NIEUWSBODE De Kern ABONNEMENT HriJ» f 1.50 p. kwartaal, bulten Zlerikzee f 1.80. Voor bet buitenland 110.00 p, jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V, de Zierlkzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Scbuithaveu B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14549 ADVERTENTIES Prijs: EO cent per regel, minimum SO cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgans 8 uur GEESTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR HET NIEUWE EUROPA Strijd tuuchan tw«« w •raldbaichouwlngan In het kader van de plechtige bij eenkomst, die de Duitsche acade mie Maandag te Praag heeft gehou den, heeft de Duitsche perschef, dr. Dietrich, een principieels rede gehouden over het onderwerp: „Geestelijke grondslagen van het nieuwe Europa". De strijd, die thans op de slagvel den en zeeën met de „ultima ratio" der volken, met wapengeweld, wordt ge streden, zoo zei hij, is in den diepsten grond een strijd van twee wereldbe schouwingen. Met de Duitsche legers zegeviert thans niet alleen het wapengeweld, maar ook de geest, waardoor zij worden bezield. Met deze soldaten, voor wie geen hinder nissen bestaan, rukt een nieuwe tijd op een groote idee, die uit den schoot van het volk geboren is en in den Führer be lichaamd. Daarin ligt het laatste geheim van haar onweerstaanbare kracht. Er zijn volken, die dezen dieperen sa menhang hebben begrepen en ingezien. En er zijn andere naties, wier heerschen- de klassen in de voldane zelfgenoegzaam heid van haar begrensde opvattingen haar volkeren blind hebben gemaakt voor alle geestelijke doorzicht in het verloop van gebeurtenissen, die buiten de eigen be perktheid liggen. Zij houden zichzelf voor het laatste doel van den vooruitgang en hun democratie voor het einde van de menschelijke ontwikkeling. Daarom be schimpen zij wat zij niet begrijpen. Van de problemen, die deze oorlog nog ter oplossing heeft overgelaten, schijnt het geestelijk-psychologische een der be langrijkste te zijn, t.w. de bevrijding van de geesten. De Duitsche weermacht moest eerst door een Maginot-linie bre ken om het Fransche volk de waarheid te laten zien. De rijksperschef betoogde vervolgens: Er bestaat geen twijfel aan, dat wij thans op den drempel van een keerpunt in den tijd staan. Niet slechts in het po litieke en sociale leven, doch ook in het denken heeft zich een revolutie vol trokken. Deze gaat uit van de beide groo te cultuurvolken van het vasteland, Duitschland en Italië, en zal voor andere volken vruchtbaar worden, naarmate deze zich daarvan willen bedienen. De daad op het terrein v.an de evolutie des gees- tes, bestaat daarin, dat zij het individu alistische denken, dat eeuwen van onze ontwikkeling heeft beheerscht, onttroont en vervangen heeft door het denken in gemeenschapsbewustzijn, dat geheel nieu we grondslagen voor ons leven en ont zaglijke mogelijkheden tot ontplooiing ontsluit. HET ONDERHOUD TUSSCHEN PETAIN EN LAVAL Het civiele kabinet van maarschalk Pétain heeft een aanvullende mede- deeling verstrekt over het onder houd tusschen het hoofd van den staat Pétain en Pierre Laval. Hierin wordt o.a. geezgd: Om binnen- landsche politieke redenen heeft het hoofd van den staat, maarschalk Pétain, zooals hij zelf in een radio-boodschap heeft uiteengezet, op 13 December beslo ten van de medewerking van Pierre Laval af te zien. Als gevolg van de omstandig heden, waarin het Fransche openbare leven zich op het oogenblik bevindt, heeft men deze redenen tot dusver niet kunnen ophelderen. In vele gemoederen is daardoor een zekere verwarring ontstaan.' Het hoofd van den staat wenscht echter, dat zich meer dan ooit de eenwording van alle Franschen rondom hem voltrekt. Meer dan ooit wenscht hij de gevaren eener splitsing der gemoederen