ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 5 WOENSDAG 19 FEBRUARI 1941 OPGENQl ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern A ABONNEMENTs Prijs f 1-60 p. kwartaal, bulten Zierikzee fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGABG So. 14573 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 ct. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR ALASKA AMERIKAANSCHE BASIS In verband met de plannen, welke Amerika heeft ten aanzien van Alaska, wordt dit gebied, dat reeds eenmaal de wereld in beroering bracht door de ontdekking van goud, opnieuw onder de algemeene aandacht gebracht. Over een van de grootste geografische ontdekkingen uit de 18de eeuw is slechts buitengewoon weinig bekend, namelijk over die van Alaska. Doch één ding staat vast, namelijk de datum, waarop dit ge schiedde. Toen de Deensche ontdekkings reiziger Vitus Behring voor het eerst voet aan land zette op het schiereiland aan de Pool, schreef men 23 Februari 1741 twee eeuwen geleden. Twee jaar later reeds vertoonden zich enkele avon turiers en gelukzoekers in het „Eenzame Land", zooals Alaska tot voor kort werd genoemd. Er kwamen ontdekkingsreizi gers en expedities. In Maart 1865 deed een drietal Russen den Tsaar van Rus land een geschrift toekomen, waarin zij een uiteenzetting gaven van hun waar nemingen op Alaska en hun omgang met de Eskimo's. Misschien werd daardoor de aandacht van den Tsaar gevestigd op zijn onherbergzaamste, verwaarloosde gebied aan de Pool, want niet lang daarna deed hij het voojr 7 millioen dol lar van de hand aan de Vereenigde Sta ten. Goud veranderde den toestand Ook de Amerikanen namen in den be ginne weinig notitie van hun nieuwe aan winst. Zij lieten de 29.000 inwoners (te genwoordig telt Alaska er 58,000) vol komen aan hun lot over. Doch zij waren er als de kippen bij, toen in 1891, dus 50 jaar geleden, goud 'werd gevonden in de Yoekon. Bij duizenden stroomden uit de Vereenigde Staten en Canada de fortuinzoekers toe. Tien jaar later, in den zomer van 1901, kwam Harriman, de bekende Amerikaan- sche spoorwegmagnaat, met zijn opzien barende, fantastische plan om een brug te bouwen over de Behringstraat en een tuimel van Alaska naar Siberië te graven. Toen was de stroom van goudzoekers reeds lang verdwenen. Door den (Wouw van ©en brug over de Behringstraat wilde Harriman ©en spoor verbinding tot stand brengen tusschen. Washington, San Francisco, Alaska, Sibe rië, Moskou, Berlijn. Rolmie. De Russen bleven echter dopf voor Zijn plannen- Alaska, Amerikeamcha basis Nadat de Zaak nog eenigen tijld sle pende was gehouden, viel het plan-Har- riimian in duigen. Bijna veertig jaar lang sluimerde het schiereiland den slaap van een buiten de wereldpolitiek staand eiland in den Stillen Oceaan. Eensklaps echter in den herfst van 1940, kwalmien onder handelaars uit Washington in Capada, di© van gedachten wemschten te wisselen met de CanadeesChe regeering over het af- j staan van een corridor naar Alaska;. Tegelijkertijd legden van San Franl- cisco komende transportschepen voor Alaska aan en ontscheepten petroleum, oorlogsmateriaal, benzine ©n bouwmate rialen. In December begon men met den bouwvan vestingwerken ©n in Januari richtten de mondingen van Amerikaan- sche stukken geschut zich dreigend in de richting van Azië. Alaska werd on zacht uit zijn slaap gewekt. Het is be stemd om de twe©de militaire basis van de Ver. Staten in den Stillen Oceaan te wprden. Hawaï is reeds het eerste steunpunt,.,... STORMCENTRUM j IN Z.-O.-AZIË Nfid.