Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 27 JANUARI 1941 OPöËMOi ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prijs fl.50 p. kwartaal, bulten Zierikze 11.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche§Nieuw8bode,wZierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32. Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14553 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur DE TOESTAND |N RUMENIE Antanescu is de situatie meester Orde en veiligheid thans hersteld De Vremle, aldus het DNB uit BeJ}- grado, meldt uit Rioiemenië, dat genie- raai Antonescu thans aills het land mees ter 'beschouwd kan warden en. dat orde en veiligheid hersteld zijn. De Joo;dsc-he 'wijk van Boekarest heeft ginder de ge beurtenissen van de laatste dagen ge leden. Talrijke synagogen zijn verwloest. Ook in de provincie is de rust door de militairen hersteld. Éen htericht van Stefani uit Boekarest 'bevestigt bovenstaande Imlededeelingen In de hoofdstad en in het gebeele land is de toestand voilfm/aakt irustigt. Buitengewone openbare maatregelen zijn. genomen. Op bevel van generaal! Anto:- nescu ZuMen plichtjge eerbewijzen ge bracht Worden bij de begrafenis van de officieren en Sioidaten, die ibij de con flicten van den afgelóopen dagen ge sneuveld zijn en aan hun gezinnen wordt pensioen toegekend. De rebellen mogen slechts begraven iwlorden ter plaatse, waar zij gevallen zijn. In heel Roemenië is na de spannende dagen van vorige week weer rust en orde teruggekeerd aldus het DNB. De over heid is den "toestand mieester. De op standige beweging is verslagen, en de tegenstanders van het bewind hebben 't verzet dat zij aan het einde van de Week nog poogden te handhaven, op gegeven en zich overgegeven. Er is een geheele ne^ks arrestaties verricht. Roe- meensche militairen bewaren de orde. Af deelingen van het Roiameensche leger rijden op vrachtauto's en pantserwagens door de stad. De openbare gebouwen zijn door soldaten totezet. Ook het plein om het 'gebouw van den minister-pre sident wordt nog bewaakt Het burger lijke leven keert weer tot zijn niormai- len gang terug. Generaal Antonescu heeft in een op roep aan het land een overzicht gege ven van den opstand der laatste dagen. Deze opstand, zoo zei de hij, is door den vroegeren minister van toinmenlandsche zaken en den directeur der algemeene veiligheid georganiseerd. Daar alle op roepen |om de orde te bewaren, ver- geefsch bleven was hij Antonescu genoodzaakt geweest het leger te hulp te roepen. Het leger heeft echter ner gens. het eerst geschoten'. De leiders van de opstandelingen verdienen de zwaarste straf. Vervolgens prijst Antonescu nadrukke lijk het leger, dat de orde in het land' hersteld heeft Roemenië zaji zijn toe komst zoo vormen, als het voorbeeld van de spil zulks leert Vervolgens deelt de opnotep mede dat de scherpste maat regelen genomen zijn |om de orde te handhaven Tenslotte doiet Antonescu ©en beroep |op de jeugd, de wapens neer te leggen en diegenen te vervolgen, die den opstand georganiseerd hebben, ten einde daarna aan het opbouwende werk t© beginnen Hij eindigt met een op roep tiot samenwerking van alle leef tijden en standen. Italiaansch weermachtsbericht Tobroek werd dapper verdsdfld Het 232ste Italiaansche weermachts- bericht, Zaterdag gepubliceerd, meldt o.a. De laatste afdeelingen, die in den Wes telijken sector van Tobnoek hardnekki- gen tegenstand bleven bieden aan den vijandelijken aanval, moesten gisteren wijken. De strijdkrachten, die zich in de ver sterking T o b r o e k bevonden, beston den uit een divisie infanterie Sirte een bataljon grenswacht, een bataljon zwarthemden, afdeelingen zeesoldaten en artillerie, 20,000 man in totaal. Deze strijdmacht heeft 19 dagen lang tegen stand geboden aan een onophoudelijk drievoudig bombardement: te land, ter zee en in de lucht en vier dagen lang aan den eindaanval. Onze artillerie schoot tot aan de laatste granaat en veroor zaakte ontzaglijke verliezen onder de af deelingen Australiërs. Onze verliezen aan manschappen en materiaal waren even eens aanzienlijk. Volgens vijandelijke ra dioberichten heeft men meer dan 2000 gewonde Italianen uit Tobnoek wegge dragen. Tijdens den slag van Tobroek, die volgens erkenning van den vijand zelf zeer zwaar was, vochten de Itali aansche strijdkrachten heldhaftig. Na Tobroek heeft de slag zich naar GIUSEPPE VERDI Stefani meldt dat Zondag