ITWEE NEVEN en TWEE NICHTEN RADIO-PROGRAMMA Woensdag 12 Februari HILVERSUM I. 415 M. Nederlandsch programma. VARA. 7,30 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 7 55 gram.; 8,20 ochtendgymnastiek; 8,30 nieuwsberichten ANP, gram.; 10 VPRO: morgenwijding; 10,20 orgelspel; 11 de clamatie; 11,20 Esmeralda en solisten; 12 gram.; 12,42 almanak; 12,45 nieuws- en economische berichten ANP; 1 repor tage; 1,30 De Ramblers; 2 naai- en knip cursus; 2,30 gram.; 2,40 „De wereld van het kind"; 3 VARA-orkest en solisten; 3,45 viool en piano; 4 declamatie; 4,20 viool en piano; 4,35 orgelspel; 5 gram.; 5,15 nieuws-, economische- en beursbe richten ANP; 5,30 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart: Technische causerie; 6 Esmeralda en solisten; 6,42 almanak; 6,45 actueele reportage of gram.; 7 Bra- bantsch praatje; 7,15 volkszang; 7,30 be richten Engelsch; 7,45 gram.; 8 nieuws berichten ANP; 8,15 gram.; 8,30 ber. Engelsch; 8,45 VARA-orkest, VARA-ge- mengd koor en solisten; 9,20 vroolijke voordracht; 9,25 gram.; 9,45 Engelsche berichten ANP; 10 nieuwsberichten ANP en sluiting. HILVERSUM II. 301.5 M. NCRV. 7,30 gram.; 7,45 ochtendgym nastiek; 7,55 gram.; 8 Schriftlezing en meditatie; 8,15 gewijde muziek (opn.); 8,20 ochtendgymnastiek; 8,30 nieuwsbe richten ANP; 8,45 gram.; 10,30 morgen dienst; 11 gram.; 11,15 viool, piano en grainy 2 gram.; 2,30 Molto Cantabile en gram.; 3,30 Bijbellezing; 4 Christ, liederen (gr.pl.)4,15 Jeugdconcert (op namen); 4,30 voor de jeugd; 5 VPRO: „Het geestelijk karakter van ons volk"; 5,15 nieuws-, economische- en beursbe richten ANP; 5,30 zang met pianobege leiding en gram.; 6 berichten; 6,05 or gelconcert; 6,45 actueele reportage of gram.; 7—7,15 economische vragen van dan dag ANP en sluiting. Engeltche bomm«n Naar officieel uit den Haag wordt medegedeeld, hebben in het afgeloopen weekeinde afzonderlijk optredende En gelsche vliegtuigen bezoeken aan Neder- landsche plaatsen gebracht. In een plaats werd een vrouw gewond en drie woon huizen door bomscherven beschadigd. Ongeveer 150 ruiten werden vernield. In een andere plaats is een teerfabriek licht- beschadigd. In een derde plaats werd een electrische geleiding beschadigd, ter wijl glasschade aan huizen, w.o. een zie kenhuis, werd toegebracht. Dri* jongen* verdronken Te Zaandijk zijn Zaterdag drie kleine jongens door verdrinking om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de vijf jarige Hennie van Urk, diens zevenjarig broertje Dick en de achtjarige Wim Bak ker. Zaterdagmiddag om half vijf waren de knapen nog in eikaars gezelschap gezien. Toen zij tegen etenstijd niet thuis kwa men werden de ouders ongerust. Na hier en daar gezocht te hebben wend den zij zich ten einde raad tot de politie. Deze stelde de omliggende gemeenten van de vermissing telefonisch in kennis. Eerst Zondagmorgen om tien uur ont dekten burgers in den sloot achter de cacaofabriek „de Zaan" het ontzielde lichaampje van den vijfjarigen Hennie. Vermoedend, dat de andere jongens niet ver van deze plaats gevonden zouden kunnen worden, ging men hier dreggen en na een kwartier was ook het lijkje van Dick gevonden nabij de plek, waar 3$ 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Ook de geringste mensch kan volmaakt zijn, als hij zich binnen de grenzen zijner capaciteiten en bekwaamheden beweegt. FEUILLETON 28 Heeft Reinier dat gezegd? Maar natuurlijk; en dat begflrijpt iedereen. Dood-jammer, dat je hier ooit gekomen bent! Neen, dat imloiet je niet zeggen. Ik heb 'ter niet altijd zoo naar gehad-. Ik ben er Iwiel degelijk gelukkig ge- iwieest. Elizabeth liet haar uitsnikken. Intusl- schen begon Zij zelve aanstalten te ma ken voor het vertrek en toen Jeanne een paar minuten later opkeek, zag zij, dat haar zuster al