ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 31 JANUARI 1941 OPGENO! ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Zierikzee f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode,MZlerikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14557 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur DE WINTERHULPCOLLECTE De derde collecte voor de Winterhulp Nederland vraagt de aandacht. Er zullen er nog meer volgen. De tusschenruimte tusschen de collectes zal nog kleiner worden. Dat is voor ons land iets nieuws; wij zijn er aan gewend, dat voor een be paald liefdadig doel maar één, hoogstens twee collectes per jaar werden gehouden. Dat kon ook niet anders, gezien het on noemelijk aantal collectes waaraan ieder, al naar zijn aard en gezindheid en zijn kerkgenootschap, kon geven aan dat doel wat hem het meeste toelachte. Nu is dat anders geworden; inplaats 'van de over- talrijke liefdadige vereenigingen, stich tingen en andere organisaties die er ondanks hun talrijkheid nooit in slaag den het geheele volk onder hun hoede te nemen, dat zich nu eenmaal 'niet in vakjes liet opdeelen is één collecte gekomen, welke inderdaad het geheele volk kan omvatten en overal waar nood onder de Nederlandsche bevolking te le nigen valt, kan ingrijpen, zonder eenig onderscheid des persoons, van het geloof, of van de politieke overtuiging. Kan omvatten, zou kunnen omvatten, ware beter gezegd; want de eerste voorwaarde, welke daarvoor vervuld moet worden is, dat er voldoende gele* aanwezig zal 2ijn, dat er voldoende ruim gegeven wordt. Nog altijd bestaat bij een zeer groot deel van ons volk verzet tegen de Win terhulpcollecte, een verzet, dat zich vaak op uiterst onsympathieke wijze uit tijdens de collectes, door ongepast optreden en door onhebbelijke bejegening van de col lectanten. Wordt het langzamerhand geen tijd, dat dit verzet eens wordt opgeheven, nu men toch wel begrijpen moet, dat het hier gaat om den nood van eigen volk, nu men uit de practijk heeft kunnen zien, hoe de winterhulp werkt en de vreugde heeft kunnen waarnemen in de gezinnen der armen, die door een Winter hulpzending werden verrast? Wij weten natuurlijk zoo goed als ieder ander, welke bezwaren men tegen het Winterhulp werk heeft en in zekeren zin valt het te waardeeren, dat ons volk niet met een slag het nieuwe dadelijk met open armen heeft ontvangen. Het is een aanwijzing van karakter, van inner lijk verzet, dat niet zoo snel kan wor den opgeheven, zonder aan de karakter vastheid schade te doen. Het kan al thans een kenmerk van karakter zijn indien het verzet niet te lang duurt en men niet doof blijft voor alle verstan delijke overwegingen. Want gebeurt dit wel, dan wordt een karaktervolle hou ding langzamerhand die van een mokkend kind; karaktervastheid wordt domme kop pigheid die ernstige schade doet en aan het eigen volkskarakter en natuurlijk aan de stakkers in ons volk. Wij hebben het vaste vertrouwen dat, in de mate naar welke men langzamer hand leert inzien, dat de opzet van de Winterhulp zuiver is en de gaven goed worden besteed en tenslotte er toe mee werken onze volkskracht te verhoogen, men zijn verzet tegen deze instelling zal laten varen en er een gewoonte van zal maken regelmatig en gul te geven. Verzet zal ér blijven en wel voornamelijk van die liefdadige organisaties, wier werk aan belangrijkheid zal inboeten; er zijn nu eenmaal menschen voor wie het werk in de organisatie belangrijker is dan het doel, dat deze nastreeft. Het zal zoover moeten komen, dat men de collectes van de Winterhulp als een gewoon in het dagelijksch leven inge schakeld instituut zal gaan