NIEUWSBODE DINSDAG 21 JANUARI 1941 De Kern ABONNEMENT i Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee (1.80. Voor het buitenland (10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode. Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A.J. de Looze - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14548 ADVERTENTIES Prijs: 10 oent per regel, minimum 80 cent, Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succes)es" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur POLITIEKE PROBLEMEN De strijd in Noord-Afrika De elkaar bekampende strijdkrachten aan en in ,den Noordrand van de Afri- kaansche iwioestijln staan thans lop onge veer hetzelfde punt. (waarop men zich. bevond Wij den aanvang der vijandelijk heden, nu Graziani de in September in Egypte gedreven faig in het Britsche front heeft moeten prijsgeven. Hierbij is opnieuw bewezen, dat in den strijd1 in de Iwoestijtn het nffensief altijd in het voordeel is. De waarde van het Britsdie succes; ligt echter niet in de tactische resulta ten Van veel meer beteekenis is de in vloed daarvan iep de ailgemeene situa tie. Ongetwijfeld wordt deze verlicht) door elk tactisch succes. Een dergelijk! succes kan evenlw'el eerst ten volle tot zijin recht komen, (w'anneer 'het in den geest en in het kader van de groioitei strategische gedachte (wordt behaald,'. De positie van Grioiot-Brittannië Iw'as in het Nabije O ostein dioor het ver. loop, dat de oorllog tot dusverre heeft1 genomen, zeer iongunstig göw'orden]. Men zou ze bijna kunnen vergelijken met die van de verdedigers van een geheel inge sloten vesting. De vloot bezat niet an ders dan de bases Haifa, Alexandrië en Famagusta. Deze bases stonden voort durend bloot aan Italiaansche aanval len uit de lucht. Die positie van den* vijand in de lucht <was beter. De ver binding door de M i d d el.landische Zee iwas allieen nog te gebruiken dioor Engelsche convooien onder zeer sterk gewapend geleide. Gok die in de Golf van Aden liep gevaar. Egypte Werd be dreigd door aanval ten uit Libye en den Soedan. De Engelschen moesten zich lucht zien te verschaffen door uitvalden,. 'wilden zijl niet verstikt worden. In dit licht moet men de uitbreiding van het oorlogstooneël in den Bajlkan zien, evenals den aanval' op Sidi eli Barani. Beide dienden tot het verlich ten van den door de Italianen uitge- oefenden druk. Doch dezen konden zijl slechts doelmatig geheel afwenden dioor een overwinning. Dat zioju mogelijk zijn, Wanneer de Italianen in Libye geheel vernietigd konden Wiorden, of hun po sities aldaar onmogelijk konden wo-rden gemaakt, door hun verbindingen met 'het moederland af te snijden. Noch het een, noch het ander is ech ter Waarschijlnlijk. De Britten slaagden er niet in, het verkeer door de Striaat van Sicilië te verhinderen. De Italianen zullen versterkingen kunnen blijlven: aan voeren voor hun strijdkrachten in Noord- Afrika. Maarschalk Graziani. de groote ken ner van dit oioriogstooneeï, is thans in staat, den strijd verder te voeren ion- der voorwaarden, die veel gunstiger voor hem' zfijni. Hij is nu dichter bij zijnl krachtbronnen, in streken, Waarin iook de waterverzorging niet zooveel tewon- schen overlaat, tetfwijll' de Engelschen te kampen hebben met langere verbindings lijnen. Buitendien is voor dezen. Jlaatsten de (weg, die hen van het moederland scheidt, niet al'lleen langer, doch het zen den van versterkingen is nu nog slechts in beperkte mate mogelijk]. Het is niet eens mogelijk, de troepenmacht- in N. Afrika te verminderen, zoolang het En. gelsche leger wordt bedreigd dioor een Italiaansch offensief uit Cyrenaica. Zoo doende kan pok geen verdere steun W'or- den verleend aan de Grieken, zioiodat zijl de Grieken niet meer op ge. Wasser, zullen- blijken tegen de Italia-, nen, als dezen hun opm!arsch in Albanië hebben voltooid en het gunstiger jaar- getijde aanbreekt. Want