druk bezig 'was, den inhoud van de kast in haar koffer te pakken. En Reinier liet haar maar zóó vertrek ken, hij meende dat het maar het beste was, dat zij zoo> gauw mogelijk het huis verliet. Gaf hij dan in het geheel niet meer om haar? Waarom had hij geen en kel teeken van leven meer gegeven, ter wijl zij ziek lag? Ze had gemeend, dat hij wachtte tot ze wèl genoeg beter was geweest om met haar te praten en nu kon ze geen onderhoud meer met hem hebben. Onverbiddelijk werd ze uit zijn leven gevoerd en hij.... liet haar gaan! Een droefheid, iwaarbij al het gelledene niets was, vervulde haar hart. Ondanks al zijn fouten (wias Reinier die mam, dién zij lief gekregen had en nu had hiji men zijn broertje had opgemerkt. Eerst na den middag slaagde" men erin den achtjarigen Wim Bakker uit het water te halen. Er was op deze plaats geen ijs meer. De fabrieksloozing had het reeds doen smelten. Op korten afstand was er ech ter nog wel ijs, zoodat het vermoeden bestaat, dat de knapen het slachtoffer zijn geworden van onvoorzichtigheid. Brandstichting 7 Zondagavond omstreeks elf uur is brand uitgebroken in de landbouiwschu.ur van den heer S. Schouten te Berl i- curni (N.-B.). De brandweer, die spoe. dig ter plaatse iw'as, wist de boerderij" naast de schuur te behouden. Een aan tal varkens kon Worden geredlawd- 'btouWwerktuigen en eem groote hoeveel heid hooi gingen verlóren. In vérband Met dezen brand is ieén zoon van de familie B., die naast den heer Schouten wbont. gevankelijk naar 's Hertogenbosch overgebracht. De aanleiding tot hat stichten van den brand zou een buren ruzie zijn. i Dr. Frederiks ze«tig jaar Maandag is imir dr Kj. J. Frederiks, secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, zestig jaajr gel worden Negen .dn -dertig van deze 6p jaren is hij aan onderscheiden® departe menten verbonden geweest en heeft daar [n verschillende functies zijln beste krachten aan 's lands belang gelw'ijd. F Nieuw» DirecUur van Kindurzorg I In de jongste vergadering van het vol ledig bestuur van de Vereeniging Kinder- zorg is als opvolger van wijlen den heer P. D. Middelkoop tot directeur der stich ting der Vereeniging aan den Veerschen Singel te Middelburg benoemd de heer P. de Bruin. Nadat de heer de Bruin verleden week met zijn a.s. echtgenoote een bezoek aan de stichting heeft gebracht, kon hij in de vergadering van het Dag. Bestuur der Vereeniging Zaterdagmorgen mede- deeler. de benoeming te aanvaarden, zoo- dat deze thans een feit is geworden. De heer de Bruin is bijna 35 jaar oud en hoopt binnen enkele weken in het huwelijk te treden met mejuffrouw A. L. Schmidt. Tegen eind Maart hoopt de nieuwe directeur zijn intrek op „Kinderzorg" te nemen. De Parijsche métro, heeft in Jan. twee records geboekt. Zoowel het aantal vervoerde personen als het bedrag der ontvangsten heeft alle tot dusver be haalde cijfers overtroffen. De ontvang sten bedroegen die maand 99.3 millioen francs tegen 53.4 millioen in Januari 1939. Het aantal vervoerde personen be droeg meer dan 84 millioen tegen 49 millioen in Januari 1940. In de stad Nagyszalonta (Zuidoost- Hongarije) zijn 128 en in Stuhlweissen- burg 200 huizen door de werking van het grondwater ingestort. Uit Bel grado wordt gemeld, dat in Zuid-Servië en Montenegro de sneeuw is gaan smel ten, waardoor op het traject Belgrado— SkopljeSaloniki heele stadsdeelen over stroomd zijn. De Pelargonische hoog vlakte lijkt een groot meer. Het Am. Huis van Afgevaardigden heeft het wetsontwerp tot steunverlee- ning aan Engeland met 260 tegen 165 stemmen aangenomen. De ontwerp-wet gaat thans naar den Senaat. De stem menverhouding komt zoo ongeveer over- .een met de politieke gezindheid der stemmers. Vóór de wet stemden 236 de mocraten en 24 republikeinen; er tegen 25 