ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 1 MAART 1941 m OPCiEKO ZIERIKZEESCHE COURANT L/ Er komt geen Koffie meer Koffie- Surrogaat De Kern ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Ziertkzee f 1.80. Voor het buitenland 110.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 6 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. da Zierlkzeescha Nieuwsbode, Ziarikzae, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG So. 14582 ADVERTENTIES: Prijs22 cent per regel, minimum 88 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 ct. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR DE STRIJD IN NOORD-AFRIKA Welke richting zal Wavell kiezen? Wanneer 'mlen op de kaart den wieg nagaat, dien de troepen van Generaal) Wavell reeds hebben afgelegd, mloet mjen wel tot de conclusie kjomen, dat' zij zich op reusachtigen afstand van hun punt van uitgang bevinden, Op 'het oogen- blik staat de voorhoede van zijn strijd- Imjacht Wij El Agheila, aain het Zuide lijkste deel van de blodht van Benghasi. El Agheila ligt ongeveer op de grens lijn van Cyrenaïca en Tripo>li- tan i aan het Oostelijke einde van de groote zandwoestijn. Vooir hemt strekt zich de ©nafzienblare woestijn uit, ach ter hem een étappelijln, die eveneens een, reusachtige lengte heeft blereikt. Welken weg zal hij kiezen? Zooals mWn weet was zijn punt van uitgang voor den veldtocht in Libyë, Alexandrië. dat bijna 1400 kilometer van El Agheila verwijderd ligt. Ook Marsa Matroe, van waaruit hij Sidi 'el1 Ba- rani aanviel en dat thajns als een van zijn voornaamste steunpunten moet wor den beschouwd, ligt bijna 1100 kiloma- ter achter hem. Tusschen Alexandrië en Marsa Matroe Wordt de verbinding ge vormd door den blekenden geasfaiteert- den straatweg, die langs de kust loopt en door een spoorlijn, die in Mjarsa Matroe eindigt. Van Marsa Matroe iioopt deze straatweg nog 130 kilometer ver der, tor. Sidi el Barani, en vervolglens nog 75 kilometer tot aan de oude grens tusschen Egypte en Lybië. Deze geasj- falteerde straatweg vorïnlt dus de eenige verbindingslijn voor de ravitailleering van het leger van Generaal Wavell. Tijdens den veldtocht in Cyrenaïca maakten gemotoriseerde patrouilles en pantserwagens af en toe wel: gelblruik van de zijwegen, om sneller hun doelj te bereiken, zefs gebeurde het, dat zij dwars door de woestijn reden. Maar dat neemt niet weg, dat de ravitailleei- ring uitsluitend neerkomt op den straat weg langs de kust. Wie de groote woestijn wil' doorkrui sen, moiet in de eerste plaats voor btenj- zine en voor water zorgen. En de toe voer van een en andier vormt een be langrijk doelwit voor v!ij|ande!lij!ke vlie gers. Water en benzine moeten waar schijnlijk worden aangevoerd uit Ben ghasi; vermoedelijk echter kolmen bleide e uit nog veel: verder naar achter liggende etappe-stations. Dit vervoer moet geschie den,- per auto. Daar deze auto's ajle\ "achter elkaar rijden valt het niet zeer moeilijk, dergelijke kolonnes van uit de lucht te ontdekken; en wanneer zij' niet beschermd worden door rijdend afweer, geschut vormen zij een gemakkelijke prooi voor de vijandelijke vliegtuigen. Ook moet men niet vergeten, dat de tanks en pantserwagens van het Üeger van Generaal! Wavell reeds ©en zoogroo- ten afstand hebben afgelllegd van Marsa Matroe tot El' Agheilla, Onder voortdur renden strijd, dat er niet veëli (mleer bliji zullen zijn, die niet hard reparatie ooo:- dig hébben. Dat zijn nu eenmaal' dei risico's, wanneer een lleger zich zoo ver van zijn basis verwlij(dert, a'J!s dat vani Generaal Wavell. Over één ding echter zijn allen hlet eens: op de plaats waar Zij zich thans, bevindt, kan de legermacht van Generaal