ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 18 JANUARI 1941 OPüEN< De Kern ABONNEMENT Prijs fl.BO p. kwartaal, bulten Zierlkïee 11.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers B cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zlerlkzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaveo B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14546 ADVERTENTIES Priji: 20 cent pet regel, minimum 80 cent, Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesje»" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur DE BAHREIN-EILANDEN Amerika legt de hand op de geheele productie j De petioleum'briotfMien op de Bahnein- eilanden in de Perzische Golf zijn v,an eigenaar verwisseld. De Londensche re geering heeft de meerderheid der aandee- en in de „Texas GO|" (welke belast is met de exploitatie van deze bronnen, thans aan de Vereenigde Staten afge staan. De petroleumbronnen op de Ba- hrein-eilanden staan dus voortaan uitslui tend onder Amerikaansche controle. Dit beteekent een nieuwe stap in de richting van de overdracht van Engel- sche belangen aan de Vereenigde Staten. ,Het waren oorspronkelijk Amerikaansche ingenieurs, die de petroleumfbronnen op de Bahrein-eilanden ontdekten. Deze eilan den ziijln jarenlang 'een twistappel ge weest tusschen Engeland en Iran. In geografischen zin behooren zij tot het rijk van Koning Ibn Saoed van Saoedi- Arabië. Zij stonden vroeger onder het behee.* van een neef van den koning, Sjeik Hamed ben Isa al Kalif. In de eerste jaren na den oorlog werden de eilanden zonder meer bezet door de Engelschen, waarover zij sedert- j dien de souvereiniteit uitoefenden. In den laatsten tijd hebben de Engelschen hier een vlootbasis gevestigd. In den loop van den huidigen oorlog zijn de Bahrein- eilanden, naar men zich zal herinneren, door Italiaansche vliegers bezocht en ge bombardeerd. Dat de petroleumbronnen, die niet zon der zekere beteekenis zijn voor Engeland, thans zonder slag of stoot aan Amerika zijn overgedragen, is ongetwijfeld zoowel op financieele als op militaire gronden geschied. Engeland ziet zich ongetwij feld gedwongen om verschillende deelen van zijn rijk af te staan, tijdelijk óf voor goed, bij wijze van tegenprestatie voor de levering van oorlogsmaterieel, daar gebleken is, dat het niet meer over voldoende geldmiddelen beschikt, om de ze op de gewone wijze te betalen. Hier door ziet Engeland zich genoodzaakt, stellingen van belangrijke militaire en economische beteekenis aan Amerika af te staan DE MISLUKTE AANSLAG OP KONING FAROEK B-itsche officieren de samenzweerders Radio-Damascus heeft, zoo bericht de Turrijlnsche „Stampa" uit Beiroet sensati- oneele onthullingen gedaan over den aan slag op het leven van Koning Faroek en de Egyptische koningin-moeder. Twee dagen voordien werd de speciale gezant van koning Ibn Saoed, de geleerde Chi- odd, door koning Faroek ontvangen. Hij onthulde hem het plan der samenzweer ders. Onmiddellijk daarop beval koning Fa roek den garnizoens-commandant van Kaïro, onverwijld eenige officieren, o.w. een brigade-generaal, twee majoors en een kapitein uit de stad te verwijderen. Zij behooren allen tot het Engelsch— Australische leger, dat in de oorlogs zone gelegerd is. De namen van twee hunner zijn gepubliceerd: Henry Mitchell en Ernest Hutchinson. Men veraam, dat ook de commandant van de Britsche luchtmacht in Griekenland, Daberiac, in het complot zat. De verontwaardiging, die door deze bijkans officieele gesancfionneerde sa menzwering, werd opgewekt, werd nog grooter, doordat bijna tegelijkertijd een groot corruptieschandaal ontdekt werd. Drie Engelsche sergeanten hadden zich onrechtmatig 400.000. Pond Sterling toe geëigend en trachtten dit te bemante len, door voor te geven, dat dit bedrag door Arabieren was gestolen. Hun mis drijf werd echter ontdekt. Zij zullen naar Londen overgebracht worden, <om daar terecht te staan. Een van de Arabieren, die door hen valschelijk beschuldigd was, was inmiddels reeds door een militaire rechtbank veroordeeld en ter