ter herden king van den grooten Italiaanschen com ponist Giuseppe Verdi, in geheel Italië opera's en concerten van Verdi zijn uit gevoerd. Op zijn gedenkteeken in zijn geboorteplaats is namens de Italiaan sche regeering een krans gelegd. het Westen verplaatst, waar aanvallen van gepantserde vijandelijke strijdmidde len af geslagen werden door ons vuur, benevens het bombardement en het mi- trailleurvuur van onze luchtmacht. Een vliegtuig van het type Blenheim werd door onze jagers neergeschoten. Aan het Grieksche front zijn onder ongunstige weersomstandigheden bij operaties van plaatselijk karakter be langrijke stellingen bezet en aan den vijand zijn gevoelige verliezen toege bracht door de vermeestering van krijgs gevangenen en automatische wapens. Formaties bommenwerpers van het Duitsche luehtcorps hebben gisteren laat op den middag een vijandelijke vloot- formatie in het centrale deel van de Middellandsche Zee aangevallen. Volgens de eerste inlichtingen schijnt een zware vijandelijke kruiser aan den achtersteven door een bom van groot kaliber ge troffen te zijn. Dultsch weermachtsbericht Eonhactan der Engolsche vloot getroffen Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zaterdag bekend: Snelle booten hebben onder ongunstige weersomstandigheden in Het Kanaal met succes verkenningen uitgevoerd. Zij kwamen meermalen met den vijand in contact. De Duitsche booten zijn onverlet op haar steunpunten teruggekeerd. Ook het Duitsche luehtwapen heeft gis teren als gevolg van het ongunstige weer zijn activiteit tot gewapende ver kenning beperkt. In de Middellandsche Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een door zeestrijdkrachten beveiligd vijandelijk eon- vooi ten Westen van Kreta aangevallen. Verscheidene bomtreffers van middel baar kaliber op drie zware eenheden van de Engelsche vlootfiormaties werden onmiskenbaar waargenomen. Een vijan delijk vliegtuig is neergeschoten. STEPHAN CZAKY f de Hongaarsche minister van buiten- landsche zaken ie Zondagnacht over leden. P.I.B Europeesche handelspolitiek n de naaste toekomst Goederenruil tusschen Duitichland en het Donaubekken Gezant dr. Clodius schrijft in het bin nenkort verschijnende nummer van het tijdschrift Berlijn—Rome—Tokio een uit voerig artikel over 'Je nieuwe wegen in de handelspolitiek.-Wij ontleenen aan hetgeen daaromtrent in de Deutsche Zei- tung in den Niederlanden is vermeld, het volgende Wanneer de voorwaarde, dat Europa zichzelf de dringendste goederen kan ver schaffen, vervuld is, zal nog altijd een omvangrijk en voor beide partners (Duitschland en Italië) belangwekkend handelsverkeer tusschen Europa en de overzeesche landen plaatsvinden. Wan neer het gelukt, door stelselmatige sa menwerking de welvaart in Europa steeds verder te verhoogen, den Europeeschen landbouw te intensiveeren en de in dustrie uit te breiden, dan zullen daar tegenover de behoeften en vooral de koopkracht in Europa stijgen en dit werelddeel als afzetgebied voor de daarbuiten gelegen gebieden nog belang wekkender maken dan nu. Omgekeerd zal de vergrooting van de Europeesche productie daarvoor de voorwaarde schep pen, dat ook de uitvoer van Europa naar de overzeesche landen in een over eenkomstige omvang zal kunnen groeien. Dat de verhanging van de welvaart geen utopie is, bewijst de oeconomische ontwikkeling van de Zuid-Oost Euro peesche staten ,in de laatste zeven jaar. Sedert 1933 is de Duitsche regeering er toe overgegaan, in een handelspolitiek op langen termijn den goederen- ruil tusschen Duitschland en het Donaubekken voortdurend te doen stijgen. Daar Duitschland, tezamen met Italië, in staat isj het geheele uit- voeroverschot van het Zuidoosten op te nemen, bestaat de mogelijkheid, zoo doende de oeconomische kracht van deze landen aanzienlijk te verhoogen. Het feit, dat Duitschland heeft beslo ten, de Zuid-Oost-Europeesche producten te koopen tegen prijzen, welke ver boven die van de wereldmarkt liggen en boven dien op grond van handelspolitieke over eenkomsten alsmede het kader van een door den staat geleid verreke- ningsverkeer immuum tegen crises zijn vastgesteld, heeft als belangrijkste factor daartoe bijgedragen, in een on vergelijkelijk korten tijd de oecono- rrische kracht en daarmede de koop kracht van de Zuid-Oostelijke landen aan merkelijk te verhoogen. Zoo werden deze landen in staat ge steld, ook hunnerzijds hun invoer uit Duitschland