ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 10 FEBRUARI 1941 OPüENOI ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50K p. kwartaal, bulten Zierikzee fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1689 Uitgave: N.V, de Zierlkzeeschc Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14565 ADVERTENTIES PrijsSO cent per regel, minimum 80 cent. BI] contract speciale prijzen. Grootte der. letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur POLITIEKE PROBLEMEN feiWcygand's taak in Noord-Afrika Het Noordwesten van Afrika is sedert den wapenstilstand een soort „niemands land" geworden. Het Fransche koloniale rijk is niet direct door den oorlog getrof fen. Het ligt daar, als geïsoleerd van de wereld, die het omringt en wacht een toekomst af, die zich nog niet duidelijk heeft afgeteekend. De gebeurtenissen van den jongsten tijd hebben deze geneu traliseerde zone hoe langer hoe meer doen inkrimpen; in het Zuiden weerden zich de krachten van generaal de Gaulle, die zijn aanvallen concentreerde op Fransch Midden-Afrika, terwijl in het Noorden de Duitsche vliegmachines te hulp werden geroepen. Het Britsche offensief in Noord-Afrika, dat de oogen der wereld heeft gericht op het oorlogstooneel in het Zwarte We relddeel, heeft eveneens zijn invloed doen gelden op de naburige Fransche koloniale bezittingen. En natuurlijk zijn het niet in de laatste plaats de gebeur tenissen in Frankrijk zelf, die weerklank vinden in het Noordwesten van Afrika. De kleine, doch woelige politieke min derheid, die een poging heeft gewaagd om het koloniale bezit van Frankrijk te hervormen tot een imitatie van het liberale Frankrijk, is het zwijgen opge legd door een met strenge hand ingrij pende autoriteit. Sedert Generaal Wey- gand als gevolmachtigde der regeering in Algiers zijn intocht heeft gedaan, be rust de opperste leiding in vaste, ener gieke handen. Het valt niet tegen te spreken, dat hier enkele maanden lang de discipline in het leger veel te wenschen overliet, De marine hield zich vrij goed, doch in het leger waren veel weifelaars. Het deserteeren van verscheidene vlieger- escadrilles was daarvan een veelbetee- kenend symptoom. Zij hebben de man nen van D. Gaulle versterkt. Na de komst van generaal Weygand schijnen derge lijke voorvallen zich echter niet meer te hebben voorgedaan. Toch is deze opstandige geest nog lang niet overwonnen. In het moederland zijn er nog velen, die zich niet ten volle re kenschap geven van de geleden neder laag en evenzoo zijn er nog heel wat in het Fransche leger in de koloniën, welke den oorlog slechts indirect hebben medegemaakt, die deze nederlaag nog veel minder inzien. Er zijn wel is waar in het Fransche koloniale leger menschen, die er anders over denken, doch er zijn evenzeer kringen, die de meening zijn toegedaan, dat Frankrijk overwonnen is, doch niet het Fransche leger in de ko loniën! Weygand moet zich in dezen zin heb ben uitgelaten, dat hij vastbesloten is, de Fransche bezittingen te verdedigen tegen èlken aanval, van welke zijde deze ook moge komen. In elk geval staat het wel vast, dat de regeering te Vichy hem in hooge mate de vrije hand heeft gelaten, voordat zij hem benoemde tot gevol machtigde. Van de bepalingen van het wapen stilstandsverdrag, welke feitelijk geen en kele beperking inhouden van de verde diging van het koloniale bezit, heeft Frankrijk in de laatste maanden een zeer ruim gebruik gemaakt. De uitbreiding van de militaire macht in Noordwest- Afrifea heeft er echter niet toe bijge dragen de inwendige orde en de autori teit van Weygand te versterken; daar naast heeft zij den Generaal de middelen in de hand gegeven om zoo noodig een politiek te volgen, onafhankelijk van Vichy Men zou zich sterk vergissen, wanneer men de uiterlijke stabiliseering der ver houdingen in het Noordwesten van Afrika verwarde