dood ge bracht. De Italiaansche bladen melden uit New York dat de petroleumvelden op de Bahrein-eilanden in de Perzische Golf thans onder controle van de Ver. Staten zouden zijn gekomen. Engeland zou n.l. 50,000 aandeelen van den Texas Petroleum Compagny aan de Ver. Sta ten hebben verkocht. (Europapress) In het Nieuwsblad voor dén boekhan del wordt vermeld, dat een boekhande laar gevraagd heeft naar een boek „Aldus sprak Sarah Troelstra". Voorts heeft dezelfde boekverkooper aan een particulier medegedeeld, dat een boek van A. N. Toolfrans hem onbekend is. Duitsch weermachtsberlcht West-Engeland en Schotland uit de lucht bestookt Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: In de vroege middaguren hebben Duit- sche gevechtsvliegtuigen Engelsche zee strijdkrachten in de haven van La Va- letta (Malta) met voortreffelijke uitwer king aangevallen. Op het reeds op 10 Jan. sterk beschadigde vliegtuigmoeder schip „Illustrious" zijn verscheidene vol treffers van middelbaar en zwaar kali ber geplaatst. Bovendien heb'ben talrij ke bommen het gebied van het arsenaal getroffen. Een koopvaarder kreeg een voltreffer van het zwaarste kaliber bom. De door de aanvallen van Duitsche en Italiaansche gevechtsformaties op 10 Jan. zwaar getroffen Engelsche kruiser „Sout hampton" was dermate beschadigd, dat hij intusschen gezonken is. In den loop van eer gewapende verkenning zijn gis teren op drie koopvaarders van in Lotaal 13000 ton, ten Westen van Noord Schot land en aan de Zuid-Oostkust van Enge land verscheidene bomtreffers geplaatst. In den afgeloopen nacht hebben forma ties gevechtsvliegers een haven in West. Engeland en dodlen in SdhioitHaind met succes aangevallen. De vijand heeft in den afgeloopen nacht met zwakke strijd krachten weinig talrijke brisant- en brandbommen op Duitsch gebied laten vallen. Slechts geringe schade aan ge- bouwen lointstond. De vijland. heeft Woens dag en gisteren in totaal vijf vliegtuigen verloren. Sedert den avond van 15 Jan. zijn drie eigen vliegtuigen niet terugge- keerd. Itaiiaansch weermachtsbericht Malta uit de lucht bestookt Het 224e Italiaansche fwteermiachtsb'e- richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front hebben jfwtfji bij' acties van locaal karakter den vijand gevoelige verliezen toegebracht. In Cyrenaïca bedrijvigheid i van artillerie en - patrouilles. In Oiost- Afrika normale bedrijvigheid van artill- lerie in het gebied van GaJJLafed. De vijand heeft enkele plaatsen in Soimiali- land gebombardeerd zonder schade aan te richten. Een formatie biommeniwer- j pers van het Duitsche vliegercorps heeft onder escorte van Duitsche en Italiaan- j sche jagers in opeenvolgende golven het vlofotsteunpunt van La Valletta (Malta) I hevig gebombardeerd. Deze aanval wwrd i niet stoutmoedige vastberadenheid uitge. j voexd. Het vliegtuigimtoederschip „Illus- j trious", dat als gevpllg van de zware beschadiging tijdens de gevechten van j de laatste dagen op Malta toevlucht had j gezocht, is met hiommen van Zwaar en (midden Zwaar kaliber getroffen. Een kruiser en een stoioimsehip zijn eveneens 1 getroffen Het arsenaal en de haven;, installaties Zijn aan een doeltreffend langdurig bombardement onderworpen on hebblen verscheidene voltreffers gekregen. Ben Duitsch vliegtuig is niet terugge- keerd. De op 29 December geramde en in het iwieermiadhtsbericht van 9 Januari vermeldde duikbo/ot Was de Griekscha onderzeeër „Pratheus". Bijl de luchtaan vallen op Catania is in den nacht vain Woensdag top Donderdag nog een vlieg- j tuig neergeschoten. DE RIJKSMIDDELEN Opbrengst belasting bevredigend Bij een beoordeeling van het totaal be drag der kohieren voor de directe belas tingen, kan in de eerste plaats met vol doening worden geconstateerd, dat deze middelen over het gepasseerde jaar vol komen aan de verwachtingen hebben be antwoord. Bedroeg op ultimo December 1939 het zuiver bedrag der kohieren f 133,150.782.98, thans is dit bedrag ge stegen tot f 183.526.268.95 of ruim 50 millioen gulden meer. Hierbij moet ech ter niet