Uit Stad en Provincie BONS. DIE GELDIG ZIJN BLOEM. Bon „4" van de bloemkaart geeft tot en met Zondag 23 Februari a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel of oekweitmeel. •TER, MARGARINE en VET. - l 10 Februari tot en met 16 Februari ft de mlet 03 genummerde blom van de erkaart en van de vetkaart recht op koopen van een half pond boter, of a half pond margarine, of twee ons vet lar keuze. ROOD. Van 10 Febr. tot en met 16 Febr. oroodbon 02 (geldig tot en met 23 Februari). Bon 4 van de bloemkaart tot en met 23 Februari geldig voor het koo pen van 50 gram brood, 35 gram meel of bloem of i/2 rantsoen gebak. GEBAK. Bon 02 van de broodkaart en bon 4 van de bloemkaart voor gebak. EIEREN. Van 10 tot en met 16 Febr. bon 04 (algemeen) een ei (ook geldig tot en met 23 Februari). SUIKER. Van 18 Jan. tot en met 14 Febiruari foton 91 (algemeen) (1 lc.g.) 1 KOFFIE en THEE Gedurende het tiid- vak van Maandag 3 Februari tot en imiet Zondag 16 Maart a.s. geeft de met „02" genummerde b|on van de mieulwl uitgereikte „bonkaart algemeen" recht op het koopen van 125 gra^ni koffie of 50 gram thee. VLEESCH en VLEESCHWAREN. Van 6 Febr. tot en mlet 16 Febr. (ook geldig tot en inlet 19 Feb'r.) bonnen 01 vleesch! voor 100 gram vleesch (been inbegrepen) of een rantsoen vleeschwaren. Bonnen „01 [wforst vleeschwaren" zelfde periode voor een rantsoen vleeschwaren. De nog resteerende blomnetn 17, 18, 19 en 20 van de „oude" vlees chicaar ten ko men te vervallen. KAAS. Tot en met Zondag 23 Februari a.s. geeft elke der met „19", „82", „45". en „58" genummerde bonnen van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 100 gram kaas. RIJST of rijstemeel, rijstgries of rijste bloem of gruttenmeel van 25 Januari tot en met 21 Februari, i/2 pond pp bon 92. Bon 44: uitsluitend ,1/2 pond Gort of gortmout of grutten, van 28 December tot en met 21 Februari. PEULVRUCHTEN. Van 27 Januari- 16 Februari a.s. geeft de met „102" ge nummerde bon van het algemeen distri- butiebonboekje recht op het koopen van i/2 kg peulvruchten. VERMICELLI of macaroni of spaghetti, van 28 December tot en met 21 Februari, 1 ons op bon 31. MAÏZENA of sago of aardappelmeel, dan wel een hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder, welke 100 gram zet meel bevat. Van 28 December tot en met 21 Februari, 1 ons op bon 87. BRANDSTOFFEN. Van Zaterdag 1 Febr. tot en met Vrijdag 28 Febr. geven de met „brandstoffen, een eenheid, vierde periode" en de met „cokes, een eenheid, vierde periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen. PETROLEUM. Tot en met Zondag 23 Februari geeft het met „periode D" gemerkte petroleumzeg©l recht iep het koopen van twee liter petroleum. ZEEP. Tot en niet 28 Februari feeft de mfet „01" genummerde foton van et algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 150 gram. toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120 gram huis houdzeep of 150 gram zachte zeep, of 300 gram zeeppasta of 250 gram zeep poeder ot 600 gram waschpoeder. SCHEERZEEP. Tot en met Woens dag 30 April a.s. geeft de met „117" genummerde bon, welke tegelijk met de textielkaart i3 uitgereikt, recht op het koopen van 50 gram scheerzeep. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM, 10 Februari. AARDAPPE LEN. Bintjes f3,69; Industrie f 3,69; Eigenheimers (zand) f3,34; Alpha's f3,69; alle bonte soorten f4,39; alle soorten Eigenheimers f4,04. Voorraad voldoende, handel tamelijk. VLAS. Blauw 2150 kg. f 1—1,40; geel 2275 kg. f 1—1,45; de aanvoer was heden groot. Het aangevoerde vlas werd tegen de vastgestelde prijzen verkocht. Fijne zaden geen aanvoer, AMSTERDAM, 10 Fefolr. Marktbericht Jac. Ktuoichp, makelaar in aardappeHenj, Admiraal de Ruijterlweg 196, teflief81431', Amsterdam. Maandag werden de volgende prijzen vast gesteld doior de Regeering, lioopende van 10 Februari tot 15 Februari (prijs per 70 kilo): Zeeuiwlsche Bonten f4.215; id. Blau'wen f4.215; Bllauwe en Bonte po, ters f3.515; Zeeulwsctoe Elgenfo. f3.865 Flakkeesche Eigenh., Spuische id.