NIEUWSBODE ZATERDAG 8 FEBRUARI 1941 OPOEHOI ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 6 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14564 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur POLITIEKE PROBLEMEN Da ruit in Roemenië weer hersteld In Roemenië heersöht weer volledige rust zoo schrijft de correspondent van de Frankfurter Zeitung te Boekarest. De Roemeensehe staatsleiding heeft de cri sis van de laatste dagen overwonnen en het land, dat een oogëMik door inwendigen strijd dreigde verloren te gaan. verder op dien weg gevoerd, wel ken het zichzelf gewezen heeft na dein val van het regiem-Karei. Roemenië gaat onder leiding van Antomescu dezen Weg zonder afdwalen verder, ook al heeft zich de inwendige vorm van den staat eenigszins veranderd onder den druk der jongste gebeurtenissen). De beide partijen, die in den strijd gewikkeld waren, zoowel de legionnairs als de staatsleiding en het lieger hebl- ben steeds weer opnieuw in vlugschriften en proclamaties de partij gekozen van de mogendheden van de spiL Over de buitenlandsehe politiek van Roemenië heerschte en heerscht nog geen verschil van meening. Het verschil van meaning betrof slechts kwestie van binnenland- sche politiek. Doch zij werd grooten- deels bepaald door de persoonlijke aan spraken op de macht van de leidende legionnairs, die, met volledige misken ning van hun waarachtige taak van po litieke volksopvoeding, daarentegen streef den naar volledige verovering van de staatsmacht. Op den achtergrond van de jongste Ontwikkeling staat de rivaliteit tussehen de leiding van den staat en die vani de legionnairs, een rivaliteit die zich sinds weken steeds scherper toe gespitst heeft. De 64 demonstraties, die de legionnairs op Zondag 19 Januari in alle groote steden van het land hiel den, waren in het kader van deze ont wikkeling ongetwijfeld als een soort wa penschouw' van de eigen krachten be doeld. Er werden dan ook door dei staatsleiding opgevat als een propagan distische voorbereiding tot een beden kelijke ontwikkeling van binuienlandsche politiek. De oorzaken die tot de ongelukkige gebeurtenissen leidden, ontstonden, zoo als reeds werd aangegeven, niet in het tijdsbestek van eenige dagen. In den grond bestond reeds sedert de oprich ting van het legionnaire regiem een ver schil van meening tussehen den staats leider Antonescu en zekere groepen van het legioen over het tempo en de in tensiteit van de revolutionmair© veran deringen. Tenslotte kwam het zoo ver dat een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk wtasj. Conflicten waren onvermijdelijk. Het legioen volgde, zon der voeling te houden met de staatslei ding, een eigen politieke lijn, daarbij n[et inziende, dat zij voor de aanspra ken op een politiek leiderschap inner lijk nog in het geheel' niet rijp Wfas. Men kan volstaan met het voorbeeld van de commissarissen tot national isee- seering van de oeoonoimie aan te voerent, om aan te toonen dat het legioen bij voorbeeld op oeconomisch gebied noch over voldoende leiders noch over vols doende ervaring beschikte. Deze com missarissen wiaren allen vol' goeden wil!, maar door hun gebrek aan ontwikke ling brachten zij slechts haperingen in het ©economische leven teweeg. Vandaar ook dat zij reeds voor het uitbreken van de crisis Weer werden afgezet Zoo doende ontwikkelde zich een bezorgd heid bij het publiek, die de staatsleider, op innerlijke consolidatie 'bedacht, mi^t kon laten bestaan. De eritiek op de leiding van het ]!e- gioen behoeft echter niet tot een ver oordeeling te leiden. Het legioen bei- hoort als bewieging en idee in de rij van die revolutionnaire béwegingen, die het aangezicht van Europa veranderen. De historische zending, die het legioen in Roemenië te vervullen heeft, blijft be staan