weg te ne men en meer dan ooit acht hij het van belang de misverstanden uit den weg te ruimen, die de goede betrekkingen tot de bezettende overheid en de Fran sche regeering kunnen schaden. Om deze redenen heeft Maarschalk Pétain er be lang aan gehecht een onderhoud te heb ben met Pierre Laval. Een gevolg van deze samenkomst zoo schrijft de petit Parisien". zal zijn dat de mannen, die na de smartelijke gebeur tenissen van Juni 1940 Zich openlijk voor een politiek van Duitsch-Fransche sa menwerking hebben uitgesproken, zich thans vereenigd moeten zien met het doel Frankrijk van een rol, die het waard is, te verzekeren. Achter het staatshoofd moeten Pierre Laval, Marquet en Flandin samenwerken aan de leiding van de staatszaken. Frankrijk heeft een sterke eensgezinde regeering noodig. Een laat ste kans is aan het land geboden, die het niet voorbij mag laten gaan. RUSSISCHE PETROLEUM Ddlanda export door stijgend binnenlandsch verbruik In den loop van 1940 heeft het Lenin- grader Instituut ca. 35 expedities uitge zonden, ten einde een onderzoek in te stellen naar nieuwe petroleumvindplaat- sen. Deze expedities zijn niet zonder resultaat geweest, en in verschillende gebieden zijn petroleumvelden ontdekt. In de laatste jaren is de petroleumpro- ductie in Sowjet-rusland voortdurend toe genomen en de Sowjetunie neemt thans na de Ver. Staten de tweede plaatsin onder de petroleumvoortbrengende lan den. Volgens een bericht in Der Wirt- schafts-Ring van 13 December j.l. is de Russische petroleumwinning van 1925 tot 1938 gestegen van 8,4 tot 32,4 millioen ton. Volgens een 17 dezer gepubliceerde bericht bedroeg de productie 217 millioen vaten in 1939 en 224 jnililioen vaten in 1940. De export is in de jaren 1925 tot 1932 aanzienlijk toegenomen, doch daarna trad een geleidelijke daling in. Deze da ling vloeide echter niet voort uit een ver mindering van de productie, doch uit een uitbreiding van het verbruik in eigen land; toenemende industrialisatie, mecha nisatie van den landbouw, uitbreiding van het automobielgebruik, ontwikkeling van de luchtvaart zijn even zoovele fac toren geweest, die er toe hebben geleid, dat de Russische petroleum steeds meer in het binnenland werd verbruikt. Van 1925 tot 1932 nam de petroleum- uitvoer toe van 1,4 tot 6.1 millioen ton en bereikte daarmede in laatstgenoemd jaar 29 pet. van de totale productie; na 1932 had een geleidelijke achteruitgang plaats tot 1,2 millioen ton in Ï938 of slechts 4 pet. van de totale productie. Tegenwoordig stelt Sowjet-Rusland al les in het werk om te komen tot nieuwe uitbreiding van de petroleumproductie. De aanwezige voorraden bieden daartoe mogelijkheden in overvloed. Ruslands bo dem bevat thans niet minder dan 46 pet. van den totalen wereldvoorraad te gen slechts 31 pet. in de Ver. Staten De winning op groote schaal stuit ech ter nog steeds op de moeilijkheid van het gemis aan vakkundig technisch perso neel en van geschoolde arbeiders. Op het oogenblik staat het gebied van Bakoe bovenaan met circa 75 pet. van de totale Russische productie; in de tweede plaats komt het gebied van Gosny met 8 pet. en in de derde de omgeving van Maikop met ongeveer 7 (pet. Duitsch weermachtsbericht Vliegvelden op Malta opnieuw bntookt Het opperbevel vam de weermacht maakt bekend: Het Duitsche Juchtwapen heeft op 20 Januari, ondanks de ongunstige weers gesteldheid, de gewapende verkenning boven het Britsche gebied tot aan de Orkaden voortgezet en daarbij verschei dene voor de oorlogvoering belangrijke doelen op succesvolle wijze met bommen bestookt. Bovendien plaatsten gevechts vliegtuigen twee voltreffers van zwaar kaliber op een schip en beschadigden een ander koopvaardijschip. Het koop vaardijschip van 8000 ton, waarvan op 20 Januari is