ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 11 FEBRUARI 1941 OPCiENOl ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 1889 Nationaal Socialistische Beweging Kameraadschaps - Avond De Kern ABONNEMENT Prijs 11.50 p. kwartaal, buiten Zierlkzee f 1.80. Voor het buitenland 110.00 p. (aar. Afzonderlijke nummers 6 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode,„Zierlkzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG 80. 14566 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succes]es" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur EEN RADIOREDE VAN CHURCHILL Toenemende felheid van den strijd verwacht Winston Churchill heeft Zondagavond een radiorede uitgesproken, waarin hij zich in het bijzonder uitvoerig bezig hield met den toestand in Afrika. In het begin van zijn rede zeide hij over de Duitsche luchtaanvallen op Engeland, dat voor eiken ton door de R.A.F. op Duitsch gebiea geworpen bommen, het Duitsche luehtwapen drie tot vier ton op En- gelsch gebied heeft geworpen. Verder gaf Churchill toe, dat de Duit sche luchtaanvallen nog feller' zouden kunnen worden. Hij sprak echter de mea ning uit, dat zij korter zouden duren. Bij zijn bespreking van de gebeurte nissen in Afrika wees Churchill er op, dat de Engelsche troepen grooter ver sterkingen uit Indië, Australië en Nieuw- Zeeland in den strijd tegen de Italianen in het veld hebben gebracht. Aan zijn optimistische voorstelling van Engeland's toestand verbond Churchill echter de waarschuwing, dat men er aan denken moest, dat de oorlog spoedig in een phase van toenemende felheid zou treden. De Engelsche premier besloot met te verwijzen naar de uit de Vereenigde Staten verwachte materieele hulp. Woor delijk zeide hij: „Wij hebben op de meest dringende wijze behoefte aan ont zaglijke leveranties en voortdurend aan oorlogstuig en technische machines van allerlei soort. Wij hebben ze hier (in Engeland) noodig en het is noodzakelijk dat zij hier naar toe gebracht worden. Wij hebben voor 1942 behoefte aan een groote hoeveelheid koopvaardijtonnage, veel meer dan wij zelf kunnen bouwen, wanneer wij onze oorlogsinspanning in het Westen en het Oosten op peil wil len houden en vergrooten". Er kan echter verwacht worden, zoo voegde Churchill hieraan toe, dat Duitschland alles, wat maar mogelijk is, zal doen om de Engelsche tonnage te vernielen en den omvang van de Ame- rikaansehe leveranties te verminderen. Hij waarschuwde het Engelsche volk, dat het zich niet moest overgeven aan een gevoel van al te groote veiligheid. - (D.N.B.) Duitsch weermachtsbericht Vliegtuigactie tot boven Yiland Het opperbevel van de (weermacht maakt bekendLange afstandsgevechts vliegtuigen pnder leiding van kapitein Fliegel hebben gisteren ojp pl.m. 500 K.M. ten W. van de Portugeesche kust, een door oorlogsschepen beschermd kon vooi aangevallen. Een volgens tot dusver ontvangen bericht, koopvaardijschepen van in totaal 24500 b.r.t. tot zinken gebracht. Andere schepen werden zwaar bescha digd. Het konvooi werd op deze wijze volkomen uit elkaar geslagen. Gewapende verkenningsvliegtuigen zijn tot IJsland doorgedrongen en hebben een door den vijand bezet vliegveld met machinege weervuur bestookt. Een gevechtsvliegtuig heeft voor de Schotsche Oostkust een patrouillevaartuig met succes met bom- imien aangevallen. In den afgelopen nacht hebben gevechtsvliegtuigen aanvallen on dernomen op strategische doelen in Lon den en Z.-Oost Engeland. Vannacht (heb ben afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen hlom!mem geworpen op twee plaatsen in Noord West Duitschland. Slechts aan een boerenwoning werd schade aangericht. De vijand heeft gisteren twee gevechts vliegtuigen verloren in een gevecht voor de Noorsche kust. Vier Britsche ver sperringsballons werden vernield. Twee eigen vliegtuigen worden vermist, Na den geslaagden aanval op het konvooi ten W. van de Portugeesche kust, heeft de groep gevechtsvliegtuigen sedert den eersten Augustus 1940 alleen rond 250.000 b.r.t. aan vijandelijke koopvaardijruimte tot zinken gebracht en bovendien een groot aantal vijandelijke