ZIERiKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 6 FEBRUARI 1941 OPöENOl ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern WINTERHULPEN EDERLAND ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Ziertkzee f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent Var- schijnt degelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. d« Zierikzeeache Nieuwsbode^ZIerikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14562 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bi) contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur POLITIEKE PROBLEMEN Stille strijd In den Stillen Oceaan Er is veel veranderd in den StM©nJ Oceaan, sedert Magelhaen dezen naam gaf aan de Zuidzee, omdat ziijln over* tocht was begunstigd door stil wederi. In poitiek opzicht is de StiUle Ooeaan tot een magnetisch aantrekkingspunt ge- Worden voor de groote (mogendheden. In de eerte plaat voor Amerika en Japan, wier belangen etfkaar in deze ze© ontmoeten, of heter gezegd, krui sen, In Amerika heeft men het primH cipe van de Mon roeleer verfi/aten- Sedert de bewoners van de PhilippSj'nen in den Spaansch-Amerikaanschen oorlog zich aan de ziijide van Amerika schaar^ den. hebben zlij' wel is waar het Spaan- sche juk afgeschud, doch allleen om bet te ruilen tegen het Amerikaansche. Na het einde van den Wereldoorüjog scheen de vrijheid den PhilippijnCn toe te wenken. Uit Amerika woeien vage beloften in dien zin over. Doch nadien is Amerika's belang bUf het bezit van de Philippdjmen nog toegeotoimenj. Van Diutch Harbor op de Aleoeten in het! hooge Noorden uit hebben de V.S. zich Iweten te verzekeren van verschillende ketenen van steunpunten, die midden door de Stile Zuidzee loopen en waarvan het langste zijn eindpunt heeft in Ma nilla, de tusschenstations heeten Mid way, Wakes en Guam. De tweede keten loopt van Dutch Harbor naar Pearll Har bor op de Hawaï-eilanden en vandaan verder naar Samoa. Voorts beschikt ook Engeland aan de kusten van den Stillen Oceaan nog over machtige steunpunten- In de eerste plaats; Over den driehoek, gevormd- door den driehoek van vestingen S inga pore Port Darw'inHonk on g. En in de tweede plaats over een tweeden driehoek: Sidney-Auckland-Fidzj i-eilanden. In het Westelijke bekken van den Stil len Oceaan bevindt zich verder Japan tmiet omliggende landen. Deze gebieden zijn reeds thans door een sterken band vereenigd met het Japansche móéder-, land, door middel van de Japansche be. volkingsdeelen. Wat zal 't einde zijn van den op het oogentolik nog stillen, (maar daarom niet minder hardnekkigen strijd, die zich daarginds afspeelt? De onrust, die de Engelsche autori teiten te Singapore aan den dag leg gen over een eventueelen Japanschen aan val heeft haar hoogtepunt bereikt. Kort geleden heeft de Engelsche Oppercoimi. missaris voor de Maleische Staten, Sir Shenton Thomas, verklaard, dat de oor log thans dichter dan ooit bij1 de kus ten van de Maleische Staten is geko- tmen. Deze Woorden sprak hij op ie©n> vergadering van den Bondsraad van de Maleische Staten in Koeala Lampor. Hij' stelde in verband hiermede den eisChi, dat de begrootingen vo r de verdedi ging, Welke in de meeste staten züjiru ingediend onverwijld zouden wordeh goedgekeurd. De getroffen voorbereiding vdor de gedeeltelijke evacuatie van de bevolking van Singapore schijnt er op te wijzen, dat de Britsche autoriteiten zich niet geheel zeker gevoelen van de Singa- poreezen. En nog minder is men ge rust op de houding van de bevolking in Thailand en Birma, wanneer het tot een conflict mocht komen. Het volk van Thailand heeft, toen het teruggava vorderde van de afgestane grensprovin cies, nationalistische gevoeliens doen ont waken, die evengoed weerklank zouden kunnen vinden onder de bevolking van de Maleische Staten, al bestaat daar voor nu niet zoo heel veel aanleiding en al zal' bet Brjtsdhe machtsvertoon zeker ziijin invloed doen gelden. Meer onrust baart de toestand in Bir- (ma. De Engelsche gouverneurs ziijin het er over het algemeen over eens, dat er niet eens een aanval van buitenaf vcor noodig is o;m! de bevolking, die op het oogenblik reeds ©en roeriger} indruk maakt, in beweging te brengen» en een revolutie te doen uitbreken. Ja pan heeft zich. door op te treden als bemiddelaar tusschen Thailand en Indou china, een zeker overwicht weten te ver schaffen in dit deel van het Verre Oos ten Het heeft zich in