ZIEMKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 28 JANUARI 1941 OPCiENOI Z1ER8KZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs fl.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 6 cent Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de JZierikzeesche{Nieuwsbode,yZierikzee) Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: Al. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14554 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes* 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur HET SLAGVELD IN NOORD-AFRIKA Steppen, woestijnen en oasen Regenarme gordels aan de randen De strijd in Noord-Afrika speelt zich in een streek af, die van de Europee- sche slagvelden volkomen verschilt. In Noord-Afrika gaat het niet om vrucht bare, dicht bevolkte landschappen, maar om woestijnen en steppen met eenzame oasen. De 1% millioen km.2 groote Ita- liaansche kolonie Libye bestaat gnoo- tendeels uit zand- en steenwoestijnen en heeft op deze gronden slechts een be volking van 900.000 menschen. Alleen de kuststreek vormt op bepaalde plaatsen een uitzondering; daarom liggen ook alle groote plaatsen in de nabijheid van de Middellandsche Zee, terwijl het binnen land slechts onbeduidende oasen telt. Een tot 100 km breede steppengordel vormt het overgangsgebied tusschen de oasen aan de kust en de woestijn. Deze ongunst van het landschap vindt haar oorsprong in het subtropische kli maat, welks kenmerken groote hitte en geringen regenval zijn. Alleen aan de Noordrand van het Afrikaansche vaste land is de toestand iets gunstiger. In den zomer lijdt deze streek echter even zeer als overig Libye van het totale uitblijven van regen; de gemiddelde tem peraturen liggen boven de 30° C., waar bij de thermometer dikwijls tot 50° C. stijgt. Bij deze droge ovenwarme hitte worden alle militaire handelingen be moeilijkt, zij stelt de hoogste eischen een mensch, dier en machine. De N.- Afrikaansche winter kan ongeveer met onze vroege herfst vergeleken worden. In de maanden November tot Februari valt overvloedig neerslag, die rond Tri polis 'en in hét bergland van Cyre- na ïc a ongeveer 10 c.M. bedraagt. De gemiddelde temperaturen bewegen zich rond 10° C. Deze maanden vormen de tijd waarin militaire operaties het ge makkelijkst kunnen worden ondernomen. Ongeveer 100 km ten Zuiden van de kust houden de winterregens op; hier begint de woestijn, die alle oorlogsondernemin gen onoverwinnelijke moéilijkheden op legt. Landschap en klimaat vorderen in den Noora-Afrikaanschen droogte-gordel een bijzondere wijze van oorlogvoering. De woestijn blijft uitgeschakeld of dient als doortochtgebied, maar niet als kamp plaats. Dat zijn de oasen, de militaire steunpunten en de natuurlijke zeehavens. Dit geldt ook voor den tegenwoordigen strijd in Noord-Afrika, Daar zich alle voorname plaatsen van Libye in de na bijheid van de kust bevinden, is deze zone het eigenlijke slagveld geworden. Met deze landstreken staat of valt ook de overige kolonie. Een uitzondering vormt alleen de 400 km van de zee gelegen oase Siwa, van waar de Engelschen de Italiaansche oase Dzjarabub trachten te bereiken. Ten Zui den van deze oase scheidt een rechte grenslijn de- Italiaansche en Egyptische woestijngebieden. Aan deze ruim 1200 km lange grens is tot nu toe nog niet gevochten. Italië heeft de belangrijkheid van de kuststrook van Libye reeds lang ingezien en nog voor het uitbreken van het Abessijnsche conflict met den aanleg van de Litora nea begonnen, welke groote kustweg, met een lengte van 182 km, de heele kuststreek van de Tunesische tot aan de Egyptische grens doorkruist. Aan het Oosteinde van dezen weg wor den thans hevige gevechten geleverd. Komend van de Tunesische grens raakt de Litora nea Tripolis, de eenige groote stad der kolonie en voorts dan Oost waarts door Cyrenaïca naar Bengasi; deze stad met 46.000 inwoners, bestaat uit een moderne Italiaansche en een oude Arabische nederzetting. Bengasi bezit slechts een voor de winterstormen openliggende reede en komt als haven weinig in aanmerking. Van beteekenis is evenwel de vlieghaven. 