakten in gevangenschap. Nog voor het optreden van Duitsche tegen maatregelen, verlieten de vijandelijke o or logsschepen in volle vaart de Noorsche wateren. In het gebied der Middellandsche zee zijn overdag wederom; vijandelijke troe penconcentraties en oen vliegveld bijl Ageda'bia door Duitsche duikbommenwer pers nnet boimmen bestookt. Formaties gevechtsvliegers deden in den afgeloo- pen nacht met succes aanvallen op ver schillende militaire doelen in het Zuiden van Engeland, onder meer op haven en industrie-installaties in Cardiff en Londen. De tegenstander is overdag noch des nachts Duitsch rijksgebied binnen gevlogen. Italiaansch weermachtsbericht Kreta uit de lucht bestookt Het 271e iwieermachtslblericht 'luidt als volgt: Aan het Grieksche front hebben formaties luchtstrijdkrachten doeltreffend toet boommen van groot en klein kali ber, vijandelijke troepenconcentraties en offensieve installaties bestookt. Eenhe den van onze marine hebben vijandelijke doelen aan de Albaneesche kust gebom bardeerd. Een sterke vijandelijke luöht- fbrmatie, die trachtte onze eenheden aan te vallen, werd teruggeslagen door het felle afweiervuur der schepen en door het snelle ingrijpen van een afdeeling jagers, die eten verkermimgskru is tocht on dernamen, en stoutmoedig en vastbera den de vijandelijke formaties aamvielj, welke in aantal juist tweemaal zoo groot was. Zes vijandelijke toestellen Werden neergeschoten. Twee onzer toe stellen keerden niet terug. In Noord-Af rik a hébben duikbom menwerpers en bombardeervliegtuigen van het Duitsche vliegeroorps opnieuw vijandelijke troepenconcentraties en een vliegveld in de omgeving van Agedalbia gebombardeerd. In Oos t-A f r i k a optre den van patrouilles in den sector van Keren. Onze vliegtuigen hebben schepen en haveninstallaties op Kreta gebom bardeerd. Volgens latere gegevens heeft de duik boot, behalve de schepen die vermeld zijh in het 269e weermachtsbericht, op den Atlantischen Oeeaain, nog twee sche pen in den grond geboord. Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, Postgiro- nummer 877. Het bureau ven dit blad, hoek Schuilhaven, ie eiken werkdag geopend van des voor middags 8.30 tot 'e namiddags 4 30 uur ('fl Zaterdags van 8 30 tot 1 30 au») tot het aannemen van advertentiëa en abonne menten en het doen van betalingen daarvoor* Het ad verteerend publiek wordt opmerk zaam gemaakt op het voordeel, gelegen in het plaatsen van advertentiëo bij oontraot. Het tarief hiervoor is aan ons bureau ver krijgbaar en wordt ook op verzoek aan buiten de stad wonenden gezonden. DE DIRECTEUR. De bateekenis van Bulgarije In het huidige tijdsgewricht Duitsche maatregelen in Z.-Oost Europa berusten op 2 beginselen Japansche vloot wil den toevoer naar Ljsenking afsnijden Vonnissen in terreur - sebotage- en spionnageproces uitgeiproken Schapenvleesch wordt voor loopig ingevroren Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.27 nur onder. Morgen komt zjj om 8.14 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Men weet, welke onberekenbare schade de zandverstuivingen aan den Amerikaan- sche landbouw hebben toegebracht. De laatste jaren is men met man en macht doende daaraan een einde te maken. Sinds 1934 is totaal verloren gegaan ge bied weer tot zekere hoogte vruchtbaar gemaakt. Hagen, boomen en struiken werden geplant om de plaag tot staan te brengen en wel tegen het N.O. waar de gevaarlijke winden loeren. Later wer den betrekkelijk kleine stukken met re gelmatig opgestelde boomenrijen om ringd. De geheele afgeloopen week hebben zeer zware regenbuien Peru ge teisterd. Groote overstroomingen waren het gevolg van deze wolkbreuk, die 31 slachtoffers eischte, terwijl 98 personen werden gewond. Vierhonderd woonhui zen zijn verwoest. De aangerichte schade wordt in het departement Libertas op 4 millioen en in het departement Piura op 1 millioen soles geschat. In het mijn- district van Parcey stijgt het water nog steeds. 1 rn Volgens een mededeeling van denBrit- schen berichtendienst hebben de En- gelsche oorlogskosten in de af geloopen week per dag gemiddeld 12,6 millioen pond sterling bedragen tegen 11,1 millioen pond sterling in de week te voren. Daarmede is een nieuw record bereikt. In de overeenkomstige week van het vorige jaar bedroegen de oorlogs kosten per dag gemiddeld 4 millioen pond sterling, aldus meldt het D.N.B. uit New York. Naar het D.N.B. uit Genève meldt kon digen de Fransche bladen een binnenkort verschijnend boek aan van Jean Labus- sière, dat o.a. cijfers geeft van de ver liezen in het Fransche leger in den veldtocht 1939-1940. Het aantal ge sneuvelden is nog niet officieel bekend, doch tot 15 Februari zijn 80,000 aan Fransche soldaten geteld en ten minste 20,000 als vermist opgegeven. Het aantal gewonden bedraagt 120,000. Rijksmaarschalk Hermann Göring heeft Maandagmiddag te Berlijn, in tegen woordigheid van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, rijksminister Seyss Inquart, den leider van de N.S.B., ir. A. A. Muss er t, ont vangen. Op de ontvangst volgde een ge sprek, dat anderhalf uur heeft geduurd,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1