ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE De Winterhulp-Collecte WOENSDAG 12 FEBRUARI 1941 OPüENOi ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern WINTERHULPEN EDERLAND 9 i Bt Vs get1 bol hef ABONNEMENT Prijs fl.60 p. kwartaal, buiten Zierikzee fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode,^Zieriksee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14567 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesje*" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur -Tc jp! .9i <-r DE STRIJD IN NOORD-AFRIKA geen keerpunt in den oorlog Aan de „Frankfurter Zeitung" seint de Roimeinsche correspondent van dit (blad, dat het bericht van den val' van Benghazi in Italië nou'wi en droefheidl heeft gewiekt Na do miededeelingen der laatste dagen iwas imen op dezen af loop van den stnijld in Cyrenaïea voor- fbtereid. Het Italiaansche volk heeft het! bericht niet gevoelens van nationaien nouiwt vernomen, maar in de wetenschap, dat de overweldigende imieerderheidl, fw&ramiee de Engelschen in dezen sector tegen Italië te veilde trokken, zich slechts aan één deel van het ooribgsfront zoo actief kon ontplooien. Dat de colonnes Soedaneezen, Austra liërs, Canadeezen. Indiërs. Zuid-Afrika ners en Nieuw-Zeeianders gesteund door het gnoote ooriogsapparaat van het Brit- sche wereldrijk, op Afrikaanschen bo dems konden oprukken, is, aldus ©On Ita liaansche commentaar, zeker van niet geringe betekenis, doch dit is slechts een episode in het totale iibteeld vanl dezen oorlog, dien Bngedland ook dan nog niet zal kunnen 'winnen', .ajUs dej pantserwagens der Bngelsche gemotori seerde troepen morgen vpor Tripolis zouden komen te staan,. Het Engelsche Nijjl-legOr heeft Welis waar zijtn successen kunnen voortzetten, aldus redeneert men in Itajfië, maar als Engeland denkt, dat zajln offensief in Noord-Afrika een keerpunt in den oor log beteekent, dan vergist het zich en stapelt het slechts ieen nieuwe stratë-, gische font op de andere die het be ging. Want zïjfn doel, Italië op deze Wij'ze uit het front der spilmiogendheden los te werken, zal het noch büjl Bern-, ghazi, noch iw'aar dan ook in Noord- Afrika .kunnen bereiken. Hoe moeilijk en drukkend de positie der Italiaansche strijdkrachten in Libye otok is gewor den, even moeilijk is hier de po-, sitie der Engelschen, die een groot de&lj van hun legermacht bij! den strijd in Afrika en rond de Middellandsche Ze§ verspreiden en daarmee bloot stellen aan voortdurend toenemende slijtage. SPANJE NA DEN BURGEROORLOG Nationalisatie der spoorwegen Spanje is thans bezig de verschillende 'particuliere spoorwegen te nationalisee- ren en het geheele spoorwegwezen in een groote staatsspoorwegonderneming onder te brengen. Aldus zal het tevens mogelijk zijn op de Spaansche kapitaal markt een spoorwegleening van 1 milliard ♦peseta's op te nemen. Tot nu toe stond aan e^en dergelijke leening ten behoeve van de uitbreiding van het spoorwegnet en de aanschaffing van nieuw materieel, het gebrek aan rentabiliteit der spoor wegmaatschappijen, die al jaren lang geen dividenden meer uitkeerden, in den weg. De voorgenomen leening zal onder staats garantie worden uitgeschreven. In de Spaansche. pers aldus ontleenen wij eveneens aan „Das Reich", wordt er op gewezen, dat de schaarschte aan le vensmiddelen ten deele nog door den burgeroorlog, ten deele door den Euro- peeschen oorlog wordt veroorzaakt. De boeren hebben een tekort aan trekdieren en 710.000 hectaren grond lagen braak. De moeilijkheden bij het transportwezen zijn te verklaren, doordat in den burger oorlog 27 pet, van de locomotieven, 22 pet, van de goederenwagens en 61 pet. van de personenwagens verloren zijn ge gaan. Bovendien heerscht er aanzienlijk gebrek aan 'benzine. „Het oogenblik is thans gekomen, dat op woorden daden moeten volgen", aldus het blad der Falange, de Arriba". De „Deutsche Allgemeine Zeitung", den in houd van het artikel besprekend, schrijft: „Tot nu toe heeft Spanje in een toe stand van uitputting uitgerust van de inspanning van den burgeroorlog. Tot nu toe is het ook mogelijk geweest, dat men de vijanden niet veinsde te zien, die den opmarsch der revolutie tracht ten te verhinderen. Doch dat is thans voorbij. De periode van een voorzichtige en defensieve houding is voor het regime afgesloten. De beweging dient thans over te gaan tot