met een werkelijke rust. Onder de slechts schijnbaar rustige oppervlakte woelen krachten, die moeilijk in even wicht zijn te brengen, zoolang de toe komst van het Fransche koloniale rijk om zoo te zeggen in de lucht zweeft, zooals dit in den eersten tijd nog het geval zal 2ijn. Weygand, die bekend staat om zijn zwijgzaamheid en zijn hard nekkig vasthouden aan eenmaal geno men besluiten, heeft tot dusver van de hem door Vichy verstrekte volmachten danig weten gebruik te maken. Zijn po litiek bestaat hierin, dat hij tracht het „luchtledig", dat voor Frankrijk ontstaan is, te gebruiken om alle beschikbare krachten van de koloniën te eoncen- treeren. Zijn streven is er op gericht, een tegenwicht te vormen tegen de be weging van generaal de Gaulle. DE HERTOG VAN AOSTA, onderkoning van Ethiopiëheeft zich per vliegtuig naar Asmara en het front hegeven. Vandaar vertrok hfj naar Addis Abeba. {archief Z.N.B.) Italiaansch weermachtsbericht Bengazl ontruimd Het Italiaansehe weermachtsbericht no. 246 luidt ails volgt: Aan het Grieksche front is een aanval van den tegenstander in den sec tor van het 11de leger afgeslagen. De vijand leed zware verliezen. Tijdens deze actie heeft het dertiende regiment in fanterie zich op bijzondere wijze onder scheiden; Een van onze luchtformaties heeft militaire doelen te Prevesa gebom bardeerd. 1 i ill In den loop van den vijfden én den zesden Februari is in het gebied ten Zuiden van Bengazi een uiterst felle veldslag geleverd, tijdens welken onze verliezen ernstig en die van den vijand aan mannen en strijdmiddelen niet min der ernstig waren. In den avond van den zesden Februari bezette de vijand Bengazi, dat ontruimd was door onze troepen, om de nationale en inboorlin gen-bevolkingen te sparen. In Oost-Afrika felle bedrijvigheid der wederzij dsche artillerie in den sec tor van Keren. Gevechten van patrouil les aan de Soedaneesche grens van Galla en Sidamo. Onze luchtdetachementen hebben vijan delijke groepen gebombardeerd in hun kampementen. Tijdens gevechten met vij andelijke jagers zijn drie Engelsche vliegtuigen in vlammen neergeschoten. De vijand heeft aanvallen gedaan op Keran, Hargheisa en Javello. In den middag van 31 Januari is een gewapende ponton van de Koninklijke marine, die gesleept werd om naar elders te worden vervoerd, aangevallen door een vijandelijke duikboot, die er het vuur op opende. De ponton reageerde onmiddellijk met hevig vuur en slaagde er in "de duikboot te treffen. De kleine sleepboot werd tijdens het gevecht ge troffen, vloog in brand en zonk daarna. Acht en veertig man van de 67 opvaren den zijn gered. Dultsch weermachtsbericht Aanvallen op Engelsche spoorwegverbindingen Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zaterdag bekend: Afzonderlijke gevechtsvliegtuigen heb ben voor den oorlog belangrijke doelen op het Britsche eiland met succes met bommen bestookt. Daarbij werd in een havenstad aan de Schotsdie Oostkust de ketel van een gasfabriek bij een scheer- vlucht in brand geworpen. Bommen van het zwaarste kaliber troffen in Zuidoost- Engeland een station en een fabriek. Voor Dundee werd een klein koop vaardijschip door een volle treffer ver nield. In het gebied van de Middellandsche Zee hebben Duitsche gevechtsvliegers gisteravond en vannacht in opeenvolgen de golven de vliegvelden Luca en Halfar, de vlieghaven Marsa Scirecco en de ha veninstallaties van La Valetta op Malta aangevallen. Inslaande bommen verniel- den hangars en schuilgelegenheden en veroorzaakten vrij groote branden. De vijand heeft met zwakke strijd krachten in den afgeloopen nacht aan de Kanaalkust bommen geworpen, zon der noemenswaardige schade aan te rich ten. Afweergeschut schoot een vijandelijk vliegtuig neer, DE DUIKBOOT IN DEZEN OORLOG Strijd tusschen duikboot en konvooi vertoont een ander aipect Het tijdschrift Die