Wavell niet blijven. Hij) z'al dus vooruit moeten gaan, of achteruit. Welke van de twee richtingen zal' hij kiezen? DE STRIJD IN SOMALILAND ter beveiliging van den zaeweg om de Kaap naar Indië Bijzondere aandacht verdient op het oogenblik de ontwikkeling van den toe stand langs den Indischen Oceaan. Nadat de Zuid-Afrikaansche troepen op eenige plaatsen de rivier de Joeba overschreden en het plaatsje Joembo aan de monding der rivier bezetten, versterkten zij hun druk in de richting van Mogadiscio, de hoofdstad van Italiaansch Somaliland en de grootste'haven aan den Indischen Oce aan. Ook hier hebben de Britsche troepen een vrij groot aantal pantser- en vecht- wagens in den strijd gebracht. Deson danks leden de Britten door den krach- tigen Italiaanschen tegenstand belangrijke verliezen. De gevechten zijn zeer ver bitterd en worden in het bijzonder be moeilijkt door het feit, dat men moet strijden in een buitengewoon wanne woestijn, waar in het geheel geen water voorkomt. Hoewel de operaties van de Zuid-Afri kaansche troepen in Italiaansch-Somali- land binnen het kader van het Britsche strategische plan vallen, waardoor alle Engelsche operaties tegen geheel Itali aansch Oost-Afrika worden bepaald, heb ben zij op zichzelf een^voor de Engel- schen belangrijk strategisch doel. Het oprukken langs de kust van Ita liaansch Somaliland dient ook om den thans veel gebruikten zeeweg om de Kaap de Goede Hoop en in het bijzonder den weg naar Britsch-Indië te bescher men, daar de Italiaansche steunpunten voor vloot en luchtmacht aan de Somali- kust een niet onbelangrijk probleem vor men voor de Britsche scheepvaart. Wat het laatste betreft, behoeft men slechts te herinneren aan het opereéren van Italiaansche onderzeebooten op den Indischen Oceaan; mede in verband met de actie der luchtmacht in de Straat van Sicilië is men er van overtuigd, dat de. langere weg om de Kaap voor Londen een nieuwe actualiteit heeft gekregen. Daarbij komt nog, dat de Britsche troe pen met hun krachtig bestreden pogin gen langs de kust op te rukken, ook tot taak hebben de haven van Ad©n te be vrijden van de Italiaansche dreiging, welke volgens de Köl. Ztg. ontstond door de bezetting van Britsch-Somaliland door de Italianen. EEN KANAAL TUSSCHEN BORDEAUX-MARSEILLE Nieuwe verbinding fuuchen twee zesën Een oud plan In de pers in jhet WeZetté gebied van Franirkijk duiken telkens «weer plannen op iom een project te verwezenlijken, dat reeds 75 jaar oud' is. Hoewell bet van het grootste gehvicht is vjoioir het geheelie Fransch© volk, is het (nooit in ernstig© overweging genomen. Wij: blef- doelien den aanleg van ©en kanaal! tus schen Bordeaux en Marseille, dat ©en verblinding Zou vormen tusschen den At- lantischen Oceaan en de Middellandsehei Zee. Dit kanaal' Zou den omfwieg1, dien de schepen thans moeten maken om Spanje, Portugal' 'en Gibraltar rnfêit 4 da gen verkorten en hun leen reis van 1500 killombter besparen, terwijl zijl bovendien geen last Zouden hebben van stormen. Toen, tegen het ©inde van de vorige ©euW,de bietrekkingen tusschen Frank rijk en Engeland vaüjl gespapnen w'anem. naar aanleiding van Fasjioda, scheen het plan Werkelijk ernstig in studie te wor den genomen. Scheen echter toenmaals de politieke en militaire toestand den doorslag te Zullen geven vloor den b'ouw van dezen nieuwien waterweg, thans wordt uitsluitend de glroote beteekenis op economisch en verkeerstechnisch ge bied naar voren gebracht. En dan ver- gete men niet, dat de aanleg van zulk een kanaal een groot wlerkverschaffings- object zou vormen. Naar schatting zou den 200.000 arbeiders er 6 jaar llang* werk door vinden, in directen of indii- recten zin. De kosten