ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 18 FEBRUARI 1941 OPüENOl ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Zierikzee fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zierlkzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Scbuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14572 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent, Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. Succesjes 70 ct. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR DE STRIJD IN ERITREA spaalt zich af op moeilijk terrein in hoofdzaak in de Westelijke uitlio.oper's van het zich daar 'bevindende hoogge bergte. dat hier en daar een hoogt© be reikt van raieer dan 2500 meter. De ge vechten zijn het hevigst in den olmltrek van Cheren (of Keren) en Barento© Van de Egyptische grens af tot in het binnenland van Eritrea stijgt het terrein voortdurend; achter Keren neemt het 't karakter van het hooggebergte aan. Dit hooggebergte strekt zich ongeveer in de richting Noord-Zuid uit. Terwijl Cassala, dat de Italianen eenigen tijd bezet hiel den, op een hoogte van 529 meter ligt en Agordat nog ongeveer 100 meter hooger, doorsnijden de straatweg en de voor Eritrea zeer belangrijke spoorweg spoedig na Agordat bergachtig terrein, dat bij Keren een hoogte bereikt van meer dan 2000 meter. Keren zelf ligt op een hoogte van 1425 meter. De spoorweg, die Keren met de haven stad Massaua verbindt, loopt door het gebergte en neemt zijn weg over As mara. De lijn klimt, met talrijke bochten tot 2347 meter. In verband met zijn hoogte vormt Asmara het belangrijkste knooppunt van verkeerswegen in Eritrea. Van hier gaan ook de wegen uit naar Adoea en verder naar het binnenland van Abessynië. Van Asmara naar de Roode Zee daalt het terrein weder sterk. Over een afstand op hemelsbreedte van slechts 60 km daalt de straatweg bijna 2500 meter. Gezien het verschil in hoogte wisselt het klimaat in Asmara en Mas saua natuurlijk geweldig. Terwijl de Europeaan zich in het gebergte rondom Asmara moeilijk kan wennen aan de ijle lucht, kan hij het in Massaua niet harden dóór 'het !m|0;ond©nd.h©ete klimaat. Zoowel voor den aanvaller als voor den verdediger levert het terrein tal- looze moeilijkheden op. Uit de berich ten van dit deel van het oorlogstoo- neel valt op te maken, dat de Italianen blijk geven van een groot aanpassings vermogen bij de verdediging van dezen kolonialen voorpost in Afrika, waarbij hun ervaring hun te stade komt. HET SUEZKANAAL verkort de zeeweg naar Indië om de Kaap met 8000 K.M. Het Kanaal van Suez, dat de laatste dagen weer werd genoemd in verband met de aanvallen, die het Duitsche vlie gercorps op dezen scheepvaartweg richtte, verbindt met een lengte van 167 km de Middellandsche met de Roode Zee en den Indisehen Oceaan. Hij begint te Port Said. Halverwege mondt hij uit in het Timsah meer, eenige km Zuide lijker in het 22 km lange gr op te Bitter meer, waaraan het kleine Bittermeer aansluit. Vandaar zijn het nog 20 km tot Suez aan de Zuiduitgang van het kanaal. Het heeft een gemiddelde spie- gelbreedte van 100—135 m en een bo dembreedte van 45100 m. De diepgang bedraagt 1213 m. Uit veiligheidsover wegingen is echter slechts een diepgang tot 10.36 m toegestaan. Het kanaal heeft geen sluizen en op verschillende plaat sen gelegenheid tot het passeeren van schepen. Hij verkort den zeeweg van Europa naar Indië, in vergelijking met de route om de Kaap, met ongeveer 8000 km. Bestuur en bedrijf van het Suezkanaal liggen in handen van de „Compagnie Universelle du Canale Mari time de Suez". Formeel is déze onder neming een Fransche vennootschap, welke haar juridischen zetel in Parijs heeft, feitelijk echter wordt het bestuur door een directorium uitgeoefend, dat haar zetel in Port Said heeft. De meerder heid van het aandeelenkapitaal bezit de Engelsche regeering schrijft de Fr. Ztg. Voor de doorvaart door het kanaal wordt een tol geheven, welke zich