IZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE - MAANDAG 24 FEBRUARI 1941 OPOENOI 2IER1KZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs 11.50 p. kwartaal, bulten Zierikzee fl.80. Voor het buitenland 110.00 p. Jaar. Alzonderlljke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierlkzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG So. 14577 ADVERTENTIES: Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der. letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 et. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR DE DUITSCHE RIJKSMESSE TE LEIPZIG Groot succes verwacht Naar uit Leipzig wordt gemeld, bestaat voor de Rijksmesse dit jaar ook weer groote belangstelling. Speciale maatrege len zijn getroffen, teneinde voor alle monstercollectes van de ongeveer 6500 deelnemers, behoorend tot 21 landen, vol doende plaatsruimte te kunnen verschaf fen. "Deze maatregelen bestaan in ver schillende uitbreidingen, o.a. in de textiel- afdeeling, waar de expositieruimte van een der gebouwen met 3 etages is ver meerderd. Op de Voorjaars-Messe zal in het bij zonder tot uiting komen, dat onder de tegenwoordige omstandigheden de voor ziening in de behoeften van de Europee- sche markt hoofdzakelijk op Duitschland rust. De betreffende inzenders hebben bij de samenstelling van hun collecties hiermede rekening gehouden; zij komen behalve met de gebruikelijke ook met vele nieuwe artikelen. Bovendien zal een dui delijk overzicht worden gegeven van de resultaten, bereikt bij de vervaardiging en de verwerking van nieuwe grondstof fen, welke materialen reeds nu een groo te beleekenis hebben verkregen en deze in de toekomst stellig onverminderd zul len behouden. Nu tengevolge van oorlog en blokkade de naties van het Europeesche vasteland steeds meer op elkander zijn aangewezen, groeit daardoor als vanzelf een nauwere economische samenwerking, waarvoor de Rijks-Messe in Leipzig als de centrale markt geldt. Hier worden de voort brengselen aangeboden, welke die landen voor den wederzijdschen goederenruil be schikbaar hebben, naast industrieele pro ducten ook ruwe material'1" Export- en invoerbelangen Tot de deelnemers behooren tevens sommige buiten Europa gelegen staten, j Collectieve inzendingen worden georgani- j seerd 'door: België, Bulgarije, Denemar- j ken, Finland, Hongarije, Iran, Italië, N e- i derland, Noorwegen, Roemenië, Slo- j wakije, de Sowjet-Unie, Spanje, Yoego- Slavië, Zweden en Zwitserland; verder j nog het Protectoraat Bohemen en Mo- ravië, alsmede het Generaal-Gouverne- ment. De meeste van deze landen tellen bovendien nog afzonderlijke deelnemers. j Griekenland en Turkije zijn eveneens toe- getreden, zich bepalend tot de laatst genoemde categorie. De grootste collec tieve tentoonstelling is die van Italië. Sa menvattend kan worden gezegd, dat de aanwezigheid van de vermelde naties op de Leipziger Messe ten doel heeft den export te bevorderen, te voorzien in de behoefte van invoer en na te gaan, hoe de belangen over en weer het best tot hun recht kunnen komen. Ter vergemakkelijking van den handel is een aantal officieele diensten, alsook advies- en voorlichtingsbureaux, alles bij een ongeveer 40, vereenigd in den ,.Mes- sedienst", welke reeds in het verleden van veel nut is geweest, vooral met het ook op de vele vragen, die zich in oor logstijd bij de afwikkeling van zaken voordoen. Nederlandsche bezoekers van de a.s. Leipziger Messe genieten een' reductie van 60 pet. op den spoorprijs voor het Duitsche traject, van de grens tot Leip zig vica versa. Men dient in het bezit te zijn van een legitimatiekaart en insigne (tevens strekkend als bewijs van toegang tot de Messe) en van te voren zijn re tourbiljet te nemen. Op Zaterdagmorgen 1 Maart zullen ook extra-treinen uit Ne derland vertrekken. MUSSOLINI SPREEKT TE ROME De politie der ai-mogendheden Mussolini heeft Zondagmiddag in het Teatro Adriano te Rome een rede ge houden voor de Romeinsche fasces. De Duce betoogde, dat Italië al sedert