worden vergeten, dat eerstge noemd bedrag slechts betrekking had op de grondbelasting, de inkomstenbelasting en de verdedigingsbelasting, terwijl nu daarbij gekomen zijn de opcenten op de gemeentefondsbelasting en de winst belasting. De grondbelasting, waarvoor ge raamd was f 10.780.000 bracht op f10.8 65.072 of ruim 85 000 gulden meer en kwam daarmede f161.205 boven de opbrengst over het voorafgaande jaar. Ook de inkomstenbelasting kwam met 'n opbrengst van f92.840.430 boven de raming en wel met f3.840.430. Deze belasting bleef daarmede nog f178.000 boven de opbrengst over 1939. De vermogensbelasting (ra ming 20 millioen) bracht het in 1940 tot een bedrag van f 18.806.120 of bijna een half millioen minder dan over het jaar daarvoor. Hoewel de verdedigingsbelas ting met f9.43.335 bijna het bedrag der raming (9,5 millioen; naderde, vertoonde dit middel in vergelijking met 1939 een teruggang van ruim 1 millioen. Wat de opcenten op de gemeente fondsbelasting betreft, welke in 1940 voor het eerst op den Middelen- staat voorkwamen en waarvoor een be drag van 29.5 millioen was geraamd, vermeldt het overzicht, dat deze tot dus ver f28.803.288 hebben opgebracht. Tenslott© geeft de loinilangs ingevoerde winstbelasting, waarvoor nog geen ramingsbedrag was uitgetrokken, tot ul timo 1940 een opbrengst te zien van f 22.774.020. Ook de totale opbrengst der overige middelen over het jaar 1940 stemt, alles in aanmerking genomen, tot tevredenheid. Natuurlijk valt het te betreuren, dat ver schillende dezer middelen als gevolg van de omstandigheden vèr bij de raming ten i achter moesten blijven, doch daarnaast stemt het tot verheugenis, dat tal van andere middelen door een aanmerkelijk hoogere opbrengst dezen t achteruitgang hebben te niet" gedaan, zóodat uiteinde lijk de totale opbrengst ad f462.244.281, dè raming van 450,5 met f 11.744.281 heeft overschreden. (A.N.P.) Nederlandsche Jaarbeurs van i 1 - tot qf» met 20 Maart Buitemgewtoioin gunstig noemde mr. J. Milius, directeur der Nederlandsche Jaar beurs, in een onderhoud, dat het Hdibl'. met hem (had, de vqoiruitziehten voor de komende vionrjaarsbeurs, die, zoöals de. zer dagen iwerd 'bericht, van 11 tot en Iraet 20 Maart a.s. zal werden gehouden. Het Nederlandsche bedrijfslleven koimteen eere-saluut toe, went imet gnoote ener- gie iwiorden de moeilijkheden overwon,- men, die rmgetwiijfeld in mienig0. bran che heerschen, maar die slechts stimu- leerend werken cp firmanten en indivii- dueele zakenlieden. Stiimuleerend in dien zin, dat men al'lie krachten inspant om! het bedrijfsleven gaande te houdenen zojoi mogelijk nog uit te breiden. j Reeds de Najaarsbeurs heeft bewezen, dat het instituut voioiral in zorgelijke tijden in een speciale behoefte voorziet. Men 'wil onderling de Veranderde tab- standen bespreken, de heroriënteering in verschuilende bedrijven aan elkanders in zicht toetsen en nieuwe afzetmogelijk heden onder pogen zien. Het spreekt welhaast vanzelf, dat ver schillende buitenl. deelnemers moesten uitvallen, miaar daar staat tegenover, dat tal van inzendingen uit Duitschland te Wachten Zijn, terwijl oiok het Belgische Departement van Economische Zaken vertegenwoordigd zal Zijn. Op de vraag of de Vioiorj aarsbeu rsi tnog nieu'we perspectieven zal lopeneni, antwoordde imir Milius bevestigend. B.n- inenlanidsehe fabrieken, die zich bezig houden met de vervaardiging van kunst zijden. gareiis en celwol krijgen de be. schikking over een gnoot gedeelte van het derde gebouw1, waarin tevens del confectie-artikelen, die uit dit materiaal Worden vervaardigd, wiorden onderge bracht Tevens zal de groep vioiedings- en genotmiddelen royaler voor den dag komen dan iooit. daar tal van nieuwe procédés Worden toegepast, die aanlei ding geven tot interessante spécialités». Ook de schoenenindustrie, die al op de vorige beurs in groepsverband wias vertegenwoordigd, heeft eOn uitbreiding jondergaan. Meer dan 20 Nederlandsche schoenindustrieën Worden verwacht en de ruimte, welke men haar ter beschik king kon stellen is grooter dan voor heen; Zij' zal aansluiten bij de Aku,-' groep. Tenslotte zal de chemische en pharmuoeutische nijverheid goed vpor dan dag komen. NIEUWE DISTRIBUTIEKAART geschieden op nader door deze diensten bekend te maken plaats en tijd. Er zullen wederom verschillende tex- tielkaarten, elk van 100 punten, worden uitgereikt voor de navolgende groepen van personen; a. mannen en jongens, die geboren zijn vóór 2 Februari 1926; b. vrouwen en meisjes, die geboren ziijtn vóór 2 Pebr). 