beschouwen. Juist in de veelvuldigheid der collectes ligt een groote waarde. Het ware veel eenvoudiger, indien de overheid een liefdadigheidsbelasting zou heffen en tegelijkertijd alle charitatieve organisaties zou ontbinden. Veel eenvou diger, maar ook veel kouder en harder, zonder de opvoedende kracht, welke kan uitgaan van het giften vragen en giften geven van en aan volksgenooten, met de gedachte aan die leden van het volk welke nood lijden. Voor ons allen per soonlijk en voor het saamhoorigheidsge- voel van het volk is het te wenschen, dat de vrijwillige collecte gehandhaafd kan worden en niet door een belasting- dwang zal moeten worden vervangen. Na de eerste Winterhulp-collecte is in onze provincie f28.000 voor hulpverlee ning besteed. Hoewel de tweede collecte aanmerkelijk minder opbracht dan de eerste, zal W.H.N, van die collecte f65.000 voor hulpverleening In Zeeland afstaan, i I KONING BORIS III VAN BULGARIJE heeft Donderdag *$n disten verjaardag gevierd. In het geheele land z$n dank- diensten gehouden. (archief Z.N.B i In twee maanden tijds zorgt het zoo zorgvuldig verdacht gemaakte instituut er dus voor, merkte de P.Z.C. op, dat voor Zeeuwen, die in nood verkeeren een kleine ton beschikbaar wordt gesteld, naast de gelden, die door de bestaande instellingen voor hulp worden uitge trokken! VERSCHILLENDE BERICHTEN Negen auto's varbpand Een felle {binand, die Woensdagmorgen vroeg te H10 o r n heeft gewoed, heeft het gebtoxtfw van de voormalige militaire kazerne aan de Veemarkt, verhuurd aan de Ned. Arlb. Sportbond, in de asdï gelegd en negen auto's verfliarem doem gaan. De taand (werd te halfvijf ontdekt door dé luehfcwadht Toen de politie en brandweer arriveerden, viel er al niet meer aan het redden van het uitge strekte geblouw te denken,. Fel laaiden de vlammen op, terwijl telkens met luid geknal de (benzinetanks der auto's sprongen. Daar men moeite had met het koppelen der slangen aan de brand- (weerauto's en de slangen lover een 'groeten afstand naar de torandbijt moes ten 'worden uitgelegd, kon men niet voor kwart over zes water uit de motoir- spuit geven. De brand is Waarschijnlijk ontstaan doordat men de kachel in een der lokaliteiten van den Ned. Arbeiders Sportbond 's avonds heeft laten bran den en de vloer ten gevolge van de groot© hitte vlaml iheeft gevat. Winkeldieven slaan hun slag Dinsdagavond heeft zich in een wini- kel der firma Huf aan den Niedwtenr dijk te Amsterdam een fwïldwest- vertoioning afgespeeld. De chef van den winkel-werd aan handen en voeten ge bonden door twee roevers, die tan slotte met f 100 uit de kas verdwenen rijn. De (winkeldief was omstreeks kWart over zes in den (winkel bezig met het opmlaken van de kas. Het geld deedl hij in een cassette, om deze later naar een bank te brengen. Er lag f 1300 bij het kasregister, waarvan f 1200 reeds in de cassette Was gedaan. Toen d© chef juist ook de rest van het geld in de/ cassette (wilde doen. kwamen er twee mannen binmen, die zeiden ©en paar schoenen te Willen kioopen. De winkeldief maakte eerst b'ezWaar de heeren nog te jh©lp«n, doch toen zij aanhielden, besloot hij den beieren van! dienst te rijn. Toen hij aanstalten maakte om eenige paren schoenen voor den dag te halen, haalde een der bezoekers plot seling een revolver uit zijn zak en hield het vuurwapen onder den neus van den verbluften winkelier. De twee bezoekers drongen den chef naar achteren' en blonden hem' daar met een to,uw stevig vast Vervolgens stajen zij 100 gulden uit het kasregister en verdwenen met den buit. Eon gefingeerd* ovorval -Na ©en uitgebreid onderzoek is de politie van Princenhage er in ge