democraten, 135 republikeinen, 3 leden der progressieve partij, 1 lid van de American Labor Party en 1 lid van de Farmer Labor Party. ineens het hairt voior haar gesloténV- Minnie, Met een gezicht als van een vraagteeken. bracht ieén blad Met eenige ververschimgen Woven; Maar Jeanne kom niets door krijgen. Daar hoorde ze een kradhtigén tred in de gang en een «ogenblik hoopte ze... Maar het Wias slechts Dick Wenner, die iwlas konten kijken, of ze al kllaair waren. Hii Was heel gOiedig len vriéndelijk en in stilte begaan Met de droevige verandering, die er had plaats gehad in het uiterlijk van het aardige, vroolljke Meisje, dat hij' indertijd aan het hek) had zien staan, toen Elizabeth zich bij haar moeder had aangemeld. Hij hiefp haair nu op broederlijke 'wijze de gang door, naar beneden. Reinieir stond in de hall miet m'evnouWi Wemer te praten, die nu Jeanne vrien delijk begroette, Zoodat h®t jonge meisje nog enkele Iwioorden kon wiss®lleb ,met Reinier. Haam hart klopte zóó onstuimig, dat ze miet in staat 'wias tot spreken e,n; dat het dus Reinier (wias, die begfon. Ga je nu? Ze zeggen, dat ik rnioiet gaan. Daar hebben ze gelijk in. Dit huis is geen geschikte plaats voor je. Trots maakte zich nu van haar mees ster en koud stak zij hem de hand toe, terwijl ze sprak: Dan zeg ik je dus bij dezen goe- d en-dag. Hij vatte die lusteloos en het leek Jeanne dat hij boos was. Zeker kon hij het haar niet vergeven, dat ze hem had misleid, wat betrof haar naam en haar verwantschap. ONZE HANDEL' MET DUITSCHLAND Gmü eenzijdig hand»ltv«rke«r D» verhouding van gulcUn tot rijkimark Voor leden en genoocMgden van de Dui'fcsche K. v. K. in Nederland heeft de commissaris-generaal voor financiën en oeconomische zaken, dr. H. Fischböck, in het Amstel-Hotel te Amsterdam een lezing gehouden over eenige actueele problemen ten opzichte van Nederland. Dr. Fischböck behandelde de positie van den buitenlandsche handel van Ne derland. Hij herinnerde aan het feit, dat reeds vóór den oorlog de Neder landsche handel in zeer hooge mate op Duiitschland georiënteerd was. Thans is de Nederlandsche handel in de eerste plaats op Duitschland aange wezen. In dit verband verzekerde dr. Fischböck met klem, dat geen een zijdig handelsverkeer plaats heeft zooals men in bepaalde kringen meent te moeten veronderstellen. In het bui tenland worden geruchten verspreid, als zou Nederland uitsluitend naar Duitsch land exporteeren, hetgeen in scherpe tegenstelling staat tot de waarheid. De hande.labalans in evenwlcl t De handelsbalans der beide lan den verkeert in evenwicht. De waar de van het wederzijdsche handelsverkeer tusschen Nederland en Duiitschland schommelt tusschen de 35 en 40 millioen gulden per maand. In geen geval heeft een uitzuiging plaats door al te groote Nederlandsche goederenleveramties aan Duïtschlarnd. 1 j lijf Vervolgens sprak dr. Fischböck over de Nederlandsche staatshuishouding. Ne derland verkeert nog steeds in een veel gunstiger positie dan Duitschland, aan gezien in Nederland de belastingen slechts de helft bedragen van die in Duitschland. De belastingen in Nederland kunnen nog belangrijk worden verhoogd. De gulden moet stabiel blijven Sprekende over het dragen van de staatslasten, zeilde spr. dat hiervoor ver schillende mogelijkheden bestaan. Tot dusverre is de financiering geschied door uitgifte van schatkistpapier en kortloopende leeningen. Consolidee- rmg van de opgenomen bedragen is ech ter gewenscht Vandaar werd overgegaan tot het uitgeven van een leening met een langen looptijd. Met het hierop sprak dr. Fischböck nog over de stabiliteit der Nederlandsche valuta. Met nadruk wees hij op de noodzakelijkheid, dat de koopkracht van den Nederlandsehen gul den gewaarborgd moet blijven. In den zomer vairi het vorige jaar is een verhouding vastgesteld van fO,75 1 Rijks mark. Aar?