ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 25 JANUARI 1941 OPOENO! ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern WINTERHULPEN EDERLAND ABONNEMENT Prijs fl.50'p. kwartaal, bulten Zierikzee 1797 - 1889 fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzeesche^Nieuwsbode,„Zierikzee, Schaithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14552 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesje." 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur DE OORLOG IN CHINA Tsjang Kai Sjek en Wang Tajing Wel De oorlog met China, die nu bijna vier jaar duurt, schijnt een klein lichtpuntje te vertoonen. Dit conflict, dat zooveel van Japans krachten heeft gevorderd en waarin wel is waar verschillende over winningen worden behaald, zonder dat Tokio er echter in kon slagen, een be paald resultaat te bereiken, schijnt thans een schrede nader te zijn gekomen tot zijn oplossing, ten minste wanneer de berichten uit het Verre Oosten worden bevestigd. Er gaan namelijk geruchten als zou Maarschalk Tsjang Kai S j e k, die zooals men weet de oppers ie leiding in handen heeft zoowel wat de staats- als wat de militaire aangelegenheden be treft, ernstig ziek zijn en het militaire commando hebben overgegeven aan den minister van Oorlog, generaal Ho Ving Hsin. Daarbij komt de openlijke weerspan nigheid van het niet den Maarschalk verbonden communistische leger onder aanvoering van Tsjoeh Teh. Tsjang Kai Sjek zou zich gedwongen hebben gezien een aanzienlijke troepenmacht in het veld te sturen tegen de communisten, die op het ©ogenblik stellingen hebben bezet in de provincie Sjensi langs de boorden van den Hoangho. Door een en ander is de positie van den Maarschalk aanzien lijk verzwakt, nog meer in moreelen dan in militairen zin. Men wil zelfs beweren, dat de ziekte van Tsjang Kai Sjek meer een diplomatiek dan een lichamelijk ka rakter draagt en zijn aanhangers niet meer zoo vastbesloten tegenover Japan staan, als vroeger. Het is nooit raadzaam, overijlde con clusies te trekken uit gebeurtenissen in het Verre Oosten, want het Verre Oosten heeft andere regels en normen dan het Westen. Toch is dit wel zeker, dat zich in de onmiddellijke omgeving van Tsjang Kai Sjek een invloedrijke groep heeft gevormd, die naar het sluiten van vrede met Japan streeft. Deze herinnert zich plotsel g, dat Wang Tsjing Wei, de gewezen minister-president en bloedver want van den Maarschalk, na zijn vlucht uit Tsjoenking op 30 November 1940 een verdrag onderteekende met China en ver volgens werd benoemd tot staatshoofd van het Nieuwe China. Wang Tsjing Wei is niet de eerste de beste Chineesche generaal, zooals er zoo veel zijn. Hij heeft, te zamen met Tsjang Kai Sjek, den grondslag gelegd voor het moaerne China. Hij was de vertrouweling van Soean Yat Sen en de knapste kop in de Kwomintang. Zijn invloed gaat zee.- ver. Ook ankele andere Chineesche diplo maten hebben Tsjang Kai Sjek telegra fisch verzocht, een eervollen vrede te sluiten met Japan, dat op eerewoord heeft verklaard, geen gebiedsuitbreiding ten koste van China na te streven en geen oorlogsschatting te zullen eischen. Mocht de zaak werkelijk een zoiodani- gen keer nemen, dan zou Japan zich ont heven voelen van een zwaren last en zich met volle kracht kunnen werpen op de Pacific-problemen. Voorloopig blijven de Japansch-Amerikaansche uiteenzettin gen nog beperkt tot papieren nota's en min of meer agressieve redevoeringen, doch het gevaar blijft bestaan, dat van daag of morgen de kanonnen vanzelf afgaan Dultsch weermachtsbericht Koopvaarders uit dm lucht bestook' Het opprrbevel van de weermacht maakt bekend: Duitsc-he vliegtuigen hebben in den loop de:.' gewapende verkenningen van gisteren loor den oorlog belangrijke doelen en een haven aan de Britsche Oostkust