1926; c. jongens, die geboren zijn op of tna 2 Februari 1926, maar vóór 1 Februari 1938; en d. meisjes, die geboren zijn op lof naj 2 Februari 1926, maar vóór 1 Febr. 1938. Bovendièn zal een toeslagkaart voor textielproducten (50 punten) worden uit gereikt aan elk hoofd van een gezin met ten minste twee minderjarige kinderen, dat voor het hieronder vermelde aantal gezinsleden een gezamenlijk jaarinkomen heeft, hetwelk minder bedraagt dan het achter dat aantal vermelde bedrag: 3 gezinsleden minder dan f1050, 4 gezins leden minder dan f 1400, 5 gezinsleden minder dan f1750, enz., dus per verder gezinslid telkens f350 meer gezamenlijk jaarinkomen (b.v. voor een gezin van 9 personen is de grens dus 9 X f350 f 3150). Boter en vet Evenals dit bij de eerste uitreiking van boter- en vetkaarten het geval was, zullen in het algemeen boterkaarten wor den verstrekt, doch personen, of gezinnen, waarvan het jaarinkomen over 1940 min der bedroeg dan het hieronder vermelde bedrag, kunnen desgewenscht voor vet kaarten in aanmerking komen. Vetkaarten kunnen derhalve uitsluitend aangevraagd worden door personen, die behooren tot gezinnen, welke voor het hieronder vermelde aantal gezinsleden 'n gezamenlijk jaarinkomen over 1940 had den, dat minder bedraagt dan het achter dat aantal vermelde bedrag: 1 persoon minder dan f1000; 2 gezinsleden minder dan f1200; 4 gezinsleden minder dan f1300, enz.; dus per verder gezinslid telkens f100 meer gezamenlijk jaarinko men. Ieder der leden van b.v. een gezin, beslaande uit acht personen, met een gezamenlijk jaar inkomen over 1940 van minder dan f1700 kan dus desgewenscht in aanmerking komen voor een vetkaart. Ten behoeve van kinderen, die geboden zijn op of nai 2 Februari 1936, zal slechts een halve boter- of vetkaart worden uit gereikt. j TexU*lkaart j De secretaris-generaal van de depar- tementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en die van Landbouw en Visscherij maken bekend, dat zeer bin- 1 nenkort zal -worden overgegaan tot de j uitreiking van een nieuwe serie textiel- kaarten en boter- en vetkaarten. Deze uit reiking zal op de gebruikelijke wijze door de plaatselijke distributiediensten VERSCHILLENDE BERICHTEN EngeUcb® op ons land Van officieele zijde wordt medegedeeld, dat Engelsche vliegers ook Woensdag avond en Woensdagnacht op verschillen de plaatsen van ons land brisant en brandbommen hebben geworpen. Hetmee- rendeel dezer bommen werd van zeer groote hoogte afgeworpen, zonder het doel te treffen. Zij ontploften in het open veld zonder schade aan te richten. Op een plaats werd het telefoonnet be schadigd en ergens anders de waterlei ding gestoord. Een aantal boerenhofste den werd door bomscherven of door luchtdrukwerking beschadigd. In een dorp werd een woning door een treffer groo- tendeels vernietigd. Helaas vielen hierbij slachtoffers; een vrouw en een achtjarig kind werden gedood en een man gewond. Elders kreeg een boerderij, welke door een brandbom werd getroffen, ernstige brandschade. Stortte gisternacht een En gelsch vliegtuig brandend neer, ook de zen nacht slaagde het afweergeschut er in een der aanvallende Britsche toestel len onschadelijk te maken. Schor® opgeheven De gemeente Schore, die in de oorlogs- week van Mei 1940 zoo zwaar werd geteisterd, is thans opgeheven. Ze wordt verdeeld tusschen Kapelle en Kruinin- gen. Alles wat van Schore ten Westen van het kanaal door Zuid-Beveland ligt, komt bij Kapelle (787 ha.) en wat ten Oosten van dit kanaal ligt bij Kruiningen (322 ha.) De kom van Schore, waar zoo veel