ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 13 FEBRUARI 1941 OPOENOI ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT 1797 1889 Prijs fl.60 p. kwartaal, bulten Zlerikzee fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zieribzeesche Nieuwsbode,„Zlerikzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137617 - Oir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG So. 14568 ADVERTENTIES PrijsZO cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur WILLKIE'S VOORSTELLEN aan den Amerikaanichen senaat Voor de senaatscommissie van buiten- landsehe zaken heeft Wendell Willkie verklaard, dat de eenige mogelijkheid om Engeland snel te helpen gelegen is in aanneming van de leen- en pachtwet met bepaalde wijzigingen. Engeland heeft ter stond en op langen termijn hulp noodig. Willkie stelde een maandelijksche leve ring van vijf tot tien Amerikaansche tor- pedobootjagers aan Engeland voor, daar Engeland ondanks de vijftig reeds af gestane jagers er nog meer noodig heeft. Voor de aflevering aan Engeland moeten deze torpedoboot jagers op Amerikaansche werven gereviseerd worden. Bovendien heeft Engeland behoefte aan vliegtuigen, munitie en schepen, zoo voegde Willkie hieraan toe. Hij had zware verwoestingen in Noord-Engelsche indus triesteden gezien. Indien de Vereenigde Staten zich zouden isoleeren, aldus spr., dan zou het voortbestaan van Engeland wel moeilijk worden. Willkie stelde vervolgens, naar het D.N.B. uit Washington verneemt, aanne- neming van de leen- en pachtwet voor, verklaarde evenwel, dat deze wet tot Engeland, China en Griekenland beperkt dient te worden. Indien de Amerikaan sche hulp zonder uitwerking zou blijken, zoo herhaalde Willkie, dan zal Engeland waarschijnlijk ten «gronde gaan. Wendell Willkie motiveerde zijn ver klaring voor de senaatscommissie, vol gens United Press, aldus: Het grootste gevaar, dat Engeland dreigt, is de vernietiging van zijn scheep vaart. Dientengevolge heeft Engeland meer torpedobootjagers en handelssche pen noodig. De handelsschepen moeten den Oceaan meestal onder geheel on toereikende bescherming oversteken. Aan 30 tot 40 vrachtschepen kan men soms slechts een paar torpedobootjagers mee geven. Wanneer wij Engeland effectief willen steunen, dan moeten wij Groot-Brittannië maandelijks vijf a tien oude torpedoboot jagers ter beschikking stellen, die te voren grondig bij ons gereviseerd zijn. Terzelfder tijd moeten de Vereenigde Staten zich zooveel mogelijk inspannen om de afgestane torpedobootjagers door nieuwe te vervangen. Ook adviseerde Willkie het afstaan van lange-afstand bommenwerpers, die hoofd zakelijk voor patrouillediensten gebruikt zouden worden. Tenslotte gaf Willkie als zijn meening te kennen, dat de Ver eenigde Staten Engeland met handels schepen moeten ondersteunen. Het ministerie van marine heeft tot dusver geweigerd, naar Associated Press uit Washington meldt, om een standpunt te bepalen ten aanzien van Wendell Willkie's eisch. 8 AZOREN als wachtposten in za« De Ver. Staten wenschen blijkbaar een zeer ruimen gordel van strategische pun ten om het westelijk halfrond te trekken. Hoe wijd naar sommiger oordeel die gordel moet zijn, kan men afleiden uit een verklaring van Senator McCoirmick, waarin hij zelfs belangstelling toont voor de Azoren, die thans een zeer belangrijk tusschenstation vormen van den Trans-Atlantischen Clipperdienst. Eind Januari heeft de „Giornale d'Ita- lia" melding gemaakt van een informatie uit politieke kringen te Buenos Aires, waarin werd gerept van de toenemende belangstelling der Ver. Staten voor deze Azoren en ook voor de Kaap-Verdische eilanden. De Europeesche mogendheden moeten, zoo. schreef het Italiaansche blad, waakzaam zijn, want de Ver. Staten willen niet slechts de controle over Zuid-Amerika, maar