een „cholerisch offensief", warneer zij werkelijk den huidigen toe stand wil veranderen. Spanje moet in de toekomst nog iets anders zijn dan een woestijn, waarin hier en daar de laatste hongerende overblijfselen van een oud soldatenvolk leven". GRIEKSCHE TAKTIEK EN BEWAPENING Het element der verrassing De „Berliner BÖrsenzeitung" ontleent aan het te Tirana in Albanië verschijnen de blad „Tomoxi" een beschouwing over tactiek en bewapening der Grieken. De verrassing van den veldtocht in Albanië bestond voor de Italianen in de bewapening, de tactiek en de voorberei ding der Grieken. Men had in Italië aangenomen, dat de kwaliteiten van het Grieksche leger uitsluitend negatief wa ren. De bewapening en uitrusting van de Grieken bleek geheel op den oorlog in de bergen berekend te zijn, waarbij de problemen der ravitailleering die der strategie vaak in moeilijkheid overtroffen. Tegelijkertijd echter bleek het Grieksche leger op het offensief te zijn berekend, waaruit men kan concludeeren, dat de Grieken zich reeds lang op den oorlog hadden voorbereid. De Grieksche bewapening is geheel van Engelsche en Fransche origine en is het sterkst bij de artillerie en de automati sche infanterie-wapens. De artillerie be schikt over een groot aantal vuurmon den van klein en middelbaar kaliber. De infanterie beschikt over mortieren en wel over zoo'n groot aantal, dat er bij aan vallen een massaal gebruik van kan wor den gemaakt. Aan het front herhaalt zich steeds weer het volgende: de Grieken trachtten met kleine afdeelingen de Italiaansche linies binnen te dringen en zich daar achter weer op een bepaald punt te verzamelen en aldus een z.g. zak te vormen. Daar dat verzamelpunt altijd achter de Italiaansche posities lag, die men wilde veroveren, volgde de aanval daarop meestal in den rug. De tactiek der Grieken berust op het element der verrassing. De tijd behoort echter tot het verleden, dat men aan de zijde der Italianen niet meer van de Grieksche plannen op de hoogte was; thans lukt het den Grieken niet meer om in de Italiaansche linies door te dringen en hun gebruikelijke tactiek toe te pas sen. Dultsch weermachtsberlcht Levendigs luchtactie gedurende Maandagnacht Het opperi>ievel van de iwleenmlaoht deelt tmiedie: Gelwapende verkenningsvliegtuigen hielbi- ben bomtreffers geplaatst op de ha venwerk-en van ©Ou stad aan ide Enj- gelsehe Oostkust. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht Brit- sche vliegvelden aangevallen; elf op den feieganen gnond staande vijandelijke vlieg tuigen Iwferden vernield en een aantaï beschadigd. Het leggen van mijnen voor Brjtscbe havens iwerd voortgezet, In het Middellandsche Zee-gebied Iheeft de Duitsche luchtmlacht met succes aanvail- len ondemoimien op militaire inrichtin gen van het eiland Malta len op e©nl ihaven aain de kust van Cyrenaïca. Ver* kemningsvliegtuigen hebban waargenomen dat in het Suez-kamaal, als gevolg van het optreden van gevechtsvliegtuigen, twee koopvaardljlschepen zijn gezonken. Pogingen van den vïjlaod overdag muet door jagers beschermde gevechtsvlieg tuigen het bezette gebied aan d^ Ka- naalkust binnen te vliegen, infisluktenl als gevolg van den krachtigen afweer! der jagers en de luchtdoelartillerie. Be halve eenige slachtoffers onder de bur gerbevolking, ontstond slechts geringe schade in Woonwijken. Door deze aan vallen verloor de vijand zes vliegtuigen in luchtgevechten en drie door het af weergeschut. De in de avonduren en' in den nacht herhaalde vijiajidielijke aan- valspogingen hadden geen succes. Brit- sche oorlogsschepen, die in den nacht de Viaamische kust beschoten, Werden door* kustbatterijien van het leger ge dwongen het vuren te staken en ziefhj te verWijlderen. De vij'and heeft in den jnadht van 10 Op 11 Februari op negen plaatsen in Noord-Duitsehlamd, Wjo. ook Hannover, hoofdzakelijk brandbommen geworpen.' De branden konden snel Worden ge- bl'uscht Er is geen schade aan voor den oorlog belangrijke bedrijven of 'mi litaire schade ontstaan. D© aanval, heeft] echter een aantal dooden en 'gewond'Cn onder de burgerbevolking geëischt. De nachtelijke afweer Meek bizonder doel treffend. Nachtjagers hebben acht en het luchtdoelgeschut vier d«r aanval Op Vrjjdag 14- en Zaterdag 15 Februari a.s. zal te Zierikzee de vierde Winterhulpcollecte gehouden worden, welke een straat-(bus)collecte ruet speldjes is. Stond de laatste collecte in het teeken van kinder sprookjes, tha.