ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 24 JANUARI 1941 ÖPOENO! ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern m EES ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee 1797 - 1889 f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt degelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierüueesche jNieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looxe - Uitg.-Red.: IW. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14551 ADVERTENTIES Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur POLITIEKE PROBLEMEN Syrië een der sleutelposities van het Nabije Oosten Na de ineenstorting van Frankrijk is Engelands voortdurende streven er op gericht, in 'het onder Fransch mandaat staande gebied van Syrië een toestand in het leven te roepen, die de moge lijkheid moet scheppen, de Arabische staten onder een of ander voorwendsel of in een of anderen vorm ten gunste vam Engeland in den oorlog te betrekken. Syrië vormt een der voornaamste sleu telposities in het politieke systeem van het Nabije Oosten. Als het Engeland ge lukt, Syrië dienstbaar te maken aan de Engelsche belangen, zou Groot-Brit- tamnië daardoor de beschikking krijgen over een uitstekende landverbinding tus- schen de Middellandsche Zee en de Per zisch Golf. Wanneer men de zaak uit dit oogpunt be2iet, wordt het zeer be grijpelijk, dat Groot-Brittannië alles in het werk stelt, om van de ineenstorting van Frankrijk te profiteeren door Sy rië in te schakelen in het politieke sy steem van Engeland in het Nabije Oosten. Het is een gelukkig toeval of misschien is het geen toeval dat de door de regeering in Vichy benoemde commissaris voor Syrië, Chiappe, die als een kundig en doortastend man bekend stond, onderweg naar zijn post veron gelukte. Het is echter niet eerst in den laat- sten tijd, dat de Engelschen begeerige blikken hebben geworpen op Syrië. Men kan zonder vrees voor overdrijving zeggen, dat de Fransche invloed den Engelschen reeds lang een doom in het oog was. Toen de bekende Engelsche overste Lawrence er destijds in slaagde, de Arabische stammen voor Engeland te winnen, richtte deze actie zich niet alleen tegen Duitschland en zijn bondgenooten, doch eveneens tegen den eigen bondge noot: Frankrijk, welken men bij die ge legenheid uit Arabië hoopte te verdrin gen. Dat was ook de reden, waarom Engeland niet de Fransche troepen in Damascus liet binnen rukken en geheel Syrië bezetten, doch de Arabieren. Na het einde van den wereldoorlog werd de stille strijd tusschen nngelani en Frankrijk in het Nabije Oosten voort gezet -rr en er is tot op dit oogenblik nog geen einde aan gekomen. In het jaar 1918 had de hierboven genoemde overste Lawrence Emir Feisa 1 in de hoofdstad van Syrië, Damascus, beves tigd als Arabisch opperhoofd en vazal van Engeland. Lang duurde deze toe stand evenwel niet, want later gelukte het den Franschen generaal Goureaud om den Emir weder uit Damascus te verdrijven. Hierop gelukte het den Brit ten, hem te verheffen tot koning van het naburige Irak. Dit was bedoeld als een zachte, maar duidelijke wenk aan Frankrijk. i Reeds twee jaar lang trachten de En gelschen thans langs anderen weg hun doel te bereiken. Dit plan was tijdelijk op den achtergrond geschoven, doch nu kent men het in Engeland een grootere kans van slagen toe, met het oog op den desolaten toestand van Frankrijk. Dit plan berust op het op den voor grond schuiven van Engeland's „vertrou wensman" in bet Nabije Oosten, Emir Abdallah van Transjordanië, een af stammeling van de bij de Arabieren niet erg in trek zijnde dynastie der Hasjemie- ten. Engeland's plan bestaat hierin, voor dezen vazal een groot Arabisch koninkrijk te scheppen, dat behalve Transjordanië ook Syrië en het grootste deel van Pa lestina zou omvatten. De belangrijke Pa- lestijnsche kuststrook zou dan wel te verstaan onder Engelsch beheer blijven. Minister Eden moet tijdens zijn reis naar Egypte getracht hebben, Koning Faroek voor dit spel te winnen, doch de Egyptische koning vond het verstandiger er niet op in te gaan, hoewel het heette, dat hem door Emir Abdallah uit naam van de Arabische volkeren de waardig heid van Kalief zou worden aangeboden. Emir Abdallah moest dus onverrich ter zake naar zijn hoofdstad Amman te- rugkeeren; doch Engeland zal hem onge twijfeld verzekerd hebben, dat hij de hoop op den troon van Damascus niet behoeft