ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DAMPO WOENSDAG 5 FEBRUARI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 De Kern oriepe n nou ABONNEMENT i Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierifczea I fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. 97STE JAARGANG No. 14561 Uitgave: N.V. de Zierlkzeesche Nieuwsbode,^Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur FRANKRIJK MOET KIEZEN Duitschland verwacht thans daden Berlijn toont de laatste maanden eenig ongeduld tegenover Vichy. Het verwacht van Frankrijk thans daden, die echter uitblijven; de regeering te Vichy schijnt blijkbaar nog geen beslissing te kunnen nemen. Die beslissing wordt mede be- invloed door den toestand in de Fran- sche koloniën, waar naar het schijnt de regeering-Pétain niet overal onvoorwaar delijk op steun en gehoorzaamheid kan rekenen. Men heeft het vorig jaar ge neraal Weygand met absolute vol machten naar Afrika gestuurd. Deze heeft verklaard vast besloten te zijn de Fran- sche bezittingen tegen aanvallen van welken kant ook te verdedigen. Weygand is zonder twijfel een ener gieke figuur, maar het is de vraag of de afgelegen Fransche koloniën, ver van het Europeesche strijdtooneel, de tegen woordige moeilijke positie van het moe derland zien met dezelfde oogen als Pétain. Frankrijk is op het oogenblik in drie deèlen verscheurd: het bezette gebied, het onbezette Frankrijk en de Fransche koloniën. De Fransche militaire macht is gebroken in Europa. Hoe het in de koloniën staat is niet overal ge heel duidelijk. Het wapenstilsstandsver- drag liet aan de Fransche regeering 'de bevoegdheid om daar een troepenmacht aan te houden, die voldoende zou zijn ter handhaving van het Fransche gezag overzee. Ongetwijfeld zal Weygand er in de eerste plaats naar streven het Fransche koloniale rijk in N.-A f r i k a zoo sterk mogelijk te maken. Hoe de feitelijke toestand in het Fran sche koloniale rijk zich ontwikkelt is in- tusschen moeilijk na te gaan. Van de actie van generaal De Gaulle in Fransch Equatoriaal Afrika verneemt men thans weinig meer. In Syrië schijnt de nieuwe gouverneur, die in plaats van den om gekomen Chiappe is benoemd, gene raal Dentz, de zaken stevig in han den te hebben. In Indo-China heet in het Zuidelijk deel van deze kolonie, in Kambodja, de Gaulle invloed te hebben. In Noord-Afrika schijnt Weygand de teu gels vast in handen te houden. Volgens de laatste berichten zou hij thans steu nen op een burgerlijke mobilisatiebewe ging, waaruit een „legionnaire militie" is voortgekomen. Sinds generaal Weygand als gevolg- machtigde van maarschalk Pétain naar Algiers is gegaan, ligt de leiding daar in vaste en ongetwijfeld energieke han den, schrijft Das Reich. Inderdaad is de discipline van de weermacht hier eenige maanden niet al te best geweest. De indertijd gemelde deserties van militaire vliegers naar het kamp van De Gaulle moeten sinds de aankomst van Weygand niet meer zijn voorgekomen. Maar de stemming, waarvan die desertie een be wijs was, moet nog niet heelemaal over wonnen zijn. 9. Als in het moederland dé draagwijdte van de nederlaag door de meerderheid al niet wordt begrepen, dan kan men er zich niet over verwonderen, dat men haar in de overzeesche gebieden, die den oorlog slechts indirect hebben beleefd, nog veel minder heeft begrepen. Er zijn in het Fransche koloniale leger ongetwij feld kringen, waar men voor den nieu wen toestand begrip toont, maar daar naast zijn er ook stroomingen van kort zichtige lieden, die de meening toege daan zijn, dat weliswaar Frankrijk, doch niet de Fransche koloniale macht over wonnen werd. Weygand moet gezegd hebben, dat hij vastbesloten is om de Fransche bezit tingen tegen aanvallen van welken kant ook te verdedigen. Het staat vast, dat de regeering in Vichy hem de meest volmaakt vrije hand heeft gegeven. Frankrijk heeft de laatste maanden ruim schoots gebruik gemaakt van de bepa lingen van hef wapenstilstandsverdrag, die de verdediging van het koloniale rijk practjsch niet beperken. De aanzienlijk versterkte militaire macht in Noord- west-Afrika heeft er echter alleen toe bijgedragen, dat daar stevige orde heerscht en dat de autoriteit van Wey gand is toegenomen, maar zij heeft ook aan den generaal het middel in de hand gegeven om zoo noodig een politiek van onafhankelijkheid van Vichy te voeren. MAXiME WEYGAND (Archief Z.N.B) móet gezegd hebben, dat hij) vastbleslo!