ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 17 JANUARI ioüi WAAHIW OPOEH( De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Zlerlkzee f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummer* 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14545 ADVERTENTIES Prlfa: 10 «ent pet regel, minimum 80 cent BI) contract tpeclale prijzen. Grootte dec letten oaer plaauruunte. „Succei)ei" 60 cent. Inzending tot 's morgen» 8 uur. HET TSJECHISCHE VOLK Een persgesprek met president Hacha De president der republiek, dr. Hacha, heeft, naar de „Berliner Börsenzeitung5' uit Praag meldt, aan een medewerker van het blad een onderhoud over de tegenwoordige positie van het Tsjechi sche volk en de houding van het Tsje chische volk ten aanzien van de nieuwe orde in Eunopa verleend. Op de vraag van den oorrespiomdent, of er teekenen aanwezig zijn, dat het Tsjechische volk den toestand van heden begrijpt en zich bewust wordt van zijln vroegere afhan kelijkheid van de Westelijk© denkbeel den. antwoordde dr. Hacha: Daar het Tsjechische volk midden in Europa leeft, heeft het invüloieden van de overige Europeesche volkeren onder gaan. Waarbijl evenwel de invloed van het naburige groote Duitsche volk het sterkste gegolden heeft. Het Tsjechische volk begrijpt den toestand van heden volkomen en is besloten, mede t© wer ken aan den Wederopbouw van het Europeesche vasteland. Op de twieede vraag, hoe het Tsjechische violk staat tegenover de agitatie van de emigran tenkringen in Londen, die beweren net ware democratische Tsjechendomi te ver tegenwoordigen, antwoordde de presi- 1 dent: Het Tsjechische volk heeft zijln ver tegenwoordigers in zijln eigen tmiddin. j Ik geloof te kunnen zeggen, dat het grootste deel van (dit volt in zijn lei ders alhier vertrouwen stelt en ©rvan overtuigd is, dat zijl het volk liangs vei lige wegen naar een gelukkige toe komst leiden. De agitatie buiten ons land kan de Tsjechen, die zich Hiaten I leiden door koel' overleg, in hun hou- j ding niet doen wankelen. Inzake de inrichting van een groote j Europeesehe oeeonamische eenheid zeide j de president, dat de gedachte aan ©en j eensgezind Europeesch oiecononiisch ge- bied voor het Tsjechische volk, zijn in- tellectueelen >en arbeiders, zeer bevor derlijk zal zijn. Betreffende de positie van het Tsjechische bedrijfsleven en de kwestie wat de opneming daarvan in de Duitsche tolunie voor resuiltaten af werpt. merkte dr,. Hacha op, dat de tolunie raiet de rest van het Duitsdhiei Rijk pas nauWielijks drie tmaanden ge leden is ingesteld, zoodat het nog niet mogelijk is alle gevolgen voor het Tsje chische bedrijfsleven te overzien. Niette- |min geloofde dr. Hacha, dat het met behulp van de rijksorganen zal geluk ken. eventueele moeilijkheden te boven te komen. HOPKINS' BEZOEK AAN LONDEN. De buitengewone vertegenwoordiger van president Roosevelt, die een bezoek van twee weken aan Londen brengt om aan de hand van zijn waarnemingen den president der Vereenigde Staten persoon lijk verslag uit te brengen over den stand van zaken in Engeland, de vroegere mi nister van Handel Henry Hopkins, is aan boord van de Yankee-Clipper te Lissabon aangekomen en inmiddels door gereisd naar de plaats van zijn bestem ming. Hopkins is, in zijn hoedanigheid van een der vertrouwdste vrienden van Roo sevelt, naar Londen afgevaardigd, ten einde zich op verschillende punten nauw keurig te laten inlichten. In politieke krin gen te Londen is men van meening, dat Hopkins allereerst bij Churchill persoon lijk zal informeeren naar „dingen, die niet voor opènbaarmaking bestemd zijn". Hopkins zal zich laten inlichten over niet alleen de Engelsche plannen, den oorlog betreffend, doch vooral ook over de doeleinden, welke Engeland op het oog heeft. In diplomatieke kringen in de Engelsche hoofdstad moet men, naar het schijnt, dit bezoek met gemengde gevoelens ga deslaan. Men uit er zijn verwondering over, dat President Roosevelt nu juist een economisch