Pandora Abonneer! U op dit Blad de distributiedienst KOFFIE MELANGE canÉBnES 5-10 Gem. Bouwland, Zaaimachines, t»nAen Dames Weila Automati Permane (ON5TAND5E SUCCESJE ADVERTENTIES. GEBOREN: C0RNELI8 ADRIANUS, Zoon van E. BERREVOET8 en T. BERREVOET8Rombouts. Zierikzee, 10 Februari 1941, Hoofdpoortstraat G 608. 13 Februari 1941 verloven RINA NIE8KEN8 en JAAP KOSTERS. Zierikxee, Algem. Begraafplaats A 487. Lange Nobelstraat A 165. Hiermede vervullen wij den droeven plioht, U .kennis te geven, dat na een kortstondig lijden is overleden onxe ge liefde dochter, zuster, behuwd- xuster en tante, JOHANNA CATHARINA KRABBE Cd., in den ouderdom van bijna 28 jaar. Nieuwerkerk, 9 Februari 1941 Uit aller naam, GOR KRABBE Nxn. Heden is van ons heenge gaan, na een kortstondige ziekte, onze jongste lieveling, JANTJE, in den leeftijd van 5 maanden. Zierikzee, 10 Februari 1941. Nieuwe Haven D 84. D. 8GHMELZER. J. SGHMELZERv. d. Endt. LEO. Heden overleed ten onzen hnize, zaoht en kalm, onze geliefde moeder, be-huwd-, groot-, over groot- en betovergrootmoeder, MARINA KLUIT, weduwe van J. Koopman, in den ouderdom van 92 jaar en ruim 3 maanden. Kerkwerve, 10 Februari 1941. Uit aller naam, JAN ROTTE Mzn Heden ont ringen wij de treurige tijding dat onze ge achte Schoonzoon, G. C. HOEKSTRA, in den ouderdom van bijna 65 jaren plotseling is overleden. Nieuwerkerk, 10 Febr. 1941. J. BOUMAN. M. F. BOUMAN—Krepel. Heden overleed, zaoht en kalm, onze lieve moeder, be huwd-, groot, en overgroot moeder en zuster, Mevrouw WILLEMINA DEN BOER, Wed. v. Adrianus Sohillemans, in den ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam, A. SOHILLEMANS. M. SOHILLEMANS—Kemper. Rustenburgerstr. 381, le etage Amsterdam (Zuid). De teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag 13 Februari a 8. op de N. Oosterbegraafplaats te Amster dam. Verbeterd bericht. Onder het berichtoverleden JANNA STEENPOORTE Stond: N. LUIJKRemeijn, dit moest zijn N. REMEIJN—Luijk Met dexe betuigen wij onzen hartelifken dank voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen tijdens de xiekte en na het over lijden van onzen geliefden man, vader, behuwd-, groot- en overgroot vader, den heer A. v. d. KLOOSTER. Burgh, Februari 1941. Uit aller naam, Wed. A. v. d. KLOOSTER— den Dekker. Ongelezen Couranten uitverkocht. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, ondervonden tijdens de xiekte en na het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, MAARTEN DE MEIJ, betuigen wij onzen op rechten dank. Uit aller naam: Wed. M. DE MEIJ— v. d. Maas Zierikxee, 8 Februari 1941. Door het verbindend worden van de slotuitdeelingslijst is het faillisse ment van A. A. v. d. PANNE, vroeger te BruinisBe, thans wonende te Rotterdam, gaaindlgd. Zierikxee, 10 Februari 1941. Meelstraat B 386. Mr. O. J. B. DU CROO, Gurator. Stoomzuivelfabriek „DE DUIF" NIEUWERKERK. Leveranciers, die de melk per R. T. M. naar //De Duif/' verzenden, wordt medegedeeld dat de tram met ingang Woensdag 12 Februari om 8 uur uit Burgh vertrekt. Tandheelkundige Inrichting Engelman geveetigd 1872 Zaterdag 15 Februari SPREEKUREN te Burghsluis van 11 3 uur VERGADERING van de Fairbank „Ons Belang" te Noordgouwe, op Woensdag 14 Februari a.s., om 11 uur v.m., bij Goomans. Het Bestuur. Bezoekt de Propaganda-Avond voor Staatspensioen op Donderdag 13 Februari, te half 8, bij Goomans te Noordgouwe. Motaris M. G. VAN DEN BOUT te Ren esse zal óp Zaterdag 15 Februari 1941,10% uur (M.E.T.) ten verzoeke van Mej. J. A. PLAA- TING te Zierikzee, A oontant in het openbaar verkoopen i 1. 