overwegend door het be stellen van nuttige kapitaalsgoederen te vermeerderen' en langs 'dezen weg het prestatievermogen van hun oeconomie nog verder te verbeteren. Juist de betrek kingen tusschen Duitschland en Zuid- Oost-Europa hebben bewezen, dat men uit den nood een deugd kan maken, daar de invoering van het verrekenings- verkeer, welke eerst vaak als een on gemakkelijke dwang en ten hoogste als een bittere noodzaak werd gevoeld, er in belangrijke mate toe heeft bijgedra gen, den geschilderden gunstigen gang van zaken mogelijk te maken. HUIDIGE POSITIE VAN JNDJË Gaen wijziging van dan koers Volgens een te Tokio uit Batavia ont vangen bericht heeft de heer Van Mook, chef van het bureau voor Economische Zaken, bij het bestuur van Nederiandsch- Indië, een verklaring afgelegd, waarin hij om. zeide: „Het is niet alleen een vitaal belang, dat een volledige souverei- niteit wordt gehandhaafd, maar ook, dat vriendschappelijke economische betrek kingen worden bevorderd, zonder dis criminatie, met de naties ter wereld, waarmede de betrekkingen niet door den oorlog zijn verstoord". Voorts zeide de heer Van Mook: „Er bestaat geen aanleiding tot het aanbren gen van wijziging in de politiek van Nederlandsch-Indië, ofschoon de ontwik keling van de betrekkingen met de Oos telijke naburen een integreerend deel uit maakt van de Nederlandsch-Indische eco nomische politiek. Alleen in bovenge- noemden zin kan de regeering de bevor dering van de gemeenschappelijke wel vaart met andere naties interpreteeren. Nederlandsch-Indië verwerpt vastbesloten iederen vorm van samenwerking, die een voorkeurspositie voor welk land ook in zou sluiten". Ten slotte wees de heer Van Mook er op, dat 90 procent van de expoortin- komsten van Nederlandsch-Indië verkre gen werden in den handel met landen buiten Oost-Azië en legde hij den na druk op de noodzakelijkheid van ont wikkeling van den handel met Amerika. De heer Van Mook heeft zijn verkla ringen klaarblijkelijk afgelegd bij wijze van beantwoording van den door den Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, in het Japansche La gerhuis uitgesproken redevoering. DE UITVOERING VAN BOUWWERKEN blijven onderworpen aan de goedkeuring van den algemeen gemachtigde De algemeen-gemachtigde voor den we- deropbouw èn voor de bouwnijverheid heeft aan de gemeentebesturen en aan de personen en overheidsorganen, be doeld in artikel 2 van het besluit be treffende de bouwnijverheid medegedeeld, dat gebleken is, dat de circulaire van 16 Januari 1941, no. 1399, inzake krach tens het besluit op de bouwnijverheid vereisehte goedkeuring van opdrachten en verleening van bouwvergunningen aanleiding heeft gegeven tot misverstand. De algemeen-gemachtigde voornoemd acht het daarom wenschelijk haar als volgt te verduidelijken De goedkeuring van den algemeen-ge machtigde voor den wederopbouw en de bouwnijverheid voor opdrachten voor bouwwerken (hiermede zijn bedoeld de gunningen) wordt tot nader order ge acht te zijn verleend. De goedkeuring van gemelden algemeen-gemachtigde voor het verleenen van bouwvergunningen door gemeentebesturen krachtens de Woningwet wordt tot nader order even eens geacht te zijn verleend. Echter blijft de uitvoering van een bouwwerk onderworpen aan de goed keuring, vereischt krachtens het besluit Wederopbouw I van den algemeen-ge machtigde. Voor die uitvoering moet dus op de tot nu toe gevolgde wijze een aanvrage om goedkeuring bij den alge meen-gemachtigde worden ingediend, met gebruikmaking van de bekende formu lieren. Slechts bouwwerken, waarvan de totale kosten beneden f 500 blijven, zijn van deze goedkeuring vrijgesteld. wicHiLLïiïsrïiïEiïïï Wat in één maand verreokt werd 1 De „Chr. Tabaksbewerker" geeft een overzicht van het verbruik van sigaren over de maand October 1940 en den daarvoor ontvangen prijs. Het totale verbruik was 155,8 millioen stuks. Hiervan waren ruim 31 millioen gebanderolleerd met 25 pet.; en dus 124 millioen met 20 pet. accijns. De prijzen liepen nog steeds op. Dit is natuurlijk niet te verwonderen bij het steeds duurder moeten inkoopen der grondstoffen. Van de 124 millioen stuks waren vol gens de banderollebelasting: van 4y2 ets. 9,3 mill.; van 5 ets. 5,2 mill..; van 6 ets. 20,4 mill.; van 7 tot en met 8 ets. 36,7 mill.; van 9 en 10 ets. 28,3 mill.; van 11 en 12 ets. 13,5 mill.; van 13, 14 en 15 ets. 6,4 mill.; van 16 en 18 ets. 1,2 mill.; boven 18 ets. 