en kan slechts door de legioniniairs vervuld worden. Antonescu is zich van dit feit bewnst Daarom heeft hij ter stond na het staken van den strijd ver klaard dat de verantwloordelijke leiding1 Weliswaar gestraft zal' worden, doch dat hij Ook nu vo r de toekomst bereid is met alle legionnairs samen te werken. Het huidige kabinet moge vrijwel uit sluitend uit generaals bestaan, Antones cu Weet echter, dat het Roemeensehe leger, hoewel' een waardevolle factor van orde in het kader van den staatj toch nooit de drager en verkondiger- van een revolutionnaire idéé kan zijn. De gelegenheid daartoe Wiordt alleen aan het legioen gegeven. De verantwoorde- Dultsch weermachtsbericht Storlngaluchtaanvallen op do vliegvelden van Malta Het opperbevel van de weermacht deelt mede: f I |_[J Een duikboot heeft twee gewapende vijandelijke koopvaardijschepen van in to taal 12000 brt. tot zinken gebracht. Aan de Engelsche Oostkust is een motor torpedoboot er in geslaagd een Britseh kustvaartuig tot zinken te brengen. De luchtmacht heeft, ondanks het slechte weer, gewapende verkenningsvluchten on dernomen in het zeegebied rond Enge land en mijnen gelegd voor Britsche havens. In het Middellandsche Zee-gebied hebben gevechtsvliegtuigen storingsaan- vallen ondernomen op militaire instal laties op het eiland Malta. De vijand heeft gisteren in de avonduren en in den nacht gepoogd met afzonderlijke vliegtuigen het bezette gebied aan de Kanaalkust binnen te dringen. Slechts in een havenstad zijn door het werpen van brandbommen kleine branden ont staan, die de burgerbevolking snel kon blusschen. Het luchtdoelgeschut heeft hierbij een gevechtsvliegtuig neergehaald. Italiaansch weermachtsbericht Veldslag woedt bij Bengasi Het 246e Italiaansche weermachtsbe richt luidt als volgt: Van het Grieksche front niets te mel den. In Cyrenaïca is een verwoede veldslag gaande tussehen onze troepen en vijandelijke formaties in het gebied ten Zuiden van Bengasi. In den sector van Cheren, in Oost- Af r i k a, duren de gevechten voort. Aan het Zuidelijke front zijn vijande lijke aanvallen door onze dappere troe pen afgeslagen. Onze luchtformaties heb ben artilleriestellingen, troepen en auto's gebombardeerd en daarbij branden in munitie- en (brandstofvoorraden veroor zaakt. De vijand heeft een aanval gedaan op Asmara en eenige andere plaat sen, zonder ernstige schade aan te richten. Te Asmara is ©en Gloster vlieg tuig neergeschoten door onze jagers, die snel tussehen beide kwamen. Een onzer vliegtuigen is niet teruggekeerd. de nieuwe persoonsbewijzen Zooals bekend moet ieder boven de zestien jaar met 1 October a.s. In het (bezit zijn van de oieuwe identiteitsbe wijzen. Velen zijn van meening dat men zich over deze materie nu nog niet druk behoeft te maken, omdat men nog volop tijd daarvoor heeft. Maar... zoo is het niet. Reeds op den eersten Maart zullen de secretarieën der diverse gemeenten met de uitreiking dezer bewijzen moeten beginnen. Zooals bekend mag worden verondersteld moeten niet alleen de fo to's der eigenaars daarop voorkomen, maar ook hun vingerafdrukken; voorts moeten ze geteekend en gestempeld zijn. Wanneer men nu wordt opgeroepen, zal men over de vereischte foto's moeten beschikken. Ieder dient dus de noodza kelijke foto's zoo spoedig mogelijk in zijn bezit te hebben, ook met het oog op het omvangrijke werk dat den foto grafen wacht en de moeilijkheden welke voortvloeien wanneer men zijn „kiek" niet tijdig gereed heeft. Ieder opgeroepene levert bij zijn ver schijning de hem gezonden uitnoodiging in, benevens twee geheel gelijke foto's, welke moeten voldoen aan de volgende eischen: Afmetingen nauwkeurig Sy2 cM. breed bij 41/2 cM. hoog; de foto mag uitsluitend het hoofd en eventueel het bovendeel van de borst van den afge- beelden