en financieel deskundige naar Londen heeft gezonden; en ook vraagt men zich af, hoe ver de volmachten van Hopkins, om onderhandelingen aan te knoopen, gaan. Er wordt op gewezen, dat van Amerikaansche zijde steeds weer met nadruk is gewezen op het informeele en zuiver informatieve karakter van deze reis van Hopkins naar Engeland. Met belangstelling wacht de geheele wereld den uitslag af van dit bezoek, dat wellicht voorbestemd is, om een sensationeelen ommekeer te weeg te bren gen in den loop der gebeurtenissen. HAILE SELASSIETEKARTHOEM Da ax-Negus droomt van terugkeer Het D.N.B. meldt uit Rome: Met betrekking tot door Reuter ver spreide verklaringen van don in Khartoem (Soedan) vertoevenden vroegeren Negus van Abessinië, Haile Selassie, wordt van bevoegde zijde van het Italiaansche de partement van koloniën erop gewezen, dat het overbodig is, op de dwaze be schuldigingen van den ex-Negus in te gaan. Wanneer deze als bloeddorstig des poot bekend staande intrigant beweert, aldus het Italiaansche departement van koloniën, dat Italië zijn heerschappij op terechtstellingen en onderdrukking der inlandsche bevolking grondvest, dan staan hier de volgende twee feiten tegenover, n.l. dat indertijd in October 1935 de eerste daad van maarschalk de Bono de opheffing der slavernij was, zoodat thans in heel Ethiopië geen enkele slaaf meer te vinden is en voorts, dat de in landers thans al lang de voordeelen van het Italiaansche bewind in vergelijking met de vroegere tyrannie van Haile Se- lyassie hebben ingezien. Ook heeft geen enkele van de Abessijnsche stamhoofden, die Italië trouw zijm den ex-Negus in Khartoem een bezoek gebracht, zooals Haile Selassie beweert, wiens droom van den terugkeer naar Addis Abeba in elk geval op tegenstand van de Italiaansche troepen en van de inlanders zelf zou stuiten. Duitsch wesrmachtsbericht Luchtaanvallen op middan-Engeland Het opperbevel ven de weermacht macht maakte gisteren bekend: Het luchtwapen heeft gisteren overdag, tijdens een gewapende verkenning, een troepenkamp en andere doelen in Zuid- Oost Engeland met bommen bestookt. In den afgeloopen nacht hebben forma ties gevechtsvliegers, ondanks den ongun- stigen weerstoestand, voortdurend voor den oorlog belangrijke doelen in een stad in Midden Engeland en, in geringen omvang ook Londen, aangevallen. Het station van Dover heeft verscheidene voltreffers ge kregen. Voorts zijn er mijnen gelegd voor Engelsche havens. De vijand heeft in den afgeloopen nacht op verscheidene plaat sen in Noord-Duitschland brisant- en brandbommen geworpen. Te Wilhelmsha ven is in verscheidene huizen brand ontstaan. Het energiek ingrijpen van de veiligheids- en hulpdiensten en van de zelfbescherming, kon echter uitbrei ding van deze branden voorkomen. Ook in het havenkwartier vielen enkele brand bommen, zonder echter noemenswaardi ge schade aan te richten. De verliezen te Wilhelmshaven bedragen 20 dooden en 35 gewonden. Italiaansch weermachtsbericht Kruiser getorppd-erd Het 223e Italiaansche weermachtsbe richt luidt als volgt: Aan het Grieksche front zijn aanvallen van den tegenstander afgesla gen door de actie van onze troepen. In Cyrenaïca de gebruikelijke bedrijvig heid van de artillerie aan het front van Tobroek en van onze snelle kolonnes in de streelt van Dzjarabub. Onze vlieg tuigen hebben ravitailleeringsposten en vijandelijke stellingen ten Zuidoosten van Tobroek gebombardeerd. Een vijandelijke bommenwerper werd boven Tobroek door luchtdoelartillerie van de marine neergeschoten. In Oost-Afrik a geringe bedrij vig- heid van de artillerie aan het Soedan-, front. Het steunpunt van Port Soedan is door ons luchtwapen succesvol aange vallen. De vijand heeft een aanval op Assab ondernomen, waarbij schade van gering belang is aangericht. Een van onze duikbooten heeft in den nacht van 10 op 11 Jan. in de Middellandsche zee een lichte kruiser getorpedeerd. Een an dere onderzeeër heeft in den Atlantischen Oceaan het Engelsche