slaagd, klaarheid te brengen in den over val Welke j.l. Zondagavond op den Ga- geldonkschenweg bij Beek omder begun stiging van de dichte duisternis op den 22-jarigen hovenierszoon J. Kleenïans uit Princenhage is gepleegd. De oplossing is zooi vreemd, dat zij aan middeleeuiwi- sche romantiek do<et denken. Na een urenlang vérhoor heeft KI. (btekend dat hij zij'n verloofde en zich zelf in de laatste maanden verschillende anonieme brieven met bedreigingen ge zonden heeft .De gefingeerde overval meest nu de coup de theatre zijn omi zijn meisje te bewijzen hoe flink hij Wel was. H!i is daarom Zondagavond, terugkee- bend van de WOning van rijn meisje, eerst moedwillig in volle vaart met zijn rijwiel tegen een boom gereden, waar door hij kneuzingen aan tde borstkas opliep. Vervolgens heeft (hij zichzelf met een stuk hout een slag jojp (het hoofd gegeven^ Waarvan ©en paar builen het gevolg waren, waarna hij zelf met e©n -schaar rijn leeren armbandhorloge heeft vernield. Eenig© geldstukken, de beurs en het armbandhorloge heeft hij vveg- geworpen en zich daarna in deplo,ra- belen toestand naar het pojlitieburoavu.te- Princenhage begeven. De schaaris na de bekentenis van den. jongen man op ongeveer tachtig meter van de plaats van den (beweerden „overval" teruggen vonden. Tegen Kleemans zal' ter zake van val- sche aangifte een vervolging Wi0frd©ni ingesteld. M slukt® pocjing tot berooving Dinsdagavond laat is de 66-jarige land bouwer J. van Overveld te Lepelstraat (N.B.), toen hij thuis kwam en zijn fiets in het berghokje wilde plaatsen, door twee personen overvallen. Een hunner sloeg met een vlaszeis naar hem, echter zonder hem te raken. Op het hulpgeroep van den landbouwer kwam zijn zoon toeloopen. De aanvallers wisten daarop in het duister te ontkomen. Inmiddels werd de gemeente-politie gewaarschuwd. Op aanwijzing van Van Overveld, die een der daders meende heTkend te hebben, heeft de politie den 24-jarige S. van L. uit Lepelstraat, ge arresteerd, die tijdens zijn verhoor 'een bekentenis aflegde. Naar den tweeden dader wordt nog gezocht. Van Overveld had Dinsdag eenige koeien verkocht. De opbrengst daarvan, een som van ongeveer f1500 had hij in zijn zak. Voordat hij huiswaarts keerde, had hij zich in een gezelschap, waartoe ook de gearresteerde behoorde, hierover uitgelaten. Extra winter-uitkeering «35$ ZZZZZ Officieel wordt medegedeeld, dat aan de gesteunden ingevolge de Rijkssteun regeling zoo spoedig mogelijk een eerste termijn van een extra winteruitkeering zal worden verstrekt. Deze eerste termijn zal gelijk zijn aan 40 pet. van de in een week. te ontvangen netto-steunuitkeenng. Degemeentebesturen ontvangen spoedig schriftelijke inlichtingen hieromtrent. Dultsch weermachtsbericht Bommen op Londen Het opperbevel der. weermacht deelde gisteren mede; Bij gewapende verkenning boven de Britsche eilanden heeft de luchtmacht in- dustTicfcle--bedrtjven'a'arTdë Oostkust van Mïdd en-Engelan d en in het Zuidoosten van Engeland aangevallen. Vèrdragend geschut van het leger be schoot militaire doelen in Z.O.-Engeland. Vrij sterke formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 29 op 30 Jan. strategische doelen rond Londen met brisant- en brandbommen bestookt. De vijand heeft in denzelfden nacht in het N.W .