streven ook naar een vooruitge schoven post (n.l. de Azoren), die hun een duurzame controle van het Europee sche Vasteland zou kunnen verschaffen. De Azoren liggen op de gewone zee route van de Middellandsche Zeehavens naar Noord-Amerika. De „Giornale d,Ita lia" noemde het niet zonder beteekenis, dat Wendell Willkie op zijn luchtreis naar Londen onmiddellijk na aankomst op de Azoren inlichtingen over deze eilandengroep heeft ingewonnen, waar mede men te Washington Sijn voordeel zou willen doen. De afstand van de Azoren tot Portugal bedraagt 1380 km; tezamen met de Kaap-Verdische eilanden vor men zij een brug zoowel naar Noord als Zuid-Amerika voor de luchtverbin- gingen, en ook uit strategisch oogpunt zouden zij ongetwijfeld van groot be lang kunnen zijn. Roosevelt heeft in zijn praatje bij het haardvuur van 29 Decem ber twijfeld geopperd aan de veiligheid van de Ver. Staten, wanneer de as-mo- gendheden hun buren op de zeeën zouden worden, en in dezen gedachlengang zou de belangstelling- passen* voor de eilan dengroepjes in den Atlantischen Oceaan tusschen Amerika en Europa met Afrika gelegen. Maar deze eilanden zouden zoowel bruggenhoofd als uitvalspoort kunnen worden. Bovendien: zij zijn al meer dan 450 jaar Portugeesch bezit, en al is Engeland onder de tegenwoordige omstandigheden gaarne bereid om steun punten te ruilen voor oorlogsmateriaal, en al kan Washington zich tegenover de Zuid-Amerikaansche staten veel veroor loven, de positie vain Portugal is toch weer geheel anders en zou moeilijk met een afstand van zulke hoogheidsrechten te vereenigen zijn, ook al werden deze juridisch in den vorm van een pachtcon- tract gegoten. Italiaansch weermachtsberichl HardnsklciQ* gevechten in Ooit-Afrika Het 250e Italiaansche weermachtsbe- richt luidt als volgt: Aan het Grieksche f^ont ge vechten van patrouilles en bedrijvigheid der artillerie. Gedurende de gevechten van de laatste dagén hebben het Albaan- sche vliegercorps en het 4e luchteskader zich bizonder onderscheiden door hun steun aan de operaties op den beganen grond en hun voortdurende en succes volle ondernemingen. Gisteren overdag hebben luchtmachtformaties wederom de vijandelijke verbindings- eii verdedigings werken en troepen bestookt met lichte en zware bommen en machinegeweervuur. Ook militaire objecten te Prevesa en te Larissa zijn getroffen. Jachtformaties heb ben in scheervlucht het vliegveld van Janina aangevallen en 18 op het veld staande Gloster-toestellen vernield. Twee toestellen van hetzelfde type, die tegen onze jagers trachten op te treden, werden neergeschoten. Een onzer vlieg tuigen is niet teruggekeerd. De bestuur der kon zich redden door van zijn val scherm gebruik te maken. In Noord-Afrika niets bijzonders. In Oost-Afrika hebben zich in den sector Cher-en gisteren den geheel-en dag hardnekkige gevechten afgespeeld, waar aan de luchtmacht aan weerskanten deel nam. Over de Joba heeft een vijandelijke gemechaniseerde kolonne, gesteund door de luchtmacht, Afmadoe bezet. In Kenya heeft onze luchtverdediging op 9 en 10 Februari vier vliegtuigen neer geschoten. In den Soedan is nog een Gloster neergeschoten. De vijand heeft een aanval gedaan op het vliegveld van Addis Abeba. Negen personen, onder wie twee inboorlingen, werden gedood; ©enigen werden gewond. De schade is zeer gering. In den nacht van 11 op 12 Februari hebben vijandelijke vliegtuigen eenige bommen op Catania geworpen, zonder ernstige schade aan te richten. Dultsch weermachtsberichl Aanvallen op schapen in zeeën om Engeland Het opperbevel der weermacht deelt j mede: Een duikboot heeft 21.500 ton vijande- j lijke koopvaardij tonnage tot zinken ge- j bracht. Bij geslaagde aanvallen op sche- i pen in de zeeën om Engeland hebben gevechtsvliegtuigen een koopvaardijschip j