het beroep van Generaal Franco op 3 Januari 1935 in oorlog is, maar in werke lijkheid dateert de oorlog van 28 Oct. 1922 toen de fascisten in verzet kwamen tegen de kapitalistische wereld. Mussolini gaf vervolgens een overzicht van het aantal menschen en het materi aal dat naar N o ord - Af r ika is gezon den en verklaarde, dat de veldslag op 9 December begon. Deze was Italië eenige dagen voor en bracht den vijand in Ben- ghasi. Met hardnekkigheid, vaak met woede hebben de Italianen weerstand geboden. „Wij liegen niet aldus, de Duce, zooals de Engelschen. Wij spreken de waarheid en wijzen alle vervalsching af". Na uiteengezet te hebben waarom Ita lië met Griekenland, het laatste En- gelsche bolwerk op het vasteland van Europa, in oorlog kwam besprak Musso lini den gang van zaken in het Grieksch-Albaneesche strijdge bied. Italië leed hier groote verliezen maar de Engelsche verliezen zijn veel greoter dan van Britsche zijde wordt toegegeven. Sedert 11 November gaat de strijd tegen Italië, maar de kracht waar mede dit zich hersteld in ontzaglijk. De laatste veldslag heeft slechts beteekenis. De overwinning van de As te volstrekt zeker. Ten slotte besprak Mussolini 10 pun ten die de Asmogendheden voor hebben vergeleken bij Engeland o.a. de krachtige leiding van den Führer als opperste be velhebber der Duitsche Weermacht, de superioriteit van de Duitsche wapenen, de huidige militaire en economische si- tatie tegenover Engeland, de sterk ver minderde beteekenis sedert den wereld oorlog van het Engelsche bloc, het hoo- gere moreel van de volkeren van de as, de huidige positie van Engeland, dat ge heel alleen staat, de vooruitgang van de Italiaansche oorlogsindustrie en de onmo gelijkheid van Engeland om het vasteland te overweldigen, waarin de Engelsche overwinning zou moeten zijn gelegen. „De overwinning van Italië is vrede en rechtvaardigheid", zoo eindigde de Duce. De rede, die vaak onderbroken werd, werd met geestdriftig gejuich opgenomen Italiaansch weermachtsbericht Artillerie- en vliegtuigacties He\ 260ste Italiaanscfhe Wémniachtslola- richt luidt als vödjgt: Aan het G riekschefron.t iw^xunig, xjnze vliegtuigen) hebben doeltreffend ieen der vijandelijke bbses bestookt. In Noord-Afrika 'hij Dyarabub ac ties van patrouilles en artillerie. .Op de A e ge se he Ziele hebben onze vliegtuigen- een vijandelijk mailschip aan gevallen. Doeltreffend zijn Grieksche mi litaire installaties op het eiland Mytillene gebombardeerd. In Oost- Afrika vuur van de we- derzijdsche artillerie bij1 Keren-. In den Soedan zijn vijandelijke Colonnes, die ge tracht hadden onze stellingen te naderen met een snellen tegenaanval1 opgevangen- en gedwongen met ernstige verliezen te rug te trekken. Aan den Ibleneden-Djioeba (in het Zuiden van Italiaansch SiomaE- land) houdt de vijandelijke druk aan, waartegen pnze troepen hardnekkig ver zet bieden. De vijand heeft luchtaanval len ondernomen op Massaoea 'en Dire- dao-ea zonder belangrijke schade aan te richten. i Duitsch weermachtsberfcht Briticha koopvaarder tot zinken gebracht Het opperbevel van de Duitsche weer macht midakte bekend: Op den I mdischen Oceaan heb ben Duitsche zeestrijdkrachten den ge- wapenden Britschen koopvaarder „Cana dian Cruiser", groot 7178 brt tot zinken gebracht. Het schip had als camouflage de vlag der Vergenigde Staten geheschen en Amerikaansche merkteekefns op den scheepswand geschilderd. Een duikboot medt het in den grond boren van een koopvaarder van 4350' brt. Gevechtsvliegtuigen hebben gisteren Britsche koopvaardijschepen aaln de Oost en Westkust van Engeland aangevallen. Zij brachten een 4000 brt metend stoom schip tot Zinken en beschadigden twtae groote tankschepen en verscheidene an dere schepen zwaar. In den nacht van 21 op 22 Februari hebben formaties gevechtsvliegers de ha veninstallaties van Swansea doeltref fend met bomnuen bestookt. Aan de Brit. sche Westkust zijn voior twee havens( mijnen gelegd. In het gebied van de Middelland1-' sche Zee Zijn succesrijke aanvallen van het Duitsche luchtwapen gericht op d-e kade-installaties in Benghasi, op het vlieg veld Berk a en op troepenconcentraties ten Zuiden van Benghasi. De vijand heeft in den afgeloopem nacht onkele plaatsen in Noord- en W.