-Duitsche kustgebied op twee plaatsen bommen geworpen, die uitslui tend op woonwijken, waaronder een ar beidskamp, terechtkwamen. Verscheidene burgers werden gedood of gewond. De aangerichte materieel© schade is onbe langrijk. Het in het weermachtsbericht van gisteren als vermist opgegeven Duitsche gevechtsvliegtuig is intusschen teruggekeerd. Op den straatweg van Clermont-Fer rand naar Amlnay is een autobus-on geluk gebeurd, waarbij zes personen gedood en twintig gewond werden. De oorzaak van het ongeluk was een botsing tusschen twee vrachtauto's. Een autobus die kort daarna op de plaats des onheils aankwam, kon de beide voertuigen, die den weg versperden, niet meer ontwij ken. HITLER SPRAK IN HET SPORTPALEIS TE BERLIJN Herd«r>king der machtsovername in 1933 Ter gelegenheid van den achtsten ver jaardag der nationaal-socialistische revo lutie is gisteren in 't Sportpaleis te Ber lijn een massa-vergadering gehouden, in het middelpunt waarvan een met groote spanning verbeide redevoering van den Führer en Rijkskanselier stond. Rijksminister Göbbels verwelkomde den Führer, die daarna het spreekgestoelte betrad en een historisch overzicht gaf van den tijd van de machtsovername. De eigenlijke oorzaak van den ellendi- gen toestand, waarin Duitschland toen verkeerd©, zoo zeide hij o.a., is natuurlijk de wereldoorlog geweest. Aan den we reldoorlog heeft Duitschland echter geen schuld. Dat hebben Amerikaansche geleer den in opdracht van den tegenwoordige» president Roosevelt vastgesteld. De wer kelijke oorzaken hielden verband met het feit, dat Engeland zijn wereldheerschap pij wilde handhaven. Gedurende 300 jaar, zoo vervolgde de Führer, is het Engelsche wereldrijk op gebouwd, slechts door middel van ge weld, door voortdurende oorlogen. Daar bij was de democratie slechts een masker. Achter de democratie staat in werkelijk heid de overheërsching der volken in het algemeen. Nog nooit werd een volk zoo bedrogen als het Duitsche volk in de jaren tusschen 1918—1931. Wat heeft men het Duitsche volk niet allemaal beloofd, om het vervolgens uit te plunderen en uit te persen. Men heeft zich van een buitenlandschen staatsman, een Ameri kaan, bediend en dat was wellicht de oorzaak, dat het heele Duitsche volk er in geloopen is. Het is daardoor echter tevens immuun tegen al dergelijke po gingen in de toekomst. Uit dien tijd is toen eindelijk de nat- soc. beweging voortgesproten. Toen ik, zoo vervolgde Hitler, in 1933 aan het bewind kwam, was onze weg duidelijk afgebakend. In het binnenland Was die weg nauw keurig bepaald door een strijd van vijf tien jaar en ik zou eerloos rijn «n ver dienen, dat men mijl steemigde. Wanneer ik ook maar één stap van dit program (was afgeweken of zou terugkrabbelen., Maatschappelijk gezien behelsde dit pro gram: de totstandkoming van de Duit sche volksgemeenschap, het overwinnen van all© voonoordeelen van klassen ©ni standen, het opvoeden van den Duitschen (mensch voor de gemeenschap ©n zooi noioidig het breken van het verzet der genen, die zich in deze gémeeaischapi niet Willen schikken. In economisch opzicht: opb'ouW van een Duitsche nationale eoomomi©. die o©- der erkenning der beteekenis van het particuliere initiatief, toch het geheel© economische leven ondergeschikt maakt aan het algemeen belang. En ook 'hi©r is een andere doelstelling niet meer denkbaar. De buitenlandsdhe politiek besprekend, herinnerde Hitier er aan, dat Duitsch land door den druk van buitenaf den» Volkenbond en de Ontwapeningsconfe rentie moest verlaten. Wij zijn den weg opgegaan, waartoe Wij' gedwongen wer den. daarbij! steeds voor oogen houdend om, wanneer dit eenigszins mogelijk was toch nog tot overeenstemming te komen En Ik mag er op Wijzen, dat het id één geval bijtna scheen te gelukken. bd. niet Frankrijk. Herhaalde malen heeft Hitier ook Enge land de hand gereikt. Er waren geen ge schilpunten, uitgezonderd de teruggave van koloniën, die in 1918 en 1919 van Duitschland waren geroofd. Steeds weer reikte