van 7000 ton tot zinken gebracht en twee andere schepen zwaar beschadigd, j Gisteren overdag mislukte weer een poging van den vijand om aan de Ka- naalkust het bezette gebied binnen te j vliegen. De vijand verloor hierbij vier vliegtuigen en wel twee in een lucht- gevecht, een door luchtdoelgeschut en een door marinegeschut. In den afgeloopen nacht heeft de j vijand in Noordwest- en Midden-Duitsch- land een klein aantal brisant- en brand bommen op woonwijken laten- vallen. On der de burgerbevolking is een gering aantal dooden te betreuren. Er is overi gens slechts geringe schade aangericht. Bij nauwkeurige waarnemingen is ge bleken, dat bij den op 10 Februari ge- melden aanval van bommenwerpers met grooten actieradius op een Britsch kon vooi in totaal zes vijandelijke koopvaar dijschepen met een totalen inhoud van 29.500 ton tot zinken gebracht zijn. Zooals reeds gemeld, zijn bij den vij andelijken aanval op Duitsch gebied in den nacht van 10 op 11 Februari nog vijf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, zoodat het aantal Engelsche vliegtuigen, dat op 10 Februari en in den nacht van 10 op 11 Februari vernietigd werd, tot 38 is gestegen.^ NEDERLANDSCH ZEEMAN ONTSNAPT Ervaringen tijdens vaart in convooi Het A.N.P. meldt: Een matroos onder de gage van het stoomschip Winterswijk, van d^ reederij Ehrhard en Deckers te Rotterdam, is hier te lande teruggekeerd, na op de Azoren heimelijk van zijn schip te zijn gegaan. In een persconferentie, geleid door den Pressedezernent den heer Janke, heeft hij van zijn ervaringen verteld. De „Winterswijk" was op 10 Mei mid den op den oceaan, toen er een Engelsch radiotelegram kwam, waarin werd bevo len naar een Geallieerde haven op te stoomen. Aanvankelijk werd hieraan niet voldaan, totdat er een Nederlandsche or der kwam. Het schip voer toen naar Halifax, waar het grijs werd gèschilderd. Daarna heeft de matroos nog vijf heen-en- weer reizen Canada-Engeland gemaakt, totdat hij bij de Azoren ontsnapte. Ge monsterd als hij was voor de reis Rot terdam—Rotterdam kon hij niet dan steelsgewijze verdwijnen, daar elk af stappen als desertie werd beschouwd. De Nederlandsche consul op Horta be zorgde hem passage voor Lissabon, waar hij zich bij den Nederlandschen consul- generaal zou moeten melden. Hij vervoeg de zich te Lissabon echter bij den Duit- schen consul-generaal, die hem met een vliegtuig naar Nederland liet gaan. Gedurende zijn reizen heeft hij steeds in convooi gevaren. Het convooi was telkens om en om de vijftig schepen groot. De bescherming bestond aanvan kelijk uit een kruiser. Later uit twee torpedobootjagers. Bfe laatste drie dagen voor de Engelsche kust kwamen er dan vliegtuigen en acht jagers bij. De ver liezen onderweg bedroegen gemiddeld 5 schepen, vooral sinds ook bij de Cana- deesche kust getorpedeerd werd. Bij de uitvaart werd geloot over de positie in het convooi. Maar als de En gelsche kust nabij kwam, aldus vertelde de matroos, moesten de Nederlandsche, Deensche en Grieksche schepen aan den buitenkant varen. Dit was des te onaange namer, omdat het geleide zwak was en de Winterswijk de eerste reizen niet gewapend was. Later kwamen er een kanon en een oude mitrailleur aanboord met twee Engelsche kanonniers. De ver houding tusschen hen en de bemanning was goed, evenals met den Canadeeschen marconist. Laatstgenoemde was aanboord omdat de Nederlandsche bemanning niet naar de radio mocht luisteren. Uitgezonderd den kapitein, die zich zelf een Engelsche uniform had laten aanmeten, moesten de schepelingen van het varen in Engelschen dienst niet veel hebben. Zij verlangden naar huis en de geest was slecht. In de havens waren er dikwijls vechtpartijen in kroegen. In Ca nada zijn er vier, op de Azoren twee, waaronder hijzelf, ontsnapt. In Engeland moest