ook op dit oor. Iogstoooeei! is de verbinding met het moederland verzekerd, zfoodat de Ita liaansche troepen steeds iep versterking kunnen rekenen. Te New-York is een bijleenk|oimst ge. houden van alÜe leiders dier luchtbescher mingsorganisaties in de stad. In deze bijeenkomst is ma. besproken of de sta tions van de „Underground" geschikt zijiu oim dioor de bevolking als schuilplaatsen te worden gebruikt. Men kwaimi poit de conclusie, dat dit niet het geval is, aan gezien vrijwel alle stations te dicht (on der het straatoppervlak tliggen loimi in geval van een luchtaanval vold(Oiende be scherming te kunnen bieden. Henry L. StimsonAmerika's minis ter van oorlog, heeft voor de commissie voor buitenlandsehe zaken verklaard, dat hij binnen 2 of 3 maanden de crisis in den huldigen oorlog verwacht. ALASKA ALS STEUNPUNT van de Amerikaansche defensielinie Een corridor dwars door Canada Zoioals reeds eerder Iwierd gemeld heeft het verwerven van steunpunten, afgei- staan in ruil vooir torpedojagers, bij' de Amerikanen het plan doen opkomen, ©en ,r r j H -o. r" c» te legg—- van da. fiOordWestel'ij'ken hoek van de Vereenig- de Staten diw ars doior Canada naar Alaska. Dit plan te thans zoioi ver uit gewerkt. dat men is overgegaan tot di recte onderhandelingen. Het is van Wer kelijk Amerikaanschen omvang. Men be hoeft slechts te bedenken, dat de af stand in vogelvlucht van de Noordgrens van de Ver. Staten naar de Zuidgrens van Alaska reeds bijlna 2000 kilometer bedraagt Aangezien de Westkust van het Britsche Dominion Canada bezet is met bergen, zou de straatweg, dien de Amerikanen viojoir hun „corridor" Willen aanleggen, nog veell mleer dan 2000 ki lometer lang moeten Worden. Op het oiogenblik vormt het plian nog het onderwerp van zeer vertrouwelijke besprekingen tusschen Washington, Ot tawa en Londen. De uitvoering kan na tuurlijk alleen nut hebbbn, indien, er een breede autoweg w(0|rdt aangelegd en daar naast een spoiobweg. Deze, voorloopig alleen op de kaart uitgestippelde „aoirri- dor" zou voor die Vereenigde Staten in tweeledigen zin nut hebben: uit strate gisch en uit economisch oogpunt. De strategische verbinding met Alaska is noiodig gefwörden, door dien de Westelijike kust ien de Noord westelijke uitlpiopers van dit gebied, n.l. de Aleoeten, een groiep van 150 eilan den. die zich meer dan 1750 kilometer ver in de richting van het Oost-Aziatische vasteland in den Stillen Oceaan uitstrekt, de uiterst.rechtsche vleugel vormt van het Noard-Amierikaansche zee vestingsys teem in deze zee. De voornaamste Amerikaansche vloot- en vliegtuigbases binnen het bereik van Alaska zijn Sitka, op het eiland Ba,- rainoff, dat tot 1906 die hoofdstad! van' Alaska Was, en verder Kodiak, een eilan dengroep aan de Zuidkust, Unalaska, een eiland bij' de Aleoeten, alsmede tenslotte Dutch Harbor, het sterkste steunpunt dat op de A Ie loeten zelf 'ligt De „corridor" Zou derhalve de militaire ver binding vormen tusschen dezen rechter vleugel van het tegen Oost-Azjë gerich te Amerikaansche front en Amerika zelf. Seattle, de Noordelijkste oorlogshaven van de V.S., zou hierbij look een rol spelen. De economische verbinding bestaat op het loogenlblik zoo goed als uitsluitend uit het spcheepvaartverkeer. Sedert echter Alaska, dat nog lange jaren, nadat het in Amerikaansch bezit iwas overgegaan, werd verwaarloosd, zich heeft ontpopt als een iware schatkamer, iwerd in toonaangeven de Amerikaansche kringen de iwensch geuit, om' verbetering te brengen in de verbindingen, teneinde deze schatten be ter te kunnen exploiteerem. De rijkdommen des lands bestaan uit rijke lagen goud, zilver, kioper, SUood, platina en in mindere mate ooik zink;. De exploitatie van den rnijtnbouiw' is in de laatste 5 jaar met bijlna 50 pet. ge stegen. De bevolking hioudt zich verder bezig met visohvangst. houtaankopp en de jacht op pelsdieren. De uitvoer