93 km verder naar het Oosten ligt Derna met 10.000 inwoners, als tweede groote plaats in Cyrenaïca. De in 1916 gebouwde ijzeren masten van het radio station zijn van ver zichtbaar. Oost waarts van Derna staan eenige nieuwe Italiaansche kolonisten-nederzettingen en 174 km verder Oostwaarts stoot de weg op To broek, de hoofdplaats van Manr.arica, een der beste havens van Noord-Afrika, met een bevolking van 2500 menschen, waarvan één vijfde van Italiaanschen oorsprong. Van Tobroek voert naar het Zuiden een ook voor auto's berijdbare karavaanweg in de Lf- I bysche woestijn naar Dzjarabub, een kleine oase. DE OORLOG IN OOST-AFRIKA Abesiinie's positie In Oost-Afrika worden de Engelsche aanvallen na den val van Kassala, gelijk ook in het Italiaansche weermachtsbe- richt wordt gemeld, op verschillende punten voortgezet. Men onderschat te Rome de bezwaarlijkheden van dien strijd niet, te meer waar de Engelschen zoo wel uit den Soedan als uit Kenya kun nen oprukken. Aldus een correspondentie uit Rorrie in de „Kölnische Zeitung", waarin dan verder het volgende wordt opgemerkt. Bij alle hoop die de Engelschen op den vroegeren Negus stellen, blijft de strijd om Abessinië echter vóór alles een militair probleem, dat veel Britsche ko loniale troepen in Afrika vasthoudt en dat hun dienovereenkomstig veel verlie zen kost. i i De verwachting, dat kleine plaatselijke opstanden en de insubordinatie van kleine Abessijnsche stamhoofden dezen zuiver militairen strijd overbodig zou kunnen maken, is tot nu toe niet in vervulling gegaan, evenmin als het geloof, dat Abes sinië na een paar maanden economisch zou instorten. Van officieele Italiaansche zijde wordt te Rome de aandacht gevestigd op de onjuiste veronderstellingen, waarvan de genen, die op een economische instorting in Abessinië speculeeren, uitgaan. Op het gebied der voedselvoorziening maakt de economische structuur van het land een vergaande zelfstandige voor ziening mogelijk. Behalve dat er meer graan, rijst en mais wordt verbouwd, werden bovendien groote voorraden in silo's aangelegd. Groenteteelt in kleine, verspreid liggende tuinbouwgebieden maakt het mogelijk, den troepen vol doende versche groente te verstrekken. De bananenoogst was steeds zoo over vloedig, dat er veel kon worden geëx porteerd, dit exportoverschot dientthans mede voor de ravitailleering van 't leger. De veeteelt is zoo belangrijk, dat de inheemsche industrie voor voldoende voorraden geconserveerd vleesch kan zorgen. Het transport van water naar de ver-afgelegen fronten wordt verge makkelijkt door de sterk toegenomen mi neraalwaterproductie in Erythrea, die vroeger voor den uitvoer bestemd was. Aan het moeilijkste probleem, de brand- i stofvooTziening is door sterk doorge voerde bezuinigingsmaatregelen het hoofd geboden. Een deel van het verkeer ge schiedt met behulp van houtgas. De oude karavaanwegen worden bovendien meer dan vroeger gebruikt, waarbij de teelt van kameelen, van paarden en muil dieren van groot voordek blijkt. Duitsch weermachtsberlcht Engeliche vliegvelden bestookt Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde Zondag mede De luchtmacht heeft de gewapende verkenning stelselmatig voortgezet. Hier bij. heeft een lange-aistandbommenwer- per 500 km ten Westen van Ierland een koopvaardijschip van 4000 b.r.t. tot zinken gebracht. Aan de Britsche Oost kust zijn twee koopvaardijschepen als mede voor de oorlogvoering belangrijke installaties van een haven met bommen bestookt. In den afgeloopen nacht heb ben gevechtsvliegtuigen aanvallen onder nomen op vliegvelden in Z.