ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Mn opoenoi WOENSDAG 5 MAART 1941 ZIERIKZEESCHE COURANT ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zterikzee f 1.80. Voor het buitenland (10.00 p. Jaar. Alzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierlkzeceche Nieuwsbode, Zierlkzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Rcd.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14585 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent, Bi] contract speciale prijzen. Grootte det letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 ct. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR Sicilië vormt een brug tusschen Europa en Afrika 150 K.M. van Afrika verwijderd In verband met de ingezette actie te gen Engeland in de Middellandsche Zee verdient het grootste eiland in deze zee, Sicilië, de volle aandacht. Ofschoon het door de slechts drie kilometer breede Straat van Messina gescheiden is van het Apenijtnsche schiereiland, blijkt toch reeds uit zijn oppervlak, dat de geberg ten in het Noorden van Sicilië een voort zetting vormen van de Apennijnen. De voornaamste havens Palermo, Messina, Catania en Syracuse liggen aan de Noord- en Oostzijde van het meer dan 25.000 vierkante kilometer groote eiland. De 820 kilometer lange Noordkust en het Oostelijkste deel van de kust, dat een lengte heeft van 215 kilometer is zeer bergachtig en de Etna bereikt een hoogte van 3284 meter; de 285 kilometer lange Zuidkust is echter over het alge meen vlak en biedt weinig afwisseling. Van het Italiaansche vasteland uit ge zien vormt Sicilië de natuurlijke brug naar Afrika. Aan de Straat van Sicilië zijn de uitloopers van Europa en die van Afrika slechts 150 kilometer van elkaar verwijderd. Reeds daaruit valt voor een goed deel het strategische gewicht te verklaren, dat Sicilië in dezen oorlog heeft. De Middellandsche Zee heeft men kan zeggen fan 20Q0 vóór Chr. tot het einde van de Middeleeuwen en de ont dekking van Amerika in het middel punt van de wereldgeschiedenis gestaan. In den loop van meer dan 2000 jaar is Sicilië als het ware de smeltkroes ge worden van vele beschavingen in het Middellandsche Zee-gébied. Nog heden ten dage kan men overal op dit gebenedijde eiland de steenen getuigen daarvan aan treffen. Daaraan wordt men op het oogenblik, nu de Middellandsche Zee in zekeren zin haar oude rechten weder opeischt, in bijzondere mate herinnerd. Het is de voortzetting van een oude, historische zending, wanneer op dit oogenblik, waar-, in de groote strijd voor de vrijheid in de IVJiddellandsche Zee wordt gestreden, de oude cultuurbodem van Sicilië opnieuw zijn beteekenis doet gelden. Italiaansch weermachtsbericht Aanvallen op Dzjarabub warden afgeslagen Het 270e Italiaansche weermachhtsbericht luidt als volgt Aan het Grieksche front hebben af deelingen bommenwerpers met succes bases en verdedigingswerken van den vijand gebombardeerd. Bij luchtgevechten zijn drie vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Twee onzer vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. In Noord-Afrik a is een Duitsch detachement slaags geraakt met vijande lijke gepantserde afdeelingen, die op de vlucht werden gedreven met achterlating van gevangenen en materiaal. De vijand heeft opnieuw in menigte Dzjarabub aan- gevallen om de bezetting tot overgave te bewegen. Ons garnizoen beantwoordde het vijandelijke geschutvuur. In Oost-Afrika hebben onze troe pen een vijandelijke aanval in de streek ten Westen van Gondar afgeslagen. In 1 andere sectoren bedrijvigheid van pa trouilles en artillerie aan weerskanten. Duitsch weermachtsbericht Cardiff en New Castle uit de lucht bestookt Het opperbevel der weermacht deelde gisteren mede: Het btnnerukken van Duitsche troepen in Bulgarije