ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 1 FEBRUARI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENTi Prijs fl.50 p. kwartaal, bulten Zierlkzea f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1689 Uitgave: N.V. de Zlerikzeeeche Nieuwsbode,^Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14558 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur JAPANSCH- RUSSISCHE VISSCHERIJOVEREENKOMST beteekent werk en brood voor duizenden Japaniche visschers Het teekenen van de visscherij-overeen- komst te Moskou wordt in Tokio met instemming begroet. Hierdoor toch wordt het mogelijk dat een vloot van ongeveer 160 Japansche visschersschepen de visch- vangst uitoefent in de wateren van Kams- jatka, de Zee van Ochotsk en de Behringsstraat. Deze visscherij geeft werk en brood aan ongeveer 20.000 menschen, die daardoor in een bescheiden levens onderhoud kunnen voorzien. De waarde van de vangst bedraagt ongeveer veertig millioen yen per jaar, d.w.z. nagenoeg een vierde van de waar de der gezamenlijke Japansche visch- vangst. De gevangen visch wordt als algemeene regel ter plaatse tot conser ven verwerkt. Deze conserven worden vervolgens geëxporteerd. Japan neemt tot dusverre een vrij belangrijke plaats in op de internationale conservenmarkt. Het probleem van de Jpansche vissche- rij in Russische wateren bestaat reeds sedert jaren, al is het eerst in den laat' sten tijd sterk op den voorgrond getre den. De gebieden, waarin de vangst werd uitgeoefend, wisselden voortdurend. Vóór den oorlog tusschen Japan en Rusland kwamen uitsluitend de wateren rond Sachalin daarvoor in aanmerking en, in meer beperkte mate, ook die van Kams- jatka en het Siberische kustgebied. In de daarop volgende 15 jaar verplaatste het centrum van de Japansche visscherij zich meer en meer naar het Noorden, hoewel steeds in de buurt blijvend van de kust, waar zich de coiiservenfabrieken bevonden (wat ook thans nog 't geval is) Hierin kwam eerst verandering, toen de „moederschepen" hun intrede deden, welke de vangst onmiddellijk tot con serven verwerkten. Nu breidde de visch- vangst zich meer en meer uit tot de open zee en de Japansche wateren. Dit neemt echter niet weg, dat de Japan ners er prijs op stellen, in de Russische wateren te blijven visschen en dit pri vilege ook voor later te laten vastleggen. Daarom is de voldoening in Japan over de opnieuw getroffen overeenkomst zoo groot. DE DARDENELLEN vormen da derde toegang tot de Middeiiandsche Zee Het probleem van de Dardanellén legt thans niet meer zooveel gewicht in de schaal als ten tijde van den iwereljd-i oorlog, toen de Sovjet-Unie. binnem het kader van haar vriendschappelijke poli- - tiek tegenover Turkije, haar recht van doorvaart kon verzekeren. Nog minder speelt de religieus© gedachte een rol in de politiek, zoo als dat het geval1 iwas in den tijd van de Tsaristische politiek, die de bevrijding van den zetel van den Patriarch in Konstantimapel in haar vaandel had Toch zijn took thans Iweder de Bos porus en de Dardanellien van buitenge woon groote polit eke betekenis. Op dit punt immers komt Europa bijna in aan raking met Azië, em daaraan ontleent het zijn groiOite beteekenis, niet alleen voor degenen, die er de souvereiniteit over uitoefenen en hun onmiddellijke naburen, doch ook voor de zich op gnopteren afstand bevindende grooite mogendheden. De strijd oim het bezit van de Middel!