-W. Enge land. Een patrouillevaartuig heeft den aanval van vijandelijke torpedovliegtui gen met succes afgeslagen. De vijand heeft noch overdag noch in den nacht boven Duitsch rijksgebied of het bezette gebied gevlogen. Konvooien aangevallen Het opperbevel van de weermacht maakte Maandag bekend: Gevechtsvliegtuigen hebben op 26 Jan. konvooien en afzonderlijk varende sche pen aan de Zuid-Oostkust van Engeland met succes aangevallen. Twee voltreffers van bommen op koopvaarders veroor zaakten een zware ontploffing. Verken ningsvliegtuigen hebben ten Noorden van Great Yarmouth een brandend koopvaar dijschip gezien, dat den v o'rigen dag door gevechtsvliegtuigen was aangevallen. In den afgeloopen nacht heeft de vijand in West- en Midden Duitschland brand- en brisantbommen neergeworpen. Ontstane branden konden snel worden gebluscht; de materieele schade is van geen betee kenis. De aanval eischte vier dooden en zes gewonden onder de burgerbevolking. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. Italiaansch weermachtsberlcht Salonlld gebombardeerd Het 233ste Italiaansche weermachtsbe- richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front gevechten van plaatselijk karakter. Onze luchtmacht DARLAN, DE VERTROUWENS MAN VAN PÉTAIN Autoritair gezind zeeman Vele politieke waarnemers te Vichy zijn volgens den correspondent van United Press daar ter stede van meening, dat .admiraal Darlan, minister van marine, met de voortzetting van de door Pétain ingezette nationale revolutie zal worden belast, in geval de grijze maarschalk komt te overlijden. Darlan is een echte admiraal, een zee man, niet een van de groene tafel. Toen hij op zijn 48ste jaar dien rang bereikte was hij de jongste admiraal op alle Euro- peesche oorlogsvloten. Op 53-jarigen leef tijd commandeerde hij de Atlantische vloot van Frankrijk en thans op zijri 59ste wordt hij beschouwd als de sterk ste man van Frankrijk naast Pétain. Even als de maarschalk is hij aanhanger van autoritaire opvattingen. Politiek is hij niet gebonden; evenals Pétain heeft hij een afschuw van het vroegere parlementaire en politieke stelsel van Frankrijk en alles wat daarmee samenhing. Darlan is in Gascogne geboren en af komstig uit een zeevaardersfamilie. In 1899 begon de jonge Darlan, zijn stu diën aan de marine-academie. Alle klas sen doorliep hij met lof. Hierop volgde zijn carrière als officier. In den wereldoorlog meldde hij zich voor den land dienst aan. De toen 30- jarige werd aan het Westelijk front als bevelhebber van een afdeeling zware ar tillerie meermalen in legerorders prij zend vermeld. In 1928 haalde Georges Leygues, de schepper van de Fransche vloot, Darlan in het ministerie van marine als kabi netschef, maar hij bleef korten tijd in deze functie. Drie jaren later volgde zijn benoeming tot vice-admfcraal. Gedurende een reeks van jaren trad hij weer op als kabinetschef van marine in verschil lende regeeringen, zoodat hij voortdu rend invloed kon uitoefenen op de vloot- politiek van Frankrijk, evenals op den bouw van de groote slagschepen Strass- bourg, Dunkerque, Richelieu en Jean Bart Na twee jaren het bevel gevoerd te hebben over de Atlantische vloot (van 19341936) keerde hij als chef van den marinestaf en als president van den op persten marineraad in het ministerie van marine terug. Klein, doch