persoon weergeven; de foto moet den afgebeelden persoon zonder hoofdbedekking weergeven; de afbeel ding van het hoofd moet 2 cM. in door snee of grooter zijn; de foto moet den afgebeelden persoon half „en face" en half „en profil" (zoogenaamd driekwart) naar rechts toonen, zoodanig, dat het linkeroor duidelijk en geheel zichtbaar is; de foto mag geen neven afbeeldin gen bevatten, ook geen stempelafdruk of gedeelte daarvan; de achterzijde van de foto moet wit óf roomkleurig zijn, zonder opdruk; het gebruik van z.g. photomaten of polyfoto is niet toege staan. lijke leiding rntoet Wegrijp6n dat het om meer gaat dan om de macht, 0m1 per soonlijke wenschen of zelfs om het le gioen, namelijk om Roemenië. laffe DAAD De bezettende overheid deelt mede, dat den 31sten Januari j.l. bij Hilver sum een Duitsche wachtpost tijdens de duisternis uit een hinderlaag is bescho ten en gewond. Deze laffe daad kan niet zonder vergelding blijven. Als oon- tra-maatregel zijn voorshands 35 gijze laars in hechtenis genomen en in een gevangenis opgesloten. Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel Er hebben de laatste maanden in Ne derland herhaaldelijk daden van sabotage plaats gevonden ten aanzien van eigen dommen der Duitsche weermacht en her haaldelijk ook zijn van de zijde der Ne- derlandsche overheid daartegen scherpe waarschuwingen uitgegeven. Dat dit niet temin nog onvoldoende geholpen heeft, bewijst hoe diep de verkeerde instincten geworteld zijn, die daartoe aanzetten. Als wij de eenvoudige vernielzucht uit sluiten een eigenschap die onze jeugd niet vreemd is dan worden deze daden veelal bedreven uit een verkeerd be grepen gevoel van „vaderlandsliefde" dat er toe aanzet de eigendommen van het bezettende leger te vernielen. Bezien wij deze zijde van de zaak, dan valt het dwaze van dit denkbeeld al dadelijk op. Een macht als waarover de Duitsche weermacht beschikt, zal van de speldeprikken, welke deze sabotage daden teweeg brengen, in 't geheel mets bemerken. Veel belangrijker echter dan dit argu ment is de moreele kant. Het ple gen van daden van sabotage zal aller eerst vrijwel steeds tot gevolg hebben, dat onschuldigen er onder zullen moeten lijden. En hoewel de Duitsche overheid zich daartegen heeft trachten te wapenen, door de bekende verordening, volgens welke de boete kan worden opgelegd aan eenige personen, die moreel verantwoor delijk geacht kunnen worden voor de mentaliteit waaruit de sabotage-daden vooi tvloeien, zal dit toch niet kunnen verhinderen, dat de werkelijke daders niet en enkele anderen wel gestraft zul len worden. Maar verder is de groote principieele vraag, of met deze daden inderdaad een Nederlandsch belang gediend wordt. Naar onze meening allerminst. Het belang van Nedfriand ligt onder de huidige om standigheden daarin, dat getracht moet worden met alle krachten waarover ons volk beschikt, het volk tot leven en ont wikkeling te brengen, teneinde het straks weer een vooraanstaande plaats te doen innemen in het nieuwe Europa. Wij hopen van harte, dat men in dit I opzicht van de dwalingen zijns weegs j terug zal keeren. Want woekert deze j „levenshouding" voort, dan zal zij on vermijdelijk leiden tot steeds duidelijker sabotagedaden en er ten slotte in moe ten Tesulteeren, dat de Duitsche weer macht tot waarlijk ernstige maatregelen haar toevlucht zal moeten nemen, welke voor een zeer langen tijd zoo niet voor goed de Nederlandsch-Duitsche verstandhouding zullen verstoren. Waar door de saboteurs dan bereikt zullen hebben, dat van een inschakeling van Nederland in het Europeesch bestel niets zal komen, althans niet op zulk een wijze, dat dit een Nederlandsche zaak zal zijn. Volgens het Reidhsarbeitsbliatt zijn er tot dusverre sedert den zomer 1939 in totaal 670.000 (buitenlandsche