voltrekt zich volgens het vastgestelde plan. Gistermiddag hebben door jagers beschermde lichte gevechts vliegtuigen een vliegveld in Zuid-Enge Tand gebombardeerd. Verscheiden han gars en onderkomens werden daarbij vernietigd. In den nacht vatnj 3 lop 4 Maiairt heb ben afdeelingen gevedhtsvliegCrs haven werken én fabrieken te Cardiff aan gevallen. Men heeft talrijke voltreffers op doelen van militair belang wia-argenor rnen. gepaard gaande met krachtige ont ploffingen en branden. Aan de Schotsche Oostkust hebben ge vechtsvliegtuigen de havenwerken en scheepswerven van New c as tie be stookt met brand- en brisantbommen. Ook hier kon.een goede uitwerking wor den waargenomen. Bijl aanvallen op ver schillende vliegvelden ten Noorden van Londen zijtn hangars, onderkomens, brand stof- en munitie-opslagplaatsen en eemige op den grond staande vliegtuigen ver nield. Aan de Engelische Zuidkust heeft een gevechtsvliegtuig een koopvaarder van 3000 ton tot zinken gebracht. Een ander koopvaardijschip bleef ten Oosten van Aberdeen, na tweemaal te zijln aange vallen, nilet zware slagzij! liggen. Buiten de Britsche scheepsverliezen, vermeld in het weermachtsbericht van gisteren, heeft de luchtmacht o(p| 2 Maart nog een koop vaardijlschip van ongeveer 8000 ton in den grond geboord op 25 kilometer ten Westen van de Hebriden. Onze vliegerafdeelingen, die in de Mid dellandsche Zee npereeren, hebben bijl Agebadia Britsche gemotoriseerde strijd krachten met succes .aangevallen. Er werden- talrijke treffers geplaatslf op autoconcentraties en coTomies. Een DuitsChe gemotoriseerde verkenningsaf- deeling, die aan de Li by sche kust opereerde, heeft opnieuw gevangenen binnengebracht ^n leen Britschen pantser- Wagen buitgemaakt. In den afgeülaopien nacht heeft de vjjr and op verscheiden plaatsen in Wiest- DuitschTand eenige brisantbommen en een groot aantal' brandbommen laten vallen. Er is geen militaire schade aan gericht. doch een aantal huizen twerd getroffen. Eenige burgers zijh omigeko.- men of gewond. Nieuwe burgemeesters van Amsterdam en Zaandam Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft krachtens par. 1 van zijn verordening Nr. 3/40 over de uitoefening van de regeerings- bevoegdheden in Nederland .de burge meesters dr. W. de Vlugt te Amster dam en mr. J. in 't Veld te Zaandam met ingang van heden gepensionneerd. Met ingang van heden heeft de Rijks commissaris tot burgemeester van Am sterdam benoemd den heer Edward John Voüte te Amsterdam. Voorts heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandsche Zaken krachtens de hem bij de verordening van den Rijkscommissaris Nr. 108/40 over bij zondere administratief-rechtelijke maatre gelen verleende machtiging den gepen- sionneerden kapitein C. van Ravens- w a a ij te Nunspeet met ingang van heden tot burgemeester van Zaandam benoemd. Nadat door het decreet van den Rijks commissaris nr. 37/41 de gemeenten Am sterdam, Hilversum en Zaandam aan de voorschriften van de nieuwe verordening nr. 36/41 óver buitengewone maatregelen op constitutioneel en administratief rech telijk gebied waren onderworpen, heeft de Rijkscommissaris met ingang van heden tot regeeringscommissaris voor de gemeente Amsterdam den nieuwen bur gemeester Voüte en tot regeeringscom missaris voor de gemeente Hilversum den burgemeester aldaar, jhr. mr. Ernst von Bönninghausen aangewezen. Voorts heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandsche Zaken op grond van het hem verleende vol macht, den nieuwbenoemden burge meester Van Ravenswaaij met ingang van heden tot regeeringscommissaris voorde gemeente Zaandam aangewezen. (A.N.P.) Da nlauwa magistraten Edward John Voüte, benoemd burgemeester van Amsterdam, is in de hoofdstad 17 September 1887 geboren en is dus thans 53 jaar oud. Hij is oud-ma rine-officier. Na in 1910 adelborst eerste klasse te zijn geworden en luitenant ter-zee der 2e klasse in 1912, werd hij in 1915 gepensionneerd. Hij werd toen inspecteur, later adjunct-hoofdinspecteur bij den Kon. Holl. Lioyd en in 1923 procuratiehouder van de Pakhuismeeste- ren van de Thee. De heer Voüte is sedert 1928 te Bergen (N.