met bommen bestookt. Ge vechtsvliegtuigen met grooten actieradius hebben twee gewapende koopvaardijsche pen van tezamen 8100 BRT ten Westen van Ierland aangevallen en tot zinken gebracht. Een ander schip van 5000 ton bleef met slagzij brandend liggen. Aan de Engelsche Oostkust werden op 'n vracht schip van 12000 ton na bomtreffers ver scheidene hevige ontploffingen waargeno men. Een vijandelijk vliegtuig is in een luchtgevecht neergeschoten. Italiaansch weermachtsbericht G«v«cM«n in Somaliland en in Kenya Het 231e ftdliaansche weermachtsbericht - luidt als volgt: Aan het Grieksche front hebber wij ons tijdens acties van patrouilles meester gemaakt van ge vangenen en automatische wapens. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke troepen met bommen van klein kaliber gebom bardeerd. In Cyrenaïca heeft onze luchtmacht gemotoriseerde strijdmiddelen van den vijand met bommen van klein kaliber en mitrailleurvuur bestookt. De vijandelijke luchtmacht heeft Derna ge bombardeerd. In den Westelijken sector van de versterking T obroek hebben on ze afdeelingen gisteren den geheelen dag hardnekkig tegenstand geboden. In Oost Afrika, aan het Soedanfriont, worden gevechten geleverd tusschen onze eenhe den en gemote riseerde strijdkrachten van den vijand. In Somaliland en aan het front van Kenya worden onze troe pen dapper geholpen door onze lucht macht. In de Egeïsehe Zee zijn vliegtui gen van den vijand in den nacht van Woensdag op Donderdag over de stad R h o d o s gevlogen, waarbij zij enkele brisantbommen lieten vallen. Lichte scha de aan een particuliere woning; geen slachtoffers. Het Duitsehe luchtoorps heeft opnieuw doelen van de basis Malta aangevallen. WINTERSCHE KOUDE IN „ZONNIG SPANJE" De Spartaansche Spanjaard Wat imlein elkaar molotrdéllijk van de Pyreneeën©ver het „Zonnig© Spanje" pleegt te vertellten, is slechts ten deele fwlaan. Wie uit het Nototrden koimjt e® ©ver de Pyreneeën Spanje binnentrekt, ttnioet inlog heel Hang in den tnein zit ten eer hii! in de buurt van Valencia en in Amdalusië de eerste sinaasappels en citroenen lontdekt en de rozen bloeien in de meeste Spaamsche gewesten des (winters ©ojk alleen maar in de broei kassen of heel diep in het Zuiden in bijzonder verzoirgde en beschutte tui nen. En schoione Spaansdie (meisjes met zwarte haren, die zijn er otojk wieJI, Maar ze worden hoe langer hoe zeld zamer, sinds het gebruik van twiaterstof- superoxyde opk in Spanje populair is gewonden Wat tenslotte den winter' be treft. elke eerlijke buitenlander zal u Moeten toegeven, dat die in de meeste streken van Spanje den bewoners even veel onaangenaamheden veroorzaakt als in de meer Noordelijke landen van Euro pa. Alleen de Spanjaard zelf is bereid om u, met bevroren ©oinen ien zonder- acht te slaan ©p het sneeuwlandschap lam hem heen, fce vertellen: dit is alle* maal maar een vergissing van de natuur, dit is allemaal maar een uitzondering,. Wie den Spanjaard in al zijn hulpe loosheid tegenover den winter ziet staan, schrijft de Flrankf. Ztg., herinnert zich dat het nu eenmaal ©en karaktertrek van hem geworden is, lom den winter eenvoudigweg te loochenen. Wamt an ders had hij allang, 'wiat kleeding en. behuizing betreft, de nootdige maatrege len tegen het Kvinterkljmaat gem©m©ni. die oioik andere volken |nu .eenmaal heb ben getroffen. Kachels, zooals men die elders in Europa kent, zijn in Spanje onbekend. In de boerderijen verspreidt de open kookhaard eenige warmte; in de overige woningen, die meestal steenen vloeren hebben bc\ en dien, Atraalt de „brasero", een bekken met gloeiende houtskool, ten hoogste een:ge symbolische warmte. Dat die „brasero" geen ongevaarlijk instru ment is, bewijst de jaarlijksche kroniek van kolendampvergiftigingen. In de gnopte steden hebben moderne