- ten is oan de Firamsche bezittingen teu gen aanvalllen van fwelkem kant ofoik te verdedigen. Het staat vast, dat de re- geering van Vichy hem de meest vol maakt vrije hand heeft gegeven, Duftsch weermachtsbericht Operaties in overzeesche wateren Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Een oorlogsschip heeft bij operaties in overzeesche wateren 29000 ton aan vijandelijke koopvaardij tonnage tot zin ken gebracht. Een duikboot meldt dat zij twee gewapende vijandelijke koop vaardijschepen van 11000 ton in totaal tot zinken heeft gebracht. Gevechtsvlieg tuigen hebben 3 Februari strategische doelen rond Londen en in Zuid-Oost Engeland met succes aangevallen. Bij Maidstone hebben bommen van zwaar kaliber een fabrieksinstallatie getroffen. Op verscheidene vliegvelden werden han gars, gebouwen en een groot aantal vliegtuigen vernield. Voor Ramsgate is een koopvaardijschip van 3000 ton door voltreffers van bommen tot zinken ge bracht. Het leggen van mijnen voor Britsche havens werd voortgezet. In den afgeloopen nacht heeft de lucht macht met goed gevolg vliegvelden en strategische doelen in Oost-Engeland aan gevallen. De vijand is het Duitsche Rijks gebied niet binnengevlogen. Drie eigen vliegtuigen worden vermist. Italiaansch weermachtsbericht Britsch convooi op da Rooda Zaa aangevallen Het 242ste Italiaansche legerbericht luidt als volgt: Aan het Grieksche front activi teit der artillerie en van patrouilles, welke door den slechten weerstoestand werden belemmerd. In Noor d-A f r i k a aan weerszijden groote activiteit in de lucht. In O o s t- Afrika hebben onze troepen aan het Noordelijk front nieuwe stellingen be trokken. Zij sloegen een krachtigen aan val af, welke hierop werd ondernomen door pantserwagens en een der gemengde afdeelingen, bestaande uit Engelschen en Indiërs, die met achterlating van wapens en gevangenen rechtsomkeert maakten. Aan het Zuidelijk front hebben onze afdeelingen Dubats vijandelijke troe pen aangevallen en hen onder het toe brengen van gevoelige verliezen genood zaakt zich terug te trekken. De lucht macht heeft bij deze gevechten in be langrijke mate gesteund. De vijand heeft luchtaanvallen ondernomen op eenige plaatsjes. Er ontstond eenige schade en j onder de inheemsche bevolking vielen talrijke slachtoffers. Een Engelsch vlieg- tuig werd neergehaald. Twee van onze vliegtuigen zijn niet op hun basis terug- 1 gekeerd. j In den afgeloopen nacht zagen onze j torpedojagers, die op de Roode Zee j kruisten, een vijandelijk konvooi, dat door kruisers en torpedojagers krachtig werd beveiligd. Onze eenheden vielen vastbe- raden aan en lanceerden 9 torpedo's, i waarvan er zeven een schip troffen. Onze eenheden wisten, ondanks de hevige re actie van den vijand, te ontkomen en zonder schade op haar basis terug te keeren. i RANTSOENEERING VAN ELECTRICITEIT. Verzoeken om hooger rantsoen In verband met de vele door parti culiere verbruikers tot de gas- en electri- citeitsbedrijven gerichte verzoeken om in lichtingen ten inzien van de mogelijk heid van verhoogde rantsoenen, is het wenschelijk gebleken artikel 6 van de Gas- en Electriciteitsrantsoeneeringsrege- ling 1940 no|. 1 als volgt aan te vullen: Artikel 6 c. Indien in bijzondere geval len toepassing van de in de gas- en electrieiteitsrantsoeneeringsregeling 1940 no. 1, artikel 3, genoemde maatstaf tot een onjuist rantsoen aanleiding zou ge ven, is het betrokken gas- en electrici- teitsbedrijf, overeenkomstig door het Rijkskolenbureau te geven voorschriften, bevoegd een afwijkend rantsoen vast te stelling. Verbruikers, die (b.v. door het ontbre ken van petroleum voor kookdoeleinden, tijdelijke afwezigheid van een of meer leden van het gezin gedurende de over eenkomstige periode van het vorige jaar, gezinsvermeerdering, enz.) aanspraak mee- nen te kunnen maken op een verhoogd rantsoen, worden thans in de gelegenheid gesteld een schriftelijk verzoek daartoe bij het betrokken gas- en