- IJpol der Bevelanders ©n Haarlieimimer Bevelan ders f3.865; IJppJder Bonten en BJiau- iw!en f4.215, DU1VENDIJKE. De besteller-stationhou der G. Hoogenboom, herdenkt den 15 Februari zijn 25-jarig ambtsjubileum. Op 1 September 1911 aangesteld als hulppostbode aldaar, volgde zijn benoe ming tot besteller bij den PTT-dienst op 15 Februari 1916. Toen in 1935 het Hulp-PTT-kantoor al daar werd opgeheven en omgezet in een station voor deze 3 diensten, werd de verantwoording van Hoogenboom aanmer kelijk verzwaard, daar ook de bediening van het station aan hem werd opgedra gen. Zoo heeft „Gilles de Post", 25 jaren zijn gemeente, op voortreffelijke wijze gediend, tot volle tevredenheid zijner superieuren, i De gemeentenaren wijd verspreid wo nende in het lage Schouwsche land, ver beiden steeds zijn komst. Humaan, bereid willig en vriendelijk treft men Hoogen boom in zijn dagelijksch werk aan. Het is te voorzien, dat deze dag voor hem en zijn familie niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Gaarne wenschen wij den jubilaris toe, dat hij met dezelfde opgewektheid zijn verderen diensttijd zal j mogen vervullen. BROUWERSHAVEN. De heer J. W. Gast alhier is te Wageningen geslaagd voor het candidaats-examen Ned. Land- bouw-ingenieuir. J Gedurende het jaar 1940 werd haven geld ontvangen van 261 schepen die van de haven dezer gemeentie gebruik had den gemaakt. Deze schepen hadden een I gezamenlijlcen inhoud van 1,685 M3. en 34,913 ton. 85 schepen laadden hooi en stroo en 64 suikerbieten. Het totaal ge wicht aan suikerbieten, dat door deze schepen werd vervoerd bedroeg 20,171,479 kg en vorderde 20,146 ton laadruimte. POORTVLIET. Vo,o.r rekening van de kolenverecniging alhier, [werd aan de ha ven te Scherpen iss© aangevoerd 35 ton eierkolen Het uitdragen uit het schip werd aangenomen door C. Geuze Dz.; af dragen in het pakhuis door J. Boer en het vervoer door C. L. van der Klooster, allien voor geheimlen prijs. De stichting Winterhulp Nederland heeft voor onze geimieente een fotedrag van f 280 (beschikbaar gesteld. THOLEN. Onze stadgenoot de heer C. Bierens, is in de vacature J. Wagema- ker, officieel benoemd tot Dijkgraaf van het Waterschap Tholen. Herbenoemd tot Dijkgraaf van Deurloopolder, de heer P. de Wit en tot gezworen van het Water schap Tholen, de heer C. B. Kodde. Benoemd tot Ambtenaar van het distributiekantoor, de heer B. Vroegop L..Cz. Toestemming is verleend door de bevoegde autoriteiten tot het luiden der klok voor de kerkdiensten. Er mag ech ter slechts 3 minuten worden geluid. Bond Oud-Laerl L.W.C. op Tholen De Bond van Oud-Leerl. bij L.W.C. op het eiland Tholen, heeft in hotel Bijl, te Scherpenisse, een winterverga dering gehouden, die bij ontstentenis door ziekte van den voorzitter, werd gepresi deerd door dhr. A. Kloet. Als afgevaardigde naar de te houden B.V.G.