-ïs heeft men als motief gekozen de verkeersteekens. Andermaal zuilen de collectanten met hun bus rondgaan. Tot nu toe kwam te Zierikzee aan giften en opbrengst der drie collecten binnen een bedrag van rond f 2500,—, terwijl voor het doen van uitkeeringen en giften aan stille armen en andere behoeftigen met en zonder kinderen, ontvangen werd een bedrag van f 2930, waarvan het grootste deel inmiddels reeds is uitgekeerd aan hen, die deels wel, deels niet langs bestaande instellingen kunnen worden bereikt. In voorbereiding is een plan, waarbjj ook aan instellingen op sociaal gebied, die dit in verband met de tijdsomstandigheden noodig hebben, hulp verleend kan worden. Evenals vorige malen wek ik de burgerjj op, haar medewerking te verleenen, opdat deze collecte mag slagen en zij met een bijdrage dit werk steunt. De plaatselijk Directeur Winterhulp SCHUURBEQUE BOEIJE. lende vliegtuigen neergehaald. Marin16- artilllerie heeft aan d© Noorsche .West kust een vijandelijk vliegtuig neerge haald, i De verliezen van den vüj'and; bedroe gen gisteren ten in den. afgeloopen nacht in totaal 83 vliegtuigen. Ttwiee eigen toe stellen Worden vermist. Italiaansch weermachtsberlcht Luchtacties boven Sicilië en' Zu'd-ltsl'ë Het 249ste Italiaansche !w|e^rm]achtstote- richt luidt als volgt: Aam het Grieksche front op treden van patrouilles ien artillerie. Taf- rijke formaties onzer luchtmacht heb ben (wegen, opslagplaatsen, vloot- ©n luch Abases, spoorwegstations en instal laties van de vijiand krachtig gebom bardeerd. Op het vliegveld van Janina ztijtn verscheidene vliegtuigen beschadigd en vernield. Bij! luchtgevechten, die zich tijdens deze aanvalsacties hebben afge speeld, zlijh in totaal twaalf vijandelijke vliegtuigen brandend neergehaald. In Noord-Afrika niets belangrijks te vermelden. In Oost-A frik a artillerie- acties inden sector van Cheren. In den Boven-Soedan hebben, onze troepen, ter neohterzSjde van de rivier de 0«mo, vij andelijke aanvallen, iwelke door strijd wagens werden gesteund, afgeslagen. Onze luchtformiaties hébben vijandelijke troepen gebombardeerd. In den afgeloopen nacht hebban vijt- andelijke vliegtuigen bloven enkele plaat sen van Sicilië en Zuid-Italië gevlo gen en eenige bommen laten vallen, welke iweinig schade hebben aangericht. In een plaatsje in Apulië en in de omgeving van Avellino (werden vier personen ge dood en enkele andenen gewond. Door het luchtafweergeschut te Battipaglia is een Eingelsch vliegtuig neergeschoten.. De bemanning, die zich met .de para chute in veiligheid had gebracht, is ge. vangen genomen. HOE EUROPA IN ZIJN EIGEN BEHOEFTEN KAN VOORZIEN Productiekrachten niet geheel ontplooid De meeste groote dagbladen van het rijk onderzoeken het probleem, in hoever re de volken van het Europeesche conti nent gedurende den duur van het hui dige conflict, in economisch opzicht zelf in hun behoeften kunnen voorzien. „In hoeverre Europa tegen de blokkade be stand is, is een kwestie van het opvoe ren der grondstoffenproductie en aan den anderen kant een kwestie van dë doelmatige verdeeling van hetgeen voor radig is", aldus schrijft de „DeutscheAll- gemeine Zeitung" hieromtrent in een hoofdartikel. De noodzakelijke opvoering van de pro ductie aldus het blad, is reeds in vollen gang. Niet alleen in Duitschland, maar in bijna alle Europeesche landen. Er gaat nauwelijks een week vooTbij waarin er geen bericht is te lezen over de op richting van een celstoffabriek in Spanje; een pompstation in Nederland; een fa briek voor het verwerken van lichte me talen in Noorwegen of van andere der gelijke projecten. ADMIRAAL NOMURA de nieuwe Japaneche gezant in de Ver. Staten is te Washington aangekomen. (archief Z.N.B.) Europa zou zich zelf verder kunnen helpen, zoo vervolgt het blad, als al zijn staten en volken den wil daartoe heb ben. Europa is in staat zijn productie van voedingsmiddelen, alsmede zijn industri- eele productie belangrijk op te voeren en voor een overgangstijd kan Europa door richting te geven aan het ver bruik en door alle middelen, die Duitsch land met zoo'n goed succes bij het over winnen van sommige bezwaarlijkheden in de levensmiddelenvoorziening heeft toe gepast, de moeilijkheden overwinnen. De Europeesche productiekrachten al dus merkt de „Frankfurter Zeitung" op, zijn nog lang niet geheel tot ontplooiing gekomen. Groote deelen van het continent beschikken nog over ongebruikte reserve aan menschen, terwijl de opbrengst in den landbouw nog verre ten achter is, bij hetgeen kan worden bereikt bij het ge bruiken van de moderne techniek op landbouwkundig gebied. De goederenruil binnen Europa zou nog sterk kunnen worden uitgebreid. VICHY EN PARIJS De politiek van Frankrijk Alles, wat op politiek terrein voorvalt, wordt in het Duitsche Rijk zorgvuldig, doch zwijgend en met groote terughou- dendhoud gadegeslagen. Op het oogen blik concentreeeert zich de belangstelling der politieke kringen van Duitschland op de binnenlandsche politiek van Frankrijk. Wat zich op het oogenblik tusschen Parijs en Viehy afspeelt is naar Duitsche meening een zuiver binnenland sche Fransche aangelegenheid, hoewel niet kan worden ontkend, dat het resul taat van de besprekingen tusschen in vloedrijke machthebbers niet zonder in vloed zal blijven op de verhouding Duitschland—Frankrijk. Van officieele zijde wordt er overigens aan herinnerd, dat de tegenwoordige verhouding tus schen het Duitsche Rijk en Frankrijk steunt op twee punten: de wapenstil standsovereenkomst en het onderhoud tusschen Pétain en Adolf Hitler in Mon- toire. Man sluit ar achtar niat da oogan voor, •j Da Noord-Afrikaamcha oorlog b*teakent gaan kearpunt in dan strijd Hoe Europa In zijn eigen bahoaf- tan zal kunnan voorzian Da bewapening der Grieken en hun tactiek in Albanië toegepast Huis slachtingen, prijzen en pro ducten en vetweidersbedrijf Da afgeloopen winter kan onder de zeer koude worden gerekend Gironummer van de W.HJN. is 6553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, Postgiro- nummer 877. „Stort op 5553 of 877. Ge brengt geluk In veler leven". Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.46 uur onder. Morgen komt zjj om 9.01 uur op. Tusschen zonsonder-'en opgang moet verduisterd worden. De opbrengst der lijstcollecte De opbrengst der lijstcollecte ten bate van de Winterhulp heeft in Zeeland totaal f 14808,17 opgebracht. Hieronder is be grepen het cijfer van de zoo nabij mo gelijk geraamde opbrengst der twee kleinste gemeenten in Zeeland. (P.Z.C.) dat de politiek in Viehy in den laatsten tijd een andere richting inslaat, dan vóór. 13 December van het vorige jaar; men herinnert zich, dat op dezen dag Laval onder zeer eigenaardige omstandigheden uit het kabinet werd gezet. Wel is waar. heeft Pétain weder toenaderingspogingen tot Lava 1 gedaan, doch de hinderpalen, die een terugkeer van Laval in het Kabi net in den weg staan zijn nog lang niet uit den weg geruimd. De politici in het bezette en het onbe zette gebied in Frankrijk volgen nog lang niet eenzelfde lijn, hetgeen tot uitdruk king komt in het opkomen van een nieuwe beweging, den „Nationale Volks bond". In het program, van dezen bond staat in de eerste plaats: samenwerking van Frankrijk en Duitschland bij den we deropbouw van Europa. In Berlijn merkt men op, dat de bezettingsoverheden niet tegen het program van dezen bond kon den opkomen, omdat dit ten slotte een kwestie is, die het volk zelf aangaat. Men schijnt den Volksbond grooteren aanhang toe te kennen bij de massa, dan aan de beweging van Vichy, die overi gens niet hard opschiet. Misschien dat de door Admiraal Darlan gevoerde be sprekingen invloed zullen uitoefenen op het verdere politieke lot van Frankrijk. Naar uit berichten van het Internati onale Roode Kruis aan familieleden der opvarenden is gebleken, is de Neder- landsche onde rze eboot, die lblij- kens mededeelingen van de Britsche ad miraliteit de vorige week verloren is gegaan, de O 22. Onder de slachtoffers bevinden zich verschillende marinemen- schen, die te Vlissingen en Souburg woonden. Naar eerst thans bekend is gewor den, zijn Zaterdagavond te Quebec en New Glasgow (Nieuw Schotland) ern stige straatgevechten voorgeval len tusschen Canadeesche soldaten en burgers. Deze relletjes die uren duurden, waren vooral ernstig te New Glasgow, waar verscheidene honderden soldaten te gen elkaar en tegen burgers vochten. Het centrum van deze plaats was door de militairen langen tijd afgezet. De ste delijke en militaire politie waren mach teloos. Verscheidene huizen werden be schadigd of in brand gestoken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1