koopvaardijschepen zwaar beschadigd. Malta opnieuw gebombardeerd Het oppertóvel van d© Duitsche (weer macht deelde Zondag mede: Afzonderlijke gevechtsvliegtuigen lidbj- Ibfen gisteren overdag en in. den nacht 'met succes strategische doelen in de Midlands en in Zuid-Oost Engeland aan gevallen. In het MiddelTa<ndsdhe-Ze©gebied he©ft de Duitsdie luchtmacht lb>ij aanvallen in opeenvolgende golv©n op vliegvelden op ADMIRAAL DARLAN, Fransch minister van buitenl. zaken (Archief Z.N.B.) Het D.N.B. meldt uit Vichy: Over de besprekingen welke Darlan te Parijs heeft gevoerd heeft de pers het volgende officieele communiqué gepu bliceerd „Het staatshoofd, maarschalk Pétain, die de politiek van Montoire volgt, heeft president Laval voorgesteld, als minister van staat «n lid van een directorium' tot de regeering toe te treden. President Laval heeft het aanbod van den maar schalk van de hand gewezen". Officieel is medegedeeld, dat Flan- d i n, de minister van buitenlandsche za ken, is afgetreden. Zijn portefeuille wordt overgenomen door admiraal Dar lan, die tevens tot vice-president is be noemd en ©pk het ministerie van marine aanhoudt. Gisteravond is een constitutioneel be sluit te Vichy uitgevaardigd, volgens het welk admiraal Darlan als opvolger van maarschalk Pétain als staatshoofd aange wezen wordt. het eiland M a I' t a ien die (haven van La Valetta (bjomftreffers van zlWaair ka liber geplaatst en op gebouwen en pak huizen. Er ontstonden omvangrijke (bran den. i De vijand heeft Zaterdagnacht mlet j Weinig vliegtuigen op drie plaats-en Ibkwn;- men geworpen op woondistricten in W.- Duitschland. Van drie vijandelijke vlieg tuigen die Noorwegen trachtten binnen te vliegen. Werden ier twee neergehaald. TWee eigen vliegtuigen worden vermist, Italiaansch weermachtsbericht Aanvallen in Eritrea en Somaiiland afgeslagen Het 247ste Italiaansche iwe^rmachtslbe. richt luidt: Aan het Grieks Oh© frpnt acties van plaatselijk karakter. Onz© luchtmacht heeft niet doeltreffende (resultaten vij't- andelijke stellingen ©n troepen gebbmi- tblandeerd. Enkele objecten van ,de bases van Prevesa ©n Navarino: zijin eveneens getroffen. Tijdens deze acties hebben onz© bb,mi- mienwerpers ieen vliegtuig van het type Gloster en een van h©t type P.Z.L. neer gehaald. Een onzer vliegtuigen, dat een verkenningsvlucht maakte in het Wes telijke deel' van de Middellandsche Zee en door drie jachtvliegtuigen van het type Hurricane Iwerd aangevallen, heeft er hiervan één neergeschoten'. In Noord-A frik a gevechten van plaatselijk karakter in het gebied ten Zuiden van Bengazi. In O o s t-A f r i k a heeft de vijand in den sector van Keren zijln aanvallen) herhaald, doch zij werden afgeslagen,. Aan de grens van Soimaliland is 'een: aanval op een onzer stellingen imiet een tegenaanval afgeslagen. Onz© luchtmacht heeft (mlet onvermoeibare activiteit haar medewerking aan de gevechten verleend en vijandelijk© troepen, strijdmiddelen en inrichtingen irnet machinegeweervuur en, bbmmen bestookt. I De vijand heeft gepoogd, luchtaanval len te onderoemieini op Asmara ©ni Adioegri. doch dez© pogingen zijn ver ijdeld door het snelle ingrijpen van onze jachtvliegtuigen, die vi&r vijande lijk© vliegtuigen neerschoten. Tijdens deze acties heeft kapitein Mario Visen- tjni twee vliegtuigen neergehaald, waar door hii' in totaal 16 overwinningen heeft behaald. Een ander vijandelijk vliegtuig is door het afweergeschut neergehaald,'. Drie onzer vliegtuigen zijn niet op hun blasés teruggekeerd. KRING 82 in Hatel „JUUANA" Ie Zleriltxee op Donderdag 13 Februari Onderwerp De Nederlandsche neutraliteit voor den 10den Mei 1940 Aanvang 8 uur In de Aegeïsch© ze© tóbben vijandelijke vliegtuigen gistermiddag onze vliegvelden gébtoimlbard©erd. Er vielen geen slachtoffers; de schade is gering. In den nacht vain 7 op 8 dezer hebt- blein formaties van het Duitsche vlieger- corps imiet zichtbare resultaten ©enige vliegvelden van de basis Ma lit a ge. biombardeerd. In den nacht van 8 lop 9 dezer zijn de JWoimbardementeti] pp Malta door Duitsch© vliegerafdeelinr gen imet opmerkelijk© hevigheid en doel