hét schip telkens lang wachten en alle mogelijke havens aanloopen om een losplaats te vinden. De vernielingen van de havens veroor zaakten gemiddeld drie weken stagnatie bij het lossen. De „Winterswijk" voer met levensmid delen. De reddingsmiddelen aan boord waren voldoende. Het eten was goed. De vakbond van de Nederlandsche Zeelieden in Londen heeft op eenige klachten ver beteringen weten te krijgen. Het heim wee en het gevaar echter bleven. Het heimwee was des te erger, daar men in Engeland vertelde, dat de bevolking in Nederland honger leed. In 1940 negen millloen sigaren minder gerookt doch ruim f 27 000 000 maar betaald Uit do fiscale opgaven der aan de sigarenimdustrie verstrekte banderolles blijkt, dat het sigarenverbruik in 1940 bedroeg in ronde getallen 1.668.6 imilLoen stuks ter Iwaarde van f97.9 (millioen. In 1939 waren de cijfers 1.677.7 tmillloen sigaren ter waarde van f 70.5 millioen, aldus mieljdt de „Tabakskoerier", Voorts blijkt nopens het verbruik in December oa., dat volgens de accijns^ klasse 20 pet. circa f89.6 millioen stuks! ten bedrage van circa f 9,5 millioen (war den verbruikt en volgens de accijtna- klasse 25 pet circa 18.1 millioen stuksi ad circa f 0.8 millioen, in totaal dus ad circa f0.8 millioen, in totaal dus c.a. 107.7 millioen stuks ad circa f10.2 mil lioen tegenover in December 1939 circa 122.6 (millioen stuks ad circa f5.3 mill. De gemiddelde winkelprijs in Decem ber 1940 bedroeg voor de aecijlnsklasse 20 pet. circa 10.5 cent, de accijnsklasse 25 pet circa 4.4 pet. en dooréén circa 9.4 pet. Verbruik in December 1940 ingedeeld naar dat in prijsklassen en in miHioenen sigaren. Accijmskl. Accijnskl. Totaal 20 pet 25 pet 21/?—8 et 1-8 1.8 31/2 et 1.5 1.5 4 et. 7 2 7.2 4i/i ct 2.4 2,6 2.4 5 et 91 2.4 11.5 6 ct 13 0 2.4 15.4 7—71/4 Ct 5.6 5.6 8 ct 201 0.2 20.3 9—10 et 16.5 16.5 11—12 ct 10 3 10.3 131415 Ct 8.3 8.3 16-18 ct 19 1.9 Boven 18 ct 2.4 2,6 2.4 18.1 107.7 VERSCHILLENDE BERICHTEN Oorlog*g«d.nlcteek.nen Den secretaris-generaal van het Depar tement van Voorlichting en Kunsten komt het ongewenscht voor, dat er, ter nage dachtenis van gesneuvelde Nederlandsche militairen overal in den lande door plaat selijke comité's gedenkteekenen worden opgericht. Dit geeft aanleiding tot ver snippering, waar. eenheid gewenscht is. Het maakt bij hem een ernstig punt van overweging uit, of men in de toe komst zal moeten komen tot één natio naal gedenkteeken, dan wel tot een be perkt aantal monumenten, eventueel op de plaatsen, waar 't hevigst is gestreden. In verband hiermede merkt de secre taris-generaal op, dat het, om teleur stellingen te voorkomen, gewenscht is, af te wachten met het nemen van per soonlijk initiatief, totdat zijn nader be sluit openbaar zal zijn gemaakt. Het ANP meldt uit Berlijn: Het zen den van een Duitsch vliegercorps naar Italië heeft aanleiding gegeven tot veel vuldige geruchten, die betrekking heb- Iblen op de gebieden, Waar de Duitsche vliegers in den strijd werden geworpen. Zjoo is cam. beweerd, dat o„k in A l banië eenheden van een Duitsch vlie- gereorps optreden. In politieke kringen alhier wordt deze bewering onjuist ge noemd. Engelsche bommen op ons land Gisteravond en in den afgeloopen nacht hebben de Engelschen verschillende lucht, aanvallen o-p ons land ondernamen. Tal van brand- en brisantbommen iwerd af geworpen, die echter bijna allien in het open veld of in het water terecht kwa nten. Groote sChade werd dan ook niet aangericht Wel kregen e6nige woonhui zen, 'boerenwoningen, efcn school en en kele andere gebou'wen glasschade. Ge lukkig werden geen personen getroffen. Verschillende ontstane branden konden spoedig worden gebluscht Te betreuren is echter dat bij de ontploffing van een. te voren ontplofte bont in een plaatst in het Zuiden des lands 