-déze verhouding zal niets worden veranderd. Het doel en het streven van de Duitsche Reiehsbank is de Nederlandsche valuta even stabiel te houden en te verzekeren als de Duitsche valuta, aldus verzekerde de minister met den. meesten nadruk. De Nederlandsche gulden is derhalve, naar verhouding steeds evenveel waard als de Rijksmark. D* Uv»n«nvdd«Unpositi* Vervolgens sprak minister Fischböck over de levensmiddelenvoorziening van ons land. Tengevolge van het feit, dat Nederland bij den oorlog werd betrokken, jy Hangerig,koorts? NU oppassen I Neem dadelijk een"AKKERTJE" en vanavond nog een. Onder 35^ o® wol. Morgen géén Griep I Vind je het erg, dat... dat ik je nichtje ben? Waarom zou ik dat erg vinden? Het maakt niet veel verschil! Reinier, heb je graag dat ik ga? Ja, zei hij, met vaste stem; nu wèl. Ik had het niet anders gedacht; maar daar is het nu te laat voor! Goe- den-dag dus. Er was geen tijd meer om iets te zeggen. De taxi stond al voor; Bettie riep haar. Verblind door tranen wendde ze zich af. Dick hielp haar in de taxi, waar zt haar zoo makkelijk mogelijk in kussens en plaids installeerden. Eer ze goed besefte, dat ze afgereden waren, was de rood-steenen Schuur al uit het gezicht verdwenen, Dit hoofdstuk uit haar leven was dus afgesloten. Heel de wereld leek haar leeg en verlaten. Een heelen tijd later hoorde ze Dick zeggen „De schuur" is een mooi bezit! Als het maar wat beter verzorgd was, zou het er heel anders uitzien! Er ligt nu een donkere schaduw over. En Reinier Gildehuis dan?, vroeg Bettie. Die was ook onder een schaduw. Als een man pas twee sterfgevallen in zijn familie heeft gehad, verdacht wordt van moord en zijn moeder heeft gezien in delirium tremens, dan kan hijzelf toch ook niet op z'n voordeeligst zijn! Neen, dat is zoo, gaf Bettie toe. Maar toch hoop ik, dat wij in het vervolg niet veel meer van hem mer ken zullen. Ik hoop dat Jeanne hem ook maar gauw vergeet; trouwens haar werd het noodzakelijk, restricties toe te passen in de levensmiddelenvoorziening. Spr. verzekerde echter, dat aanpassing aan het Duitsche levensniveau zal plaats hebben, zoodat het Nederlandsche volk het niet slechter zal krijgen dan het Duitsche. Duitschland heeft de wapens in de hand genomen om voor Europa dezen oorlog te voeren. Evenzeer zal derhalve Duitschland er voor zorgen, dat Europa met levensmiddelen uit het Duitsche Rijk zal worden verzorgd. Bij voortduring van den oorlog zal Nederland nog meer op den aanvoer van levensmiddelen uit Duitschland zijn aangewezen dan op het oogenblik, wanneer de hier beschikbare voorraden verder dalen. DE ARBEIDSDIENST 10.000 marnsn hebben zich aangemeld De Deutsche Zeitung in dein Nieder- landen heeft e-em onderhoud gehad imet Majoor Breunese, den commandant van den Op'bbulwldienst die zooals imien weet belast is miet de voorbereiding van een Nederlandschen arbeidsdienst. Zooals imlen zich herinnert is innige dagen geleden de eerste lei derscursus voor den Arbeidsdienst re®ds afgesloten. De toetreding tot den diénst is voor1- loopig v.rijWxlbg en gebleken is thans dat de (werving succes hgcft gehad. On geveer tienduizend mian hebben zich thans aangemeld. Dienst in het blelang va|n het vader land zal' Ook doior de Meisjes kunnerX 'worden verricht Tot nu toe hebban zich eenige honderden 'meisjes aangemeld voor den vrijiwllligen arbeidsdienst, die in den loop van dezen zoimler op het land onderkomen zullen vindemi. De meisjes behoeven uiteraard geen zlwa,- ren lichamiél'ijken arbeid te verrichten; zij' zullen bezigheid vinden in den l'andi- 'bloaiiwi en het huishoudelijk wierk. De» duur van dezen arbeidsdienst is ook op 6 maanden gesteld. De organisatorische voorbereidingen zijn) ireéds getroffen ien de tijld is niet var imfeer dat alle meis jes kunnen Worden opgenomen. RIJKS-, PROVINCIALE- EN GEMEENTELEENINGEN In de laatstverschenen aflevering van 1940 van het maandschrift publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek we derom enkele bijzonderheden omtrent de kaspositie en de leeningen van rijk, pro vincie en gemeenten. 