Deutsche Wehr pu- biceert een vergelijking over den strijd tusschen Duitsche duikboot en en Engel sche kovooien tijdens den wereldoorlog en den tegenwoordigen oorlog. In 1917 heeft de invoering van het konvooistelsel Engeland het leven gered, nadat het door de Duitsche duikbooten aan den rand van den afgrond was ge bracht. Het naar verhouding groote suc ces van de konvooien was voornamelijk te danken aan de ongunstige strategi sche positie van de Duitsche duikboot bases, aan het geringe aantal duikbooten ,en aan de ongeschikte taktiek van de duikbooten, die gedwongen waren de vijandelijke schepen aan de oppervlakte van het water aan te vallen en die dus gemakkelijk het slachtoffer van de duik- bootaanvallen werden. De strijd tusschen duikboot en kon vooi, zoo gaat het tijdschrift verder, ver toont thans een geheel ander aspect. Door de overwinningen in Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk zijn uit valsbases geschapen, waardoor tijdroo* vende en gevaarlijke aanvalsroutes wor den vermeden en meer torpedo's en mu nitie medegenomen kan worden. De aan- valstaktiek van de tegenwoordige duik booten verschilt aanzienlijk van die tij dens den wereldoorlog. De zeewaardig heid der booten, de draagwijdte en de trefzekerheid van de torpedo, de snelheid boven en onder water konden aanzienlijk verbeterd worden. Van beslissende betee- kenis voor het optreden en de actie van een duikboot is- voorts de samen werking met het luchtwapen, waardoor het mogelijk wordt verscheidene schepen gelijktijdig op bijzonder belangrijke pun ten samen te trekken. Als klassiek voor beeld van deze samenwerking kan het tot zinken brengen van de Empress of Britain beschouwd worden. Hierbij komt echter nog een ander feit. In 1917 verklaarde de Britsche ad miraliteit, dat er in het geheel niet vol doende torpedoboot jagers voor den kon- vooidienst aanwezig waren. Daarbij be schikte Groot-Britannië destijds over vier honderd eigen torpedobootjagers, waar bij nog vijfhonderd Amerikaansche kwa men. In den huidigen oorlog begon En geland met ongeveer tweehonderd eigen torpedobootjagers, waarbij de ingeruilde vijftig Amerikaansche torpedobootjagers van een verouderd type komen. Hiervan echter moet men de intusschen geleden verliezen aftrekken. De Engelsche duik- bootaanvallen hebben thans geenerlei mogelijkheid meer om successen te be halen. Wanneer nu in de Engelsche pers steeds veelvuldiger stemmen van vak lieden opgaan, die het terugkeeren naar het alleen varende koopvaardijschip eischen, dan kan hierbij opgemerkt wor den, dat ook dit in den wereldoorlog onhoudbaar is gebleken. Het gaat er voor Archief Z.N.B.) WENDELL WILLKIE is heden (Maajndag)imlargen op het vlieg veld van Nelwi Yoirk aangekoimien. Hij [weigerde tmiededeelingen aan die persver- tegeniwOtofdigers te geven. Willkie zeide dat het Amerikaansche volk dankbaar moet zijh dat het mi-et behoeft te leven op een Wijze waartoe thans hot Engel- sche volk Iwoirdt gedwongen. Duitschland niet om ieder Engelsch schip afzonderlijk tot zinken te brengen, want de zeemacht van Groot-Britannië is niet eerst overwonnen, als zijn allerlaatste schip getorpedeerd is. Engeland kan dan niet meer verder strijden, wanneer zijn scheepsverliezen een zoodanïgen omvang hebben aangenomen, dat de aanvoer voor zijn bestaansminimum niet meer mogelijk is. Het stadium, waarin de strijd tusschen de Duitsche duikbooten en de Engelsche konvooien thans gekomen is, doet deze ontwikkeling duidelijk aan den dag treden Japamsche oorlogsschepen zijn voor de monding van de rivier hij' Bangkok verschenen Volgens berichten uit Bang kok zou deze vlootdemianstratie den Ja- pamschen druk op Thailand verboogen. De Britsche autoriteiten zijn gealarmeerd en hebben de versterking der gnemzeni tusschen de Maleiscthe staten en Thai land bevolen. Te Dublin is medegedeeld, dat men