naar het aantal netto registertonnen der sche pen richt, terwijl ook voor iedere passa gier een zeker bedrag wordt geheven. Het kanaal werd naar een ontwerp van den Oostenrijkschen ingenieur Alois von Ne- grelli door den Franschman Ferdinand de Lesseps in de jaren tusschen 1859—1869 gegraven. Volgens de stichtingsacte loopt de concessie voor de Kanaal-vennoot schap 99 jaar, waarna het kanaal op 17 November 1968 onder de souvereini- teit van Egypte komt. Door" Je ver dragen met Egypte ligt de militaire con- tróle van het Suezkanaal in handen van Engeland, Duitsch weermachisbericht Aanvallen op havens, schepen en vliegvelden Het opperbevel van de weermacht maakte Zondag bekend: Een onderzeeboot meldt het tot zinken brengen van drie gewapende vijandelijke koopvaardijschepen van te zamen 19.000 b.r.t. Een in overzeesche wateren opereerend oorlogsschip, waarvan reeds bekendge maakt is, dat het in den handelsoorlog bij elkaar 110.000 b.r.t, vijandelijke scheeps- ruimte tot zinken heeft gebracht, heeft opnieuw 10.000 ton scheepsruimte ver nietigd. Verkenningsvliegtuigen hebben gisteren bij aanvallen aan de monding van de Theemis ©n d©n Humbler twee vijande lijke koopvaardijschepen door WotajtaJeffers zwaar beschadigd. Vèrdragend geschut van het leger heeft op 14 en 15 Februari belangrijke militaire doelen in Zuidoost-Engeland beschoten. In Cyrenaica hebben duikbommen werpers van het Duitsche luchtwapen Britsche steunpunten met bommen van zwaar kaliber bestookt. Aanvallen van sterke formaties ge- vechtsvliegérs waren in dén nacht van 15 op 16 Februari op belangrijke militaire inrichtingen in Zuidoost- en Mid- d e n-E n g e 1 a n d gericht, alsmede op schepen. Bomtreffers veroorzaakten op verscheiden vliegvelden groote branden en vernielden schuilplaatsen en vliegtui gen. Er ontstond- groote schade aan de havenwerken aan de Theems en in het havengebied van een stad aan de Westkust. Twee koopvaardijschepen van te zamen 8000 b.r.t, werden tot zinken gebracht. Een ander vijandelijk koopvaar dijschip werd in brand geschoten. Een gevechtsvliegtuig plaatste bomtreffers op een lichten kruiser. Pogingen van den vijand om het be zette gebied binnen te vliegen, werden reeds aan de kust verijdeld. Hierbij ver loor de vijand in luchtgevechten vijf vliegtuigen en wel twee jagers en drie gevechtsvliegtuigen. Op verscheidene plaatsen in West- Duitschland liet de vijand in den afgeloopen nacht een gering aantal bri sant- en brandbommen vallen, die eenige slachtoffers onder de burgerbevolking maakten. Er ontstond geen militaire scha de. Bij deze vluchten en bij nachtelijke aanvalspogingen op de bezette gebieden schoten de nacht jagers vier machines en de luchtdoelartillerie één vijandelijk toe stel neer. De gezamenlijke verliezen van den vijand op 15 Februari en in den nacht i-an 15 op 16 Februari bedroegen dien tengevolge tien vliegtuigen. Een eigen machine wordt vermist. Succesvolle vliegtuigactie Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Maandag bekend: Een duikboot heeft 11000 ton vijandelijke koop- vaardijscheepsruimte tot zinken gebracht; een tweede duikboot, die tot dusver, zoo als reeds gemeld, 20.000 ton tot zinken had gebracht, kon haar resultaat ver- hoogen tot 24000 ton vernietigde koop- vaardijscheepsruimte. Verkenningsvliegers hebben ten Noorden van Great Yarmouth een groot koopvaardijschip door bommen zwaar beschadigd en ten Westen van Ierland een klein stoomschip tot zin ken gebracht. Geslaagde aanvallen hebben gevechtsvliegtuigen gisteren gedaan op vliegvelden, troepenkampen, havenwerken en een wapenfabriek in het Zuid-Oosten van Engeland. Op den grond staande vliegtuigen en een viiegersnest werden door bomtreffers en boordwapens ver nield. Het ketelhuis en de werkplaats van een montagefabriek werden door bommen van zwaar kaliber getJioffen. - Ten N.O. van Peterhead is een vijan delijk vracht- en passagiersschip van 6000 ton in enkele seconden