treffendheid herhaald. Genua door Britiche vloot- eenheden beschoten Het 248e Italiaansche weermachtsbe richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front heeft de vijand, tijdens acties van plaatselijk karakter, gevoelige verliezen geleden. Tij dens de jongste gevechten heeft het 14e bataljon zwarthemdenvan het legioen Leonessa zich bijzonder onderscheiden. Krachtig optreden onzer luchtmacht tegen knooppunten van wegen en vijandelijke inrichtingen en troepen, die den gehee- len dag met succes gebombardeerd en met machinegeweervuur bestookt zijn. De belangrijkste Grieksche vlootbasis aan het kanaal van Corinth© en de (militair© werken van Salonïki zijn met zicht baar resultaat getroffen. Tijdens luchtge vechten hebben onze jachtvliegtuigen elf vijandelijke vliegtuigen neergehaald. In N o ord Afrika is nabij Koefra een vijandelijke gemotoriseerde kolonne op de vlucht gejaagd en vervolgens door onze vliegtuigen gebombardeerd en met machinegeweren beschoten. In de Aege- ïsehe zee hebben vijandelijke vliegtuigen in den afgeloopen nacht boven een onzer vliegvelden gevlogen, waarna door onze jagers te zijn aangevallen en nadat ons afweergeschut in actie was gekomen, zij zich hebben verwijderd zonder schade aan' té richten. In Oos-t Afrika heeft de actie van de artillerie in den sector van Che- ren voortgeduurd. Onze luchtmacht heeft zonder ophouden vijandelijke troepen, auto's en artillerie gebombardeerd. Een onzer jachtformaties heeft bij een aan val in scheervlueht op een vijandelijke luchtbasis 15 op den beganen grond staande vliegtuigen vernield. Vijandelijke vliegtuigen hebben op enkele plaatsen aanvallen ondernomen, die dank zij het snelle optreden van onze jagers en het j luchtdoelgeschut, mislukte. Een vliegtuig van het type Blenheim is neergehaald, Een van onze vliegtuigen is niet op zijn basis teruggekeerd. Gisteren bij het aanbreken van den dag is een vijandelijke vlootformatie, be- gunstigd door den dikken mist, ter hoog te van Genua verschenen, f Ondanks het snelle optreden der kust- (b'aterijen van de Kjon. Marine, hebben de salvi van den vijand, die geen doelen van (militairen aard hebben getroffen, tot gevolg gehad, dat na tot dusver kam Worden vastgesteld, onder de bevolking 72 personen gedooid en 226 gewond wer den. Aan Woonhuizen werd aanzienlijk© söhade aangericht. D© kalmte ©n disci pline van de bevolking van Genua is boven allen lof verheven,. Een onzer luchtfonmaties heeft -in den middag d© vijandelijke schepen aang©vailen en ©en Ibloim' geplaatst op het achterschip van, een kruiser. BritsChie vliegtuigen 'hebben aanvallen ondernomen op Li vorm o en de olmstreken van Pisa, Waar ge©n schade is aangericht. Te Livorno heeft h©t af weergeschut e©n vijandelijk toestel' neer gehaald. Volgens een Reuter-bericht zijn er eenige wijzigingen gekomen in het Brit sche kabinet. De huidige minister van Koloniën, Malcolm M a o D o n a 1 d, is tot Hooge Commissaris in Canada benoemd. Er zal zoo spoedig mogelijk een speciale volmacht voor hem worden opgesteld, opdat hij zijn zetel in het Lagerhuis kan behouden. Tot zijn opvolger als minister van Koloniën is Lord Moyne benoemd. Churchill verwacht een toene mende felheid van den strijd Admiraal Darlan, Fransch min. van buitenlandsche zaken Actueel probleem in het handels verkeer Duitschland Nederland Ongeveer 10.000 meldden zich voor den Arbeidsdienst aan Niet alle universiteiten en hooge- scholen zijn weer geopend GEORGE HORACE3GALLUP (Archief Z.N.B.) De „New York Times" publiceert het resultaat van een onderzoek van het Gallupinstituut over eventueele deelne ming van de Vereenigde Staten aan den oorlog. Blijkens dit onderzoek zijn ne gentig procent van de deelnemers tus schen twintig en dertig jaar tegen het deelnemen aan den oorlog. Van de deel nemers tusschen dertig en vijftig jaar zijn 85 procent en van de deelnemers boven de vijftig tachtig procent tegen den oorlog. Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig jaar Van 10—15 Febr. 1891. De heer C. Berrevoet, benoemd burgemeester der gemeente Serooskerke, werd feeste lijk ingehaald en door den waarnemenden burgemeester, den heer H. Goemans Pz., geïnstalleerd. De heer P. v. Beveren te 3 c h e r- penisse werd per 15 Febr. aangesteld als conducteur op de tram-omnibus Tho- 1 len— Stavenisse. Te Noord welle had de plech tige installatie plaats van den benoem den burgemeester den heer M. Hoogen- boom, door den loco-burgemeester, den heer J. J. v. d. Repe. I De heer J. Padmos te Brui-nisse werd aangesteld als adsistent aan het post- en telegraafkantoor te IJmuiden. De rijksveldwachter L. J. Brugmans werd van Oosterhout naar T h ol en ver plaatst. Tot leeraar in de Nederl. taal en letterkunde aan de HBS te Zierikzee werd benoemd de heer J. W. v. d. Bosch te Zwolle. De raad van Zieri kzee keurde het plan goed om de Oude Haven van den, ringmuur tot ongeveer twee meter vóór de Sleepkade te dempen. De kos ten worden op f32.800 geraamd. j Gironummer van de W.H.N. is 5553. j De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, Postgiro- nummer 877. ,£tort op 5553 of 877. i Ge brengt geluk in veler, leven". Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.44 uur onder. Morgen komt zjj om 9.03 uur op. Tusschen zonsonder-'en opgang moet verduisterd worden. i Parijs telt thans 4.247.957 inwoners. Dit cijfer berust op het aantal levensmid- lenkaarten. Vóór den oorlog telde de stad ongeveer 4.5 millioen zielen. Dat het inwonertal thans lager is, wordt ver klaard door de omstandigheid, dat vele vreemdelingen niet zijn teruggekeerd en dat vele vroegere Parijzenaars nog in het niet bezette gebied verblijf houden. KONING FAROUK VAN EGYPTE Iffdt, naar te Kaïro is bekend gemaakt, aan een lichte vorm van geelzucht. (archief Z.N.B.) VERSCHILLENDE BERICHTEN Vrouw door gemaskerd* mannen overvallen Vrijdagavond pl.tml. 9 uur drongen tWee gemaskerde personen de (woning binnen van den (mijniwerker p, Salden, te Berg aan de Maas, in de gemeente Roe tf- moind. De vrouW was alleen thuis, want de man (was nog pp zijn werk en ©vdni te voren had de vader van de vrou'wi en een buurman de woning verlaten), D© mannen, die het huis aan d© achter zijde waren binnengedrongen, grepen de vrouw! vast en vroegen, onder be. dreiging met ©en revolver, Waar het j geld gebbrgen twas. De gemaskerde ban dieten hebben to©n f185 meegenomen, blenevens ©enige kleedingstukken en rwat j brood'. Voor dat zij' vertrokken, hebben zij nog het heele huis doorzocht, Waan. na zij de vrouW aan handen en voeten blonden en ©en prop in den mond stop;- j ten en aan ©en stoel vastbonden. In de- zen toestand vond d© man zijn' vrouW toen hij 'half twaalf van de mijn thuis khvam. D© politie werd onmiddellijk ge. Waarschuwd Een onderzoek, met (behulp van een politiehond, blieéf vooralsnog zonder resultaat. Kolendampvergiftiging Zaterdagavond zijn de twee oude al leenwonende dames R. uit de Prins Hen driklaan te Zeist do,or kolendampver giftiging bewusteloos geraakt. Zondag middag vonden buren de oude dames in bed buiten bewustzijn. Beiden werden j naar het ziekenhuis overgebracht, waar Maandagnacht de 75-jarige H. J. Rapmund tengevolge van deze vergiftiging is over leden. Distributie van boter en vet De secretaris-generaal van fandbjomwi ©n visscherii deelt het volgende timed© 'Het is gebleken, dat 'het, niettegen staande de miededeelingen in d© dagbla den en de inlichtingen, lw©lke de disi- trib'utiediensten ter zak© hebben ver schaft. is voorgekomen, dat aan perso nen, doordat zij niet tijdig het desbe treffende formulier hebben ingeleverd, bloterkaarten zijn uitgereikt, terwijl zij op grond van hun inkomen vetkaarten hadden kunnen ontvangen. In verband hiermede kan worden goed gekeurd. dat alsnog gedurende het tijdji van van Maandag 10 tot en met Zater dag 15 dezer aam deze personen, tegen inlevering van de uitgereikte btoterkaar- en. vetkaarten Worden uitgereikt. Hier toe dient te voren ©en tdesbetreffémc! formulier te (worden ingevuld, welke for mulieren bij den plaatselijke distributie- dienst verkrijgbaar zijn. Nadrukkelijk wordt de aandacht er op gevestigd, dat na 15 dezer geen ge legenheid t»t inruiling méér bestaat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1