is verwoest, komt dus bij Kapelle. Van de inwoners gaan er 567 naar Ka pelle en 237 naar Kruiningen over. Aan Kapelle is de verplichting opgelegd om in de oude kom van Schore een hulp- secretarie te vestigen, terwijl de ambte naar, die er zitting houdt, te Schore woonachtig moet zijn. Door deze bepa ling is aan de grootste bezwaren van de Schorenaren tegen opheffing van hun gemeente tegemoet gekomen. Twee leden van den voormaligen gemeenteraad van Schore zullen zitting krijgen in den raad der gemeente Kapelle. (Hbl.) Amerika legt de hand op da petroleum der Bahrein-eilanden Samenzweerders tegen 't leven ven Koning Faroek verwijderd De opbrengst der Rijkimiddelen gaf reden tot tevredenheid Da Naderl. Jaarbeurs wordt van 11 t/m. 14 Maart gehouden Gsd. Staten van Zeeland ant woordden op de afd.-verslagen Gironummer van de W.H.N, ia B553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. P.ostgiro- nummer 877. ,£tort op 5553 of 877 Ge brengt geluk In veler leven". Kind verbrand Bij! een keukenbrand te Oss is e©n 5-jarig jongetje lom het. leven gekomen. De echtgenioioite van dhr- S. stookte het fornuis met papier, teneinde ioip de brandstof te kunnen besparen. Doordat op een gegeven moment de vlam uit het fornuis sioieg, vatte het papier dat voor den vuurhaard lag vlam en in iwieinige oiogenblikken stond heell het keu kentje in lichterlaaie. De vrouw' vlucht te met het jongste kind naar buiten om hulp te halen. De brandweer werd ge alarmeerd. Plotseling miste .de vnouwj, die erg overstuur was, haar 5-jarig zoon tje, dat ook in de keuken was gleweest. De vlammen hadden echter zooi snel! om zich heen gegrepen, dat allie pogingen om het kind te bereiken, faalden. Toen de "brandweer het vuur meester was, vond men het gedeeltelijk verkioplde lijkje van het kind. Tusschen perron en trein bekneld Op het station te Arnhem is een Am sterdammer, die zich naar zijn woon plaats wilde begeven, in een stilstaanden electrischen trein gestapt Dit gedeelte van den trein was echter rangeerdeel en nauwelijks, was de reiziger ingestapt of het treinstel zette zich in beweging. De reiziger wilde haastig uitstappen met het gevolg, dat hij viel en tusschen het perron en den rijdenden trein bekneld geraakte. Hij werd op slag gedood. Clandestien slachten De politie te Na arden heeft inge volge aanwijzingen die zij had gekregen, vier mannen kunnen betrappen, toen zij bezig waren in een schuur aan de Fort- laan een kalf te slachten. Een tweede kalf stond in de schuur zijn lot af te wachten. Vleesch, kalf en mannen zijn naar het bureau overgebracht. De politie te Wagen in gen heeft in samenwerking met den plaatselijken keuringsdienst, in een schuur van een landbouwer een frauduleus geslacht var ken in beslag genomen. Proces-verbaal is opgemaakt. Het var ken is verbeurd verklaard en zal op de vrij bank worden verkocht. Dit is reeds het achtste geval van frau duleuze slachting, dat kon worden ach terhaald. D-enkelingen in 1940 Naar uit de cijfers, welke de Neder landsche bond tot het redden van dren kelingen in zijn jaarlijksch overzicht pu bliceert blijkt, is het aantal personen, dat door verdrinking den dood heeft gevon den het vorige jaar aanmerkelijk grooter geweest dan in 1939. In het totaal zijn er in 1940 843 personen verdronken (176 jongens, 55 meisjes, 515 mannen, 75 vrou wen en 23 personen in auto's) tegen 544 in 1939 en 461 in 1938. Het aantal personen dat gered werd of zich wist te redden bedroeg het vo rige jaar 1381 tegen 933 in 1939 en 749 in 1938. De gegevens over het tijdvak van 10 tot 20 Mei, ontbreken ten gevolge van den oorlog. Deze aanzienlijke toeneming wordt voornamelijk geweten aan de langdurige diepe duisternis en aan de ijsperiode in het begin en aan het einde van het jaar. Het aantal auto's, bussen en vracht auto's, dat te water is geraakt is door de omstandigheden uiteraard zeer ver minderd. Het bedroeg slechts 75 in het totaal, de overeenkomstige cijfers voor '39 en '38 zijn resp. 164 en 148,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1