10 koopen elzenhakhout; 2. het gewaai van 100 kop- boomen 3. eenige vamen best blok- keelhout; 4. eenige zieke iepenboomen alles in de weide aan den Hoogen Zoom onder Noordwelle, in paoht bij dhr L. Blom Jz. te Renesse. OFFICIEELE PUBLICATIES VAN HET DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART SECTIE CONFECTIE VAN HET RIJKSBUREAU VOOR WOL EN LOMPEN EN HET RIJKS-TEXTIELBUREAU Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de Sectie Gonfeotie van het Rijksbureau voor Wol en Lompen en van het Rijks-Textielbureau, laatstelijk gevestigd Amsterdam-G., Keizersgracht 542, met ingang van 8 Februari is verplaatst naar Heeren- graoht 470, aldaar, telefoonnummer 34600. 7 Februari 1941. INSPECTIES VOOR DE PRIJSBEHEERSCHINGfl De Gemachtigde voor de Prijzen maakt bekend, dat de kantoor adressen van de Inspecteurs voor de Prijsbeheersohing zijn Inspectie Amsterdam (Noord Holland en Utrecht) Mr. H. L. Houthoff, Keizersgracht 542, Amsterdam, telefoon 38741. Inspectie 's-Graverihage (Zuid Hol land en Zeeland) Mr. G. J. de Lint, Bezuidenhout 62, Den Haag, telef. 720060, toestel 678. Inspectie 's-Hertogeribosch (Noord Brabant en Limburg) Jhr. Mr. W. J. TH. Serraris, Verver straat 26, Den Bosoh, telefoon 5180. Inspectie Leeuwarden (Friesland, Groningen en Drente) Mr. H. J. F. Koning, Wijbrandt de Geeststraat 40, Leeuwarden, tel. 6033. Inspectie Arnhem (Gelderland en Overijssel) Mr. 8. J. v. d. Hoeven, voorloopig adres Hobbemastraat 1, Arnhem, telefoon 23579, na kantoortijd tele foon 26907. 7 Februari 1941. Aanmeldingsplicht van personen van geheel ol gedeeltelijk joodschen bloede. De Burgemeester der gemeente Zierikzee maakt bekend, dat inge volge de verordening van den rijks commissaris voor het bezette Neder- landsohe gebied d.d. 10 Januari 1941, no. 6-1941, alle persoDen, die geheel of gedeeltelijk van joodsohen bloede zijn en hun verbluf hebben in het bezette Nederlandsohe gebied, aan gemeld moeten worden overeenkom stig de navolgende bepalingen. Een persoon wordt als geheel of gedeeltelijk van joodeohen bloede beschouwd, indien hij van ten minste één naar het ras voljoodsohen groot ouder stamt. Een grootouder wordt zonder meer als voljoodsoh aangemerkt, waaneer deze tot de joodsoh-kerkelijke ge meenschap behoord heeft of behoort. Bij twijfel of een persoon als ge heel of gedeeltelijk van joodeohen bloede moet worden aangemerkt, beslist daarover op gedaan verzoek de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsohe gebied of de door hem aangewezen instantie. Tot het doen van een dusdanig verzoek is gerechtigd: 1. iedere Duitsohe instantie in het bezette Nederlandsohe gebied; 2. de ambtenaar voor de aanmelding 3. de betrokkene. Tegen de in het eerste lid bedoelde beslissing is geenerlei voorziening toegelaten. Tot aanmelding is gehouden de persoon, die aangemeld moet worden. Moet een handelingsonbekwame of een persoon, wiens handelingsbe kwaamheid beperkt is, worden aan gemeld, dan zijn in diens plaats zijn wettelijke vertegenwoordiger en de genen, die de daadwerkelijke zorg voor dien persoon op zioh hebben genomen, tot de aanmelding