electriciteits- bedrijf in te dienen. Ten einde noode- looze briefwisseling te vermijden, wordt in Overweging gegeven deze verzoeken nauwkeurig te motiveeren. Tot het verstrekken van een hooger rantsoen zal slechts kunnen worden over gegaan, indien de billijkheid van het verzoek voor het betrokken gas- of electrkriteitsbedrijf vaststaat. Er wordt voorts de aandacht op ge vestigd, dat de bevoegdheid van de gas- eu electriciteitsbedrijven zich thans ook uitstrekt tot het vaststellen van een la ger rantsoen dan 100 pet. van het ver bruik in de overeenkomstige periode van het vorige jaar, indien de omstandigheden van den betrokken verbruiker (b.v. door verhuizing naar een kleinere woning) zoo danig zijn gewijzigd, dat een rantsoen van 100 pet. een onbillijkheid zou betee- kenen. De minimum-rantsoenen zullen ech ter gehandhaafd blijven. WOROSHILOW de- Russische volkscommissaris voor De fensie vierde gisteren zijn 60e verjaar dag. (Archief Z.N.B.) Overal werden lezingen gehouden over leven en werken van den maarschalk, alsmede schilderijententoonstellingen ge wijd aan militaire episodes uit zijn loop baan. 1 j j VERHOOGING DER SPOORWEGTARIEVEN Voor goederen- en personenvervoer De directie van de Nederlandsche Spoorwegen deelt mede, dat zij genood zaakt is de tarieven voor het goederen vervoer met ingang van 10 Februari en voor het vervoer van personen met in gang van 1 iMaart te verhoogen. Wat de goederentarieven aangaat, zul len de stukgoederenprijzen met 23 pet. worden verhoogd, behalve de kleine zen dingen t/m. 30 kg., waarop bestelkosten zoo zwaar drukken, dat een grootere verhooging noodzakelijk bleek. De wagen- ladingsprijzen zullen ongeveer 18 pet. stij gen, met dien verstande, dat als mini mumvracht voor een wagenlading voort aan zal gelden de vracht voor 3000 kg. stukgoed, Eenige speciale tarieven vervallen. Bij de verhooging van de personenta- HET STRIJDTOONEEL IN LIBYE Terrasvormig land, door steppen afgewisseld Dr. Phiiipp Hiltebrandt, die Libye uit eigen aanschouwing kent, vertelt in de „Kölniseho Zeitung" bijzonderheden over het kustgebied waar thans een felle strijd tusschen de Italiaansche en de Britsche strijdkrachten gestreden wordt. Spoorwegverbindingen treft men er bij na niet aan. De Italianen hebben daarvan afgezien. Tot 1931 hadden zij de handen vol aan onderwerping der inheemsche be woners en daarna was het ^oruitzicht op slechts geringe retabiliteit een belang rijke, financieele belemmering der spoor wegplannen. Zoo zijn er dan slechts klei ne .smalspoortrajecten bij Tripolis en Benghazi tot stand gekomen. In plaats van spoorwegen heeft men straatwegen aangelegd. De belangrijkste straatweg in Lybië is ongetwijfeld die, welke van de grens van Tunis tot aan de grens van Egypte over een lengte van 1882 kilometer langs de kust voert. Vóór den oorlog in Abessinië waren 975 kilometer van dien betonweg gereed gekomen. Er ontbraken dus nog 975 kilometer. Onder leiding van maarschalk Balbo kwamen zij in verras send korten tijd gereed. Het was buiten gewoon moeilijk om het noodige mate riaal te krijgen. Het was de tijd der sancties en veel materiaal moest uit het buitenland komen. Vier millioen kubieke mete* zand moest worden weggegraven en 200.000 kubieke meter steenrots moes ten worden weggeruimd. In 1931 ben ik, aldus dr. Hiltebrandt, tweemaal langs het bezwaarlijkste ge deelte van den weg, door het terras vormige land van C'yrenaica ge reden. Toen was het nog een oude ka- Tavaanroute. In 1937 legde ik den heelen weg van 1882 kilometer lengte, van fort Capuzzo aan de Egyptische grens tot aan Sabratha bij de grens van Tunis per auto af. Het eerste gedeelte voert langs de Marmaricakust, door een steppe via Bardia naar Tobroek. Hier begint dan het eerste „terras" van het terrasvor mige Cyrenaica, een der vele uit .tafel bergen" bestaande gebieden van Afrika. Van terras tot terras stijgt het land, tot het in de 868 meter hooge Sidi Moei Homri, tusschen Cyrene en Slonta zijn •hoogtepunt bereikt. Heeft men eenmaal die hoogte bereikt, dan voert de weg weer door vlak land. Soms lijkt dit land op de Romeinsche Campagna. Buitenge wone terreinmoeilijkheden zijn er op de afzonderlijke