1 De kaspositie van het rijk is in het tijdvak van) 1 October 1939 tot 1 October 1940 f425 millioen ongunstiger geworden. Voor de gezamenlijke provinciën werd de kaspositie in hetzelfde tijdvak f3 mil lioen en voor de gezamenlijke gemeenten f2 millioen gunstiger. Het rijk heeft in het tijdvak van 1 October 1939 tot 1 October 1940 twee leeningen aangegaan, elk groot f 300 mil lioen. Van de gelegenheid op de tweede leening te storten door inlevering van schuldbewijzen der eerste leening werd tot een bedrag van ongeveer f70 mil lioen gebruik gemaakt. De gezamenlijke provinciën hebben in hetzelfde tijdvak in totaal f20 millioen opgenomen. Van dit bedrag was f6 mil lioen of 32 pet. voor conversiedoelein den bestemd. Bij rijksinstellingen werd door bemiddeling van den centralen be- leggingsraad f3 millioen of 15 pet. van genoemd totaalbedrag opgenomen. De gezamenlijke g'emeenten hebben in het tijdvak van 1 October 1939 tot 1 October 1940 in totaal f96 millioen opge nomen. Van dit bedrag was f 13 millioen of 14 pet. voor oonversiedoeleinden bestemd. Bij rijksinstellingen werd door bemidde ling van den Centralen beleggingsraad f59 millioen of 62 pet. van genoemd totaalbedrag opgenomen. heele ervaring daar op „De Schuur"! Liefkoozend legde zij haar hand op die van haar zuster; maar Jeanne trok die vrij heftig terug, terwijl ze zei: Je doet mij pijn, Bettie. HOOFDSTUK XVIII. Bettie was in den (eersten geluksroies van haar verloving. Dat haar zuster er nog zooi slecht uitzag, schreef ze in hoofdzaak toe aan de doorgestane ziekte. Toen ze terugkeerde van de huwe lijksreis, vond ze Jeanne zoo schijnbaar Wieer de oude in uiterlijk én opgewekt heid. Gedurende Bettie's aflwiezigheid had zij' haar plaats ingenolmlen als secreta resse bij1 Mevro.ulw Werner en als zóó danig had ze nu Misschien [niet zooi zeer voldaan, Maar fwèl! alö gezelschaps dame; ofschoon niemand vermoedde. Iwat een (mJoeite het haar sohis kiostte). Olm) zoOi gelijkmoedig opgewekt te blijven! 'Ze Was bloos op Reinier; ze Maakte zichzelve wijs, dat zij hem haatte; Imlaar ze kon hem niet uit haar ge dachten bannen. Geen nieuws bereikte haar uit Katten- hove. MevrouW Wemer en Dick sche nen nooit twlat te hoornen vafn Reinier; MevrouW Karpmaal was nog uit ïlogeei- ren en Jeanne Was te trotsch, pm open. lijk navraag te doen. Eens schreef ze hem) ,en lichtte hem volledig toe de reden, waarolmi ze naar „de Schuur" gekoimlen Was en vroeg hem, haar de (misleiding te vergeven, Waardoor ze intusschen toch imlaar met elkaar in kennis gekotmlen Waren! iZe kreeg eén klort officieel schrijven Bovendien heeft het rijk in den vorm van voorschotten uit het Werkfonds, in gevolge dc Woning- en Landarbeiders- wet enz., gedurende het tijdvak van 1 October 1939 tot 1 October 1940 aan de gemeenten een bedrag verstrekt van in totaal f 34 millioen en aan provinciën f 1 millioen. Van genoemd totaalbedrag ad 34 mil lioen werd f 30 millioen en dat aan de provinciën geheel renteloos verstrekt. NIEUWE HAVENS EN VEEMEN IN ROTTERDAM Bijzondere correspondentie) II. Geheel op één lijn met deze enorme werkstukken, kunnen de plannen gesteld worden, die er bestaan ten aanzien van een tweede Petroleumhaven en van een nieuw veem. Het verlangen naar een tweede Petroleumhaven is zeker niet nieuw, het dateerde reeds van lang voor den oorlog. Dat men ook deze plannen onder de huidige omstandigheden aller minst heeft laten varen