schip Ardabhan, groot 5000 ton, tot zinken gebracht. In den afgeloopen nacht hebben vijandelijke vliegtuigen Catania gebombardeerd, waar bij geringe schade werd aangericht. En kele personen werden gedood of gewond Vier kinderen van een arbeidersgezin: Zijn te Helsinki tijdens afwezigheid van hun ouders tam voorzichtig imet vuur geweest Het gevolg was, dat het 'huis in brand geraakte. Mede doior den sterken Wind was het huis binnen lenkele minuten in de asch gelegd.. De vier kinderen zijn hierbij jammerlijk om- gekomen. ZOENGELD EN SCHADE LOOSSTELLING OPGELEGD In verband met het feit, dat in de afgeloopen drie weken drie in Den Haag geparkeerde auto's van de Duitsche weer macht door Nederlandsche staatsburgers opzettelijk beschadigd zijn, is op grond van artikel 1 vaü de verordening nr. 7/1941 over de oplegging van prestatie plicht aan verschillende inwoners van %Den Haag, van wie aan te nemen is, dat zij be bovenbedoelde handelingen heb ben goedgekeurd of begunstigd, de ver plichting tot betaling van een schadeloos stelling en zoengeld tot een totaalbedrag van f60.000 opgelegd. Om een verkeerde uitlegging van de nieuwe verordening op den prestatie plicht te voorkomen, wordt er van be voegde zijde op gewezen, dat door de oplegging van de verplichting een bepaal de prestatie op grond van deze verorde ning te verrichten de burgerlijk-rechte lijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid jegens de bezettingsautoriteiten voor den dader niet' wordt aangeroerd. De burgerlijk-rechtelijke en strafrechte lijke aanspraken worden als te voren langs gerechtelijken weg geldend ge maakt. i I Naar ons' uit een officieuzen commen taar blijkt, geldt hetzelfde voor dege nen, die in strafrechtelijken zin uitlok king plegen. De bedoelde verordening heeft mede betrekking op die gevallen van uitlokking, die niet in strafrechtelij ken zin vervolgbaar zijn, zooals het kwee- ken van een mentaliteit, het' geven van gelegenheid, het toonen van vreugde over het plegén van de daad enz. (ANP) OMZETBELASTING niet Afzonderlijk berekenen In aansluiting op de publicatie van de secretarissen-generaal van de depar tementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Vis- seherijf met betrekking tot de bereken ning van omzetbelasting aan afnemers, [wordt van de zijde van het departement van Financiën medegedeeld, dat in ge- vaUien. [waarin de omzetbelasting mag [worden doorberekend, zulks niet mag (geschieden in den vorim van een af zonderlijke vermelding van het bedrag van de omzetbelasting. Behalve voor de uitgezonderde goe deren en diensten, is Wel geoorloofd^ dat de omzetbelasting en de invioeroe- lasting in den prijs iworden verwerkt zoodat. zoo noodig, dus tot verhooging van prijzen mag worden overgegaan. Aan een afnemer mag echter in geen enkelen vO'rm een afzonderlijk bedrag aaan om zetbelasting in Tiekening [worden ge bracht. Aan onderndmlers, die tot 1 Januari 1941 de omzetbelasting afzonderlijk in rekening hebebn gebracht, blijft, voor zooveel betreft de Leveringen ten aan zien van welke zulks gebruikelijk was, tot en miet 31 Januari 1941 toegestaan de omzetbelasting afzonderlijk in reke ning te brengen. Na dat tijdstip is zulks echter verboden. Voorts iwordt ter voorkolming van (misverstand opgemerkt, dat de ge troffen regeling look toepassing kan vin den op het verrichten van diensten, van (welke de vaststelling van de vergoe ding niet zoo zeer onder de departe menten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Vis- scherij ressorteert, zooals b.v. coamnlsi- sies en provisies in het bank- en ver zekeringswezen. BESCHERMING VAN SCHULDENAREN Uitstel van betaling Op grond van de verordening no. 18/1940 van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied o.m. betreffende maatregelen ten aanzien van de bescher ming van schuldenaren, is op 20. Juni 1940 een eerste uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het Departement van Justitie verschenen, waarin'o.a. werd