architecten wel iswaar in nieuwe huizenblokken centrale verwarming aangelegd, maar de -huis eigenaren vinden dal maar lastig en bo vendien mag de winter volgens hen ten hoogste van November tot Maart duren.. Hoewel de echte winter zich voor namelijk tot de Noordelijke provincies beperkt, komt het toch ook wel voor, dat de hoofdstad er het een en ander van merkt. Dan liggen de heuvels rond de provincie Madrid dik onder de sneeuw en zijn de verkeerswegen, die naar de provincies in het Noorden en het Noord westen leiden, langeren of korteren tijd geblokkeerd. En als dan de bijtende Noordenwind sneeuwvlokken door destra- ten van de hoofdstad jaagt, knoopt de Madiileen zijn sjaal wat steviger om zijn hals en mompelt berustend: „Maar in Siberië is het no? erger...." Naar uit Welch in West-Virginia, wordt gemeld, is een der diepste gangen van de Carswell Steenkoolmijn aldaar door een explosie geteisterd. Vier mijnwerkers werden gedood, veertien ge wond, van wie drie levensgevaarlijk. Men neemt aan, dat het een ontploffing van steenkoolstof betreft. DE VOEDSELVOORZIENING VAN ONS LAND Van bevoegde Duitsehe zijd© is ©p de gehouden persconferentie te 's Graven- hage ten aanzien van de voedselvoor ziening van ons land principieel het vol gende verklaard: „Als in Nederland» de verzorging in zake sommige levensmiddelen, bijv. blo ten en vleesCh, tijdelijk nog niet zo© goed als in Duitschland verloopt, vindt dit ten deel© zijn oorzaak hierin, dat organisatorische onderbouw nog niet zoo; goed funetiiomneert als in het Duitsehe buurland. Daar kan ieder op zijn bon nen ©oik de 'desbetreffende levmsmid^ delen volop krijgen. Voorts heeft men bij den opbouw van het verzorgings- apparaat in Duitschland een voorberei ding van vele jaren en de rnimiddei's verkregen ervaringen zich ten nutte kun nen maken, iwiat in Nederland niet h©t geval is. Wegens de klokt© voorbereidingsperiode kan de voedselvoorziening in Nederland' organisatorisch derhalve nog niet zoo precies verknopen alls in het Duitsehe rijk. Aan de vervolmaking van het dis- .r butie-apparaat wordt echter voprtdu- rend gewerkt en er jmag op wiordeni gerekend, dat binnenkort ©ok in Neder land. de organisatorische opbouw zoo sterk mogelijk met dien in het rijk op gc-lijkcn voet zal kioimen. Dat tijdelijk bovengenoemde moeilijk- heden zijn ontstaan, ligt echter gnoot na- deels nan den onthretoanden goeden wil en aan het Minder juiste begrip d©r Nederlandsehe bevolking ten aanzien van de noodzakelijke maatregelen. De prac- tijk toont, dat vooral de goede houding als staatsburgers en het allgemieëne in zicht ontbreken, ©m bij de doorvoering van voor het levensbestaan gewichtige 'maatregelen het volk als geheel toit de vanzelfsprekende medewerking te be wegen Door deze onverstandige han delwijze schaadt het Nederlandsehe volk zichzelf, Want daarmee brengt het d© rechtmatige verdeeling in het leigen Üand en vooral eigen bevolking in gevaar. Het gevolg daarvan is, dat de mate rieel beter gesitueerde kringen zich van al het moedige voorzien kunnen, terwij:.' de financieel zwakkere kringen, kunnen toezien. Op deze wijze werd een vol komen unsocial© toestand geschapen, wal ken de Duitsehe autoriteiten op denduiur niet langer kunnen duiden. In deze ricn- ting liggen de reeds tegen het ham steren en tegen den prijswoeker ge richte bepalingen, die de Duitsehe auto riteiten met allien nadruk tot -doorvoe ring wililen brengen. Wanneer men ten slotte schijlnt te nneenein, dat eventueel© verschijnselen van schaarschte de Duitschers in Neder land zouden kunnen schaden, is dit ge heel en al1 verkeerd gezien. De toerei kende verzorging van Nederland is ver zekerd en dat wat door de Duitsehe instanties en door de Duitsehe weer. macht gebruikt wordt, ware zonder moei lijkheden te verschaffen. Hierbij