is het zooveel- ste bewijs van de ongebroken leefkracht der Maasstad. Die nieuwe petroleumha ven, die nabij Pernis zal komen, belooft al evenzeer een werkstuk te worden, waarbij getuigenis wordt afgelegd van een ruimen kijk op de toekomstige be hoeften, waarbij men op sommige plaat sen van de haven komt tot een breedte van 280 meter, hetgeen voldoende zal zijn om in een ruime behoefte aan ge legenheid tot overlading van petroleum te voorzien. Niet minder belangrijk en indrukwek kend zijn ongetwijfeld de plannen der N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveen, die veel door het oorlogsgebeuren verloren heeft zien gaan, maar die reeds weer klaar staat om haar belangrijke taak jegens den handel met kracht te her vatten in een nieuwe behuizing, welke ontworpen is aan den St. Jobsweg, niet ver van den Noordelijken ingang van de Maastunnel. Daar zal een zeer modern uitgerust veembedrijf groeien, dat een aanzienlijke verbetering der Rotterdam- sche havenoutillage met zich zal brengen vooral dank zij een tweetal Redl er-el e- vatoren, die de voltooiing naderen, en die gelukkig gedurende de krijgsverrich tingen ongerept zijn gebleven. Er zullen nieuwe koel- én vries ruim ten komen, die voor Rotterdam én daar- imlede van geheel Nederland van groote beteekenis zullen zijn vanwege hu'ndienst/- 'blaarheid voor le vensimi ddelenopsl ag, 'waarbij1 vooral aan groente én fruit ge dacht Wordt. Het is met deze veemi- Ibloulwplannen voor het eerst, dat d® toe komstige haven van Rotterdam, anders dan door overigens zeer Iwaardevollje, theoretische 'bleschoulwingen in het ge ding komt. En die blouWplannen leggen tevens bloot, dat men bij ale vernieu wing van de binnenstad de haveng stel lig niet zall verwaarlioozen. MaastunnelWérkén, petroi'jeuimhavén, plan nen voor een veémigeb'ouW, het zijn on getwijfeld zaken van bhiteng®woon groot [belang, duizend en duizend smaal groo- ter dan die, Welke betrekking hebben op zorgen omtrent bloter-, kaas-, brood- en thee- en zoovele andere soorten van dis tributie. Beter dan het nutteiooze wee klagen daarover, kan tmien zich daarom spiegelen aan zulke lichtende voorbeel den, die getuigenis afleggen van een vertrouwen in de toekjomst, dat welda dig aandoet. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Maandag 10 Februari. f1000 20803 21877 f400 15356 f200 4830 14103 16638 18982 f100 1545 3778 4520 6235 6690 6932 7338 9190 $566 11941 12671 13236 16774 17774 18797 20185. terug, dat haar ergernis en onuitspreke lijke teleurstelling bezorgde: „Er is geen sprake van vergiffenis tusschen ons! Het eenig® dat (waarde verleent aan vriendschap, in wèlikén vjoriml dan ook, is vertrodwen in elkaar en je (weet, dat dit juist onder ons verloren is gegaan..—'" Toen Jeanne dit las, besloot zij, dat ze eerder sterven zöu, dan dat ze tot eenige verdere toenadering zou overgaan. Intusschen (was zij Mooier dan ooit, al zag ze er dan ook wel teer uit. Op een goeden kéer klwaim Dick met twee gasten terug, dié hij Weiden in Amlsterdam had ontmoet, Waar de heéren voor zaken [Moesten Wiezén- Eén daar van hvas„... Reinier Gildehuis. Allfes in het vertrek scheen' Met Jeanin® in het roind te draaien, toen ze zijlnl stern) hoorde! Dood-kalint en bedaard stond hij Met mevrouw Weriner ®n met haar zus ter te praten1. Niets van zijn uiterlijk ontging haar én, naast andere gevo®leins en, naast andere gevoelens schoink het haar voldoening, dat hij nu een ver schijning (was, die gezien Mocht worden. Ook na het diner kwam hij geen én kelen kéer bij haan Was hij van plan dien avond (weer nèt zoioi te vertrekken? Neen, dat kón, dat Mócht zij toch niet zOo laten Zelve trad zij op Reinier toé. die! enkele foto's bekeek. (Slot volgt)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2