gezonken, nadat het door bommen rechtstreeks was ge troffen. Door dit resultaat heeft een groep gevechtsvliegtuigen in den strijd tegen Engeland in totaal 150.000 ton vij andelijke scheepsruimte vernietigd. Ook op 16 Feblruari heeft vèrdragend geschut van het leger voor den oorlog belangrijke doelen in het Zuid-Oosten van Engeland beschoten. In Cyrenaica heeft de Duitsche luchtmacht talrijke vijandelijke vracht auto's en pantserwagens vernietigd en benzine-opslagplaatsen en tanks in brand geschoten. Bij een aanval van jagers op Malta heeft de vijand bij luchtgevechten drie vliegtuigen van het type-Hurricane verloren. In den afgeloopen nacht hebben Duit sche gevechtsvliegers troepenconcentra ties om Bengasi met succes aangeval len. Twee vijandelijke vliegtuigen, die het bezette gebied trachten binnen te vliegen, zijn reeds aan de Kanaalkust in een luchtgevecht neergeschoten. Aan vallen op Duitsch gebied zijn in den afgeloopen nacht niet gedaan. Een pa trouillevaartuig heeft aan de kust van Vlaanderen een vijandelijk vliegtuig neer geschoten. Luchtafweergeschut heeft in den loop van den 15en Februari in het bezette gebied nog twee gevechtsvlieg tuigen neergehaald, zoodat de vijand op den 15en en 16en Februari in totaal 18 vliegtuigen heeft verloren. 5 eigen toestellen worden vermist. Italiaansch weermachisbericht Aanvallen afgeslagen bij Cheren In zijn weermachtbericht no. 254 maakt het Italiaansche hoofdkwartier het vol gende bekend: Gisteren hebben zich aan het Griek se he front in den sector van het elfde leger verwoede gevechten afge speeld. Onze vliegtuigen hebben troepen concentraties en intendance-diensten ge bombardeerd. In N o o r d - A f r i k a hebben vliegtui gen van het Duitsche luchtwapen krach tig de militaire werken van een vijan delijke basis gebombardeerd. Onze toestellen hebben een vijandelijke luchtbasis op het eiland Kreta gebom bardeerd en eenige vliegtuigen bescha digd. Vijandelijke vliegtuigen hebben eeni ge brandbommen van klein kaliber ge worpen op het eiland Rhodos. In Oost-Afrika zijn aanvallen van den vijand aan het Noordelijke front, in den sector van Cheren en de zone van Carora (Noordelijk Erytrea) afge slagen. In het gebied aan den beneden loop van de Djoeba worden de gevech ten rond Kisimaio voortgezet. De vijand heeft eenige luchtaanvallen ondernomen op plaatsen in Erytrea, Te Massaoea is een Engelsch vliegtuig door luchtafweer geschut neergehaald. Een ander vlieg tuig is neergeschoten in den sector van de Djoeba. Vannacht hebben Britsche vliegtuigen aanvallen ondernomen op Catania, Syra cuse en Brindisi. In laatstgenoemde stad werden twee vliegtuigen door het af weergeschut van de vloot neergehaald. Een der leden van de bemanning, die met een valscherm omlaagsprong, is ge vangen genomen. BOMAANVAL OP ROTTERDAM Het St.-Franciscus ziekenhuis getroffen Veerden dooden waaronder vijf verpleegsters De Engelsche 'blommen, die Zaterdags avond teriedht z'ijin gekjotaien op ei©in ge deelte van Rotterdam's 'binnenstad de Schiekade eh omgeving hébben voort* zoover hek-end veertien burgers gedood In het St -FrahciSeusgasthuis wiendsn vijf jonge verpleegstersgedood in ©en vleugel van dit ziekenhuis. Voorts vielen bloimlmjen op huizen aan Rnovemierssingel ©n Molenwaterweg miet het gevolg, dat verscheiden huizen in stortten en acht Ibhrgers, onder wie en kele vmouwien en kinderen, op slag ge dood werden. In den loop van Zoinidag is nog een der zwaar gewonden overleden zoodat het aantal dooden in totaal veertien toe draagt Zes personen moestem met zware verwondingen wiordeh- opgenomen iem een groot aantal Imlenschen liep lichter© ver verwondingen op- In het ziekenhuis Iblnak ©en zware brand uit. die de gehe€l© zolderverdieping 'aai het -dak over ©en lengte van blijha 200 (m'ater in lichtelaaie zette. Enkele uren lang hebben de Roittendaimische brand weer, de Ib'randfwieer van de Deutsche! Feuexschutzpolizei en de birandweer van Hilligersblerg