gemeld, dat het zwaar beschadigd was, werd thans duidelijk in zinkenden toestand waargenomen. Afzon derlijke Duitsche gevechtsvliegtuigen de den ook gisteren een aanval op vlieg velden van Malta. Van een gevechts handeling in den nacht van 19 op 20 Januari zijn drie eigen toestellen niet teruggekeerd. Italiaansch weermachtsbericht Hat vliegveld van Kreta met bommen bestookt Het 228e Italiaansche weermachtsbe richt luidt als volgt: Aan het Griek- sche front normale activiteit van pa trouilles en artillerie. Onze luchtmacht formaties hebben de vlootbasis van Grie kenland aan een krachtig bombardement onderworpen. Haveninstallaties en ge meerde booten werden doeltreffend ge raakt. Bovendien werden enkele plaatsen gebombardeerd. Troepenconcentraties en uitrustingsstukken werden getroffen door bommen van klein kaliber. In den strijd tegen vijandelijke jagers schoten onze bommenwerpers vier vijandelijke toestel len neer; een van onze machines is niet teruggekeerd. Men zag dat de be manning er met parachutes uitsprong. De. vijand heeft een aanval op V a 1 o n a ondernomen, zender schade aan te rich ten. Onze jagers kwamen terstond tus- schenbeide, achtervolgden den vijand en schoten een toestel van het type-Blen- heim neer. In Cyrenaïca toenemende artillerie- bedrijvigheid in de zone van Tobroek en vijandelijke activiteit in de lucht te gen versterkingen van Tobroek, waarbij eenige materieele schade werd aange richt en niemand letsel heeft gekregen. Onze vliegtuigen hebben vele malen vij andelijke installaties en bases gebom bardeerd. In Oost-Afrika, aan het Soedan- front, acties van onze af deelingen te gen vijandelijke gemotoriseerde strijdmid delen, waaraan onze jagers, die terstond ter plaatse waren, medewerkten. De vij and leed aanzienlijke verliezen. Strate gische noodzaak heeft aan het commando de ontruiming van Cassala opgelegd. Onze formaties luchtstrijdkrachten heb ben spoortreinen gebombardeerd "en vij andelijke gemote riseerde s trij dkrachten o p vele plaatsen van den Soedan. De vijand heeft een aanval gedaan op Neghelli en Oboch. Alleen in de eerst genoemde plaats wérd geringe schade aangericht. Op het eiland Kreta is een vlieg veld met bommen en mitrailleurvuur be stookt, waarbij branden en zichtbare schade veroorzaakt werd. In den afgeloopen nacht hebben vij andelijke vliegtuigen ^een aanval gedaan op Catania, waarbij eenige schade is aangericht, maar niemand letsel heeft opgeloppen. WAT MERKT TURKIJE VAN DEN OORLOG? Een artikel uit Ankara in „Das Reich" geeft antwoord op die vraag. Het ant woord luidt: in Is tanboel merkt men er veel meer van dan in de hoofdstad Ankara. Juist omdat in Istanboel ,geen politieke beslissing valt. is de piojlltjléke at mosfeer er veel meer met geruchten geladen. Istanboel ligt nu eenmaal dichter bij de oorlogsgebeurtenissen dan de te midden van de eenzaamheid der steppen van Anatolië gelegen nieuwe hoofdstad. Ankara heeft een tamelijk homogene bevolking, maar Istanboel is thans meer dan ooit een cosmopolitische stad. De statistiek heeft onlangs uitgewezen, dat er behalve de 750,000 Turken, nog altijd 92,000 Grieken, 45,000 Armeniërs, 39,000 Joden, 6100 Albaneezen, 3000 Arabieren, 1600 Koerden en 1000 Perzen wonen. Daar komen dan nog bij de vele vreemdelingen, die in de hotels neergestreken zijn. Een stroom van vreemdelingen trok sinds de herfst van 1940 naar Istanboel: emigran ten uit Roemenië en de andere Balkan- landen. En zoo hoort men ,in de volle halls der hotels héél veel over politiek spreken. Terwijl in de andere Balkanlanden op z'n minst een paar vleeschlooze dagen per week werden ingesteld, is Turkije op het oogenbiik waarschijnlijk het eenige land, waar op de menu's nog geen scho tels worden doorgehaald. Daaruit mag men niet