- landsche Zee is tevens een strijd otm de in- en de uitgangen van deze ze©. Daar uit is het ook te verklaren, dat Enge,- land zijn uiterste West doet. oum Turkij'a te steunen. Twee van de toegangen tot de Middeiiandsche Zee bevinden zich reeds in Engelsche handen: de Straat van Gibraltar en het Suezkanaal; de ver binding tusschen de Middeiiandsche Zee en de Zwarte Zee berust bij Turkije. Door de uitbreiding van den strijd om de Middeiiandsche Zee tengevolge van de oorlogsverklaring van Italië aan Grie kenland is het vraastuk der zee-Ongten iwedei unieer op den voorgrond getreden. Zooals men weet. hebben de Engelschen reeds verschillende eilanden in de Ege- isehe Zee bezet en spannen zij zich tot het uiterste in. om de Dodecanesos in handen te krijgen. Op deze twijze zou den zij hun controle <ook kunnen uit strekken tot de zee-engten, die tonder Turksch toezicht staan. Dultsch weermachtsberlcht Luchtaanvallen op London en op koopvaardijschepen Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; Een duikboot heeft20.000 b.r.t. aan vijandelijke koopvaardijscheeps- ruimte lot zinken gebracht. Gevechtsvlieg tuigen hebben ook gisteren in opeenvol gende golven strategische doelen in Lon den met brisant- en brandbommen be stookt. Stoutmoedig uitgevoerde afzon derlijke aanvallen richtten zich tegen vliegvelden, luchtdoelbatterijen, troepen opleidingskampen, autooolonnes, fabrieKS- installaties en spoorwegen in Zuid Oost Engeland. Hierbij werden meermalen treffers geplaatst op de op den beganen grond staande gevechtsvliegtuigen van het type Bristol-Blenheim. In een troepen opleidingskamp ten N.O. van Londen vloog een munitiedepot in de lucht. Fa brieksgebouwen ten Oosten van Cam bridge, nabij Stortford en Nottingham, werden door bomtreffers verwoest. Ge vechtsvliegtuigen hebben op pl.m. 400 K.M. ten Westen van de Golf van Done gal het koopvaardijschip „Austvard", groot 3677 b.r.t. en ten Zuiden van de mond van de Humber, een kleiner schip tot zinken gebracht. Verdragend geschut van het leger zette de beschieting van strategische doelen in Zuid Oost Enge land voort. De vijand heeft noch boven het Duitsche rijksgebied noch boven het bezette gebied gevlogen. Duitsche jagers hebben boven Dover 5 en boven Londen 7 versperringsballons neergeschoten. Een eigen vliegtuig wordt vermist. Italiaansch weermachtsberlcht Suez en limailia bestookt Het 238e Italiaansche weermachtsbe- richt luidt als volgt: Aan het Griek- sche front bedrijvigheid der artillerie aan weerszijden. Formaties bommenwer pers en jachtvliegtuigen hebben afzon derlijke bruggen, wegen en batterijen op doeltreffende wijze aangevallen. Troepen en gemechaniseerde kolonnes zijn be stookt met bommen van licht kaliber en met mitrailleurvuur. Een onzer vlieg tuigen is niet teruggekeerd. In Cyre- n a c a heeft het opperbevel, om om singeling onzer stellingen te Derna te voorkomen, de ontruiming der stad be volen en de troepen verplaatst naar stel lingen onmiddellijk ten Westen en ten Zuiden van Derna, waar onze detache menten een aanval der Australische ge mechaniseerde troepen hebben gebroken Afdeelingen van de luchtmacht hebben Engelsche gemechaniseerde strijdmiddelen gebombardeerd. Onze jachtvliegtiugen hebben twee vijandelijke toestellen neer geschoten. De vijand heeft aanvallen ge daan op een plaats in Cyrenaïca, waarbij drie personen gedood en eenige gewond werden, terwijl geringe schade werd aangericht. Bij verschillende ge vechten aan het Noordelijk front in Oost Afrika hebben wij aanvallen van den vijand afgeslagen en hem zeer gevoelige verliezen toegebracht. Onze af deelingen bommenwerpers en jagers heb ben een zeer levendige bedrijvigheid ont plooid en batterijen, troepen en geme chaniseerde strijdmiddelen gebombar deerd. Een vliegtuig van het type Gloster is neergeschoten. Een ander Engelsch vliegtuig werd gedwongen op een van onze vliegvelden te landen; de bemanning werd gevangen genomen. Vliegtuigen van het Cuitsche luchtcorps hebben Suez en I s m a i 1 i a op doeltreffende wijze ge bombardeerd. DE NIEUWE TEXTIELKAART Niauwa puntenwaardering Men krijgt 100 punten. Voor het