het hevig woedende vuur /met alle macht bestreden, met het ge volg, dat talen tenslotte den blrand kon Ibbdwingen. Ook in het getroffen huizen complex Ibhnak een zware brand uit, Wielke echter door het snelle ingrijpen van de verschillende brandweren in betrekkelijk korten tijd bedwongen kon Wiorden. Behalve de slachtoffers, die gedoold werden zlijti ©r nog zes [bhrgers ze©r| zwaar gewond, waarbij1 i©r Zijn voor wier j leven woirdt gevreesd. Voorts zijn veie tientallen menschep, licht gewond, Zij' wer- j den ter plaatse verbonden en vele be- gaven zich ook op eigen gelegenheid naar een geneesheer. Militaire doelen zijd -door de Engelsche blotamen, die om tien minuten voor elven. van zeer groote hoogte werden neerge worpen, niet geraakt. Ontzetting greep de bewoners aan In het nachtelijk duister speelden zich in het getroffen gebied vleselijke toor meelien af. Velen van de Iblewoners hadden zich ireeds ter ruste toegeven, toien de (b|omZmen viel-en; talrijke mgnsch©m wer. den uit hun bed geworpen, door de ka mers geslingerd of doior vallende lampen en huisraad bedolven. Het gekenml van de gewonden, van wie velen door bom scherven ledematen verloren, vervulde de lucht Duizenden tralensChen verlieten hun woningen, velen nog in nachtgewaad en het kostte aanvankelijk heel wat moeite, olm! in dien chaos orde te scheppen. Politie en luchttoleschenrningsmanschap.- pen nauilen dadelijk op groote schaal maatregelen. -Talrijke agenten werden met overvalwagens naar het getroffen gebied gedirigeerd de otageving werd afgezet en zoo goed als dat mogelijk was werd de hulpverleening ter 'hand gönotaen. In het gedeeltelijk ingestorte huizenblok aan denProvenierssingei 16 tot 22 btrak reeds kort na den 'blominslag een zware brand uit. die den nachtelijken hemlel in feilen gloed zette. Onmiddellijk kwamen de Duitsche brandweer en de Ro-ttgrdatasche beroeps brandweer in acti-e en drie kwartier la ter had nnlen het vuur hier onder de kniel. Patiënten uit het Gasthuis gered In het St. Franciscus-gasthuis bevon den zich tijdens het blotab arde-ment circa 400 patiënten. Men kan Zich voortellen, schrijft de Tel., dat hun evacuatie geen eenvoudige zaak was, vooral niet onder zoo bijzon der moeilijke omstandigheden. In h©t nachtelijk duister had talen de grootste (mloeite het verkce-r van af aan rijdende brandweerauto's, ziekenwagens ©m auto bussen in de gedeeltelijk taet puin en versplinterd hout overdekte straten, waar in bovendien nog vele brandweerslangen waren uitgelegd, gaande te houden. Gaan enkel© patiënt omgekomen Ook -had taen rekening te houden met den toestand der zieken, die in vele ge. vallen speciale maatregelen noodzakelijk maakte. Hoewel het gedwongen transport velen zieken waarschijnlijk geen goed heeft gedaan, is alles toch goed verlep pen, een haast blvenimiönschelijke presta tie. Men moet dan ook bewondering heb ben vop.r de groote toewijding van de talrijke dokters, verplegers van den GGD, leden van de EHBO, brandweerlieden en politiemannen, die blij het reddingswerk assisteerden en alles in samenwerking taet -de leden van den luchtbeschermings dienst en vele burgers in goede banen wisten te leiden. Het opruimen der ruïnes Zondagmorgen Iblood de getroffen wijk een troosteloozen aanblik. Talrijke leden van den luditibleschermingsdienst en veie Ibkixgers waren -druk in de -weer taet het oprui'mlen van de ruïnes, waarbij bl-eek', dat de verwoesting nog gropter was dan talen 's nachts had kunnen opmerken. Vele huizen waren volkotaen onbewoonbaar ge worden. doch taen was reeds druk bezig taet het inzetten van nieuwe ruiten, het stutten van gevaar opleverende tauren, het herstel van dalten en het netalen van andere maatregelen. Vele bfewöners zag tmlen rondscharrelen tusschen hun vernielde huisraad en veiem, die des nachts bij otawonenden of fami lieleden liefderijk waren opgenomen, kwamen zich van de schade op de hoogte stellen. Duizenden mlensch'©n verdrongen