de gevolgtrekking maken, dat Turkije de economische gevolgen van den oorloog niet bespeurt. Die doen zich alleen op ander gebied gelden. In het dun bevolkte Turksche boerenland is geen gebrek aan levensmiddelen, doch aan in dustrie-producten. En ook daar merkt men er iri het dagelijksche leven toch wel het een en ander van. De Turksche regeering doet al geruimen tijd alle moeite om zich in te stellen op een oorlogseconomie, die op indus- strieel gebied verbetering brengt. Deze taak wordt haar vergemakkelijkt, door dat het nieuwe Turkije op economisch gebied reeds vele staatsbedrijven stichtte. De staatsbank financiert de belangrijkste industrieën en verkeersondernemingen. De handel in tabak en graan is staats monopolie. De oorlog noodzaakt echter om op dit gebied nog verder te gaan, Daartoe heeft de regeering zich door de Nationale vergadering ver strekkende vol machten laten geven. VERSCHILLENDE BERICHTEN Boerderijbrand Zondagmorgen ontstond door nog onbe kende oorzaak brand in de boerderij van den heer C. te Dingelcade. Doordat het vuur gretig voedsel vond in den voorraad stroo, breidde deze brand zich geweldig uit en werden de naastliggende boerde rijen van de heeren V. en Van de C. eveneens door het vuur aangetast. De brandweer van Dingelrade (L.) be streed met een viertal slangen op de wa terleiding het vuur. Hoewel dit door de 1 gladheid geen gemakkelijke taak was, was na een uur blusschen het grootste gevaar bedwongen. Van de drie boerderijen werden schuur stallen met de zich daarin bevindende 1 voorraden stroo en vruchten verwoest, terwijl de woning van den heer Van de C. totaal uitbrandde. Het vee werd groo- teïideels gered, doch vijf vette varkens en talrijke kippen verbrandden. De schade wordt door verzekering gedekt Vader en zoon Te Ven 1 o is gearresteerd een 51-jarige arbeider wegens poging tot doodslag op zijn zoon. Toen de aoon Zaterdagavond thuiskwam, stond zijn vader hem op te wachten met een bijl in de hand. De vader heeft met de bijl geslagen, maar de zoon wist dezen slag af te weren. Hierop i s een gevecht tusschen vader en zoon ontstaan, waarbij d|e zoon bloedend, maar niet zwaar werd gewond. Intus- schen was de marechaussee ter plaatse; zij heeft den man gearreesteerd. Hij bleek in staat van dronkenschap te verkeeren. De arbeider is in het Huis van Bewaring te Roermond opgesloten. Dr. Dietrich over de geeitelijke grondslagen van 't nieuwe Europa Frankrijk heeft een sterke, eens gezinde regeering noodig Rusland bevat 46 °/o va« d®n wereldvoorraad petroleum Bouw van den Maastunnel in belangrijk stadium gekomen Wijziging en vereenvoudiging teeltplan voor den akkerbouw Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. „Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". DE VERDUISTERING Heden (Woensdag) gaat de zjon om' 18 uur 7 onder. Mjorgeu Ponderdag) koimt zij |op omS 9 uur 36. Tusschen zons ondergang en zfonsopgang moet wiorden verduisterd. De tmiaan gaat onder iom 1 uur 59 en koimt |op om 17 uur 36 d-a.v. Nieuwe Maan Maandag 27 Januari Eerste Kwartier Dinsdag 4 Februari. Volle Maan W(oensdag 12 Feblruari. Mislukte inbraak Deze- dagen is ingebroken in een boer derij te Lambertschaag onder Medem- b 1 i k. De inbreker wist zich toegang te verschaffen tot de slaapkamer van den boer en uit zijn kleeren een por te- monnaie, waarin de sleutel van de brand- kast zat, weg te nemen. Vervolgens be- j gaf hij zich naar een andere kamer, waar de brandkast stond. Hier sliepen evenwel de dochter en schoonzoon van d/en oer, die bij hem logeerden. De in- breke.' had hier blijkbaar niet op gere- kend, schrijft het Hbl. Toen de schoon- 1 zoon alarm maakte, trok de inbreker een revolver en schoot; dè jongeman werd aan het hoofd gewond en moest in een ziekenhuis te Hoorn worden opge nomen. De inbreker wist in een sneeuw storm te ontkomen. Den sleutel van de brandkast heeft hij medegenomen. Noodbeurzen De Centrale Stichting van Nopdbeur- zen te Arnhem1 bericht, dat in de 2e helft van Januari en in de imaand Fe- bruari de volgende bfeurzen zullen iwlor- den gehouden: Leeuwarden 2324 Jan., Maastricht 28—30 Jan., Tilburg 4—6 Feb*. Hengelo 46 Febr., Arnhem 1113 Febr. 1 Meppel 1213 Febr., Zwolle 1819 Feblr. 