van Alaska naar de Ver. Staten bedraagt reeds 50 mill'ioen diojllar. Spoorwegen zijln er zeldzaam; het ge- heele spoorwegnet besllaat niet meer dan 1471 kilometer. Alaska telt evenwel niet minder dan 68 vliegvelden. Het zou vol gens matige schatting minstens een be. volking van 15 tot 18 mi likten mensehen kunnen voeden. Het land heeft onge twijfeld een groote toekomst. DE WEG DOOR BIRMA acht Japan niet van beteekenls Over den Weg doior Bpimla, van welks opening of niet-opening eens naar Ame rikaansche opvattingen de vraag van oor log of vrede afhing, hoort men de laat ste maanden zeer weinig. Nu eens is hij open, aldus lezen wij in een correspon dentie uit Tokio „Das Reich" dan weer (wordt hij1 dioor de Japanners gebombar deerd. Daardoor heeft de strijd in hoe verre deze route door de bombarde menten onbruikbaar kon worden gemaakt nog eenigen tijd geduurd. Tsjoenking heeft betoogd, dat het verkeer door de bombardementen haast niet zou worden belemmerd. De Japanners hebben met luchtopnamen het tegendeel bewezen. Wie thans wil nagaan wat de route door Birma voor de Chineezen beteekent, moet in aanmerking nemen, dat zij afgezien van sluikwegen de eenige toegangsweg tot Tsjoenking is voor de Amerikaansche hulp, en ook de eenige weg waarlangs de Amerikanen de tegen waarde van hun voorschotten in den vorm van tin, antimoon en tungsten kun- ontvangen. Mfeer om propagandisti sche dan om strategische redenen aldus „Das Reich" hebben Tsjiang Kai-sjek en de Amerikanen er het grootste belang bij, het voor te stel len allsof de (weg functionneert. De Japanners hebben het hiertegenover moeilijker, om hun bewering van een vol ledige vernieling van de Birmaansche poort te staven. Hun luchtopnamen, die over de geheele wereld zijn verspreid, hebben getoond, dat de vernielingen grondig waren en het herstel langen tijd zou eischen. Maar zulke foto's wor den snel vergeten. De Chineezen, zoo gelooft men licht, zullen spoedig midde len hebben gevonden om de transporten toch te doen voortgaan. Inderdaad hebben de Chineezen van het eerste oogenblik van het bombardeeren af getracht het b.v. buiten de vernielde Koeghoebrug over den Mekong testel len. Zij hebben onmiddellijk veerbooten in dienst gesteld en omdat de menschen- massa bij hen geen rol speelt, is de over lading van auto's op de hooten en van deze weer. op auto's aan den anderen oever, begonnen. Daarnaast zijn zij on middellijk met den bouw van een nieuwe brug begonnen. Het duurde echter eeni- gen tijd voordat men voldoende vaartui gen had, want het hooge water van den Mekóng bemoeilijkte dit, evenals den bruggenblouwt zelf. De Japansche marine, welker vliegtui gen de bombardementen uitvoeren, acht dit verkeer over den Mekong zonder beteekenis. Andere zou de wereld al lang van nieuwe bombardementen hebben gehoord (wat het beste bewijs voor de onbruikbaarmaking van den weg door Birma moet zijn), maar de bombarde menten hebben reeds midden October opgehouden. Besprekingen tusschen Führer en Duce De Führer en de Duce hebben ter ge legenheid van een samenkomst, in tegen woordigheid van de ministers van buiten landsehe zaken van de As, een diep gaand onderhoud gehad over den toe stand. Dit onderhoud is verloopen in den geest van een nauwe vriendschap tus- schen de beide regeeringsleiders en van de nauwe strijdgemeenschap tusschen het Duitsche en Italiaansche volk. Het heeft in alle vraagstukken een volledige over eenstemming der wederzijdsche opvattin gen opgeleverd. Italiaansch weermachtsberlcht Het 227e Italiaansche weermachtsbe- richt luidt als volgt: Niets belangrijks te melden van het Grieksche front, waar de ongun stige weerstoestanden aan houden. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke bases doeltreffend gebombardeerd. Troepen en ravitailleeringsdiensten zijn met mitrail- leurvuur en bommen bestookt. In Cyreïca acties van artilllerie en patrouilles. Aan het front van Dzjarabub en dat van Tobroek, in de nabijheid van Dzjarabub, hebben onze vliegtuigen met groot succes gemotoriseerde vijandelijke strijdmiddelen gebombardeerd. De vijand heeft een luchtaanval gedaan op Tobroek. Een van zijn vliegtuigen is door lucht doelartillerie neergeschoten. In O o s t- Afrika heeft een van onze posten aan het front van den Soedan een krachtige vijandelijke aanval afgeslagen en gevan genen gemaakt. Een van onze kolonnes heeft een detachement, dat per auto ver voerd werd, en een escadron cavallerie aangevallen en op de vlucht gedreven. Onze vliegtuigen hebben pantserauto's en troepen op verscheidene plaatsen in den Soedan gebombardeerd. De vijand heeft enkele invallen gedaan op het ge bied van Erythrea en daarbij geringe schade aangericht. Formaties bommen werpers van het Duitsche luchtcorps heb ben, onder escorte van Italiaansche en Dnitsch© jagers, een duikaamval op de vloioitbasis La Vaülette (Maltha) gedaan. Gemeerde schepien, het tuighuis en de haveninstallaties werden herhaalde ma len getroffen. Een koopvaarder werd tot zinken gebracht. Het vliegtuigmoeder schip „Illustrious", dat. de vioiren reeds1 herhaaldelijk getroffen was, is wederom door bommen van groot kaliber geraakt. De jagers van het Duitsch-Italiaansch es corte hebben zes vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een van onze jagers en vier Duitsche bommenwerpers zijn niet teruggekeerd. Bij het morgenkrieken heb ben vijandelijke vliegtuigen vandaag bom men laten vallen op een plaats in Zuid- Italië. Aan militaire werken is geen schade aangericht. Onder de burgerbe volking bevinden zich twee gewonden. Dultsch weermachtsbericht Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Sterke formaties gevechtsvliegtuigenen duikbommenwerpers hebben gisteren op nieuw de haven van La Valetta op Malta aangevallen. Verscheidene bommen van zwaar kaliber troffen wederom het aan de kade liggende vliegtuigmoederschip. Voorts een torpedojager in het dok en twee in de haven liggende koopvaardij schepen. Andere bominslagen en bran den vielen in werven, haven- en fabrieks- installaties, alsmede in het kruithuis van AMERIKAANSCHE MILLIARDENDANS j Bawapenir>g«budget van 28 milliard dollar in 2 jaar President Roosevelt heeft voior heta.s. financieele jaar zijn jaarlijksch begroo- tingsplan ingediend. In de inleiding j spreekt hij van een „mandaat", dat het i volk hem heeft gegeven voor het uitvoe ren van een program tot volledige bewa- peiling. Dit program nu zal een enorme j stijging van de staatsuitgaven tengevol ge hebben. Hoe de uitgaven verdeeld zijn, die in elk onderdeel alles overtreffen, wat de Vereenigde Staten ooit voor hun bewa pening hebben uitgegeven, kan blijken uit de volgende cijfers. De nieuwe be grooting voorziet een uitgave van in totaal 17,5 milliard dollar. Van dit be drag zijn 10,8 milliard dollar niet min der dan 62 pet. bestemd voor de bewapening. Buiten en behalve deze som zal Pre sident Roosevelt nog meer milliarden vra gen, zooals hij aankondigt. Deze verdere milliarden zullen in de eerste plaats ten goede komen aan Engeland. Een bepaald bedrag zou pas kunnen worden genoemd, wanneer het Bondsparlement een machti gingswet had aangenomen voor het plan tot het leen en van oorlogsmaterieel aan Engeland en men een overzicht zou kun nen krijgen van hetgeen Engeland noodig zou hebben en op welk tijdstip. In het voorloopig verslag over de be grooting wordt verder uiteengezet, dat voor de volledige verdediging van de Vereenigde Staten oorlogsschepen, vracht schepen, pantserwagens, vliegtuigen en kanonnen noodig zijn. De dreigende we reldsituatie, heet het verder in dit ver slag, noodzaakt de Vereenigde Staten om strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht te scheppen, die in staat zijn, het hoofd te bieden aan alle eventualitei ten. De thans geraamde kosten voor de bewapening moeten worden beschouwd als slechts een deel van het zich over een rij van jaren uitstrekkende bewape ningsprogram. Met inbegrip van de voor het boekjaar 1940—'41 door het Bonds- congres toegestane gelden bedragen de voo.