-lndië in do branding De oorlogsbarometer in de groote Europeesche worsteling wijst telkens an dere stormcentra aan. Van het Oosten omgeloopen naar het Noorden en van daar doorgeslagen naar het nabije Wes ten, heeft hij langen tijd in deze rich ting gewezen, om daarna onverwachts nevencentra in de Middellandsche Zee en in Afrika te melden. Zijn waarschuwingen duiden echter tel kens ook op verder afgelegen centra, schrijft de Berlijnsche corr. van het Hbl. Het voor velen mysterieuze conflict tus schen Thailand en Indo-China was een van deze verre centra, tot de bemiddeling van Japan naar het scheen het stormtij wist te bezweren, alvorens ernstige schade kon worden aangericht. Het leek weer rustiger te worden in de Groot-Aziatische ruimte, welker gren zen niet door allen gelijkelijk schijnen te worden getrokken. Var. Duitsche zijde is b.v. nog niet met zooveel woorden verklaard, of men daar Nederlandsch Oost-Indië beschouwt als een deel van de Groot- Oost-Aziatische ruimte, waar op een oogenblik, dat de golven er nog hoog gaan van den eersten storm, reeds ze kere voorteekenen zijn waar te nemen, dat een tweede storm gaat opsteken in dat deel van den Pacific. On heilspellende berichten bereiken althans Europa. Engelsche troepenconcentraties worden gemeld aan de grens van Thai land; Amerika roept, volgens betrouw bare bronnen, zijn burgers terug uit Oost-Azië; de Nederlandsch-Indische re geering zou Nederlandsche schepen op weg naar Japan geïnstrueerd hebben de reis te onderbreken en in een neutrale haven te blijven of deze aan te loopen; uit Australië ten slotte komen berichten over maritieme concentraties, die al even weinig hoopvol klinken als de overige hier opgenoemde symptomen. De rol van Engeland bij dit alles is nog niet-, geheel dui delijk. In sommige 'Duitsche kringen heerscht de overtuiging, dat Groot-Brit- tannië teleurgesteld in zijn pogingen het conflict Thailand—Indo-China als wapen tegen Japan te gebruiken thans zijn toevlucht wil nemen tot drastischer methoden om, in samenwerking met de Vereenigde Staten, een conflict in Zuid-Oost-Azië te forceeren, dat on getwijfeld geen halt zal maken aan de grenzen van onze Oost, ja, dat wellicht ten doel zal hebben den Nederlandsch- Indischen archipel goedschiks of kwaad schiks op te nemen in een front, dat van Malakka, over onze eilanden en Australië tot de Westkust van Amerika zal reiken. Hoe de ontwikkeling in dit deel van de wereld in de komende weken zal zijn, valt moeilijk te zeggen. Wanneer echter de Duitsche pers zich thans met deze kwesties begint 'bezig te houden, is dat ongetwijfeld een symptoom, dat men niet over het hoofd mag zien. De pers van het Derde Rijk vermijdt principieel berichten te publiceeren, die later als voorbarig of onjuist moeten worden herroepen. Zij komt liever wat later met feiten en gebeurtenissen, dan een beetje eerder met „nieuws" of po litieke combinaties, die later onjuist of uit de lucht blijken te zijn gegrepen. In de Duitsche persstemmen over een mogelijke ontwikkeling, waarbij ook Ne- derlandsch-Indië ten nauwste zou zijn betrokken, mogen wij dan ook onge twijfeld een ernstige waarschuwing zien. De barometer staat op opkomenden storm in het Verre Oosten. JAPAN'S LEIDENDE POSITIE IN OOST-AZIË Da onderhandelingen met Nod.-lndië Tsjoetsji Ohasji, de Japansche vice- minister van Buitenlandsche Zaken, heeft in den Landdag verklaard, dat Japan op het oogenblik onderhandelingen voert met de uitgeweken Nederlandsche re geering te - Londen als de autoriteit, welke het bestuur uitoefent over Neder- landsch-Indië. Ohasji erkende, dat de positie van de uitgeweken Nederlandsche regeering „zonder precedent" was en wees er op, dat Japan thans de onder- handelingen voortzet met de regeering van Nederlandsch-Indië, die haar orders ontvangt van de uitgeweken regeering 1 te Londen. j In antwoord op een interpellatie in 1 een vergadering van een commissie uit 1 het Lagerhuis, gaf Ohasji vervolgens een 1 uitvoerige uiteenzetting van het verband tusschen de Nederlandsche regeering te Londen en Nederlandsch-Indië, alsmede tusschen de regeering te Vichy en Fransch Indo-China, waarbij