krachtig gebouwd is de admiraal met grijze haren en een voor- 1 uitstekenden kin. Hij geldt voor een hartstochtelijk pijprooker. Steeds is hij goed gehumeurd, steeds bereid tot een glimlach. Hij heeft de gave anderen voor zich te winnen en dientengevolge een grooten kring aanhangers. Afgezien van Pétain en Weygand, staat wellicht niemand in Frankrijk in hooger aanzien dan Darlan. Ook Pétain's ver- troiiwen geniet hij in hooge mate, meer dan iedere andere medewerker van den ouden maarschalk, zooals Laval nooit vermocht te bereiken. i heeft ravitailleeringscolonnes en troepen concentraties aangevallen en met bommen en granaten bestookt. Een fcrmatie bom menwerpers heeft militaire installaties te Saloniki aangevallen, waarbij havenwer ken, brandstofdepots, pakhuizen en het station werden getroffen. Omvangrijke branden werden waargenomen. Bij lucht- j gevechten met vijandelijke jagers zijn twee toestellen van den vijand neerge haald. Een onzer bommenwerpers is niet teruggekeerd. Onze vlootstrijdkrachten hebben vij andelijke stellingen aan de Grieksch-Al- baneesche kust gebombardeerd. In Cyrenaïca zijn gevechten aan den gang met doeltreffende medewerking van onze luchtmacht, die onvermoeibaar vij andelijke troepen en gemotoriseerde strijdmiddelen met bommen en machine geweren bestookt. Gisteren hebben onze jachtvliegtuigen, die een vijandelijke for matie ontmoetten, vier toestellen van het type Gloster brandend neergeschoten. In Oost-Afrika is van het front te land niets van beteekenis te melden. Onze luchtmacht heeft vijandelijke strijd krachten gebombardeerd. Vier Britsche vliegtuigen zijn brandend neergehaald, j Ge*»chten in d*n Soedan Het 234e Italiaansdhe weermachtsbe- richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front activiteit van plaatselijk karakter en verhoogde acti viteit van patrouilles. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke troepen gebombar deerd. In Cyrenaïca hebben onze troe pen in den loop van verwoede gevech ten ten Oosten en Zuiden van Derna aan de gepantserde strijdmiddelen van den vijand aanzienlijke verliezen toe ge bracht. Onze luchtmacht heeft gemechani seerde strijdmiddelen van den vijand gebombardeerd en met machinegeweer- vuur beschoten. Twee Britsche vliegtui gen werden door onze jagers neergehaald In Oost-Afrika zijn de gevechten aan het Soedanneesche front voortgezet met voortdurend krachtiger en doeltref fender medewerking onzer luchtmacht. Aan het front van Kenya hebben onze af- deelingen een sterke vijandelijke koloniie verrast en haar gevoelige verliezen toe gebracht. ^RSCHILLFNDET"BERICHTEN D« B«*m«tardijlc vergaan Het DNB meldt uit New York: Het voor Engeland varende Nederland- sche s.s. Beemsterdijk, groot 6869 brt. heeft s.o^.-signalen uitgezonden. Het deelde mede, dat het na een „ontplof fing" in zinkenden toestand verkeerde en dat de bemanning het sbhip verliet. Als positie werd opgegeven 12 zeemijl van de Britsche kust. (De Beemsteidijk was in 1922 gebouwd door de maatschappij Feijenoord te Rot terdam en behoorde toe aan de Hol land- AmeTikalijn) Noodlott'g schot In den nacht van Zaterdag op Zondag is de strooper KI. Vredeveld uit C o e - v o r d e n, door een ongeluk om het leven gekomen. Vr. was des avonds, vergezeld van een j ander, uitgegaan om in de nabijheid van de HaandTuk te Gramsbergen, te stroo pen. Door onopgehelderde oorzaak ging het geweer, na afloop van de jachtpartij plotseling af, waardoor Vr. de kogel juist in het hoofd kreeg; hij was op slag dood. Vr. laat een vrouw met kinderen na Het v|e»sch In den hoo>b«rg De „Standaard" vertelde het volgen-, j de: Eenige ambtenaren waren op een Geldersthe