arbeids krachten in Duitschland te iwerk ge steld. Hiervan zijn er ongeveer 218.000 afkomstig uit Denemarken en de be zette gebieden in het Westen, 701.000 uit Italië en ongeveer 46.000 uit Slo wakije. Het nood (we er, waardoor Spanje de laatste dagen iwordt geteisterd, heeft op vele plaatsen in (blijna alle provinciën) verkeersstagnatie en zware materieele schade veroorzaakt. In het gebied van Valladolid zijn door overstroomingen veis huizen zwaar beschadigd. In de provin cie Santander moest het verkeer als ge volg van den enormen sneeuwval, vol komen [worden stilgelegd. veevordering en planeconomie Kunstmestpositie is niet slecht. Met krachtvoer, is te royaal omgespron gen. In de te Den Haag gehouden alge meen© vergadering van de Holl.-Bra- bantsche afd. van den C.B.T.B. heeft ir. S. L. Louwes, directeur-generaal van de voedselvoorziening geantwoord op een 18-tal vragen betreffende veevordering, prijs der producten, de kunstmestrege- ling, tarweprijs enz. Ir. Louwes wees er op, dat de vast gestelde melkprijs zich baseert op f 1,90 fl,95 voor boter. Over het al gemeen heeft spr. hier niet veel klach ten vernomen. De ondermelk moet wor den geregeld naar haar werkelijke voe dingswaarde. De zeer strikte prijsrege lingen hebben voor Nederland groote waarde en voorkomen inflatie. Tussehen ons en de honger staat een krachtige prijsbeheersching. Gegeven de omstan digheden valt over de voedselvoorzie ning niet te klagen. Wat de boter betreft, loopen we altijd tegen de maxi mumprijzen aan. De kwestie tussehen de industrie- en de consumptiemelk moet worden opgelost, want daar ligt de fout. De veevordering is voor allen onaan genaam. De aanbieding voor de slacht liep plotseling terug tot 10 pet., waar door we volkomen in een impasse kwa men. Natuurlijk zijn de verhalen oyer het clandestien slachten overdreven maar toch zijn er van die onverlaten, die daarmede een misdaad plegen jegens het eigen volk. De gemaakte fouten zijn goeddeels hersteld. De regeling van 1 Maart zal meer differentiërend werken. De voedselcommissarissen in de provin cie zullen grootere bevoegheden ontvan gen aan de hand van algemeene rege lingen. De scherpe kantjes zullen worden afgevijld, maar altijd blijft de veevor dering een ruw middel. De veestapel zal in Nederland moeten worden inge krompen. Dat is niet zoo erg, want we komen dan op het peil van enkele Jaren geleden. De inkomsten zullen dan ver minderen, maar de uitgaven ook. Er is met het krachtvoer de laatste jaren te royaal omgesprongen. Een van spr.'s wenschen is om geen toewijzing van vee meer te doen. Men doet goed om zich van de inkrimping van den veestapel rekenschap te geven. Een boerderij is inmiddels geen sport. Aan de individu- eele behoeften zal meer worden aange past. i De tarweprijs is naar spr. oor deel op het oogenblik niet zoo slecht. Men moet echter hier wel onderscheid maken tussehen bijv. de Wieringermeer en Zuid-Limburg. Het is goed geweest om de prijzen van rogge en tarwe wat dichter bij elkander te brengen. We hebben geen behoefte aan kwaliteitsaard appelen, maar aan aardappelen. Daarop rust in de voornaamste plaats d© voedselvoorziening. Enkele fijne kwa liteiten kunnen gerust verdwijnen. We moeten massaproductie hebben en spr. wil gaarne gaan in de richting van een behoorlijken prijs voor den gewonen aardappel. Wat de kunstmest betreft, gaat het om de stikstof. We zitten ook hier vast met het transport en men vergete niet, dat we al 7 weken winter hebben. We gebruiken thans 41/2 maal zooveel stikstof als in 1922 en dat stikstofver- bruik nam in Nederland een fantasti- schen omvang aan. Onze kunstmestpositie is echter niet slecht. Als we maar stik stof en kali krijgen loopt het wel .los. De vlasteelt is ongetwijfeld een Ned. belang. Spr. is niet voor een