iwordt alleen nogmaals een dringend b©noiep op de houding der Nederlandsehe bevolking gedaan oira rekening te houden met de door den oorlog veroorzaakte omstan digheden. Vier jonken, bemand met omstreeks zestig Chineesche zeeroovers, hebben vorige week het eiland Pingtsjou in de baai van Mins in de nabijheid van- Hongkong overvallen. Zonder opgemerkt te worden door de waterpolitie van Hongkong landden zij op het eiland, plunderden de bewoners volkomen uit en vertrokken met een twintigduizend dollar buit en 25 Chineezen als gijzelaars. In de uitstalruimten van Italiaansche schoenwinkels is de eenheidsschoen verschenen. In alle zaken moet ze ver krijgbaar zijn. De typen voor mannen, vrouwen en kinderen verschillen weinig, er bestaan maar enkele soorten en die voor vrouwen hebben geen overdreven hooge hakken. Ze zijn veel goedkooper dan de gewone en dienen tot besparing van leer. Het DNB meldt uit Vichy: Op 21 Jan. heeft, naar officieel meegedeeld wordt, de Japansche regeering gelijktijdig de Fransche en de Thailandsche regeering haar bemiddeling aangeboden om de regeling van het Thailandsch-Fransche conflict betreffende de gemeenschappe lijke grenzen tusschen Indo-Chüia en Thailand te vergemakkelijken. VERSCHILLENDE BERICHTEN Twe® stucfanUn vermist Het ANP meldt: Op 12 Januari zijn in Friesland twee studenten van de Technische Hoogeschool aangekomen om op de Friesche meren schaatsen te rijden. Nadien heeft men niets meer van hen vernomen, zoodat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat hun een ongeluk is overkomen. Prijsopdrijving De vorige week werden als gemeld bij twee gro?te cacaofabrieken te Wormer- veer en Zaandijk alle voorraden caeaoi- poeder en cacaokoeken in beslag geno men wegens prijsopdrijving. De opspo ringsdienst van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft inmiddels het onderzoek voortgezet, met het gevolg, dat gisteren opnieuw kon worden overgegaan t©t het in beslag nem^n van ongeveer veertig ton cacao poeder vermengd met melkpoeder, welk artikel tegen te hooge prijzen in den handel werd gebracht. Tevens is op on geveer 5.000 kg. ruwe melkpoeder, wel ke ver boven den maximum-prijs is ver kocht, beslag gelegd. Het onderzoek is nog niet afgesloten, zoodat vermoede lijk nog meer processen-verbaal in zake prijsopdrijving zullen volgen. In totaal is thans een hoeveelheid van 240 ton cacaopoeder en melkpoeder in beslag ge nomen. (A.N P.) Kinderrijk® huwaiijkan Dc caféhouder Kuyten, wonende aan de Broekschebrug over het Eindhovensch kanaal te Mierlü (N.B.) werd dezer da gen vadei vai. zijn negentiende kind. Zijn bierbotteloar Liebrechts en zijn zwager Ley ten kwamen hem met dit heugelijke feit feliciteeren, wat in zooverre frap pant is, dat eerstgenoemde vader van zestien en de ander vader van veertien kinderen is. Alzoodrie vaders en 49 kinderen, (Crl.) Wetenschappelijke Berichten GRIEP EN HAAR VERWEKKER Het „Homoeopatisch Maandblad" ont leent enkele bijzonderheden aan een ar tikel van prof. dl*. K. H. Brüning, hoog leeraar te Marburg, in „Die Umschau", een weekblad voor de ontwikkeling op het gebied van wetenschap en techniek, waarin er aan wordt herinnerd dat het honderd jaar is geleden, dat het den arts Schönlei gelukte voor het eerst met zekerheid aan to toonen, dat microsco pisch klein© werens als parasieten in het menschelijk lichaam ziekten te voorschijn kunnen roepen. De kennis van de ziekteverwekkers gaf moestal ook de wapens in handen, waar mee zij te bestrijden zijn. Evenwel faal den de afweermiddelen bij menige andere ook nu nog epidemisch optredende ziek te, zooals bijv. de griep, wat de schrijver dan nader omschrijft, om te constateeren dat bij de steeds nog gunstige ver houding tusschen de aan griep gestorve nen tot de aan griep lijdende