ge bruik hiervan is onderscheid gemaakt tusschen stoffen van natuurwol (welke in 't algemeen het hoogst worden ge waardeerd), en stoffen welke natuurwol- houdend zijn, kunstzijden en natuurzijden stoffen en stoffen, waarin andere mate rialen (celvezel, katoen, linnen e.d.) ver werkt zijn. Naar gelang een japon bestaat uit na tuurwol, kunstzijde of andere grondstof fen, komt deze te staan: Voor een vrouw op 42, 23 of 30 punten. Voor een meisje 15 j-) 24, 13 of 20 punten. Dames: ikousen,: 6, 4 of 4 punten. Damescomplets enz.68, 39 of 40 punten. Idem voor meisjes: 60, 21 of 32 punten. Dames- camisoles: 12, 6 of 12 punten. Heerencostuums in alle groepen; 80 punten. Jongenscostuums in alle groepen: 60 punten. Demi-saisons (heeren)66 punten. Idem (jongens): 50, 27 of 42 punten. Een aantal tot nu toe vrije artikelen komt onder de distributie: zooals boor den en dassen, welke 1 punt vereischen. De doktersjas niet meer vrij, even min regencapes uit gummi of doorschij nende stof. Vrij zijn waterlichte beroepskleeding en operatiejassen enz. Hoofdbedekking blijft vrij, evenals bre tels, gordels, ceintuurs, handschoenen (met uitzondering van gevoerde, tricot of gebreide), parapluies, borduurgaren, kelimwol en handwerkopmaak enz. De aparte bonnen voor garens komen te vervallen, men geeft hiervoor 1 tot 6 punten. VERSCHILLENDE BERICHTEN Eerst de bon en dan da waich De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart maakt het volgende bekend: Zooals bekend, is ieder verplicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasch, welke aan wasscherijen in behandeling wordt gegeven, een zeepbóh af te geven. In verband hiermede is thans voor geschreven, dat de wasscherijen eerst een bon van hun klanten in ontvangst dienen te nemen en pas daarna een hoe veelheid van 20 kg. waschgoed en deze, hetzij ineens, hetzij bij gedeelten mogen behandelen. Deze regeling moest getroffen worden, omdat het voorgekomen is, dat de klanten hun zeepbonnen reeds te eigen behoeve hadden gebruikt, zoodat zij bij het terugbezorgen van de wasch geen zeepbonnen ter beschikking hadden vopr wasscherijen. Binnenkort zal worden overgegaan tot het uitoefenen van een strenge controle op de wasscherijerft zoodat deze in haar eigen belang wordt aangeraden zich stipt aan bovenstaande bepalingen te houden. DE RYCKE TREK VERLOTING In verband Imlet de vertraagde expe ditie vooral imiet veraf gelegen kleinere plaatsen ziet het Comité der Rijcke Trek Verloting van de Ned, Ver. v. Lucht vaart (afd. Zweegvliegsport) zich ge noodzaakt de trekking instede van 31 Jan te doen plaats vinden >op Vrijdag 21 Feb!r. a.s. in het Venduihuis der No tarissen tjo.v. Notaris J. C. J. Waldorp te Den Haag. Betaling termijnen inkomstenbelasting Het A.N.P. meldt: In afwachting van de regeling, welke ter uitvoering van artikel 42 van het besluit op de loonbelasting 1940 inzake het verleemen van ontheffingen op de bovengenoemde aanslagen zal worden gegeven', kunnen de aangeslagenen, van wie reeds loonbelasting is ingehouden, bij de berekening van de termijnen, welke per 1 Februari verschuldigd zijn, ervan uitgaan, dat hun een uitstel van beta ling ten bedrage van 1/3 van hun aan slag is verleend. De vervallen termijnen kunnen mitsdien over 2/3 gedeelte van den aanslag worden berekend. Enoaliche luchtaanvallen Naar het A.N.P. mededeelt, zijn in den loop van Donderdag wederom Engelsche vliegtuigen boven ons land verschenen. Zij wierpen een groot aantal brandbom men en explosieve bommen, doch deze vielen nagenoeg alle op weilanden. Be langrijke schade is dan ook niet aange richt. Slechts een boerderij werd doork den luchtdruk en door splinters van bommen beschadigd. Aan een kleine schuur werd eveneens schade aangericht Personen hebben geen letsel