het middelpunt! van de AchterrIndische politiek ge plaatst FULGENCIO BATiSTA, Cuba'8president, die, naar het schffnt, een poging van een aantal hoogge plaatste militairen een oproer uit te lokken, heeft weten te verhinderen. (archief Z.N.B.) .im REVOLUTIONNAIR COMPLOT OP CUBA ONTDEKT doch spoedig onderdrukt President Fulgencio Batista, die 7 jaar j geleden toen hij nog sergeant was een opstand leidde tegen den toenmaligen Cubaanschen president Machado, is er, naar U.P. uit Havanna seint, in geslaagd een complot te ontdekken en in den kiem te smoren, dat naar men in be trouwbare kringen zegt, ten doel had hem te vermoorden. j Omtrent de gebeurtenissen is het vol gende bekend geworden: j Toen Batista van het complot vernam, bracht hij eerst zijn vrouw in veiligheid, verliet dan het paleis en begaf zich naar het buiten Havanna gelegen hoofd- kwartier van het léger, Colombia, waar hij dadelijk het opperbevel over de troe pen op zich nam. In een telefonisch gesprek met een vertegenwoordiger van de United Press verzekerde hij dat hij den toestand beheerschte. De opstand zou geleid worden door den chef van den marinestaf, overste Gonzalez, wiens vij- andschap tegen den president hieruit voorkomt, dat Batista van hem geëischt zou hebben dat sommige regeeringsfunc- j ties van de marine aan de burgerlijke autoriteiten zouden overgaan. Batista die op vriendschappelijke wijze het conflict met Gonzalez wilde bijleg- gen, noodigde hem uit naar het paleis te komen. Gonzales deed dit, maar zijn aanhangers, die vreesden, dat hij ge arresteerd zou worden, richtten de ka- nonnen van het havenfort La Punta op het paleis. Batista stond Gonzales toe het paleis te verlaten en richtte tegelijk aan den politiechef Garcia, van wien hij wist dat hij Gonzalez steunde, het verzoek af te treden. Daarop nam de chef van den generalen staf Pedraza zonder op bevel van Batista te wachten het commando over de politie over. Zoo was de situatie toen Bastista in den nacht een geheimzinnige boodschap per telefoon ontving. Hij begaf zich daarop naar Colombia. Pedraza verliet toen hij van Batista's aankomst hoorde dadelijk het hoofdkwartier, zoogenaamd om een verzoening met Gonzalez tot stand te brengen. Batista zond hem hier op troepen achterna om hem te arrestee ren. Naar officieel wordt medegedeeld heeft de Cubaansche regeering de grond wettelijke rechten der staatsburgers voor den duur van 15 dagen buiten werking gesteld. Dultsch w«ermachtsberlcht Vliegvelden op Malta uit de lucht bestookt Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In overzeesch gebied heeft een oorlogsschip 40.000 ton vijandelijke koop- vaardijscheepsruimte tot zinken gebracht. In totaal heeft dit schip thans 110000 ton vernietigd. Een 'gevechtsvliegtuig met groote actieradius, heeft op 440 K.M. ten Westen van Ierland, een gewapend koopvaardijschip van 4500 ton tot zinken gebracht; een tweede schip werd aan de §chotsche Oostkust door bommen tot zinken gebracht. Gevechtsvliegtuigen heb ben gisteren voor de Zuid-Oostkust van Engeland met goed gevolg twee krach tig beschermde konvooien aangevallen. Bij Londen la een vliegveld in duikvlucht met bommen bestookt. Een op het veld staand vliegtuig werd in brand geschoten, In de Middellandsche Zee hebben gister middag D-uitsche gevechtsvliegtuigen Luca en Halfar op Malta aangevallen. Bom men van zwaar kaliber verwoestten han gars en onderkomens en veroorzaakten groote branden; een munitieopslagplaats vloog in de lucht. In den afgeioopen nacht hebben formaties gevechtsvliegtui gen, in weerwil van de moeilijke weers omstandigheden, met succes installaties der wapenindustrie in de Midlands en voor den oorlog belangrijke doelen, als mede vliegvelden en spoorweginstallaties in het Oosten en Zuid-Oosten van Enge land met brand- en brisantbommen be stookt. De vijand heeft met zwakke strijd krachten in den nacht van 4 ,op 5 Febr. in West-Duitschland voornamelijk brand bommen laten vallen; de schade is gering. Voor den oorlog belangrijke doelen wer den nergens getroffen. Slechts in de binnenstad van Dusseldorf werden woon huizen door bommen en branden vernield 5 personen kwamen om het leven; 24 werden gewond. De vijand verloor drie vliegtuigen; 3 eigen toestellen worden vermist. Italiaansch weermachfsberlcht Hevige gevechten in Ooit-Afdka Het 243e Italiaansche weermachtsbericht luidt als volgt. Aan het Grieksche front hebben