gehouden. De aanmelding moet geschieden vóór 24 Februari a.s. De aanmelding geschiedt schriftelijk bij den burge meester, uitsluitend met gebruik making van een door den secretaris generaal van het departement van binnenlandsohe zaken vastgesteld for mulier. Deze formulieren zijn koste loos verkrijgbaar ter secretarie dezer gemeente. Voor elk formulier, dat ingevuld wordt ingeleverd, wordt een ten name van den aangemelden persoon gesteld bewijs afgegeven, waaruit blijkt dat deze aan zijn verplich tingen heeft voldaan. De aangemelde persoon moet voor de uitreiking van het aanmeldings bewijs één gulden aan leges vooruit betalen. Is hij niet in staat deze kosten te betalen, dan is, al naar gelang tot welke hij behoort, de plaatselijk in aanmerking komende Israêlietisoh kerkelijke gemeente tot betaling der leges verplichtbehoort hij tot geen dezer gemeenten, dan kan van de betaling van de leges vermindering of vrijstelling worden verleend. In geen enkel ander geval mogen de leges worden verminderd of mag vrijstelling van de betaling daarvan worden verleend. Hij, die tot aanmelding is gehou den, is, ingeval de leges niet op den aangemelde kunnen worden verhaald, met overeenkomstige toepassing van het in de vorige alinea bepaalde, eveneens aansprakelijk voor de be taling der leges, mits hij ook ten aanzien van zijn eigen persoon onder de verplichting tot aanmelding valt. De betaling der versohnldigde leges kan geschieden in geld bij de inlevering van het aanmeldingsfor mulier. Binnen vier weken na de aan melding en de betaling van de ver schuldigde leges, wordt het bewijs van aanmelding aan belanghebbende toegezonden of uitgereikt. Ieder aangemeld persoon is ver plicht het te zijnen name afgegeven bewijs van aanmelding zorgvuldig te bewaren en desgevorderd te ver- toonen aan iederen opsporingsambte naar, alsmede ter wijziging, aan vulling of vervanging over te leggen aan den burgemeester of het hoofd der rijksinspectie van de bevolkings registers of aan den door dezen daar toe aangewezen ambtenaar. Indien de voorwaarden, welke aan de verpliohting tot aanmelding ten grondslag liggen, eerst na 27 Januari 1941 ontstaan, dan moet de aanmelding binnen twee weken na het feit, dat de aanmelding doet ont staan, worden gedaan. Deze termijn verstrijkt evenwel niet eerder dan op 24 Februari a.s. Hij, die door zijn sohuld niet aan de op hem rustende verpliohting tot aanmelding voldoet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. Feiten als in de vorige alinea be doeld zijn misdrijven. (Verbreohen). Het vermogen van dengene, die overeenkomstig het voorgaande straf baar is, is onderworpen aan de be palingen van de verordening 33/1940 betreffende het verbeurdverklaren van vermogens. Zierikzee, 10 Januari 1941. De lo.-burgemeester voornoemd, J. CATSHOEK. Met ingang van Donderdag 13 Februari zjjn de kantoren van en de brandstoffencommissie verplaatst van Mol A 308, Zierikzee naar het voormalig postkantoor Meelstraat, Zierikzee In verband met deze overplaatsing zjjn a.s. Woensdag 12 Februari beide kantoren gesloten Detaillisten, die op Woensdag bun distributiebescheiden moeten inleveren, kunnen dit nu a.s. Donderdag doen Neemt een VOL pak op Uw nieuwe bon I De smaak is voortreffelijk en U hebt tweemaal zoveel Thans reeds in vele winkels verkrijgbaar 45- en 50 cent per pak. Voor