terrasgeljieden niet, temeer daar de heuvelketens van west naar oost loopen. Daarentegen leenen zich die be groeide gebieden buitengewoon goed voor den guerrilla-oorlog. Achter Derna begint het tweede terras. Daar leidt een 87 kilometer lange weg naar het om zijn ruïnes be roemde Cyrene, dat dicht bij de zee op een hoogte van 621 meter ligt en welks haven het 18 kilometer verder gelegen Apollonia is. Westelijk van Cyrene begint bijna on gemerkt de stijging naar het derde terras. Daaroverheen leiden twee wegen naar Barce: een noordelijke weg langs de langs de kust ongeveer 120 kilometer lang en een zuidelijke weg langs Slon ta en Marana 162 kilometer, lang. Eerstgenoemde weg is thans een onder deel van den Littoranea, den grooten kustweg. Iets voor Barce gaat het weer van het tweede naar het eerste terras omlaag naar de vlakte van Benghazi. Dat is de steilste weg omlaag. Eens werd hij door de vroegere Byzantijnsche vesting Tokra beschermd. Hier begint dan de eindelooze route via Benghazi en Adsche- dabia naar de Groote Syrte. Urenlang kon men de oogen sluiten om, als men ze weer open deed, te gelooven, dat men zich nog op dezelfde plek bevond. Pas ongeveer 200 kilometer ten Zui den van het Tripolitaansche Misoerata schuift het Garian-gebergte over een breedte van meer dan 400 kilometer naar zee en verspert aldus den toegang naar het verderop liggende gebied. Dit geberg te is een moeilijk doordringbare hinder nis, vooral voor een vijand, die in den rug het onherbergzame Syrte-gebied heeft Frankrijk'* regeering te Vichy staat voor de keuze Het strijdtooneel In Ubye Is een terrasvormig, steppenrijk land Da rantsoeneerlngibepalingen betreffende electriciteit en gas Verhooging spoorwegtarieven voor goederen- en personen vervoer Gironummer van de W.H.N, is 5558. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro- nummer 877. iyStort op 5553 of 877 Ge brengt geluk In veler leven". Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 18.32 uur onder. Morgen komt zjj om 9.14 uur op. Tusschen zous op- ondergang moet verduisterd worden. Dan rug en borst flink met Dampo inwrijven en Dampo diep inademerq Wonderlijk zooals dat helpfl rieven is er naar gestreefd, zoo deelt de directie mede, het sociale gezichts punt tot zijn recht te laten komen. Daar om wordt de laagste verhooging (16 pet.) toegepast op weekkaarten, weektraject- kaarten, maandtrajectkaarten en jeugd- kaarten. Daarop volgen de algemeene abonnementskaarten met 18 pet. In ver band met de moeilijke omstandigheden, waaronder het verkeer over lange afstan den plaats heeft, worden de plaatsbe wijzen voor deze trajecten het meest verhoogd. EXTRA UITKEERING AAN ONDERSTEUNDEN Da tweede en derde termijn zuilen in Meert en April worden verstrekt De waarnemende secretaris-generaal van sociale zaken heeft er zijn goedkeuring aan gehecht dat een extra winteruitkec- ring aan de ondersteunde werkloozen wordt verstrekt. Deze uitkeering zal in drie termijnen worden verstrekt en wel als volgt: De eerste uitkeering, welke gelijk zal zijn aan 40 pet. van de in een week te ontvangen netto steunuitkeering, dient zoo snel de administratie betreffende de steunverleening zulks toelaat, te worden verstrekt. De tweede uitkeering, welke eveneens veertig pet. van het netto steunbedrag mag bedragen, dient over de eerste steun uitkeering in Maart en de derde uitkee ring, welke twintig pet. van het netto steunbedrag mag uitmaken over de eer ste steunuitkeering in April te 'worden verstrekt. Verstrekt mag worden een percentage van de netto-steunuitkeeringen, met inbe grip van den brandstoffenbijslag en den 5 pet. duurtetoeslag. Hierdoor dient der halve op de gewone wijze het steunbe drag te worden uitgerekend, hetwelk een betrokken gezinshoofd zou mogen ont vangen en op dit bedrag, hetwelk dus mag worden verstrekt, wordt een bijslag van 40 c.q. 20 pet. verstrekt De secretaris-generaal van financiën heeft "bepaald dat in een strook vanl 1000 meter "breedte langs de Zuidelijke Rijksgrens van de Duitsche grens in de gemeente Vaals af tot aan den Wëster- oever van de Schelde het vervjoer van elite goederen veifaoden Is.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1