van aanleg wlen- den in het jaar 1933 geraamd op 191 milliard francs. Er kan ook geen twijfel aan bestaan, of de welvaart van het gebied, waardoor het kanaal) zou loopen, zou er in hoog© imlate door Worden bevorderd. Vooral'heeft men door het aanleggen van stuwm een aanmerkelijk© hoeveelheid electrici- teit te winnen, terwijl hlet water verder voor irrigatie op groote schaal Zou kun nen worden aangewend. De bladen stel len de vraag, of het niet de dringende} taak is van de huidige regeejring om den aanleg van dit gigantische werk ter hand te nemen, dat van Zoo grooten in vloed zou blijken op: de Welvaart vani geheel Frankrijk. Italiaansch weermachtsbericht Felle strijd in Oost-Afrika Het 266e Italiaansche weermachtsbe richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front geen gebeurtenissen van bijzonder belang. Een formatie van vijandelijke bommenwerpers die een onzer vliegtuigbases trachtte aan te vallen, is onderschept door onze ja gers die een vliegtuig van het type-Spit- fire neerschoten; een tweede toestel werd door het afweergeschut der marine neer gehaald. Bij de in het weermachtsbericht van gisteren vermeldde aanval op vliegvelden op Malta zijn, naar men heeft kunnen vaststellen, nog vijf andere toestellen op den grond vernield. In Noor d-A f r i k a hebben onze vlieg tuigen en formaties van het Duitsche vliegercorps gepantserde strijdkrachten van den vijand doeltreffend met bom-, men en mitrailleurvuur bestookt. Te Koefra en DzjaTabub hebben onze troe Binnenkort wordt op de koffiebonnen een van regeringswege verstrekt H.H.a Winkeliers, [zendt ons thans reeds Uw toewijzingen in. U wordt dan als één der eersten van dit 'nieuwe product voorzien. pen verscheidene vijandelijke aanvaHen afgeslagen. In Oost-Afrika in den sector van Keren levendige bedrijvigheid van onze artillerie. In Somaliland wordt verwoed verder gestreden. Onze troepen, die Mo- gadisjoe ontruimd hebben, bieden fel tegefistand in de stellingen ten Noorden der stad. Duitsch weermachtsbericht Schepen door vliegtuigen vernietigd Het opperbevel vani de Duitsche weer macht (maakte gisteren bekend: Een duikboot heeft 22,000 brt. vijan delijke koopvaar dijltoninage tot zinken ge bracht. Lange - afötomdsbontanfwenpers helbben, naar needs in een afzonderlijk bericht is medegedeeld, op 26 Februari op 500 K.M. ten' Wiesten van Ierland van een beschermd konvooi negen' schepen van in. totaal' 58.000 brt. tot zinken ge bracht. Bovendien iwerden drie schiepen Zoo Zwaar beschadigd, daft hun verlies vrijWel' vast staat. Vier andere schiepen kregen zlwar© bfomJtreffiers. Biji gewapende verkenning in het zee gebied van Groot-Brittammië heeft die Ih'chtmlacht op dein 27en Februari ten Westen van Ierland e©n koopvaairdijfechip van 10.000 Iblrt. tot zinken gebracht en 12 groote schepen door bomtreffers zOo Zwaar beschadigd, dat een deel hier van als vertonen kan worden beschouwd Formaties gevechtsvliegtuigen hebben Donderdag overdag strategische doelen in Zuid- en Zuid-Oost-Engeland aange vallen. Op zes vliegvelden werden tal rijke vliegvelden vernielld en zware bom treffers geplaatst op hangars 'en gelbkxu,- wen. Verscheidene voltreffers van bom|- men veroorzaakten een hevige ontplof- fing in een vliegtuigfabriek. De vijand heeft Donderdag overdag en in den afgelloopen nacht noch boven Duitsch rijksgebied noch boven de be- Zette gdbieden gevlogen. DISTRIBUTIE VAN RIJWIELBANDEN In welk* gevallen banden verkregen kunnen worden De secretaris-generaal van hlet depar tement van handel1, nijverheid ien scheep vaart deelt mede, dat met ingang van Zaterdag 1 )M)aairt een aanvang zal 'Wor den gemaakt met de distributie van rijwielbanden. Aangezien