-H.) woonachtig, waar hij sedert 1931 lid van den raad is als vertegenwoordi ger van- het los van de politieke par tijen staande „middenblok", dat alleen de belangen van Bergen wenscht te be hartigen. C. van R a v e n s w a a ij, benoemd burgemeester en regeeringscommissaris van Zaandam, is geboren in 1897 en dus 43 jaar oud. De heer Van Ravens waaij komt thans rechtstreeks van den Arbeidsdienst, waarin hij na den oorlog als reserve-kapitein van de artillerie was overgegaan. Hij was ingedeeld als tech nisch leider bij den staf van het vijfde korps en aangewezen als technisch leider van het kamp „Waterloo", tusschen Aus- terliz en Oud-Leusden. Voor den oorlog was de heer Van Ravenswaaij een vooraanstaande figuur in het zakenleven. Hij vertoefde te War schau o.a: als procuratiehouder van de N.V. Philips en verbleef nadien in andere functies te Brussel en Londen. REGEERINGS- COMMISSARISSEN Hun benoeming nader toegelicht In een uitvoerig betoog heeft dr. Rabl, juridisch deskundige in het Rijkscommis sariaat, de verordening van den Rijks commissaris toegelicht, waarin voor de steden Amsterdam, Hilversum en Zaan dam tot de benoeming van een regee ringscommissaris wordt ovérgegaan. De strekking hiervan is, dat zooveel moge lijk aansluiting is gezocht bij de bestaan de Nederlandsche wetgeving. Men heeft het aanknoopingspunt ge vonden, in. art. 146 van de Gemeentewet, waarin wordt gesproken van de moge lijkheid, dat een gemeentebestuur niet bij machte is, door welke oorzaak ook, zijn taak naar behoor en te verrichten. Afgezien hiervan is, zoo verklaarde dr. Rabl, de Verordening Nr. 36 te zien in het llücht van de reeds jaren in Neder land bestaande tendens om een funda menteels wijziging tè brengen in de on getwijfeld vérgaande gemeentelijke auto nomie. Door de nieuwe verordening, aldus dr. Rabl, is het bestaande gemeenterecht op een nieuwe basis komen te staan. Zij grijpt niet zoo sterk in in de Nederland sche verhoudingen als men op het eerste gezicht zou meenen. In art. 146 toch, vierde en vijfde lid, wordt voorzien in twee- -mogerijkhedeitr*waarin de bestuurs taak niet meer aan de gewone gemeen telijke organen kan worden toevertrouwd Deze paragrafen luiden: „Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eenér gemeente gro velijk worden verwaarloosd, kan eene wet de wijze bepalen, waarop in het bestuur dier gemeente, met afwijking van het eerste en tweede lid van dit artikel wordt voorzien. De wet bepaalt, welk gezag het ge meentebestuur vervangt, wanneer dit in gebreke blijft in de uitvoering der wet ten/der algemeene maatregelen van be stuur of der provinciale verordeningen te voorzien". 9 DE ARBEIDSDIENST IN WERKING De eerste vier kampen in gebruik gesteld j De Nederi. Arfbleidsdienst is Maandag in werking getreden. Er waren oproepen gericht tot jongemannen tusschiem 18 en 23 jaar omi zich voior dezen dienst op te geven. Op dien derden Maart is de eerste ploeg vrijwilligers opgekomen. Deze fblevoükt de eerste vier kampen, Waarvan er twee in Laren (Nh-H.), één1 in Vierhouten en éépr in Nunspieet geheel' los van hiet daar reeds geves tigde opleidingskamp liggen. Bijl de opening heeft de commandant van den Nederl'andschen Arbeidsdienst, majoor J. N. Breunese, leen dagorder uitgevaardigd, Welke Dinsdagmiddag, toien de mammen geleidelijk alle op hun plaats van bestemming waren gekomen en de eerste kennismaking met de nieuwe om geving geschiedt