boerderij bezig vleesdh te 1 zoeken, dat afkomstig Was van fraudu leus geslacht vee. Zij vonden evenwel] niets. De "boer liep met «en heel 'onschul dig gezicht er bij', terwijl de 10-j. zoom zichtbaar liep te genieten van de ver- geefsehe speurtocht Eindelijk kon de jon gen zich niet weerhouden te zeggen: „U i kunt het toch niet vinden". „Waar is het vleesch dan?" vroeg onmiddellijk een ambtenaar. Argeloos zei hij „in de (hooi berg" en daar werd het inderdaad aan getroffen. De overstnoomiingen in de dalen van Montenegro en vooral aan het meer van Skoetari duren voort. Het peil van het meer is enkele meters gestegen. Vijf dorpen staan reeds eenigen tijd lOnder water. Als de waterstand in het meier nog hooger zou worden, zouden de over. stroomingen den vorm van een ramp Het >lsgv»ld in Noord-Afrika loopt langt de kuttlijn Aboftin'ê't potltlm In den oorlog In Ooit-Afrika Admiraal Darlan de vertrouwent- man van maarschalk Pé ain Controle op onjjiate aanvragen om extra rantsoenen brarditof Nieuwjaarsrede van den burge meester van Zierikzee Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. Is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro- nummer 877. ,£tort op 5553 of 877 Ge brengt geluk In veler leven". Winterhulp Nederland! Nederlandersy kent TJw plicht tegen over Uw behoeftige landgenooten. De Winterhulp Nederland heeft een groot corps van vrijwillige mede werkers noodig. Er moeten steeds menschen gereed staan als collectanten, als huisbe zoekers om de nooden te kunnen vaststellen en om voor een doelmatige verdeeling van de bijeengebrachte goederen te kunnen zorgdragen. Stelt een gedeelte van Uw vrijen tjjd ter beschikking van dit mooie werk. Meldt U zoo spoedig mogelijk aan bij het gemeentehuis of het stedelijk bureau der WHN in Uw woonplaats. Helpt mede, de nooden van den wintertijd te verzachten! Bouwt mede aan een krachtig Neder- landsch volk ^3riep, Ko«, P§jn. helpen hierbi) altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders'per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets.genaamd..Mijnhardtjes"2st. lOct Doos50ch Dagens Nyhèter mieldt uit Londen, dat Imien daar tegen het voorjaar e^n vol komen nieuwe faze in den luchtoorlog verwacht Men legt er den nadruk op, dat Duitschland gedurende den geheeld Oorlog zijn luchtmachtreserve niet heeft aangesproken. De groote meerderheid der Engelschen gelooft, dat Duitschland een ongekend hevig offensief tegen Enge land en zijn Atlantische verbindingen zal ondernemen. Naar de Messaggero uit Caracas mieldt heeft Engeland aan de Ver. Staten de vloo.tbasis van Georgetown, de hoofdstad van Britsch Guyana, afgestaan. In Geor getown verblijft thans een oommissie van Amerikaansehe technici, die de mogelijk heid van uitbreiding dezer basis bestu- deeren. Naar het blad verder meldt, zal Amerika ook trachten te Cayenne e©n groote luchtbasis te verkrijgen,. Graaf Csaky is aan nieróntsteking over leden. Zijn dood heeft in politieke emj diplomatieke kringen, waar hij een ge ziene figuur was, diepen indruk gemaakt. In de hoofdstraten waaien de vlaggen halfstok. De begrafenis zal op staatskos ten geschieden. Te Valencia is Zaterdag een school gebouw van vier verdiepingen, dat in aanbouw was, ingestort Vele arbeiders Werden onder het puin begraven. Vier hunner zijn om het leven gekomen, tien gewond. Van het gebouw is slechts een puinhoop overgebleven. Volgens berichten uit Londen is ge heel Zuid-Australië door groote over stroomingen geteisterd. Veie steden staan onder water. Het trein- en vliegverkeer moest gestaakt worden. Men vreest dat talrijke personen verdronken zijn. (DNB)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1