-Duitsch- land brisant- en brandbommen neerge worpen. Slechts een boerenhofstede wierd vernield. Marinegeschut heeft in die Duitsche Bocht een Bxitsch vliegtuig neergeschoten. DE TERUGKEER VAN Jhr. Mr. D, J. DE GEER Onjuists gsruchtsn verspreid In aansluiting op de verklaring van jhr. De .Geer aan „Het Vaderland" ver neemt het A.N.P. van Duitsche zijde nog het volgende: De heer de Geer vertoeft sinds 5 Febr. in Den Haag. Te voren had hij tien dagen in Lissabon vertoefd. Hij had het plan vandaar naar Nederlandsch-Indië of naar de Vereenigde Staten door te reizen. Nadat hij echter te Lissabon den wer- kelijken toestand op het vasteland en in Nederland had leeren kennen, besloot hij naar Nederland terug te keeren om daar in ruste te gaan leven. Hij kreeg bij de Duitsche vertegenwoordiging in Lissabon spoedig vergunning voor de reis zonder dat hem vrijheidsbeperkingen zijn opgelegd. De Engelsche propaganda heeft het voorgesteld, alsof de heer de Geer zich aan een officieele opdracht zou hebben onttrokken en heeft hem van de sertie beschuldigd. Van één. dergelijke opdracht was geen sprake. Slechts heeft jhr. de Geer in Engeland bij het voorbereiden van zijn reis het plan geuit naar Nederlandsch-Indië te gaan. Van Duitsche zijde is tot nu toe over het geval gezwegen, omdat jhr. de Geer den wensch geuit had als ambteloos bur ger buiten den politieken strijd te blij ven. Nu de Engelsche propaganda echter beweerd heeft geheel in tegenstelling tot de vroegere beschuldiging van de sertie dat hij te Stuttgart in gevangen schap zou vertoeven, wil men van Duit sche zijde deze propaganda aan de kaak stellen. „United Press" berichtte dezer dêU&ite"- iJfe GfiSï ontvoerd en als gevangene in een vlieg tuig naar Duitschland zou zijn vervoerd. De „Daily Mirror" wist te vertellen, dat de Duitschers den heer de Geer met be dreigingen zouden hebben willen pres sen inlichtingen te geven en hem, toen hij dit weigerde, te Stuttgart in de ge vangenis zouden hebben geworpen. Deze berichten zijn, naar uit de verkla ring van den heer de Geer en uit zijn verblijf te 's-Gravenhage blijkt, ofwel moedwillig gelogen ofwel berusten op 'n volslagen gebrek aan informaties om trent hetgeen zich op het continent af- speelt, gepaard aan verregaande lieht- vaardigheid. DE NIEUWE PETROLEUMBONNEN Z«geli ptriode «K» v«rvalltn De secretaris-generaal van handel, nij verheid en scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Maandag 24 Februari tot «en met Maandag 31 Maart de met perio.de „E" gemerkte petrolieuiml- zegel recht geeft op het koppen van| twee liter petroleum. De aandacht wordt er op gevestigd, dat na 31 Maart as. geen petroleum meer voor verlichtingsdoeleinden beschik baar zal warden gesteld, zoodat de met periode „K" gemerkte zegels komen te vervallen. Voorts geeft gedurende het tijdvak van Maandag 24 Fdblruari tot en met Zondag 20 April de met periode „9" gemerkte petroleumzegel recht <>P het koopen van twee liter pertpjieum voor kookdpedieinden. DE OVERGESLAGEN BON Niet afleveren bij voorbaat Opnieuw is, evenals eemigem tijd ger leden met de vleeschlbjons geschied is nu bij de aanwijzing van den nieuwen, vet- en broodbon één nummer overge slagen. (Het is peeds gebleken, dat talUooze bakkers reeds op 04 brood geleverd heb ben, welke bon edhter vervallen te, zooi dat Zij daarop, ook geen toewijzing krij gen kunnen. De distributie-autoriteiten willen een einde maken aan het veel voorkomende misbruik, dat winkeliers bij voorbaat al op nog niet geldig verklaar de Iblons aan het publiek geen leveren. Hiervan zijn sterke staaltjes bekend. Het afleveren op bons, waarvan men niet weet. of zij geldig afijn, terwijl ook het rantsoen nog veranderd kan worden, is verboden. Het is in het belang van I de winkeliers, dat zij hiermede rekening houden; anders Zijn ze er zielve de dupe j van, zooals nu vele blakkers, die reeds door de Bakkerij-Centrale gewaarschuwd waren. Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig jaar Van 24 Februari tot 3 Maairt 1891, 24 Februari. Voor het uitdiepen der spuikom aan de haven te Dreischor en. de daarbij komende werken was de laagste van- de vier inschrijvers C. Bo- lier te Bruinisse voor de som van f3784—, aan wien het werk is gegund. 25 Februari. Ter voorziening in de va cature, ontstaan door het overlijden van den heer H. W. Ferleman, benoemde de gemeenteraad van H,aatos tedie tot wethouder den. heer C. A. van die Wa tering. 27 Februari. Vorige week w'erden van B ruinisse verzonden ongeveer 1400 ton mosselen naar België, 160 naar Rot terdam en 400 balm naar Engeland. Het aantal oesters, dat verzonden werd, be droeg pl.m. 30.000. 1 Maart. Heden werd de heer P. Klap, cand. tot den Heiligen Dienst, door Ds. G. B. Fijnvandraat van Nieuwerkerk, in de vacature-Bollée, alls predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te O o s.tert ian d bevestigd met een predicatie n.a.v. 2 Qor. 5 vers 18b. Des namiddags deed' Ds. Klap zijn intrede met een predicatie n.a.v. Ezech'. 3 vers 17. In beide diens sten was de kerk stampvol. 3 Maart. Te Amsterdam slaagde voor het le gedeelte van het artsexamen d^ heer J. Schikker, geboren te N o o r di- g Oiuwe. 3 Maart. Bij K.B. is aan den burge meester van S er (o os kerke (Sdh.), toestemlmiing verleend om1 in die gemeen te El lemeet te wonen. VERSCHILLENDE BERICHTEN uure oeastan i Een Giethoornsche landbouwer kocht dezer dagen te Nijeveen (Dr.) een drach tige vierjarige merrie voor f2250. Te Marum (Gr.) verkocht een konijnen- houder een Vlaamsche reus (voedster) voor vijf en dertig gulden. Voor een ram werd tevergeefs vijftig gulden geboden. Vvrzftt tegan da politia In de SchalkhuTgerstraat te 's-G ra ven ha ge fietste Vrijdagmiddag leen jongeman op het voetpad. Een recher cheur van' politie maakte hem ier op- merkzaaml op, dat hij in overtreding was en ontwaarde toen, dat de delinquent geen rijwielplaatje bijl zich had. Tom hiervan de rechercheur procesverbaal wil de opmaken, weigerde de jongeman zijn naam op te geven. Uiteraard gelastte de rechercheur den1 slecht-gedisciplineer- den wielrijder nu maar even mee te gaan naar het dichtsbijzijhde politiebu reau. Twee vpoibijgangers bemoeiden zich Rede van Muuollnl voor de Romeinsche Fasces De toestand van den ex-koning van Spanje licht verbeterd De terugkeer van Jhr. Mr. D. J. de Geer in Nederland Vedere reorganisatie van het Onderwijs verwacht Na 31 Maart geen petroleum voor verlichting meer Gironummer 'van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, Postgiro- nummer 877. Wanneer verduisteren 7 Heden gaat de zon 19.09 uur onder. Morgen komt zjj om 8.36 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. edhter met het geval ten verhinderden den rechercheur zijn plicht te doen. „Als je hem miet los laat, dan snijden wij to aan riemen. Je komt hier niet lc-^d vandaan", wiairen hun woorden. ^aaiX)P liet de rechercheur den jonto1?311 £aan om zijn volle aandacht anderen te kunnen wijden. Hu v<>or_ loopige bewaring zijn gesteSafHrct wc^on de 26-jarige kooplieden H. R. en D. J. B., die zich binnenkort voor den rechter zullen hebben te verantwoorden wegens belemmering en bedreiging van een amb tenaar in de uitoefening van diens functie. Economisch front opgericht Zaterdagmiddag is in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht het Economische front opgericht. De lei der van dit front, ir. W. L. Z. van der Vegte, betoogde o.a. dat naast de in één front gebundelde arbeiders, naast de bewerkers van den bodem, en in nauw verband met den middenstand de onder nemers één front moeten vormen. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Gameren: Ds. J. van den Heuvel te P nortvliet. HET STRIJDTOONEEL IN WEST-EUROPA X

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1