was, aan tallen wierd voorgelezen. De Nederü'. Arbeidsdienst moge met deze vier kampen, die te zamen eeni zeshonderd jongens bevatten, bescheiden aanvangen, met kracht wordt aan den verderen uitbouw gewerkt. Reeds een week na de opening van deze eerste) kampen zullen er vier nieuwe, met we- j denomi een zeshomderdtal jongens, wor- den opengesteld ien wel in Beekbergen, Ommen. Wasberg en Baam, Gedurende de maand April1 worden tien nieuwe kam pen geopend ien in de maanden, die daarop volgen tot October geleidelijk nog een vijftigtal:. In October zal de dienst dus een klieine Zeventig kampen tellen, Idie te zamen tiern twaalfduizend deel- nemers bevatten. »J*=S2£SBSSa Groot-Brittannië heeft, naar de Brit- i sche nieuwsdienst mededeelt, de diplo matieke betrekkingen met Bulgarije afgebroken. De Britsche gezant zal tot dat de loopende zaken afgehandeld zijn te Sofia blijven. DE VERPLICHTE LEVERING VAN VEE zal worden beschouwd als loopende over zeven maanden Het rijksbureau vooc de voedselvoor ziening in oorlogstijd deelt het volgende mede: i i'.^, - Ui. De verplichte levering van vee, welke met ingang van 25 November 1940 werd ingesteld, voorzag tot 1 Maart in de vleeschbehoefte, waarbij rekening ge houden werd met een kleine reserve. Daar echter ook na 1 Maart een regel matige vleeschvoorziening een noodzake lijke eisch is, kan ook na dien datum een verdere duur van de verplichte leve ring niet worden vermeden. Daarom is een verplichte levering ingesteld, welke zich uitstrekt tot 1 Juli 1941. Ten einde hierbij het reeds geleverde rundvee volledig in rekening te kunnen brengen, is de verplichte levering zoo danig ontworpen, dat men haar moet beschouwen als loopende van 25 Novem ber 1940 tot 1 Juli 1941, waarbij dus de tot 1 Maart geleverde of uitgevoerde runderen in aftrek komen van het totaal van de door den veehouder tot 1 Juli te leveren runderen. Als grondslag voor deze levering wordt uitgegaan van de op 24 November aan wezige melk- en kalfkoeien, het hoog- drachtige jongvee (ten minste 7 maanden drachtig) en stieren van 1 jaar en ouder, alsmede van het mestvee, dat de vee houder in zijn bezit had. Betreffende deze laatste categorie is reeds vroeger gepu bliceerd, dat de veehouders ten aanzien van dit vee voor het volle aantal vol gens de gegevens van de December-tel ling 1940 zouden worden aangeslagen. In de thans ontworpen regeling is dit principe doorgevoerd en in het algemeen zal van de daarvoor genoemde catego rieën 221/2 pot. dienen te worden geleverd in de periode van 25 November 1940 tot 1 Juli 1941. Veehouders met 1 of 2 runderen, mits niet voor de slacht geschikt, zijn in het algemeen van de verplichte levering van vee vrijgesteld. Bezitters van 3 runderen van de bovengenoemde categorieën zijn niet vrijgesteld; htm verplichting om een rund te leveren zal worden beoordeeld naar den aard van hun bedrijf en van hun veestapel. Tevens bestaat de moge lijkheid, dat drie van deze veehouders worden aangewezen om tezamen een rund te leveren. Het in hun bezit zijnde mestvee zal echter voor het volle aantal dienen te worden geleverd. VERSCHILLENDE BERICHTEN Engelsche bommtn op ons land In den macht van Maandag pp Dins dag Zijln eenige Engelische vliegtuigen het Nederlandsche luchtgebied binnen gevlo gen en hebben op verschillende plaatsen brisant- en brandbommen geworpen. Een ideél1 hiervan viel in het open veld eni richtte geen schade aan. In een plaatsi in het Zuiden des lands is ieein_ grpotj aantal fotraindbomlmen geworpen. Hierdoor Werden een groote brand en eenige ex plosies veroorzaakt, terwijl een gashou der door een blom werd getroffen. Er ontstonden ook eenige klieine btramiden. welke snel geblusdht konden worden. Een lid van den luchtbeschermings dienst is zwaar-, eenige anderen