heden (Maandag) met de vrijwillige re gistratie van kinderen in de Iersche hoofdstad, die voor wegvoering in aan merking wenschen te komen, zal begin nen. Volgens de schattingen zullen on geveer 70,000 kinderen worden opgege ven. Deze kinderen zullen naar de ste den in. het binnenland van Ierland wor den gezonden. De 5 00 mi lli oen francs, die naar reeds gemeld, beschikbaar zijn gesteld voor werkverschaffing in het de partement Seine-et-Oise, worden als volgt besteed: 325 millioen voor het af breken van krotten en het bouwen van nieuwe woonhuizen, 100 millioen voor nieuwe eengezinswoningen en 75 millioen voor openbare gebouwen. De taak van Weygand in de Fransch-Afrikaansche koloniën Nedarland's eersten rivlertunne) in onafgewerkten vorm gereed W.H.N. actie heeft tot nu toe drie millioen opgebracht Toewijzing van vleesch aan slagers naar het aantal bonnen De lessen aan universiteiten en hoogescholen weer hervat Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. Ij Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. ,£tort op 5553 of 877 Ge brengt geluk In veler leven". Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.42 uur onder. Morgen komt zij om 9.05 uur op. Tusschen zons op- ondergang moet verduisterd worden. I HET EUROPEESCH KOLONIAAL BEZIT IN AFRIKA rR.SOMAULAND [BR SOKAL1L. L (tanganjika) T ONDER BRlTSCN MANDAAT ©f»)., TOEWIJZING VAN VLEESCH AAN SLAGERS slechts in verhouding tot de ingeleverde bonnen Naar „Het Vaderland" verneemt, is uitvoering gegeven aan een voorne. .1 imlen. dat reeds van dein beginne af J heeft bestaan, t.w. ook om den sla- -1 gers vleesch te verstrekken in ver houding tot het aantal bommen dat zij hebben ingeleverd. j Het is toevalligdat deze invoe- ring, zoodat men de hoop en de ver- de distributie, die enkele bonnen heeft laten vervallen, om' een einde te ma* j ken aan het voortijdig gebruik ervan. Slagers, die vorige iwieek .mieer hebben t verkocht dan zij mochten, krijgen nu j dus minder vleesch. j Het publiek zal er niet onder te lij- den hebben, want de totale hoeveelheid vleesch, die beschikbaar is gesteld, is dezelfde gebleven. Het resultaat is alleen dat de slagers die te veel verkocht heb ben, tot hun -reëelen ontzet worden te ruggebracht. Het Centraal Bureau voor vee en vleesch deelde aan den handel ojnt het volgen de mede: In de pmactijk is gebleken, dat de toewijzing van vee op basis van den omzet der slagers in het vierde kwar taal 1939 heeft geleid tot onjuiste ver houdingen, waardoor in de ee>ne plaats imieer vleesch per hoofd der bevolking beschikbaar is dan in een andere plaats. Teneinde deze ongelijkheden op te hef fen. heeft de Nederlandsche Veehouderij Centrale 'besloten de toewijzing van vee op een nieuwe basis te stellen. De NVO heeft van het Centraal Distributie Kan toor een opgave gevraagd van het aan tal uitgereikte vlleeschkaarten; deze ge gevens rijn nu verzamield per kring van iedere plaatselijk© toewijzingscommissie en het aantal vlleeschkaarten is verre kend in kilogrammen vleesch en vervol gens in het aantal runderen, hetwellk per Week voor ie©n kring van de ooml- Imissie beschikbaar moet rijn. Het Centraal Bureau heeft aan dezen maatregel een Waarschuwing vastge knoopt geen vleesch jof vieeschWarem zender bion te verkoopen, noch op den bom van de vleesehkaart, die nog niet geldig is verklbard. De slager, die zich' aan overtreding der voorschriften schul dig maakt, stelt zich blbot aan zWare straffen en aan uitsluiting van toewij zing van vleesch'. De slagers, di© zon der bonnen verkoopen, komen in hun verantwoording te kort. Door het grooter beenderenpercentage komt de slager met zijn verantwoording reeds krapper te zitten. Wie dus tekort aan bonnen inlevert}, krijgt minder toegewezen en langzaam' maar zeker Werkt hij rijn omzet weg.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1