op te geven. Inmiddels blijkt uit alles, dat Frank rijk vastbesloten is, zijn invloedssfeer Syrië met hand en tand te verdedigen. Na den dood van Chiappe is generaal Dentz benoemd tot hooge commissaris. Deze heeft zich over land, via Turkije, naar Syrië begeven en intusschen zijn ambt reeds aanvaard. GENERAAL DENTZ, de Fransche hooge commissaris van Syrië DE MOORD OP DEN DUITSCHEN OFFICIER Dader wilde per taxi vluchten Het tot dusver ingestelde onderzoek naar den moord op den Duitschen ma joor Doering te Boekarest, heeft omtrent het gebeurde en den persoon van den moordenaar het volgende opgeleverd: Vergezeld van een anderen Duitschen officier verliet majoor Doering kort na middernacht het restaurant „Bucaresti", om zich naar zijn hotel te begeven. Een man die korten tijd na hem hetzelfde restaurant had verlaten, liep hem ach terna en loste zes revolverschoten op hem. De majoor was op slag dood. De moordenaar holde ongeveer 200 meter verder een straathoek om en wilide in een taxi vluchten, doch verscheiden voet gangers en Duitsehe soldaten wisten hem te grijpen en te ontwapenen. De chauf feur van de taxi had geweigerd met hem weg te rijden. De moordenaar had een Griekschen pas bij zich, die nog niet van een visum voorzien was en te San Francisco was uitgereikt. Deze pas luidde ten name van Dimitri Sarandos. Verder werd ge constateerd, dat hij in October 1940 met een Turkschen pas de grens was over gekomen. Deze pas was gesteld op naam van Alietrino. Volgens de op hem ge vonden papieren is hij 32 jaar oud en geboren te Saloniki. In Roemenië heeft hij zich eerst voor bokser en circus- worstelaar uitgegeven. In zijn bezit vond men een chequeboek, dat op naam van een groote Amerikaansche bank stond. Hij woonde de laatste weken te Boeka rest in een minder goed bekend staand hotel samen met een Turksch onderdaan. Verder vond men bij hem tal van buiten- landsehe geschriften, o.m. twee kort ge leden uit Engeland ontvangen documen ten. Dinsdagavond werden op het groote plein voor het station te Boekarest de rouwplechtigheden gehouden, waarna de kist met het stoffelijk overschot van den vermoorde naar den trein werd ge dragen en naar Weenen werd vervoerd. Duitsch weermachtsbericht Koopvaarders tot zinken gebracht Het opperbevel van de Duitsehe Weer macht maakt het volgende bekend: Een in de overzeesche wateren opereerend oorlogsschip heeft nog meer vijandelijke koopvaarders van 31000 brutoregisterton in totaal tot zinken gebracht. Vijf vroe gere successen van over de 100.000 bruto registerton zijn reeds bekend gemaakt. In den loop van de gewapende verken ningen heeft een gevechtsvliegtuig ten Westen van Ierland een koopvaarder van 3500 brutoregisterton tot zinken gebracht. Bovendien zijn een haven aan de Zuid oostkust van Engeland en een spoorweg installatie succesvol met bommen bestookt In den afgeloopen nacht hebben afzonder lijke vliegtuigen verschillende voor den oorlog belangrijke doelen aan de Britsche Oostkust aangevallen. De vijand heeft gisterenavond in West-Duitsehland enkele brysantbommen laten vallen. Voor den oorlog belangrijke doelen werden niet getroffen. De veroorzaakte materieele schade is gering. Een burger is omge komen, drie anderen zijn lichtgewond. Jagers hebben gisteren twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een derde is door artillerie en marine neergeschoten. Een eigen vliegtuig wordt vermist. Italiaansch weermachtsbericht Dar strijd om Tobroek Het Italiaansche Weermachtsbericht no. 230 luidt als volgt: Aan het Grieksche front aicties van plaatselijken aard, gedurende welke de vijand gevoelige verliezen leed. Vijan delijke troepen werden bestookt met bom men van klein kaliber^ijdens een vijan- dclijken luchtaanval op een Albaneesche plaats begaf een onzer jachttoestellen zich naar de vijandelijke toestellen, schoot er een van neer en dreef een andere op de vlucht. De hardnekkige strijd tusschen de stellingen in de streek Tobroek is gisteren den geheelen dag voortgezet. Eerst des middags drongen de Austra liërs door in de stad Tobroek, waar alles in brand was gestoken en waar het oorlogsschip „San Giorgio" met dynamiet was opgeblazen. In den Westelijken sec tor der streek bieden de stellingen nog steeds een zeer moedigen tegenstand aan de vijandelijke aanvallen. De te Tobroek geconcentreerde Italiaansche strijdkrach ten bestonden uit een enkele