-vergadering te Goes werd be noemd dhr. M. Fredericks te Oud-Vos meer, als plaatsvervanger dhr. M. van Tilbeurgh aldaar. Langdurig werd het vraagpunt „Ont watering op de Boerderij" besproken. Samenvattende kwam men ongeveer tot de volgende conclussiie: Het grootste ge deelte der landbouwgronden op Tholen is gedraineerd. Wanneer nog greppels gebruikt worden, komt dat voor op de zeer laag gelegen perceelen. Indien de slootwaterstand het toelaat, worden de buizen zoo diep mogelijk gelegd en wel 75—125 cM. De afstanden varieeren van 10 tot 15 M. Het schot bedraagt gemid deld 20 cM. op de 100 M. De buizen worden met de kragen naar boven ge- j legd. Op de meeste bedrijven treft men 1 samengestelde drainage aan. De tijd van i goed functionneeren hangt vooral van de grondsoort af. Dit tijdvak kan zeer uitéénloopen. Vooral weiland zou er nog j al wat gedraineerd kunnen worden, maar j' verschillende polderbesturen zijn nog steeds niet doordrongen van het groote nut van een snelle afvoer van het pol- derwater. Getracht zal worden dit jaar 1 een uienproefveld, id. gerst en zoo moge lijk een bruine boonenproefveld aan te leggen. KERKNIEUWS LEGER DES HEILS. (Appelmarkt). Kruistocht ujor de goede boodschap. Twee dagen van gebed en verootmoe- diging. A.s. Woensdag en Donderdag 12 en 13 Februari zullen in het gebouw Appelmarkt bijzondere samenkomsten houden worden. Èen oproep tot gebed j en verootmoediging. I Woensdag n.m. 3 uur en n.m. 7.30 uur. Leider der samenkomsten kapitein j A. C. Beekhuis. Donderdag n.m. 7.30 uur. ONDERWIJS Niet alle universiteiten en hoogeicholen geopend Naar aanleiding van een bericht in een der bladen, dat de universiteit te Leiden en de Technische Hoogeschool te Delft reeds heropend zouden zijn, wordt ons van bevoegde zijde verzocht mede te willen deelen, dat de colleges aan deze instellingen van hooger onderwijs nog niet hervat zijn. Wanneer dit wel het geval zal zijn kan nog niet met zekerheid worden me degedeeld. Het dorp Kapuz blij de Zuid-Servisclha stad P-etsj, -dat aan de saimienvLoieiiing van twiee irivi-erien ligt pas een paar jaar geleden i-n ie%i genooid foloscfh werd gebb-ulwid, is -dezer dagen door het booge iwiater volkoimien weggespoeld. Alle hui zen zijln daarbij' vernield, terwüjjll ©en groot deel van iden ve©stapeW is o|m!ge- koimien. TELEGRAMMEN Uit de Nieuwsbode van vóór vijfentwintig jaar Van 1015 Febr. 1916. Benoemd tot burgemeester der gemeente Ouwer- kerk de heer L. Nilant, met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Re- J nesse. I Te Poortvliet werd tot defini tieve oprichting eener coöperatieve boe- 1 renleenbank besloten. Tot kassier werd 1 gekozen de heer C. P. v. d. Slikke. j De heer H. J. Slegt, vroeger te Zierikzee, werd benoemd tot adm.-be- drijfsleider van de coöperatie te Vlis- singen. 1 De heer W. J. Kapteijn werd be noemd tot burgemeester der gemeente Brouwershaven. I In den ouderdom van 77 jaar over leed te Zierikzee op 14 Februari de heer M. C. de Crane, president der Zeeuwsche Brandwaarborg-Maatschappij STEDEN IN N.-W. DUITSCHLAND BESTOOKT, Het Britsdhe ludhtwlap-en heeft Maan dagnacht. naar het DNB vernoemt, aan vallen onderin,oimian op verscheidene ste den i-n Noord-West on Midden Duitsdh- land. Een, poging van eenige vijlamd©)j Üjfce 'machines om de Rijkshoofdstad te 'biereiken mislukte. Het Duitsche afweer geschut verhinderde d© Engelsch-en overal hu-n foloimimen [welgericht n©d©r te wer pen Nergens is militaire sohad© aange richt D-e overige schade is betrekkelijk gering. DE ENGELSCHE LUCHTAANVAL OR DE KANAALKUST. De Engelsche verliezen bij de Maan dag overdag ondernomen aanval op -de Kanaalkast bij Duinkerken zijn gestegen tot zeven vliegtuigen, zoo verneemt het D.N.B. Vier vliegtuigen werden in lucht gevechten neergeschoten, terwijl drie vliegtuigen door afweergeschut werden vernield. Onder de burgerbevolking in Duinkerken vielen verscheidene dooden en gewonden. Militaire doelen werden ni-et geraakt. DE ENGELSCHE VERLIEZEN. 