bekomen. Het blad La France au travail meldt, dat de autoriteiten en een commissie van ingenieurs en architecten bij de be spreking van de plannen voor den her opbouw van Frankrijk en voor de reor- ganisatie van het verkeerswezen ernstig de mogelijkheid hebben overwogen het reeds zeer oude denkbeeld van een ka naalverbinding tusschen den Atlantischen Oceaan en de Middeiiandsche Zee thans te verwezenlijken. ee S.P.T. meldt uit Londen: De Britsche admiraliteit deelt het ver lies mede van een Nederlandsche duik boot.. De nagelaten betrekkingen van de Nederlandsche bemanning zullen door middel van het Internationale Roode KtuIs op de hoogte worden gebracht. HOUTPRODUCTIE EN NATUURSCHOON De Vereeniging „Stad en Lande van Schouwen-Duiveland" verzoekt opname van het volgende. Nooit is het hout den laatsten tijd zóó duur geweest als tegenwoordig. Dui zenden boomen, voor een groot deel ziek, doch ook gezond, worden gerooid, ver kocht of voor eigen haard bestemd. Dit alles is vanzelfsprekend in dezen tijd, al blijft de groote leegte jaren lang zicht baar in het landschap, een leegte, die zoo spoedig mogelijk, dus nog dit voor jaar, dient te worden aangevuld. In samenwerking met de Nederland sche Heidemaatschappij heeft onze Ver eeniging gemeend, goed te doen door enkele soorten te vermelden, daar velen niet precies weten, wat te planten. De iep kan men beter nog niet ver vangen. Wel is de iep „Christine Buis man" minder gevoelig voor de iepen- ziekte, doch men heeft met deze nog weinig ervaring. Op goeden grond kunnen Canada-po- pulieren geplant worden; de PopulusSe- rotina of Zeeuwsche Blauwe is vooral aan te raden. Goedgekeurd stekhout is bij vele kweekers verkrijgbaar. De juiste soort is van groot belang, gezien de langdurige proefnemingen door de Ned. Heide Mij, die minderwaardige soorten beslist afraadt. Eveneens een houtproduct is de wilg als opgaande boom, de z.g. schietwilg, die op vochtige humusgronden met suc ces is aan te planten. Voor dorpspleinen of langs wegen is de linde goed te gebruiken. Meer naar den zeekant kunnen voor aanvulling de abeel en de Italiaansche populier ge plant worden. Bij vele soorten zal het van belang zijn, bij het planten eenige zijbeschut ting te geven door een rand- of strook- beplanting toe te passen van abeel als struik of van meidoorn. Ook kan de knotwilg weer in eere worden hersteld. Het hout blijft zijn nut nog doen, al is dit minder dan vroeger toen de wan den van schuren er mee werden gevloch ten en men meer omheiningen tegen den wind plantte. Ook esschen en berken kan men als jonge knoten gebruiken. Het bestuurslid N. H. Lijsen te Burgh neemt de bestellingen gaarne op zich. Aldus bestaat voor velen de mogelijk heid, een lagere vracht te betalen en eventueel een lagere prijs, doordat nu bij massa prijs gevraagd kan worden bij verschillende kweekers. De bestellin gen worden nog tot 1 Maart a.s. aan genomen. Op deze wijze meent „Stad en Lande" daadwerkelijk raad te kunnen geven en de houtproductie en het natuurschoon op Schouwen en Duiveland te kunnen bevorderen. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. KERKWERVE. Verbeterde opgaaf. - Zondag 2 Febr., 3,30 uur, ds. Veen. NOORDWELLE. Zondag 2 Februari. 11 uur, cand.e I. v. Drimmelen. RENESSE. Zondag 2 Februari. 3,30 uur, cand.e I. v. Drimmelen. Evangelisatie: 1 3,30 ds. Boschloto van Eikerzee. THOLEN. Zondag 2 Februari. Geref. kerk: 10,30 leesdienst, 3 uur, ds. Spoel- stra; Geref. gemeente: 10,30, 3 en 6,30 uur, leesdienst; Vrije Geref. gemeente: 10,30, 2,30 en 6 uur, leesdienst. St.-ANNALAND. Donderdag 6 Febr., des nam. 3,40 en 7,40 uur, hoopt voor de Ger. Gem. op te treden ds. A. Ver hagen van Middelburg. Geref. Gem. POORTVLIET Dinsdag 4 Februari, 11 en 3.30 ure, ds. van den Berg van Krab!