divisie en eenige detachementen der marine- en grenswachttroepen. Zelfs de vijand is ge dwongen toe te geven dat de verliezen geleden door zijn vijf divisies die de stad aanvielen, bijzonder ernstig zijn. Onze luchtmacht bombardeerde een con centratie van vijandelijke troepen. De luchtmacht van den vijand deed een aan val óp eenige plaatsen in Lybië, waarbij eenige schade werd aangericht. In Oost- Afrika aan het front van den Soedan acties van wederzijdsche artillerie en pa trouilles in de zone van Ghallabad. Vij andelijke aanvallen werden afgeslagen door .onze tegenaanvallen, die den tegen stander aanzienlijke verliezen toebrach ten, In de Egeïsche zee hebben vijande lijke vliegtuigen getracht enkele- onzer bases te treffen. Zij werden ontvangen door luchtafweer en verwijderden zich zonder er in geslaagd te zijn eenige schade aan te richten. Een vliegtuig werd getroffen door onze batterijen en stortte brandend naar. Een tweede vlieg tuig werd neergeschoten door onze jacht vliegtuigen in de omgeving van een vij andelijke basis. In den nacht van 22 op 23 Januari hebben Britsche vliegtuigen aanvallen gedaan op Catania en een an dere plaats op Sicilië, zonder schade te veroorzaken. Een oproep van Antonescu ft r? t *m GENERAAL ANTONESCU, de Rumeensche Staatsleider heeft in verband mlet de op het oogen blik hearschende Ibinnenlandsche span ningen een oproep aan Roemenië uitge vaardigd. Daarin verklaart de leider van den staat o.m., dat hij den ziwaren last van de staatsleiding op zich heeft ge nomen loan de ineenstorting van het land te stuiten en de >e©r der natie te redden. In de vier maanden van zijn regeering heeft hij uitsluitend en alleen het va derland gediend. Het nationaal-legioinnaire regime steunde op de jeugd des lands), tegelijkertijd echter heeft het getracht alle klassen en generaties der natie tot zich t© trekken voor medewerking- De opnoep spreekt verder over „be- griplooze elementen", die trachten de orde te verstoren en verklaart, dat bin nen 24 uur orde en rust hersteld moe ten zijn Generaal Antonescu roept alle Roe menen op hun plicht te vervullen. De Werkelijke legionnaires, die in den geest der vaderlandsliefde van Codfeanu zijin opgevoed, roept hij op hemi te begrijpen, aangezien hij er zeker van is, dat Go~ dreanu hetzelfde heeft gewild. De oproep besluit mtöt de Woorden: „Roemenen, schaart u met vertrouwen om de leiding van den staat. Mijn wil is onwrikbaar. Uw tnouw moet dit even eens zijn". NOODWEER IN SPANJE Spoorwegongelukkan en overitroomingen Uit geheel Spanje komen berichten bin nen over noodweer en spoorwegongeluk ken als gevolg daarvan. Ook zijn vele scheepsongelukken door den orkaanach- tigen storm veroorzaakt. Uit Cadiz wordt gemeld, dat het Spaan- sche schip Castillo del Monbeltram (65Ó0 ton) in de nabijheid van de Por- tugeesche kust aan den grond geloopen is. Het schip was op weg van Cadiz naar Noord-Spanje. Omtrent het lot van de bemanning van veertig koppen is tot dusver niets békend. In de haven van Huelva is de visschersvloot Maria Nar- vaez gezonken en zeventien andere vis- scherssehepen zijn ten deele zeer zwaar beschadigd. Uit talrijke plaatsen in Spanje worden overstroomingen gemeld. De Ebro stond bij Saragossa vijf meter boven normaal- peil. In de provincie Valencia traden de Carrion, de Pisu Erga en de Rubagon buiten hun oevers. Daardoor is o.a de spoorlijn tusschen Aguilar de Campo en Mata Porquerra op sommige punten ver nield, zoodat de express van Madrid naar Santander bleef steken. Te Cadiz heeft het noodweer de elec- triciteitsvoorziening gestoord. Aan het strand aldaar spoelden drie lijken van zeelieden aan. Uit Oviedo wordt gemeld, dat bij de spoorbrug van Pola de Lena een veertien jarige jongen door den storm van de brug in het water geblazen en driehon derd meter doo^ de golven meegesleurd werd tot hij op een klein eilandje aan spoelde. Een moedige kleermaker sprong op een paard en bereikte na een levens gevaarlijke worsteling met de golven het eilandje. Toen was het jongetje echter al dood. De kleermaker kon niet terug, omdat het water inmiddels zeer gestegen was. Pas na vijf uur zwoegen slaagde de brandweer er in den kleermaker met een touw weer aan land te trekken, waar hij bezwijmde. Van de 33 leden der bemanning en tien passagiers van het nabij de Por- tugeesche haven Olhao gestrande Spaan- sche s.s. Castillo Monbeltram