hij opmerkte dat Nederlandsch-Indië een deel vormt van het Nederlandsche grondgebied, ter wijl Indo-China een Fransche kolonie is. Vervolgens gaf Ohasji als zijn meening te kennen, dat normaliter verwacht mocht worden, dat de Nederlandsche regeering haar toevlucht zou zoeken in Neder landsch-Indië, hetwelk een deel vormt van haar grondgebied, in plaats van in Engeland. Thans bestaat daardoor de on natuurlijke toestand, dat de Nederland sche regeering zich in Engeland bevindt, terwijl Nederlandsch-Indië haar grondge bied vormt. Ten «lotte vroeg een interpellant aan den heer Ohasji, hoe deze toestand in verband gébracht kon worden met artikel 2 van het Drie-mogendhedenpact, waarbij Duitschland en Italië er in toestemden het leiderschap van Japan bij de vesti ging van een nieuwe orde in Groot-Azië te erkennen en te eerbiedigen. Hierop antwoordde Ohasji door als voorbeeld van zuJL een leiderschap de Japansche bemiddeling in het geschil tus schen Thailand en Fransch Indo-China aan te halen, waaraan hij toevoegde: „Het beteekent, dat Japan de verant woordelijkheid op zich neemt om er voor te zorgen, dat er geen geschil zal ont staan tusschen de- verschillende volke ren in dit deel van de wereld, ten einde hun geluk en welvaart te bevorderen. Het beteekent niet, dat Japan er toe zal overgaan van geweld gebruik te maken, om ze te bezetten of te veroveren". BULGARIJE EN TURKIJE sloten ean niet-aanvalsverdrag, waar door do opgekomen «panning week Bulgarije en Turkije sloten een v-ieni- schaps- en een niet-aanvalsverdrag af, waarin van beide zijden de verzekering wordt gegeven, dat beide staten zich zullen onthouden van iederen aanval. Daardoor wordt, zoo verklaart men in de Builgaarsche hoofdstad, op weldadige wijze een oplossing tot stand gebracht van de spanning, welke in den laatsten tijd was ontstaan door de wederzij'cl- sche militaire veiligheidsmaatregelen. In Bul'gaarsche kringen juicht men de bepaling, dat de oeeonomisehe betrek kingen in overeenstemming met de be langen, van beide ianden uitgebreid zul len worden, te meer toe, daar hier se dert langen tijd de wensch gevoeld wordt het handelsverkeer met Turkije levendiger te doen worden. Men neemt daarom aan, dat eéh Turksche delegatie voor onderhandelingen over een handels verdrag spoedig te Sofia zal aankomen. Niet in de laatste plaats wordt hier ook de belofte, dat men ,de perspoli- tiek zal aanpassen aan de betrekkingen van goede nabuurschap, met voldoening opgenomen. Algemeen ziet men in het verdrag een verijdeling van Engelsche plannen tot uitbreiding van den oorlog op den Balkan In het verdrag wordt vastgesteld, dat de beide landen het in hun gedachten- wisseling het eens zijn geworden over de volgende punten, zonder dat daar door de verdragsverplichtingen met an dere staten worden aangetast. 1. Turkije en Bulgarije zullen zich van iederen aanval onthouden. 2. De beide regeeringen hebbten vrien delijke bedoelingen ten opzichte van el kaar en zijn besloten het wederzijdsch vertrouwen en de goede betrekkingen te handhaven. 3. De beide regeeringen verklaren zich bereid hun wederzij dsche handels betrekkingen uit te breiden, rekening houdend met de oeeonomisehe structuur van ieder land. 4. De beide regeeringen hopen, dat de pers van de twee staten zich in haar uitingen door het principe van vriendschap en vertrouwen zal laten leiden. Duitsch weermachtsbericht Aanvallen op Schotland en de Shetland-eiianden Het opperbevel van de weermacht deelt mede: I Gevechtsvliegtuigen hebben gisteren met goed gevolg strategische doelen op het Britsche eiland aangevallen. Bomtreffers veroorzaakten branden en verwoestingen in havens aan de Oostkust. Bij aanvallen in scheervlucht op 'n fabriek ten Z.O. van Huil veroorzaakten voltreffers, bran den en hevige ontploffingen. Aan de Murray Forth in Noord- Schotland