de voor de vervaardiging van rijwielbanden becihjkbaire hoeveelheid rubber betrekkelijk gering is, zlijfn de voorwaarden, waaraan im'en mloet voldoen Om' voor een (blon in aanmerking te ko men streng gesteld. Deze voorwaarden zijn vjoor particu lieren en bedrijven verschillend. In ver band hiertnede Zijln voor deze groepen twee soorten aanvraagformhliieiien ont- jworpen. welke hij de distributiediensten verkrijgbaar Zijtn gesteld. Als algemeen© voorwaarde om voor een bon voor een rijlwielhand in aanmer king te kom'en. geldt, dat de oud© bland!, Iwelke moet worden vervangen, zooda nig is veTslleten. dat hij' geheel onbruik baar is geworden en niet m©er bruik baar te taltaken is. Aan particulieren kan slechts in de navolgende gevallen een bon worden ver- Strekt: a. Indien het rijwiel dagelijks wordt gebruikt Omi Zich tusschen de woning en het werk of de school' te verplaat sen. De afstand tusschen de woning en het werk of de school mloet langs den koristen weg meer bedragen dan vijf kilometer. Voor 'kinderen van tien jaar Of jonger wordt deze afstand tot drie. kilometer teruggebracht. Indien men voor vervoer naar het werk of 'de school geblruik maakt van tnauu, trein of bus, dient de pelr rijfwiei afi te leggen afstand van de woning tot de dichtstbijzijnde tram, trein of bus halte eveneens ten minste vijf kilometer te bedragen. fbl, Indien de verbruiker het rijtwiel dagelijks voor de uitoefening van zijn ambt. beroep of bedrijf gebruikt, en in dien hij daarmede in doorsnede ten min ste vijftien kilometer per dag aflegt. o. Invaliden en Zwakken diemien een doktersverklaring over te leggen, dat zij het rijwiel of invalidenwagentje noodig hebben' om' zich Jangs den openbaren iweg te verplaatsen. De geldigheidsduur van' den bon is beperkt tpt twee weken na den datum' vm afgifte. Na jajfljoop: van dezen termijn is de IbjotDi voor den verbruiker waarde,- toos geworden en imlag hij er geen rijt- wielband meer mede kloopen. VERSCHILLENDE BERICHTTEN Onder de doopiprei In een der drukke straten van Den Bosch, zag men dezer dagen een drie tal personen, twee vrouwen en een man, zich voorzichtig spoeden naar een der buitenwijken van de stad. Hét leek wel, vertelt de „L. Koerier", of zij een kind ten doop brachten, want de vrouw, die in het midden liep, droeg onder een doopsprei een kostbaar be zit. Bij ieder windje werd de sprei wat nauwer aangehaald. Geen windje mocht onder de hagel witte sprei zijn dartel spelletje spelen en de kostbare last aan kou en weersge steldheid bloot stellen. Een pas géboren baby is to.ch al zoo tenger en teer. Bij het minste en geringste, kan zoo'n wichtje kou vatten en sterven. En dat is erg zielig. En toen gebeurde het, dat op den hoek van een drukke straat, waar twee mannen scherp stonden toe te kijken naar hetgeen er zooal op den weg gebeurde, een rukwind opstak, zoo plotseling en zoo sterk, dat de vrouw de doopsprei niet meer kon houden. Als een vlag wapperde ze heen en weer. De twee mannen, die op den hoek van de straat- zoo scherp hadden staan uitkij ken, kwamen de vrouw ter hulp, waarbij zij zich ontpopten als ambtenaren van den crisisopsporingsdienst. Zij namen de kostbare last van de vrouw over en toen bleek, dat de vrouw geen baby had gedragen, maar een ham van rondom de 20 pond, welke natuurlijk afkomstig was van een clandestien ge slacht varken. Amsterdam volkomen rustig Van bevoegde zijde wordt gemeld: De toestand te Amsterdam kon Vrijdagmor gen overal weder geheel normaal wor den genoemd. Reeds in den loop van Donderdag had het Amsterdamsche stads beeld zijn gewone aanzien herkregen, na dat ook in die openbare en particuliere bedrijven, waar Woensdag het werk was stilgelegd, het personeel weder voltal lig aanwezig was. Noemenswaardige in cidenten zijn niet meer voorgekomen. Ten gevolge van politioneel optreden op verschillende plaatsen, dat in de voor afgaande dagen in de stad Amsterdam en omgeving noodig was geworden, zijn aan de zijde van ordeverstorende ele menten negen dooden, 24 zwaargewon den en 21 lichtgewonden te vermelden. Ook verschillende politiebeambten héb ben verwondingen opgeloopen. 