1 Bergen op Zooui 18—20 Febr, Groningen 24—26 Febr. I Niar «en Ertgelsch* rad*o- uitz«ndi"g g*L.isterd Zondagavond constateerde een patrouil le van de Duitsche Weermacht te Laren, dat in de woning van de weduwe W. B. geluisterd werd naar een Engeltsche radio-uitzending. De gam.-politie werd hiervan in kennis gesteld, die inderdaad constateerde, dat imen zich aan een der gelijke overtreding schuldig 'maakte. De Weduwe W. B. en haar achttienjarige zoioin Zijh in arrest gesteld. De Maastunnel De bloulwi van de Maastunnel is in een belangrijk stadium1 gekomen. Maan dagmorgen zijln de laatste beletselen tus schen de tuuneldeeljen 5 e.n 6 doorge broken. i De Maastunnel is thans zoover ge- reed, dat directie en aannemer op den linkeroever diopr de instijigschachten op 'I het Zuidelijkste tunnéUstuk naar binnen gaande, de tunnel naar den rechteroever konden doorschrijden. j Voor dienstgebruik zijtn rechter- en linker-Maasoever ioinder water thans ver- bonden De verbinding ussehen het kap. - schot van tunneldeeli 9 imet het venti- latiegébouW op den linkeroever an<oet dus alleen nog worden doorgebroken voor- dat maen van de eene tunnelgang naar j de andere kan lpopen. Vooj; e- duizenden gehamsterd De caféhouder C. te Venlo, die in ver band met overtreding der Hamsterwet door ambtenaren van den crisis-controle dienst werd gearresteerd en in wiens woning een enorme hoeveelheid distri butie-artikelen zijn gevonden en in beslag genomen, is na drie dagen op het po litiebureau te Venlo te hebben doorge bracht, op transport gesteld naar Roer mond en ter beschikking van de justitie gesteld. Hij is in het Huis van Bewaring opgesloten. Er is in de woning van den café houder een enorme hoeveelheid van di verse goederen in beslag genomen, zoo dat vier vrachtauto's noodig waren om de goederen te vervoeren. Niet minder dan 500 knotten sajet, verder textiel- goederen, zeep, meel, chocolade en vleeschwaren zijn gevonden. De waarde der in beslag genomen goederen beloopt veerscheidend duizenden guldens. POST-TELEGR A AF TELEFOON De radiovergunningen Het A.N.P. meldt De aangifteformulieren voor radioluis- tervergunningen, die bij de P.T.T. bin nenstroomen, worden, naar volgorde van den datum van ontvangst, zoo snel mo gelijk behandeld, De P.T.T. merkt met man en macht om de luistervergunnin gen de deur uit te zenden. Niemand make zich dus ongerustde radiover gunningen komen. Wie zijn aangifteformulier nog ver zenden moet, vuile het aan beide zijden volledig en duidelijk in en vergete de onderteekening niet. Op deze wijze helpt men de P.T.T. alles snel te behandelen. Niemand wachte met de betaling der radiobijdrage, tot hij zijn vergunning heeft ontvangen. Men gireere thans reeds het verschuldigde bedrag op de post rekening 400200 of koope de radiozegels voor Januari en eventueel ook reeds voor Februari. Men kan dan rustig de komst der luistervergunningen afwachten. FINANTIEEL NIEUWS De nieuwe itaatileenlng De Vereeniging voor den Effectenhan del deelt in opdracht van den secretaris generaal van het Departement van Fi nanciën mede, dat tot nader aankondi ging de handel in en het overdragen van stortingsbewijzen 4 pet staats- leening 1941, zoowel voor eigen reke ning als voor rekening van derden, is verboden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1