120.000 menschenlevens, burgers en mi litairen tesamen, heeft de oorlog in 1940 aan Engeland gekost, naar ontleend kan worden aan een optelling van de Me tropolitan Life Insurande Company, wel ke gebaseerd is op officieele rapporten. Bij luchtaanvallen alleen zijn 23081 bur gers gedood. Bovendien heeft de lucht oorlog het aantal doodelijke ongelukken in Engeland doen toenemen. Tijdens de eerste 15 maanden van den oorlog zijn 11424 do-odelijke -ongelukken voorgekomen tegenover 3141 in dezelfde periode voor het begin van den oorlog. DE BR1TSCHE GEZANT' I UIT ROEMENIË TERUGGEROEPEN. i De B.ritsehe gezajnt in Ro-emieinië, Hor are, heeft i-n ie©n wo-ta. -mled-eged©el<d dat hij 0-pdriaeht heeft gekregen oim[ Roie- imienië op 15 Febiruari te isam-en mietl het 1 egatieperson©el' te verlaten; De Engelsche staatsburgers in Roe menië hebben ne©ds de meded©eling. oinit:- vangen1 zich reisvaardig te houden, teinl- einde gelHjk fmiet het gezantschap Roie- imjenië te verlaten1. I Uit Londen Iwlordt Ibfovestigd dat d|© Britsche gezant te Boekarest terugge- roepen is. DARLAN EVENTUEEL OPVÖÏ-GER VAN PÈTAIN. j Blijkens een te Viehy gepubliceerd de creet is Admiraal Darlan aangewezen als eventueel opvolger van Maarschalk Pé- taiin als hoofd van den Franschen Staat. Dit decreet treedt in werking indien d-e Maarschalk komt te overlijden of op andere wijze verhinderd is zijn ambt uit 1 te oefenen. j Het decreet waarbij Admiraal Darlan tot vice-president wordt benoemd heeft den volgenden inhoud: Wij, Maarschalk van Frankrijk en Hoofd van den Fran schen Staat, bepalen krachtens de grond wettelijke acte No. II van 11 Juli 1940 en krachtens de wet van 10 Februari 1941 ten aanzien van de organisatie der regeering: Artikel I. Tot Vice-President wordt Groot-Admiraal Staatssecretaris voor Buitenlandsche Zaken en Marine, Darlan, benoemd. RADIONIEUWS OchtendgymnaitJek Gisteren braoht de Nederlandsohe omroep de eerste les in ochtendgymnastiek. Deze lessen worden voortaan regelmatig eiken morgen gegeven en wel twee maal over beide zenders namelijk van kwart voor aoht tot vijf minuten voor aoht en van tien minuten voor half negen tot half negen. Het deelnemen is den luisteraars wel zeer gemakkelijk gemaakt. Het dool, een kraohtig en gezond Nederlandsoh volk, zal trouwens zonder twijfel lederen luis teraar na aan het hart liggen. De lessen worden gegeven door mtsj. Willy Both en door den heer Wim Fonds. GEMEENTERAAD BROUWERSHAVEN Zwemmen In de haven ongewenicht Inrichting gymnastielokaal in da O. L. School Openbare raadsvergadering op Vrijdag avond j.l. Afwezig de heer J. Ringel berg. Voorzitter de heer G. Gast, burgemeester. Na de vaststelling van de notulen en een aantal ingekomen stukken, die voor kennisgeving worden aangenomen, is aan de orde punt 3, wijziging algemeene politie-verordening, inz»ke het zwemmen in de haven. De voorzitter leest voor een missive van Ged. Staten, waarin o.m. wordt medegedeeld, dat de Inspecteur van de Volkegezondheid het water van de haven ongeschikt aoht om er te zwemmen, in verband waarmede den raad wordt verzocht deze aangelegenheid opnieuw onder de oogen te zien. Wethouder Den Boer wijst er op, dat in Den Osse een goede zwem- gelegenheid is, en beschouwt het water van de haven niet zindelijk genoeg. Spr. stelt daarom voor, het raadsbesluit io te trekken. Bij stemming over dit voorstel staken de stemmen met 3 tegen 3. Vóór stemmen de heeren Priem, Verhoef! en ten Den Boer. In verband met de materialenpositie ver zoeken Ged. StateD, de bouwverordening aan te vullen met een bepaling, waarbij B. en W., gehoord den Inspecteur van de Volkshuisvesting, een ander materiaal of het toepassen van een andere wijze van oonstruoiie kunnen toestaan, wanneer deze toepassing onvermijdelijk is, tengevolge van de door den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw gegeven voorschriften betreffende de toepassing van bouwmate rialen. Z.h.s, wordt aldus besloten. De