zijh 'licht gewond. In twee andere plaatsen des lands ontstonden eveneens door brandbomtmen branden. Een van deze werd snel gebluscht; in het tweede ge val' brandde 'een woonhuis af. Van ©enige boerderijlen Werden stallen en schuren vernield,' waarblijl klein vee Werd gedood. Behalve in de genoemde gevallen kwaim geen persoonlijk letsel' voor. Ring van Napolaon III gevonden In Noor beek (L.) Werd door een 'Tandlblouwerskneeht in 1914 een ring in het veld gevonden. Hij! stak dien achte loos in zijln zak en dacht niet unieer aan den ring. te meer niet, daar het oostuum naar den zolder Werd gebracht. Dezer dagen werd het oostuüml weer voor den dag igiehaald en de ring werd terugge vonden. Hijl werd gereinigd, Meek van goud te Zijh en droeg de inscriptie: Na- ppTeofn III, Entpereun de France. Fraudulauza vrachtan De gemieenterpoültie te Oude Ton ge i heeft bijl den vrachtrijder C. G„ 30» I paren heerensokken in bbslag genomen. die afkomstig waren uit Den Bommel! I en vervoerd werden zonder dat dit ver- j voer gedekt werd door de daarvoor ver- Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.HJN. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, Postgiro- nummer 877. papieren. Op deZe aanhouding volgde een huiszoeking bijl den, het frau duleus vrachtje vervoerenden, vrachtrij der. Daarbij vond mien 3 H.L. bruine bloonen en 2 H.L. tarwe. Bijl verder onderzoek bleek, dat deze door C. Gj, ziijl het dan niet onder de geldende prij zen, gekocht waren van een inwoner van Ooltgensplaat. zekeren A. van E. Toen deze nader aan den tand gevoeld Werd, bleek hij de bruine boonen ge stolen te hebben bijl den landbouwer M. van N. te Ooltgemsplaat. terwijl de tar we afkomstig bleek te zijn van dem landbouwer P. van E., eveneens uit deze (NRCt). Het kanaal, dat Gibraltar scheidt van het vasteland en tot een eiland maakt, is gereed gekomen. Het begint bij' La Laguna en strekt zich tot de kust van de Middellandsche Zee uit. De diepte bedraag 6I/2 m. Een schipbrug onder houdt het verkeer van het Engelsche naar het Spaansche gebied. Het kanaal kan door een sluisinrichting ten allen tijde terstond inlet water worden gevuld; (DNB). mmm President Roosevelt heeft een veror dening onderteiekend waarbij' op zee z.g. defensiegebieden en in het luchtruim' ver. bloden zones worden ingesteld, waar sche pen en vliegtuigen zonder vergunning van den 'minister van marine geen toe gang hebben. Deze maatregel' geldt voor namelijk voor den Stillen Oceaan en de CaraïbisChe zee, waar voorposten van de marine Zijn gellegen. United Press meldt uit Batavia: Alle blanke vrouwen in Ned. Indië in den leeftijd van 18 tot 45 jaar zijn opgeroe pen om zich voor het verrichten van oorlogswerkzaamheden te laten registeeren. Zij moeten in samenwerking met het Roode Kruis veldkeukens be stieren, en zich als verpleegster en kin derverzorgster laten opleiden. Met de opleiding zal begonnen worden zoodra de registratie ten einde is. De Winterhulp, die ondanks den kor ten tijd van haar bestaan reeds gegroeid is tot de grootste hulporganisatie, die België ooit heeft gehad, is er toe overgegaan kosteloos vitamine-D te ver strekken aan kinderen van drie maanden tot drie jaar. Dit vitamine, dat zooals menweet tegen Engelsche ziekte be schermt. Wordt op geneeskundig attest door de apotheken kosteloos verstrekt in een geconcentreerde, olieachtige vloei stof. (ANP). De Duitsche ambassadeur, von Pa pen, is door den president der Turk- sche republiek, Inönü, in zijn kasteel "te Tsjankai ontvangen. De ambassadeur bracht een persoonlijke boodschap van den Führer over. De president hoorde de boodschap met groote aandacht aan en verzocht den ambassadeur zijn dank voor dit hoffelijk gebaar over te brengen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1