zich achter de afzettingen, -die door por litie en manschappen vain de maréchaus- sée gehandhaafd werden. Het oprui,mdngs- werk zal mog verscheiden -dagen in be slag nemlein. De financieel© schade is niet bij' be nadering vast te stellen, maar zij moet zeer groot züjh. Botamen op ©en ziekenhuis zijh wei! het ergste, wat er blij een aanval van de lucht uit kan geschieden, schrijft de N.R.Ct. De hoogst onbekommerde wijze, waarop de Engelsche vliegtuigen Zater dagavond hun bómmen lieten vallen, heeft dus wel uitzonderlijk groot leed t©we€g gebracht Met ontzetting heeft de bur gerij de aangerichte schade aanschouwd en groot is alom de verontwaardiging. Do Spaaniche stad Santander voor een derd© deal verwoest De strijd in Eritrea speelt zich af in bergachtige landstreken Directe belastingen brachten in Januari f 87s millioen meer op Bij bomaanval op Rotterdam werden 14 burgers gedood De toewijzing van vleesch op een nieuwe basis Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, Postgiro nummer 877. „Stort op 5553 of 877. Ge brengt geluk in veler leven". Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.58 uur onder. Morgen komt zjj om 8.49 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Luchtaanvallen op het eiland Kreta Het 255e wèermachtsberieht luidt als volgt: Aan het Grieksche front duur den de gevechten gisteren voort, in het bizonder in den sector van het elfde leger. Onze luchtmachtafdeelingen heb ben bases, verbindingswegen en verde digingswerken van den vijand krachtig gebombardeerd en concentraties van troe pen en voertuigen in scheervlucht be stookt met lichte bommen en machine geweervuur; een vijandelijk vliegtuig is neergeschoten. In den nacht van 15 op 16 Febr. hebben onze bommenwerpers met duidelijk succes treffers geplaatst op het vliegveld Mikabba op het eiland Malta. Jachtvliegtuigen van 't Duitsche vliegercorps hebben boven het eiland drie Hurricanes neergeschoten. Te Dzjarabub heeft de vijand zijn aanvallen hervat, waarbij hij op groote schaal gebruik maakte van gemechaniseerde strijdmid delen. Zijn aanvallen braken tegen den tegenstand van onze dappere troepen. Afdeelingen van het Duitsche vlieger corps hebben vijandelijke luchtbases, ver bindingswegen en Engelsche afdeelingen van gemechaniseerde troepen hevig ge bombardeerd; een der Duitsche bommen werpers is niet teruggekeerd. In de Aegeïsche zee is een vijandelijke lucht basis op het eiland Kreta bestookt met bommen van zwaar en licht kaliber. In den sector Keren, in Oost-Afrika, bedrijvigheid -der artillerie aan weers kanten. In den sector van Kenya is op een sterke kolonne vrachtwagens, die ge tracht had onze stellingen te naderen, onmiddellijk een tegenaanval onderno men. De vijand moest zich 'met aanzien lijke verliezen aan menschen en materiaal terugtrekken. Onze luchtmachtafdeelingen blijven de operaties op den beganen grond voortdurend steunen. Bij den aan val, die de vijand in den nacht van 15 op 16 Febr. op Brindisi heeft onderno men, is behalve de twee vliegtuigen, waarvan in het 254e weermachtsberi-cht melding is gemaakt, nog een derde vij andelijk toestel neergeschoten. Een hevige orkaan heeft Zaterdag in de Portugeesche hoofdstad Lissabon aanzienlijke schade aangericht. Slechts weinige straten zijii gespaard gebleven. De electriciteits- en gasleidingen werden op verscheidene punten vernield, zoodat het gas is afgesloten. Ook het radio station is beschadigd, zoodat enkele zen ders zwijgen en de berichtgeving voior Amerika, die voor een groot gedeelte over Lissabon loopt, zeer vertraagd wordt, De bekende Indië-vlieger A. V i r u 1 y zal een dezer dagen naar Zweden ver trekken, Hij maakt de reis per trein via Berlijn en heeft daarvoor een visum gekregen. Het lijdt haast geen twijfel, of Viruly zal worden opgenomen in het corps vliegers van de Zweedsche Lucht vaart Maatschappij, maar vast staat dit nog niet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1