200 gouden tientjes gestolen De 33-jarige huishoudster J. F. de V. had uit de slaapkamer van den heer, bij wien zij te Delft diende, een kistje met 200 gouden tientjes gestolen. Na een radio-omroepbericht van den commissa ris van politie te Delft is de dievegge te Rotterdam aangehouden. Het goud is teruggevonden. De beteekenis van den strijd in de Oost-Afrikaansche gebieden Aanleg van een kanaal tusschen de havens Bordeaux en Marseille? 1 Maart worden ook de rijwiel banden gedistribueerd Nieuwe bonnen voor zeep en brandstoffen bepaald De Uitvaart van Alfonso vindt Maandag te Rome plaats Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.18 uur onder. Morgen komt zjj om 8.25 uur op. Zondag gaat de zon 19.21 uur onder en Maandag komt zjj om 8.28 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. RENESSE. 2 Maart. Ned. Herv. Kerk half vier ds. Saraber. ELKERZEiE. Zondag 2 Maart 11 uur, ds. Veen. dhr. Geref. Kerk. In de Chr. Geref. Kerkb. van Rotter dam lezen we enkele gegevens, door Ds. v. d. Zaal verzameld over den stand der Chr. Geref. Kerk in ons land. Zij telt volgens zijn opgave ml. 135 gemeenten, met circa 44,818 leden. Groningen is de grootste gemeente met 1314 leden. Sua- woude de kleinste met 20. Zes gemeen ten zijn er met 1—50 leden, twaalf met 50—100; vijftien met 100—150 en drie- en-twintig met 150—250 leden. F» 8 Burgerlijke Stand van Zlerlkzee Gebbren: 21. Cornelia Johanna, d. vain I. Scherpenisse ien H. M. Boilluijk; 22- Gerda Anna Maria, d. van J. L. vani der Velde en C. H. M. Volkeri. Overleden: 25. Janna Krijger, 78 j., wed. van W. Lokker; 24. HenriCus Fran- ciscus Geven, 73 j., fwledn. van A. M. C. Verharen; 25. Johannes Antony Gillisse, 89 j., iwedn. van W. van" 't No-ordende. Gehu'wd: 26. J. A. Matthfijisse, 25 j,. j.lml., en C. Berrévoets, 22 j.d,; 26. B. Heüjbloier. 29 j. j.tm|., en O. Siese, 31 j. j.d. Volgens Associated Press heeft de Britsche admiraliteit bekend gemaakt, dat (met den (hulpkruiser „Jevis Bay" op 5 November na het gevecht (met een Duitsch oorlogsschip 140 officieren en manschappen zijln omgekomen. Bovendien Zijln 50 officieren en manschappen tij dens het gevecht gedood of zlwaar get- Kv|ond ©n 8 licht gewond. Sinds het uit breken van d©n oorlóg zijn 3522 man vlootpersoneel gesneuveld, 2693 gewond, 6259 vermist. 79 aan verwondingen ge storven en 114 gevangen genomen. Het gezamenlijke verlies bedraagt 12.669. Het Zweedséhe ministerie van ond©r- iwtijs heeft een crediet gevraagd van 357.000 kronen voor de militaire oplei ding van de rijder© schooljeugd ©n 70.000 kronen voor de aanschaffing van het hiervoor Iblenpodigde materiaal1. Een voor stel' iom de leerlingen der lagere scho len (militair op te leiden len specialé kaïmtpen voor hen in te richten heeft!.' aldus het UP.., het ministerie vetitwiorpen. De Woordvoerder van hel Japainsche kabinet heeft maar U.P. méldt, bevestigd, dat Japan het antwoord óp Vichy op het Japansche bemiddelingsvoorstel ver- Wachtte- Isjii weigerde de vraag te be antwoorden wat Japan zal' doen, inge val het antwoord uitblijft. Hij' zeide ech ter, dat Japan geen uTtimlaitulm heeft ge, stel'd en evenmin oorlogsschepen naar Indo,-China heeft gezonden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1