H.H. Winkeliers - "-'="37966 Z1EBIKZEE' HOUTVERKOOPING ZIERIKZEE De uitgestelde verkooping van een flinke partij Afbraak op het terrein MALTA, aan den Graohtweg te Zierikzee, is nu be paald op Donderdag 13 Februari 1941, des a.m. 2.30 uur (w.t.) Deurwfta'der VAN DUIN I Boekh. Fa. Piet Ochtman Lijsten voor Portretten, Foto's, Platen Diploma's, enzin verschillende houtsoorten op iedere verlangde maat. Encadrementen in ieder genre. Te koop Bental Stroosnijders, in besten staat, worden op proef geleverd. FLOHIL, Scharendijke. Te huur gevraagd voor minstens 7 jaar liefst goede grond, onverschillig waar. Genegen de paoht vooruit te betalen. Brieven letter B( Bureau van dit Blad. SCHRIJFMACHINES Wij hebben nog enkele nieuwe machines aan te bieden, tegen zeer aan trekkelijke prijzen Boekh. S. OCHTMAN Zn. Telefoon 37 Te koop verschillende breedten, voor goed wordt ingestaan. FLOHIL, Scharendijke. met I Boekh. Fa. Piet Ochtman Brief bewaarder 8 met bypassende Perforateurs. Dossiermappen Stapeldooeen Cartotheeks voor Uw haar alléén onze Dames- en Heeren kaps Lange Nobelstraat. Wesko koifiesurrogaat beslist iets goeds I 35 ot per pak 250 gram Alex Meyer's theesurrogaat het meest gebruikt 35 ot per pak a 100 gram BROUWERSHAVEN De eenheid der Kerke door Prof. Severijn, Dr. Sietsmi en Prof. v. d. Meiden f 12e drult Het onderscheid tussehen een eenhei als Babels Torenbouw en een eer heid naar Joh. 17 wordt door dez theologen van verschillende kerke duidelijk naar voren gebracht. Me koope deze brochure, die voor Nedei land een diepgaand vraagstuk aa de orde stelt. Boekhandel W. DE VRIES R Zierikzee - Giro 33315. Van 1-4 regels 1 0,60 Te koopEiken, Populieren e Elzen Blokkeelhou*, benevens ee partij Mutserd. Te bevr.: L. v. HAVE, Renesse. Te koop gevraagdEen vertrouw Werkpaard, met opgaaf van prij en ouderdom. J. RANSE, Schelp weg, Ellemeet. Hout te koop, 21/s ot. p. kg. en zeer zwaar Hak hout. Te bevr. Agent Bakker, Renes? GevraagdDIESEL-MOTOR, 10-14 pk., stationnair in goeden staat Br. onder lett. D, Bureau v. d. blac Te koop: Gebruikte Rijwielen waaronder vele als nieuw. Garage C. v. d. BOUT - Telef. 1 Te koop gevr.Een vertr. Werkpar van 5 10 jaar, geschikt om alleet werken, Aankoopvergunning aanv zig, door Gebr. v. d. Have, Sirjanslr Te koop gevr.1 nieuwe Luohtbandt wagen of weinig gebruikte, draagvt mogen 5 a 6000 kg. Brieven m voll. om8ohr. - K. Geluk, Bruinist Te koop Alle soorten prima Zaailljnzar van de Firma O. v. Nes, bij G.„ KLINKEN te Nieuwerkerk. Te koop Bevelander Pootgoed 40—5£ tevens een jonge Melkkoe. A. C. van Oeveren, Nieuwerkerk. Te koop gevraagd: ORGEL met opgaaf soort hout, aantal spel (re£, en prijs onder lett. G, v. d. Broek 6 Adv.-Bureau, Zierikzee. Actieve personen gevraagd, voor een der grootste Levens- en Variabedrijven, Mooie bijverdienste. Br. letter B, Bureau van dit blad. Terstond gevraagd eenige bekwame Spitters. H. v. d. MEIJ, Haamstede. Terstond Weidespilters gevraagd. A. Sohiettekatte, Serooskerke. B. z. a.Halfwas Meubelmak ook bekend Maoh. Houtbewerki' Brieven: ZWAAL, Sirjansland, Een Huishoudster gevraagd, liefe. middel b. leeftijd, door J. P. Boogaar Dreisohor. - Zioh te vervoegen H. J. Boogaard, Dreisohor. Gevraagd: Een nel Meisje van 84 uur. Aanmelden 'savo* nè 7 uur: HaveDpark A 347.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4