wij een vijandelijken aanval afgeslagen en den vijand gevoelige verliezen toege bracht. Er vielen ons krijgsgevangenen en wapens in handen. In Noord-A frik a actie der weder zij dsche luchtmachten. Engelsche vliegtui gen hebben Benghazi gebombardeerd. In O o s t-A f r i k a hebben onze troepen aan het Noordelijk front een tegenaanval on dernomen op vijandelijke strijdkrachten, die onze nieuwe linies naderden en deze met verliezen teruggeslagen. Aan het Zui delijk front hebben onze afdeelingen Du- bats, na een verwoed gevecht, in den loop waarvan zij den vijand aanzienlijke verliezen toebrachten, zich op een voor uitgeschoven post, nabij de grens ten Oosten van het Stefanimeer terugge trokken. Groote offensieve activiteit van onze luchtmacht. De vijand heeft enkele plaatsen in Erythrea gebombardeerd; onder de inboorlingen vielen eenige slachtoffers. Twee Engelsche vliegtuigen werden neergehaald. In de Aegeïsche zee hebben vijandelijke vliegtuigen in den macht van 3 Jap 4 Februari bommen ge worpen op een onzer vliegvelden, waar door lichte materieele schade ontstond. Vliegtuigen van het Duitsche vlieger- corps hebben vliegvelden op Malta aan gevallen; er ontstonden ontploffingen en branden. Fransche geïnterneerden verlaten Zwitserland Dagelijks toomten aan dè grensstations Bazel en Genève thans lange treinem (met naar huis koerende Fransche ge- interneerden en hun paarden aan, schrijft de Zwitsersche correspondent van het HM, te Bern. De overeenkomst tus schen Frankrijk en Duitschland, volgens, welke de Fransche troepen gedemobili seerd naar Frankrijk kunnen terugkee. retn, werd op 16 November tusschen Scapini en den Duitschen regeerimgsver- tegenwioordiger afgesloten Qn is door de Zwitsersche regeering goedgekeurd. Het materiaal gaat naar Duitschland» doch het groote aantal Ptoolsche salM daten en officieren, dat zich onder het 45e Fransche legercorps bevindt, bl'ijft in Zwitserland. Het maakt voor Zwitser land een groot verschil uit, nu het niet langer 42.000 man zal behoeven te voeden in een tijd, waarin de levensmiddelen schaarsch worden. Zeven maanden hebben de Fransche geïnterneerden in Zwitserland gastvrij}- heid genoten, (waarvoor maarschalk Pé- tain dan ook de Zwitsersche autoritei ten op de meest hartelijke wijze heeft bedankt Per week heeft de in tempe ring Zwitserland ongeveer één millÜ- oen Zwitsersche frs. gekost. Aanvanke lijk had men gedacht deze onkosten}, hetzij) door het behoud van de paarden, hetzij1 door den verkoop van het oor logsmateriaal' of door het behoud van het oorlogsmateriaal vergoed te zullen krijgen De getroffen regeling bepaalt (echter, dat de paarden naar Frankrijk en het oorlogsmateriaal' naar Duitsch land worden nagezonden. Frankrijk be looft de onkosten geleidelijk te zullen afbetalen. DE ORGANISATIE VAN DEN RADIO-OMROEP Programma'» varzorgt het departement van volksvoorlichting en kunsten Dezer dagen heeft dr. P. A. Enserinck van het hoofdbestuur van P.T.T. over de zenders Hilversum 1 en 2 een vraagge sprek gehouden over „de betrekkingen tusschen de P.T.T, en den Nederlandschen omroep". Hieraan wordt het volgende ontleend. Bij de Tegeling van de nieuwe orga nisatie op het gebied van den Neder landschen omroep is over de geheele linie een scherpe scheiding gemaakt tus schen de technische en de programma- verzorging daarvan. De technische ver zorging van den Nederlandschen omroep is van het oogenblik af, waarop de programma's de omroepstudio's verlaten, geheel in handen van het staatsbedrijf dé? P.T.T., dat zooals bekend res sorteert onder het departement van bin- nenlandsche zaken. De eigenlijke programmaverzorging be hoort thans tot de competentie van het departement van volksvoorlichting en kunsten. Het is dit departement, dat voor de programma-opstelling algemeene richtlij nen geeft, aan de hand waarvan het nieuw te vormen Nederlandsche omroep bedrijf, dat in de toekomst de taak der verschillende omroepvereenigingen op programma-gebied zal overnemen, de om roepprogramma's opstelt en uitvoert. Voor deze programma-verzorging zal de leider van het Nederlandsche omroepbedrijf ver antwoordelijk zijn tegenover den secre taris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten. Voor het oogenblik en in afwachting van de op richting van het nieuwe omroepbedrijf is de gemachtigde voor de concentratie van de radio-omroepvereeniging in Ne derland verantwoordelijk