voorzitter deelt mede dat 15 iepen- zieke boomen zijn te rooien en te ver koopen, Hiervoor moet een kapvergunning worden aangevraagd. Openbare verkoop is verboden. De verkoop kan alleen plaats hebben aan houtbewerkende per sonen tegen de getaxeerde prijs per 9 Mei 1940, alles ODgeaoht de bepalingen voor iepenzieke boomen. De heer Priem zou het hakhout van gemeentewege willen doen kappen en tegen gereduoeerden prijs verkoopen of weggeven aan armen die daaraan behoefte hebben. Voor dit denk beeld wordt veel gevoeld. B. en W. wor; den z.h.s. gemachtigd de boomen en het houtgewas te verkoopen op de door hen meest geschikt voorkomende wijze. G. van Klooster Dz., te Ouddorp, ver zoekt ontheffing van bij abonnement be taald havengeld van zijn door de Duit sche Weermacht gevorderd rissohers- vaartuig. Een aangeboden oonoept-besluit tot wijziging gemeente-begrooting dienst 1941, wordt vastgesteld met aanteekening dat de heer Priem daartegen is. B. en W. leggen over een concept besluit waarin het bedrag van het voor schot op de gemeentelijke vergoeding, ten behoeve van de school met den bijbel, voor het jaar 1941 wordt vastgesteld op f 432,74 (f 9,91 per leerling). Dienover eenkomstig wordt z.h.s. besloten. B. en W. leggen voorts over een oon- oept-beeluit waarin het totaal bedrag der vergoeding aan de school met den bijbel over het jaar 1938 wordt vastgesteld op f 608,92 (f 11,71 per leerling), hetwelk j wordt verminderd met de geïnde school gelden en het genoten voorsohot, in totaal bedragende f 5i8,73, zoodat nog blijft uit te keeren f 90,19. Dienovereenkomstig wordt z.h.s. besloten. Na eenige discussie wordt z.h.s. besloten tot terugbetaling van s/4 van 't abonnement havengeld van de in 1940 door de Duitsoho Weermacht gevorderde schepen. j Afwijzend wordt beschikt op een adres j van de gezamenlijke benzine-maatsohap- pijen, als ho aders van benzine-installaties, om vrijstelling of restitutie van preoario- belasting voor die pompen, welke op last I van de Duitsohe Weermacht zijn gesloteD. De voorzitter stelt tenslotte aaa de orde de inriohting van een gymnastieklokaal, I waarop van hoogerhand wordt aange- drongen. B. en W. hebben de gedachte het groote lokaal van de Openbare Lagere Sohool voor dit doel geschikt te maken voor beid» soholen. Het Hoofd der Sohool ktnadvi eer m in deze. Ncodig zullen zijn een nieuwe vloer en eeoige toestellen. Het beste is eenvoudig te beginnen. I Spr. stelt voor B. en W. een blanco orediet toe te staan voor het maken er inrichten van dat lokaal. Dienovereen komstig wordt z.h.s. besloten. Nadat nog een aantal eenvoudige vragen zijn gesteld, volgt sluiting der vergadering. Financiëel Weekoverzicht Gedurende de eerste drie dagen van den offioieelen handel in de nieuwe Staats- leening werd in totaal f 4.55 miliioen om- rezet of 0.9 °/o van het totale bedrag ad 500 miliioen. Indien de omzetten tot den stortingsdag (15 Februari) zioh op dezelfde hoogte handhaven, zou dit een verandering van eigenaar voor 3 3 °/0 van het leenings- bedrag beteekenen. Daaruit zou men mogen oonoludeeren, dat niet minder dan b\jna f 485 miliioen door de insohryvers werd gehouden, terwijl andere beleggers het aantrekkelijk vonden een Staatsobligatie met betrekkelijk korten looptijd en een gemiddeld rendement van ongeveer 4.5 °/0 te koopen. Overigens was de belangstelling van de beurs voor obligaties en aandeden onge- ongeveer nihil. Ook het koersverloop té New Tork kon geen stimulans zijo. Men spreekt aldaar over de groote regeerings- orders voor de landsverdediging. Volgens de laatste hier beschikbare ge gevens beliepen deze orders 9 121 miliioen dollar. Zij hadden in hoofdzaak betrekking op soheeps- en