3 mill.; totaal 124,0 millioen. De gemiddelde doorsneep rijs was on geveer 9 cent per stuk. Rekenen wij daarbij ook de ruim 31 millioen, w.o. ook alle senoritas gerangschikt worden, dan is de gemiddelde doorsneeprijs 8 cent per stuk. Ratten-oorlog In West-Friesland Deze week zal in West-Friesland een bliksemoorlog tegen de ratten gehouden worden. In alle dorpen en steden van Drechterland, het gebied oostwaarts van de lijn Hoorn—Medemblik, trekt er dan een waar leger van vrijwilligers op uit om op al het bouwland en in al de tuindershuizen en boerderijen vergiftigd, voedsel neer te leggen. De compagne, die in het geheele gebied op hetzelfde tijdstip ondernomen wordt, zal slechts drie dagen duren. Deskundigen verzekeren, dat in deze bliksemoorlog 90 95 pet. van alle rat ten in deze streek zullen sneven. De Westfriesche gemeenten hebben subsidies voor deze rattenoorlog be schikbaar gesteld, van rijkswege werd groote medewerking ondervonden bij de verstrekking van preparaten. De uitvoe ring geschiedt door de standsorganisa ties in den landbouw. Antonescu is den toestand in Rumenlë thant meester De Hongaarsche min. van buitenl. zaken, Czaky, overleden Europeesche handelspolitiek in de noaste toekomst Deelneming aan 4% loaning vrij waart tegen gedwongen leening Controle op radio-toestellen uit sluitend door P.T.T.-ambtenaren Gironummer van de W.H.N. is 5555. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro- nummer 877. Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk In veler leven". DE VERDUISTERING Heden (Maandag) gaat de zon om 18 uur 17 onder. Morgen (Dinsdag) komt zij op om 9 uur 28 en gaat zij onder om 18 uur 19. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden verduisterd. De maan komt op -om 9 uur 36 en gaat onder om 19 uur 54. Eerste kwartier' Dinsdag 4 Februari. Volle maan Woens dag 12 Februari. Laatste kwartier Don derdag 20 Februari. Daad van geweld gestraft Een onverlaat van Nederlandsche na tionaliteit, die op 12 Januari van dit jaar in de omgeving van Breda een Duitsch soldaat op valsche wijze van achteren heeft aangevallen, werd op den zestienden van dezelfde maand door den Duitschen krijgsraad tot een tuchthuis straf van vijftien jaren veroordeeld. (A.N.P.) De bemanning van de .Buitenzorg" gered Op 15 Januari werd gemeld, dat het s.s. „Buitenzorg" van den Rotterdam- schen Lloyd aan den grond was ge- looperi en snel zonk. De directie van den Rotterdamschen Lloyd heeft thans telegrafisch bericht ontvangen, dat de bemanning van de „Buitenzorg" zich in veiligheid bevindt. Ororval op een eenzamen weg Zaterdagmorgen werd mej. J. te Ede tijdens de wandeling op een eenzaam gedeelte der Infanterielaan door een tot nog toe onbekend gebleven persoon on verhoeds van achteren aangevallen en op hevige wijze op haar hoofd geslagen. De man, die gekleed was in een lichte regenjas, nam toen zijn aanval blijkbaar niet het verwachte effect had en de juffrouw om hulp riep, onmiddellijk de vlucht. Mej. .J. kon zich nog naar het politie bureau in de nabijheid begeven, waar zij aangifte deed van de mishandeling. De politic achtte het met het oog op haar toestand gewenscht geneeskundige hulp in te roepen. Dr. Hoekstra, die werd gewaarschuwd, constateerde na onderzoek dat mej. J. een hersenschudding had opgeloopen en oordeelde het noodig haar per auto naar het ziekenhuis over te brengen. Rijks- en gemeentepolitie stellen een onderzoek in naar de identiteit van den aanvaller. De sluikhandel De gemeentepolitie van Maastricht heeft, in samenwerking met de Duitsche politie, een groote razzia ondernomen tegen de bedrijvers van een sterk ver breiden sluikhandel in allerlei artikelen en van diens aanbiedingen op de open bare straat te Wijk-Maastricht, in het geheel werden 41 personen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes, aangehou den. Een deel van de arrestanten is in het huis van bewaring opgesloten. De menschen werden gearresteerd wegens overtreding van het prijsbeheerschings- besluit, hamsterwetten, distributiewetten en daarmee verband houdende bepalin gen. De in "beslag en in bezit gemoimlemi goederen vulden een geheele kamer van het hoofdbureau, 169 coupons dames- en heerenstoffen, enkele coupons mantel stoffen behoorden hiertoe evenals 150 stukken damesondergoed, partijen kou sen, zeep, cacao, schoenen en werkklee- ren. (A.N.P.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1