abnor male vlasteelt. Het groote voordeel van deze teelt is werk voor de arbeiders in den winter. We hebben aan spinweef- sel eenigszins te kort. Binnen normale grenzen is deze teelt van beteekenis. Voor het bindertwine ziet het er niet te best uit. Deze zaak heeft spr.'s aan dacht. De boeren, die zwaar getroffen zijn door de paardenvordering, zul len door een tweede provinciale vorde ring te hunnen behoeve eenigszins wor den geholpen. De prov. voedselcommissa rissen hebben hier bevoegheid ontvangen Wat de teelt betreft wees spr. op het groote belang van aardappelen, tarwe en rogge. De heer Louwes besloot zijn betoog met er op te wijzen, dat de toestanden moeilijk zijn en dat fouten niet steeds zijn te voorkomen. Aller plicht is te zorgen, dat het Nederlandsche volk aan het eten blijft. Valt de organisatie in elkander, dan doet de honger zijn intrede In Rumenfë Is de rust thans onder Antonescu teruggekeerd Bonnen van de oude distributie kaarten komen te vervallen Waarmede bij de definitieve vee- regeling gerekend moet worden Geen behoefte aan kwaliteits aardappelen, maar aan aard appelen Eiichen voor de foto's der ko mende nieuwe persoonsbewijzen Gironummer van de W.H.N. is 5555, De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro- nummer 877. ,JStort op 5553 of 877 Ge brengt geluk In veler leven". Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.40 uur onder. Morgen komt zjj om 9.09 uur op. Tussehen zons op- ondergang moet verduisterd worden. Bonnen van oude distributie kaarten kunnen vervallen Te secretaris-generaal van het depar- tement van landbouw en visscherij deelt -het volgende mede: Nu de uitreiking van de nieuwe dis tributiekaarten voltooid is, ligt het in de bedoeling in het vervolg uitsluitend op de bonnen van deze nieuwe serie kaarten distributiegoederen beschikbaar te stellen. In verband hiermede zullen dus de nog niet geldig verklaarde bonnen, van de oude kaarten niet meer worden aangewezen. De overgebleven bonnen van deze kaarten kunnen vernietigd worden. Volledigheidshalve volgt hieronder een opsomming van de bonnummers van de oude kaarten, welke nog niet zijn aan gewezen en die dus thans kunnen wor den vernietigd: Algemeen distributiebonboekje bonnen: 1 tot en met 13, 96, 97, 101, 106, 107 en 112; boterkaart bonnen 29 en 30; vet- kaart bonnen 29 en 30; vleeschkaart bon nen 17, 18, 19 en 20. Voorts zullen de met 01 gemerkte bon nen van de nieuw uitgereikte boter- kaarten, zoowel als die van de vetkaarten eveneens niet worden aangewezen, zoo- dat ook deze bonnen vernietigd kunnen worden. In het Parijsdhe voorstadje Nogent- sur-Mame heeft ©en ernstig ongeluk plaats gehad. Toen de markthallen van dit plaatsje een bijzonder druk bezoek hadden te verwerken, stortte plotseling als gevolg van de vele sneeuw het dak van het hoofdgebouw in, waardoor tal rijke koopers bedolven werden. De brand weer kon negen dooddn en veertig ge wonden bergen. Van de gewonden wa ren er zes zeep ernstig aan toe. i |v IT hi Volgens een bericht van de Associap ted Press heeft president Roosevelt, John G. Winant thans benoemd tot opvol ger van Kennedy #ls ambassadeur van de Ver. Staten in Londen. (John Gil bert Winant was, zooals bekend, tot voor kort directeur van het Interna tionale Arbeidsfront te Genève. in welk© functie hij in 1938 Was benoemd. Hij, is op 23 Feblruaeri 1889 geboren Onj dus bijna 62 jaar oud). Ook van de Zuid- en de Noordkust van de Zwarte Zee worden berichten ontvangen over zware sneeuwstor men. Verscheidene havens, o.a. Odessa en de monding van de Dnjepr zijn ge heel door pakijs versperd. Verscheidene schepen hebben SOS-signalen uitgezon den. De reddingsstations probeeren zoo veel mogelijk deze schepen te hulp te komen. jj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1