vliegtuigbouw. Op rekening van den partioulieren scheepsbouw kwam 20 5 o/0 van het totaal, op die van de staalindustrie met eigen werven 14 2 en evenveel op rekeniog der marinewerven. Vliegtuigbouw (14.2 en vliegtuig- onderdeelen (1.8 samen ontviDgeD ongeveer de helft der orders aan den partioulieren scheepsbouw en de sohepen- bonwende staalindustrie. De olie-industrie heeft slechts orders ten beloope van 9.6 mill, dollar geboekt. Voor de beurs is het echter belangrijker de ondernemingen te kennen, die de orders hebben gekregen, dan slechts de takken van nijverheid, waarover deze orders werden verspreid. Onder deze onder nemingen staat de Betlehem Steel met een bedrag van meer dan 1 milliard dollar verreweg aan de spits. Dit bedrag is het twee en-een-halfvoud van de totale omzetten der maatschappij in 1939. Bij de U.S. 8teel beloopen de regeeringsorders ODgeveer de helft van de omzetten van 1939, die eohter toen meer dan twee keer zoo hoog waren als bij de Bethlehem Steel. Bij de General Motors en Chryslers zijn de nieuwe orders slechts ongeveer een tiende van de ver koopen in 1939. Bij de vliegtuigbouw-maatsohappijen treft het, dat de nieuwe orders een veel voud van de totale omzetten in 1939 be loopen, en al zijn de verkoopen in 1940 ongetwijfeld veel grooter geweest dan in 1939, de opdrachten moeten ook de cijfers van 1940 wei sterk overtreffen. Voor de spoorwegen beteekent dit sterk stijgend vervoer en men kan, tot op zekere hoogte, door een overzicht te geven betreffende de verspreiding der orders over de verschillende Amerikaan- sche Staten, eenigszins beoordeelen, welke spoorwegen in het vervoer znllen partioi- peeren. Uit den aard der zaak zijn dit vooral die in het sterk geïndustrialiseerde Oosten, maar ook Galifornië en het veraf gelegen Washington hebben zeer groote orders gekregen blijkbaar in verband met de aldaar gevestigde vliegtuigindustrie. Ongetwijfeld zijn bovenstaande gegevens iets ouder dan zij bij het bestaan van normale postverbindingen zonden zijn ^des ondanks geven zij tooh een indrnk van een factor, waarvan men invloed op het geheele bedrijfsleven zou moeten verwach ten, en ook op de beurs. Maar aldaar werd de invloed gecompenseerd door over wegingen betreffende belastingen en po litiek. Robaver Beurs van Amsterdam STAATSLEENiNGEN NEDERLAND V.K. LX Obl, i 100 1940 I 4 981/. 987. Obl. f 500 1940 I 4 987. 987. Obl. f 1000 1940 I 4 987, 987, Reoep. f 100 1941 4 96"/s 961714 Recep. f 500 1941 4 9678 96?/sgb Reoep. 1 1000 1941 4 977. 97716 Grootboek f 1000 37, 83 Gertif. T»n Iosohr. 3 74Yu 737/s Grootboek 1000 3 747s Obl. f 100 1936 3 89»/16 Obl. f 500 1936 3 897, Obl. f 1000 1936 3 9078 90 Obl. f 100 1937 3 797, 79 Obl. 1 500 1937 3 797, 787. Obl. 1 1000 1937 3 77YM 77V„gb Obl, f 100 (37,) 1938 3 837, 831/» Obl. 1 500 (37,) 1938 3 837, 837", Obl. f 1000 (37,) 1938 3 847. 8478 Oertifioaten f 1000 27, 63V8 6378 Grootboek f 1000 27, 63»/18 HYPOTHEEKBANKEN Dordtsohe Hypbk, Utreohtsohe E 11 37, °/o 855/s867. Zeenweohe tt 37, 86 857, Insulaire n A 4 937.93y. PREMIELEENINGEN Amsterdam '74 f 100 3 Amsterdam '74 f 1000 3 132 Amsterdam '25 f 100 3 101»/18 10iy18 Amsterdam '33 f 100 3 99gl Witte Krui» 1888 67 67 INDUSTRIEELEN t. d. Bergh J. 200 A 109 T. d. Bergh J. 200 B 110 De Grnyter A. p. A. 139 140 gl De Grnyter B. p. w. A. 1436/0gb 144 Lever Bros Dnil. o.A. 1167, U47. Nederl. Ford Antom. A. 327 325 Nederl. Kabelfebr. o.A. 389 384 Philips Gem. Beiit c.A. 203 196 PETROLEUM Bataalsohe Petr. Obl. 47, 957, 957, SCHEEPVAART JaTa-Obina-Japen L. o.A. 1467. 145 Eed. Soheepr. Unie o.A. 1747, 173 SUIKER Handelsrer. A'dam o.A. 415 410 Jara Gnltnnr Mij. o.A. 258

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3