voor de pro grammaverzorging tegenover den secreta ris-generaal van het voornoemde depar tement. Wanneer dus luisteraars zich al dan niet in verband met het betalen der verplichte luisterbijdrage tot den di recteur-generaal der P.T.T. of tot het staatsbedrijf der P.T.T. in het algemeen wenden met wenschen en verlangens in zake de programma-verzorging, dan zijn zij bij het staatsbedrijf der P.T.T. aan het verkeerde adres. Met de programma opstelling en -verzorging heeft het staats bedrijf der P.T.T. geenerlei bemoeienis R»e4« 100.000 luiitervergunningen uitgereikt Op de vraag, hoe het staat met de werkzaamheden verbonden aan de toe zending der lu'stervergunning, antwoord de dr. Enserinck o.m., dat thans meer dan lOü.OOO luistervergunningen zijn uit gereikt. „Zoodra we beschikking zullen hebben over meer ruimte in het perceel waar do werkzaamheden worden verricht, zullen we door uitbreiding van het per soneel het aantal lu stervergunningen dat per dag wordt toegezonden, trachten te verdubbelen". We rekenen op ongeveer een millioen aantal aangiften en hopen, indien tot I uitbreiding van personeel en ruimte kan worden overgegaan, half Maart iederen luisteraar in het bezit van zijn luister- vergunning te hebben gesteld. In afwach ting van de ontvangst van deze luister- vergunning kan men volstaan door bij de door den P.T.T-dienst gestelde con- 'trole te toonen het aantal zegels dat raads op de luistervergunning had moe ten zijn geplakt, die dus al gekocht moe ten zijn, hoewel men de luistervergunning nog niet in zijn bezit heeft, dan wel het stortings- of overschrijvingsbewijs van den postcheque- en girodienst. Deze be- wijzen vervangen dan voorloopig de luis tervergunning. Spr. vestigde er nog de aandacht op, dat de luistervergunningen geen nummer dragen. RANTSOENEERING VAN BIER Brouw#'ijen leveren 20 minder De brouwerijen hebben zich met het oog op hun grondstoffenpositie genood zaakt gezien gezamenlijk een beperking van hun omzet in' te voeren. Nadat dus half Januari al tot een verlaging van het biergehalte met 15 pet. besloten moest worden, zullen de afnemers van de brou werijen thans ook een geringere hoeveel heid ontvangen. Het rantsoen is vast gesteld op ongeveer 80 pet. van het vroegere verbruik. Stllla «Irijl In d. Stills Zuidzee tuuchen Amerika en Japan Revolutionnair complot op Cuba ontdakt en diract bedwongen Da huidiQe organi«atie van dan radio-omroep in Nederland N'euwa commissarissen In Utrecht Noord-Holland en L'mburg Landelijk* straMcollect* W H.N. Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Frbr. De landelijke straatcollecte van de W.H.N. zal Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Februari worden gehouden. Deze straat collecte zal plaats vinden onder mede werking van de politie en de brandweer. De te verkoopen speldjes zullen afbeel dingen zijn van de bekende internationale verkeersborden. Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18 35 uur onder. Morgen komt zij om 9.12 uur op. Tusschen zods op- ondergang moet verduisterd worden. HEEREN CORRESPONDENTEN der gemeenten Renesse, Oud-Vos- meer, S t -M a a r t e n s d ij k en S i n t- Philipsiand gelieven o«s ten spoe digste de loop der bevoilking over 1940 op te geven. DE REDACTIE, In een rondschrijven aan de afnemers hebben de brouwerijen medegedeeld, dat hun al eenige weken geleden van over heidswege een beperking van de produc tie is opgelegd, terwijl daarnaast een ze ker verband is gelegd tusschen de pro ductie van fijne- en lagerbieren. Deze beperking is in Februari in werking ge treden en heeft er toe geleid, dat de verkoop van bier aan de kleinere pro ductie is aangepast. De beperking doet zich op het fijne bier 6terker voelen dan op het lagerbier. Bij het vaststellen van de rantsoenen der afnemers hebben de brouwerijen als basis aangenomen de omzetten van fijn en/of lagerbier in het verleden. DENKT AAN DE VOGELS „Alle buitenlanders moeten werken ,01 vechten", aldus luidt de titel van ©eni artikel in de Dailsy Mail van 31 Jan;, Volgens dit artikel' worden binnenkort alle bevriende buitenlanders opgeroepen oni voor Engeland te werken of ta vechten. De inschrijving is verplicht. De autoriteiten zijn vastbesloten, aldus het (blad, dht er geen luiaards" m&ar zij'n. Ieder wien Engeland onderdak foiedt|, moet alles yoor de bescherming des lands «km

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1