werd een olie-opslagplaats in brand ge worpen. Voorts werden geslaagde aan vallen ondernomen op pakhuizen op de Shetland-eiianden en op scheepsdoelen. Een vijandelijk schip van 4000 BRT werd tot zinken gebracht. In de afgeloopen nacht hebben sterke formaties gevechts vliegtuigen brand- en brisantbommen op Londen geworpen en met succes ha venwerken en zoeklichtstel'lingen aan de Zuid- en Oostkust aangevallen. De vijand heeft noch boven Duitsch rijksgebied, noch boven het bezette ge bied gevlogen. Afweergeschut aan de kust heeft een gevechtsvliegtuig van het Bristol-Blenheim-type neergehaald. De marine heeft eveneens een vijandelijk toe stel neergeschoten. Nachtvliegers hebben in het Kanaal-gebied 6 (drijvende vertper- ringsbalons vernietigd. Twee eigen toe stellen worden vermist. Van de in het weermachtsbericht van gisteren als ver mist opgegeven 5 eigen toestellen is er inmiddels één teruggekeerd. Itallaansch weermachtsbericht Hevige gevechten aan het Alboneesche front Het 256e Italiaansche weermachtsbe richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front hebben zich gisteren den geheelen dag hard nekkige gevechten afgespeeld in den sec tor van het 11e leger, waarbij de vijand groote verliezen leed en er niet in slaagde ons uit onze stellingen te verdrijven. Ook onze verliezen zijn aanzienlijk ge weest. Onze luchtmachtafdeelingen heb ben den geheelen dag met de troepen tactisch samengewerkt en vijandelijke detachementen met bommen en machine- geweervuur bestookt. Escadrilles van het Duitsche vlieger corps hebben de achterwaartsche ver bindingen en de troepenkampen van den vijand in Cyrenaïca gebombardeerd. In de Aegeïsche zee hebben vijande lijke vliegtuigen brisant- en brandbommen op Italiaansche eilanden laten vallen. In Oost-A frik a acties van plaatse lijk karakter aan het front in Eritrea. Aan het front in Kenya heeft een van onze kolonnes gevechtswagens en geme chaniseerde strijdmiddelen van den vij and op de vlucht gedreven. Aan de benedenloop van de Djuba zijn hevige aanvallen van den vijand, die de rivier wilde oversteken, afgeslagen. Na de haven volkomen versperd te hebben hebben onze dekkingstroepen in S om a- 1 i 1 and de basis Kismlajo© ontruimd. In dezen sector duurt de strijd voort. De luchtmacht van het rijk heeft de bewondering van het itaiiatmsche volk verdiend voor haar bijdrage tot den strijd. Haar volharding en het Mootf dot zij sedert het begin der operaties groot moedig heeft geofferd en in het bij zonder voor de stoutmoedigheid en de offers in de laatste dagen. V1R?GHILLENDE BERICHTEN Da omzetbelasting De aangifteformulieren voor den eer sten termijn van de omzetbelasting zull,en tegen het einde van Maart aan d'e be trokkenen worden toegestuurd. Zij, die per 1 April zulk een formulier niet h©o<- 6en ontvangen, kunnen er alsdan ©en gaan halen aan de postkantoren of aan het kantoor van den ontvanger der in- voerrechten en accijnzen. De nieuwe omlzetlbielasting is per kwar taal verschuldigd. Men zal: van 1—15 April gelegenheid krijgen het aangifte formulier in te vullllen. De metsten toch Zullen, aan de hand van de hiertoe te verstrekken richtlijnen zelf kunnen uit rekenen wat ze nijoeten betalen. Zij die. nen dain naar het postkantoor te gaajn of naar het kantoor van den ontvanger, waar de kassier hun aan de ihiand van het in te Leveren formulier zal vertellen, wat ze m|o©ten (betalen. Kolendampvergiftiging Tengevolge vain kolendampvergiftiging Zijn te Arnhem kort na elkaar over leden de 58-jarige he©r Krieger, uit de Spijkerstraat, en Zijtn 48-jarige echtge noot©. Het ernstige geval van kolendamp vergiftiging werd Zaterdagmiddag door de politie geconstateerd; helaas echter pas reeds uren nadat het gevaarlijke gas Zijn werk had gedaan. Slachtoffer van da dui«ternl» Maandagavond is de 24-jarige ;m!ej. J. L. vlak (bij