7 'Wurgers wer den gedood en tal van anderen Werden gewond, onder wie verscheidene ernstig. Uitdagend optreden gestraft Op last van den militairen bevelheb ber hier te lande is Dinsdag een bekende lederzaak te 's-Gravenhage gesloten. De leider van deze zaak en de schuldige personen zijn in bewaring gesteld. Deze maatregel is genomen op grond van brutaal en uitdagend optreden van de desbfetreffende personen op den voor- afgaanden dag tegen leden van de Duit sche weermacht. In een toelichting met betrekking tot dezen maatregel werd aan de N.R.C. meegedeeld, dat bij verschillende gele genheden is vastgesteld, dat leden van de Duitsche weermacht en personeel van onder den prijscommissaris ressorteerende bureaux in bepaalde winkels op uitda gende wijze zijn behandeld. In enkele gevallen is iets dergelijks ook in res taurants voorgekomen. Het thans gestelde Willkie bepleit maandelijkiche levering van torpedojagers aan Engeland Da eilanden-groep Azoren als wachtpost In den Oceaan In 1940 werden negen millioen minder sigaren gerookt Vrijdag en Zaterdag de dag der politie voor Winterhulp Machtigingen op het kantoor der Meelcentrale varvalscht Winterhulp Nederland Het A.N.P. meldt: A.s. Vrijdag en Zaterdag zullen wederom de roode bussen van de Winterhulp Nederland op s:raat ver schijnen om dienst te verleenen bij de inzameling van gelden voor be hoeftig Nederland. Door de bedragen, die reeds wer den verzameld konden in vele ge zinnen nieuwe levensmoed en vreug de worden gebracht Maar nog is de winter niet ten einde, zij moeten ook verder worden geholpen, even als die velen, die tot nu toe door gebrek aan voldoende middelen iiiet te bereiken waren. Landgenooten, denkt daaraan, als ge de roode bussen ziet. Veel nood moet worden gelenigd. Dit kan ge schieden, als alle Nederlanders op de komende collectedagen zich bij het vaststellen van hun gift laten leiden door de gedachte: GEEFT WET ALLEEN, OFFERT OOK WERKELIJK I Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.47 uur onder. Morgen komt zjj om. 8.59 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. voorbeeld moge denzulken tot waarschu wing strekken, opdat men wete hoe er in de toekomst tegenover degenen, die zich aan de bedoelde handelingen te bui ten gaan, zal worden opgetreden. Frauda bij da Moalcentrala Bij de Nederl. Meeiloentrale te Den Haag is een ernstige fraude ontdekt, waart#! een ambtenaar machtigingen heeft vervalsdht miet stempels van den directeur voor de leverantie van 80.000 k.g. koffie en 20.000 k.g. thee, welke partijen aan een Amsterdamsehen han delaar in 'levensmiddelen zijln geleverd' en waaroor een Haagsche dam© als tus- schenpersoon fungeerde De drie betrok, kenen zijn gearresteerd en in het Huis van Bewaring in Den Haag opgesloten. Twee kinderen verdronken Tusschen Dirkshorn en Groenveld in de nabijheid van Schagen zijn twee kinderen uit het gezin Linstra, een jon gen en een meisje, door het ijs gezakt en verdronken. Om gauwer thuis te zijn hadden de kinderen, met nog eenige andere mak kertjes uit school komende, het landpad genomen. Het jongetje waagde zich op het ijs en zakte er door. Zijn zusje trachtte hem te redden, doch verdween ook in de diepte. De andere kinderen haalden hulp, doch deze was eerst een half uur later ter plaatse. Dr. Groenhart uit Dirkshorn heeft nog ongeveer drie uur kunstmatige ademhaling zonder re sultaat toegepast. Nyheter" publiceert een be richt van U.P., volgens hetwelk alle Brit- sche gezanten in de Balkanland©n maat regelen hebben genomen om het voor1- fatoela van het gezantschap te Boekarest te kunnen volgen. Alle belangrijke do cumenten zouden .needs inaar Turkije ge- btracht zijn. Te Istamboel moeten da gelijks Engelsche onderdanen aankomen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1