ik de Engelschen de hand en desondanks was alles ver- geefsch. De redenen hiervoor zijn ons duidelijk. Zij zijn gelegen in de Duitsche eenwording. Zij haten onzen staat, on verschillig hoe hij er uitziet, keizerlijk of nationaal-socialistiseh, democratisch of autoritair En ten tweede, rij haten voor al den socialen bloei van dit rijk. Wat verwacht Engeland nu? Wij staan hier op dit continent en waar wij staan haalt niemand ons meer weg. Wij heb ben bepaalde steunpunten voor ons in gericht en wij zullen, wanneer het uur komt, den beslissenden slag slaan. Dat wij den tijd daarvoor gebruikt hebben, dat zullen de heeren dit jaar historisch meemaken. Hitier herdacht de machtsover name In het Duitsche Rijk D* nieuwe 4 steatsleening 1941 werd gunstig ontvangen De W N.H. besteedde bijna een ton als hulp voor Zeeuwen Jaarvergadering Ver tot verbe tering geitenras in Zeeland Identiteitibawiji blijft geldig tot en met 1 October a.s. Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro- nummer 877. j lu yj „Stort op 5553 oj 877 Ge brengt geluk In veler leven". GBfT ES» Snel en goed riep, 3lOU| C~" öjfi. helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardft. Mijnhardt's Poeders'per stuk 8 ct. Doos 45 cc Cachets, genaamd „Mi;Dhardt;es"2sL lOct. Doos50cL Burgerlijke Stead vam Zierikzee Geboren: 26. Johannes. Adrianus, z. van C. Koster en J. M. Knop; 30. Eliziar? Ibteth Hendrika Josephina, d. van J. C. Veritaart en P. van Leeuwen. Overleden: 17. Hendrik Hack, 55 j., (ongehuwd: 24. Dionijsius Reiiiier Feijen, 77 j., echtg. van E. Botbiijl; 26. Maria Johanna Emlomd, 76 j., wed. van J. W. Gudde; 27. Johann Carl Friedrich Pan- kow, 47 j., (ongehuwd. Tsjiang Kai-sjek heeft in zijn kwali teit van opperbevelhebber van het Chi- neesche leger medegedeeld, dat hij een van zijn communistische legers heeft ontbonden, teneinde daarmede het voorbeeld te stellen van een disciplinaire maatregel. Hij beschuldigde dit leger er van aanvallen te hebben ondernomen op kameraden, verzet te hebben gepleegd en oproerige handelingen te hebben ver richt. Officieel iwlcrdt uit Den Haag medé- deeld. dat in den nacht van Woensdagi op Donderdag geen enkel Engeisch vliegtuig 'boven joins land heeft gevlogen. Vier brysantbommen iwelke rijn uitge worpen kwamen in het open veld te. irecht zonder schade aan te richten. Uit Tokio meldt het DNB dat Mat- soeoka, de Japansche minister van bui- tenlandsche zaken, in het parlement heeft verklaard, dat hij de hoop op een vreed zame overeenstemming tusschen Japan en Nederlandsch-Indië niet heeft opgegeven. Hij, Matsoeoka, zal integen deel „tot de laatste minuut voor de mis lukking van de onderhandelingen" streven naar een vreedzame oplossing. Ter aanvulling en ter verduidelijking van hetgeen dezer dagen is gepubliceerd over de persoonsbewijzen, kan nog wor den medegedeeld, dat het persoonsbe wijs wel is waar op, 1 Maart a.s. wordt ingevoerd, maar dat tot 1 October a.s. het indentiteitsbewijs, waarmede men zich thans moet legitimeeren, geldig blijft PREDIKBEURTEN Zondag 2 Februari. Ned. Herv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10.30 ure, d«. Pijoacker Hordijk. Kleine kerk. 10.30 ds. Valoton en 3 ure, ds. Baraber te burgh. Lutfa. Kerk. Geen dienst. Geref, Kerk, 10.30 en 3 ure, d?. Leene. Gbr. Geref. Kerk. 10 30 en 3.30 ure, de. Hoog-ndoorn. Gerei. Gem. (Bt.-Domusstraat) 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Appelmarkt) 10 Heiligiogsdienst, 3 30 Verblijding»- samenkomst en 7 ure, Verlossingawm^n- komst. Alle samenkomsten onder leiding van adj. Ras en kapt. Torenbeek.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1