haar woning aan de Middelste)- gracht te Leiden in de duisternis te water geloopen. Zij werd spoedig door handreiking op het droge geholpen en verloor geen oogenblik het bewustzijn, zoadat het scheen, dat dit avontuur geen onaangename gevolgen zou hebben. Ver moedelijk he«ft Zij ©venwol verkeerde stoffen binnengekregen. Gisternacht is zij in het academisch ziekenhuis aan de ge. volgen van het bad overleden. Een groote brand is Maandag, naar SPT uit Stockholm meldt, in de West,- Zweedsche stad Uddavalla uitgebroken. Drie brandweerlieden werden bij 'tblus- schingswerk do0r den rook zoo ernstig bedwelmd dat ze aan de gevolgen zijh Overleden. Verscheidene groote kantoorge. bouwen en warenhuizen zijn uitgebrand. Een enkel© firmia schat de schad© op 250.000 kronen» Nad. Indië komt in hat storm- centrum van dan Stillen Oceaan Alaska, Amerlka's 2e militaire bails in dan Stillen Oceaan Spanje; land van grooto con trastan, stroaft naar vernieuwing Bulgarije en Turkije sloten aan niet-aanvalsverdrag Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.HJN. ia Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, Postgiro nummer 877. „Stort op 5553 of 877. Ge brengt geluk in veler, leven Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.59 uur onder. Morgen komt zjj om 8.47 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. ONDERWIJS N,d«rl. leerkrachten naar Duitichland De Rijkscommissaris heeft een aantal jonge onderwijzers men sprak van 150—200 gelegenheid gegeven om aan een seminarie voor de volksschool in Oldenburg een specialen cursus to volgen. vaar zij zich op de hoogte kun. nen stellen -rqip ,^e onderwijstoestanden in Duitschland. toekomst zal de gelegenheid bestaan v^r o/egaara© on derwijskrachten d,ergeiijke cursussen in Oldenburg gratis te bezoeken. pugsi mtfgmmi.M.xrmi11 uiilmlu VISSCHE8IJBER1CHTEN De mlosselexpoirt in de we©k van 10 tot en mlet 10 Feblri. was te Bruinisse bevredigend, hoewel de laatste dagen een ernstige terugslag wordt ondervonden van de verhoogde spoortarieven, terwijl ook het verzenden tijdens de vorst, waardoor de mosselen nogal hebben geleden, zijn invloed doet gelden. Het is te hopen, dat de handelaren in Holland spoedig hun prijzen aan de verhooging kunnen aanpassen en nu de vorst voorbij is, kunnen de mosselen ook weer vrij van slik en zand worden afgeleverd. Recht streeks naar Holland werden ongeveer 900 tonnen verzonden en via de bekende losplaatsen werden vervoerd ongeveer 4400 toornen. PrijS f 1.70 a f 1.95 per tob. Naar Arnemuiden werden voor industrie doeleinden ongeveer 600 tonnen verzon den. Prijs f2 per ton. Rechtstreeks naar België per vaartuig ongeveer 100 tonnen Geen aanvoer van mosselzaad. PQST-TELEGRAAF-TELEFOON RIJKSPOSTSPAARBANK i Inlagen eind December 1940 f 500 757.966 Inlagen in Jan. f8.044.293 (woi. f179.865 wegens afschrijvingen op Staatsschuld- j bleekjes). Afschrijvingen in Jan. f 20.855.805 (waaronder f43.482 tem behoeve van in- I schrijvingeii op Staatsschuldbbekjies). Uit. betaald© mente bij1 geheel© afbetaling van (boekjes f922. Te goed ulto Januari 1 f487.946.453. Aantal spaarbankboekjes f2.345.389. Aantal Staatsschuldbbekjes f14.588. Totaal nominaal bedrog der voor in leggers aangekochte NWS f8.339.700. To taal tegoed op Staatsschuld'bloiekje nomi naal f22.291.600. Belegging 3 procent NWS nominaal f44.029.750. De o verstroio mingeh in Hongarije zijn volgens Stefani ste©ds ernstiger ge worden. Boeren en troepen blijven zich geducht inspannen oml te bfeletten, dat ze een nog ernstiger pmtvang aannemen. In de streken van Epostag zijn twaalf dorpen ontruimld. andere zijn geheel van de buitenwereld afgesneden. Tal van hui. zen zijn ingestort. Horthy, de rijksbe stuurder heeft per vliegtuig ©en bezoek gebracht aan de overstroomd© streken,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1