- het jaar 1942 aangevraagde gelden voor de bewapening niet muider dan 28 milliard dollar. Van deze reusachtige som zijn 13.704 milliard dollar bestemd voor het leger, 11,587 milliard voor de marine, 1,902 milliard voor uitbreiding van de fabrieken, die voor bewapenings doeleinden werken en 1,287 milliard voor verdere bewapening. Alle uitgaven voor andere dan bewape ningsdoeleinden, zoo vervolgt het verslag, moeten worden uitgesteld. In verband hiermede wordt evenwel op de noodwen digheid gewezen om thans reeds alle maatregelen te treffen om te bereiken dat de Vereenigde Staten met een groot so ciaal plan kunnen komen, zoodra het niet meer noodig is, om voor de bewa pening te werken en de arbeiders uit deze industrie weer vrij komen. De bestaande belastingwetten geven geen reden tot tevredenheid, heet het verder, omdat zij niet in staat zijn te verhinderen, dat „bepaalde personen ab normale winster, behalen door de ten uitvoerlegging van ons bewapeningspro gram". Amerika's bewap«ningtbudg«t voor 2 jaar van 28 milliard dollar Alaska als steunpunt In Amerika's verdedigingtllnie De weg door Birma acht Japan van geen beteekenls meer De nieuwe belastingen brengen vereenvoudiging van het stelsel Beschouwing over de tweede Winterhulpcollecte In Zeeland De rantsoeneering van gas en ectrlciteit loegelicht Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. „Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". La Valetta, waar te nemen. Duitsche en Italiaansche jagers, die de gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers vergezel den, hebben in totaal vijf Britsche jacht vliegtuigen neergeschoten. Ter voortzet ting van de gewapende verkenning, ste gen vliegtuigen tegen Groot-Britannië op. Op 25 km ten Zuid-Oosten van Harwich werd een in konvooi varend schip van 8000 brt. getroffen. Het schip stond on- midellijk na den inslag in brand en maakte slagzij. DR. DOUGLAS HYDE de lersche Staatspresident die deze'* dagen zijn 82sten verjaardag vierde. Toen Hyde, als philologisch stu dent aan het Trinitycollege te Dublin, eens door een medestudent gevraagd werd, welke taal hij van al degenen, die hij kende, het beste verstond, ontwon rd- de hij zonder nadenken „Gallisch". Hij voegde er evenwel bij dat hij zoowaar ook Iersch droomde. Wel een teekenend antwoord voor den man, die, sedert hij in 1938 met algemee- ne stemmen gekozen als Staatspresident het hoogste ambt van den nieuwen, zopi zwaar bevochten IerSchen Volksstaat be kleedt. Ierland kent hem niet als politicus omdat hij dat feitelijk nooit geweest is, maar als „Craioibhin Aoibhin", wat „het kostbare twijgje" beteekent. Dat is de naam waaronder hij een groot aantal folkloristische werken, een literatuurge schiedenis van Ierland, gedichten en volksdrama's het licht heeft doen zien. Hyde de veelzijdige eeredoctor, die jaren lang professor aan de nationale univer siteit in Dublin was, is weliswaar een dichter van groote begaafdheid, maar is nooit een taalgeleerde in den engsten zin van het woord geweest. De Zwitsersche bondsraad heeft aan de Fransche regeering medegedeeld, dat (binnenkort een Ibtegin zal iwoirden ge maakt met het terugsturen van de in) Zwitserland geïnterneerde Fransche sol daten. In deze mededeel in g wordt er op gewezen, dat deze stap genomen is op grond van de Duitsche toestemming van 16 November 1940. De door de geïnterh meerden naar Zwitserland medegebrachte ooriogsuitrusting zal, met uitzondering van de paarden, waarvoor een speciale regeling getroffen is, aan de Duitsche militaire autoriteiten twtotrden overgegeven

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1