zijn vol gens een bericht uit Olhao tot dusver nog slechts negen matrozen en een pas sagier gered. Men vreest dat het schip verloren is. Het Amerikaansche Huis van Afge vaardigden heeft Woensdag goedkeuring gehecht aan een crediet ten bedrage van 909 millioen dollar voor de vlootbewa- pening. Van dit bedrag zijn 400 millioen bestemd voor motortorpedobooten en andere kleine schepen, 315 millioen voor uitbreiding van de scheepswerven en 194 millioen voor de bewapeningsindustrieën. Bij een brand in Falkenberg in Zwe den zijn niet minder dan honderdduizend1 kilogram eieren een prooi der vlammen geworden. De brand heeft het geheele i pakhuis der Zweedsche eierencen- t r a 1 e, waarin de eieren lagen opge- i slagen, in de asch gelegd. Toen de blussching kon worden aangevangen, had het vuur reeds een dergelijken omvang aangenomen, dat geen deel van het ge- bouw meer kon worden gespaard. Volgens een verklaring van den minis ter van oorlog in de Lagerhuiszitting van Dinsdagmiddag, worden van Engel sche zijde geen bijzonder© stappen vioor de uitwisseling van krijgsgevangenen on dernomen De minister zei de dat krijgs gevangenen allen volgens de bepalingen van de internationale overeenkomst van Genève van 1929 uitgewisseld zouden kunnen worden, d.w.z. dat de zieke ge. vangenen naar hun vaderland terugge zonden kunnen Worden. (SPT) Het in het buitenland verspreid© ge richt. dat de moordenaar van Döhring Dinsdagavond standrechtelijk zon zijn doodgeschoten, is niet juist. Het stand rechtelijke vonnis, aldus het DNB, is nog niét uitgevoerd, tomdat de Roemöensche autoriteiten van den dader nog me©r over den achtergrond van den aanslag hopen te vernemen. Sy'e vormt een der sleutel* posities in'(nabijgelegen Oosten Antonescu doet een oproep tot het Rumeensche volk Noodweer veroorzaakte onge lukken en overstroomingen in Spanje Tot samenvoeging van polders In W. Zeeuwsch Vlaanderen be sloten Gironummer van de W.H.N. Is 5558. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. „Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". Zondagartsendisnst Zierikzee ZONDAG 26 JANUARI: Dr. Boogerd en Dr. Verspyek. Betaling voor d9 radio-luistervergunning Het hoofdbestuur der PTT deelt het volgende mede: Nu de betalingen voioir d© radiolulstar- vergunningen beginnen binnen te komein, blijken er luisteraars te zijn, die van de verplichte luisterbijdrage hun vrijwillige bijdrage aan de omroepvereeniging, waar bij zij zijn aangesloten, aftrekken. Dit is echter niet toegestaan, iedere luisteraar moet het thans verschuldigde volle bedrag betalen, hetzij door radio zegels te tooiopen, hetzij door op d© postrekening van het staatsbedrijf der PTT n,©. 400200 de volgende bedragen te stoirten. resp. ©ver te schrijven: f9 voor een jaar, f4.50 voor een half jaar, f2.25 voiOir een kwartaal. Wenscht men een aan .e©n omroep vereeniging betaalde vrijwillig© bijdrage terug te ontvangen, dan dient mm zich rechtstreeks tot die ver©eniging te Wen den. De omnoepvereenigingen zijin ver plicht. aan verzoeken van dien aard te voldoen. Volgens te New' Yiork ontvangen be richten. neemt de uitbreiding van ©en influenza-epidemie in Engeland de laat ste dagen een zoirgwekkenden (omvang aan. Tegenover de geruststeiliend© verze keringen van de overheid, dat de epi demie slechts hier en daar optreed^ staat het feit. dat uit een geheel© reeks steden in Zuid- en Midden-En geland on rustbarend hoioge getallen van lijders ontvangen zijn. PREDIKBEURTEN Zondag 26 Januari Ned, flerr. Kerké Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, du. Valeton. Kleine kerk. 10.30, ds. Pijnaoker Hor- dyk en 3 ure, ds. Valeton. Lutb. Kerk. Geen dienst. Geref, Kerk, 10.30 en 3 ure, ds, Leene. Ghr. Geref. Kerk. 10.30 en 3.30 ure, de. Hoogendooro. Geref. Gem. (St.-Domussiraat) 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Appelmarkt) 10 Heiligiogsdienst, 3.30 Verblijdings- samenkomst en 7 ure, Verlossingseamen- komst. Alle samenkomsten onder leiding van adj. Ras en kapt. Torenbeek. A.-J.-Polder. Geref. kerk. 11 en 3.30 ure, ds. 8po-Intra. Oud-Vossemeer. 11 en 3.30 ure, ds. v. Bist. Geref. berk. 11 en 3.30 ure. ds. Vreugdanhil. Oud-geref. kerk. 11, 3.30 en 1 7 ure, Leendienst. i Poortvliet. 11 en 3.30 ure, ds. v. d. Heugel. Geref. kerk. 11 en 3 30 ure, 1 Leesdienst. Geref. gem. 11 en 3.30 ure, Leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1