personen, het totaal aantal personen, dat door griep overvallen is, nauwelijks is te schatten. De vraag: hoe is het wezen der griep en waarin ligt het gevaar van haar epi demische uitbreiding? beantwoordend, zegt Prof. Brüning: de griep is een acute infectie-ziekte, die dikwijls in aanslui ting aan een meer of mindere plotselinge afkoeling in de atmdSfeer optreedt en daardoor in leekenkringen met eenig recht als een ziekte door kou vatten wordt beschouwd. Aan den anderen kant is speciaal in tijden van de epidemieën een dergelijk kou vatten geenszins een besliste voorwaarde voor het optreden der griep. Tot nu toe leidden de be schouwingen over de omstandigheden, welken den weg effenen voor het op treden van griep, niet tot een bevre digend resultaat. De overbrenging van de ziekteverwek kers heeft meestal plaats door directe aanraking of door druppel-infectie (hoes ten, niezen, spreken) van mensch op mensch. In tegenstelling met andere in fectie-ziekten, die slechts bij een betrek kelijk gering deel der bevolking een bij zondere voedingsbodem vinden, bestaat bij de griep een zeer wijd verbreide ontvankelijkheid voor de ziekte., zoodat aan haar epidemische uitbreiding bijna geen weerstand geboden kan worden. Komt hot Chinoeich Jsponich conflict tot oen oplosilng 7 In zonnig Sparij® kan hot vinnig koud zijn Aan vervolmaking van ons distri butie-apparaat wordt gowerkt Nederland tolt 170.000'and- bouwbadrijvon benodan 10 H.A. Gironummer van de W.HJf. is 5653. De Bank van do W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro- nummer 877. ,fitort op 5553 of 877 Qe brengt geluk In veler leven". A. L. M. van der Lande ii Winterhulpvan allendie geven kunnen, aan allen, die in nood zffn. Toont waartoe Nederland in staat is. Offert voor het behoud van onze volkskrachti. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. ELKERZEE. Zondag 26 Jan., 'snam. 3,40 uur, ds. Boschloo. AANBESTEDINGEN Namens Ged. Staten is Woensdag aan besteed de verbetering van een gedeelte weg Driewegen—Ellewoutsdijk, No. 21, Tertiair wegenplan. Laagste inschrijvers waren: W. van Vossen te SI-Annaland, Johs. van Vossen te Sl.-Ar miland en K J. Moerland te St-Annaland, allen voor f31.350—. POSTMELEGRAAF-TELEFOON RIJKSPOSTSPAARBANK Uit de hieronder volgende cijfers der. Rijkspostspaarbank over December 1940 blijkt dat het tegoed van inleggers is gedaald met f21,609,211, doordat de te rugbetalingen de stortingen met ge noemd bedrag hebben overtroffen. Einde November 1940 was ten name der inleggers ingeschreven f 522,367,177. Ingelegd gedurende Dec. 1940 f 7,617,256 Terugbetaald f 29,126,468. Minder ingelegd dan terugbetaald f21,609,211. Zoodat het tegoed op ultimo Dec. 1940 bedroeg f 500,757,965. Hierin is niet begrepen de over het jaar 1940 bijgeschreven rente. Aantal boekjes in omloop op ultimo Nov. 1940 2,359,173. Afgegeven geduren de Dec. 1940 4,476. Afbetaald Dec. 1940 13,466. Vermindering 8,990. Aantal boek jes in omloop op ultimo December 1940 2,350,183. j \L\ ,j|j FINANTIEEL NIEUWS Aflossingen van obligatieleningen In December is voor f7,7 millioen aan Nederlandsehe obligatieleningen aflos baar gesteld, waarvan f 5 millioen aan Nederlandsehe staatsleeningen en f 1,1 millioen aan provinciale en gemeentelijke leeningen. Over het geheele jaar 1940 is in totaal voor f 154,6 millioen aflosbaar gesteld, waarvan f 58,7 millioen aan Nederland sehe staatsleeningen, f30,6 millioen aan Indische staatsleeningen en f30,9 millioen aan provinciale en gemeentelijke leenin gen. .i i i j; Stefani meldt uit Belgrado: In een officieel Grieksch. communique worden de namen bekend gemaakt van 158 offi cieren en 7565 onderofficieren en min deren, die sedert 28 October j.l. in den oorlog gesneuveld zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1