- bendijke. Geref. Kerk. In de mp 29 Jan. gehouden vér gade- ring van de classis Zierikzee der Gert. kerken iwerd peremptoir geëxamineerd en toegelaten to;t den Dienst des Woords en der Sacramenten cand. L. van. der Linde, beroepen predikant der Geref!, kerk van Zonnemaire. j Zondag 23 Fefor. a.s. hoopt hij zijn intrede te doen na bevestigd te zijn dptoir ds. J. Meester van Brouwershaven. Dardonellen vormen de derde toegang tot do Oud* Wereldzoo Japansch-Rutiltcho vistcherijcon- tract verschaft duizenden arbeid Da nieuwe puntenwaardeering op de pas ontvangen textielkaart Bawaar het natuurschoon van ons eiland door nieuw houtgewas Gironummer van de W.H.N. Is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. ,fitort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". DE VERDUISTERING Heden (Zaterdag) gaat de zon om 18 uur 25 onder. Morgen (Zondag) komt zij op om 9 uur 21 en gaat zij onder om 18 uur 27. Maandag komt zij op om 9 uur 20 en gaat zij onder om 18 uur 29. Tusschen zonsondergang en zonsop gang moet worden verduisterd. De maan komt op om 11 uur 2 en gaat onder om 0 uur 15. Zondag komt de maan op om 11 uur 36 en gaat zij onder om 1 uur 18. Maandag komt de maan op om 12 uur en gaat zij onder om 1 uur 40. Eerste kwartier Dinsdag 4 Februari. Volle Maan Woensdag 12 Februari. Laatste kwartier Dinsdag 18 Februari. DE ROBAVER IN 1940 Dividend 5l/a °/o j- 5 °/0) De directie der Rotterdamsche Bank- vereeniging deelt in haar verslag 1940 o.m. het volgende mede: In de bewogen dagen in Mei was onze instelling door haar groote liquidi teit in staat, elk beroep van relaties op hare kassen te bevredigen. Een gematigd bankmoratorium, op 10 Mei afgekondigd en bij besluit van 11 Juni weder inge trokken, liet ons de vrijheid aan het bedrijfsleven de noodige betaalmiddelen ter beschikking te stellen. De gang van zaken in het bankbe drijf hield natuurlijk nauw verband met deze zoo radicaal gewijzigde toestanden in het bedrijfsleven en wordt weerspie geld in de belanscijfers. Verkoop van voorraden, welke niet of slechts ten deele werden aangevuld, maakte veel geld vrij. Zoo is de post debiteuren be langrijk lager, de post crediteuren hoo- ger en dientengevolge zijn de liquide middelen zeer gestegen. De effectenbeurs in Amsterdam was van 10 Mei tot 15 Juli gesloten. Bij de hei opening werd de handel in een be perkt aantal fondsen toegelaten en koers- publicatie slechts ten deele toegestaan. Reeds spoedig kon het aantal fondsen worden uitgebreid en konden vele be perkende bepalingen worden opgeheven. Perioden van zeer levendigen handel wis selden met die van geringe omzetten. De baten uit het effectenbedrijf, in aanmer king genomen de geringe activiteit op de emissie-markt, waren niet onbevredi gend. De oploopende koersen op de aan- deelenmarkt maakten de aflossing van geblokkeerde prolongatie-posten moge lijk. Sedert buitenlandsche betalingen bijna geheel via de clearing plaats vonden en de deviezenhandel, voor zoover nog mogelijk, gereglementeerd werd, was het arbeidsveld voor onze wissel-arbitrage uiterst klein. Het door onze instelling in het afge- loopen jaar behaalde resultaat is bevredi gend. Voorzieningen tegen verliezen op debiteuren behoeven wij niet te treffen. Voorgesteld wordt na storting in het pensioenfonds van f 347,227 (vorig jaar 348.836), een afschrijving op de gebou wen van f662,495 (579,402) en na over brenging van f 800.000 naar een te vor men Bouwfonds, een dividend van BVa (vor. j. 6) pet. uit te keeren Voor be taling van winstbelasting is f 1.500,000 uit getrokken. (De dividend- en tantième belasting eischte verleden jaar f289,200). 7ond*o»rliMdlin»il Ziarlkzea ZONDAG 2 FEBRUARI: Dr. Boogerd en Dr. van Hoorn. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1