bepaald, dat de rechter aan een schul denaar, die tengevolge van de bijzondere omstandigheden, welke zich sedert 10 Mei 1940 hebben voorgedaan, niet tijdig aan zijn vóór dien datum aangegane ver plichtingen kan voldoen, een uitstel van ten hoogste zes maanden kan verleenen, indien zulks redelijkerwijze van den schuldeischer kan worden verlangd. Gisteren is een tweede uitvoeringsbe sluit van genoemden secretaris-generaal in het verordeningenblad opgenomen. Vol gens dit besluit kan de rechter een schuldenaar, aan wien hij reeds eenmaal uitstel van betaling heeft verleend en die ook na afloop van den uitsteltermijn nog niet aan zijn vóór 10 Mei aangegane ver plichtingen kan voldoen, nogmaals een of meermalen uitstel verleenen, telkens voor ten hoogste zes maanden, indien zulks redelijkerwijze van den schuld eischer kan worden verlangd. Evenals tot dusver kan de rechter het uitstel ook voor een gedeelte van de ver plichting verleenen, terwijl het uitstel j met terugwerkende kracht kan worden 1 verleend, indien de schuldenaar reeds in verzuim is. TOELAGE OP DE AMBTENAREN-SALARISSEN Deze toelage is tijdelijk Het Vad. geeft nog de volgende toe lichting op de beschikking over tijde lijke toelagen voor het rijkspersoneel en verhooging van h et minimum van de kin dertoelage Op alle salarissen beneden een bepaal de grens de grens blijkt bij berekening te liggen op f 1792 van gehuwde ambtenaren wordt een tijdelijke toela ge verleend van 6 procent. Hierbij mag salaris plus toelage het maximum van f 1900 niet te boven gaan. Wie bijv. f 1500 verdient, krijgt f 1590, wie 1792 ver dient precies f 1900, wie f 1793, f 1800 f1850, f1890 enz. verdient, ook f1900. Onder de regeling vallen b.v. alle ar beiders, postbestellers, de arbeidscontrac tanten, de schrijvers en van de hoogere rangen allen die een aanvangsalaris ont vangen, dat lager is dan f1900. De toelage is tijdelijk. Voor het oogenblik beteekent dit, dat er geen pensioenaftrek afgaat. De beschikking spreekt van bruto-loon en bruto-wedde. Wat men hieronder dient te verstaan, zal een uitvoeringsregeling, te denken valt o.a. aan standplaatsenaftrek uitgaande van het departement van binnenlandsche zaken uitmaken. Naar wij vernemen ligt de desbetreffende circulaire ten departe- mente reeds voor verzending gereed. O.a. zal men bij de berekening pensioenaftrek niet van het salaris aftrekken. Wat betreft de kindertoelage het vol- gepde: Hiervan hebben voordeel zij die minder dan f2500 verdienen. Boven deze grens was er reeds een toelage van f75, of meer; daaronder is dus thans een tij delijk minimum gesteld van f75. KROONPRINS UMBERTO VAN ITALIË, print van Piemont, is tot generaal in het Italiaansch leger benoemd. Mussolini heeft den koning-keizer Victor Emanuelmet deze benoeming gelukgewenscht, waarop deze den Duce telegrafiisch dankte. archief Z.N.B.) Wendell1 Willkie zal, op verzoek van den repubükeinschen afgevaardigde Fish, binnenkeert een standpunt bepalen voor de commissie voor buitenlandsche zaken van het Huis van Afgevaardigden, ten opzichte van de wet «Q> de hulp aan l Engeland. Willkie verklaarde tegen- I over vertegenwoordigers van de pers, S dat hij1 verontrust is over de mogelijke I oeconomische en sociale gevolgen van i een nederlaag van Engeland ein dat hij zich hieromtrent bij zijn bezoek aan. Engeland op de hoogte van de feiten fwU stollen. President hhcha over de positie van het T*j«chische volk De omzetbelasting mag In den prijs verdisconteerd worden Op 31 Jan. en 1 Febr. overal een lijstcollecte voor W.H.N. Aan Hagenaars Is schadeloos stelling en zoengeld opgelegd Tarwacultuur heeft groote betee- kenis voor volk en landbouw DE VERDUISTERING Heden (Vrijdag) gaat de zon iotm 18 uur onder Morgen (Zaterdag) komt zij op iomj 9 uur 40 en gaat zij om 18 mul 1 onder. Tusschen zonsondergang en zonsopkomst moet worden verduisterd. De maan gaat onder iom 11 uur 51 en komt op om 0 uur 40 d.a.v. Laatste Kwartier Maandag 20 Jan- Nieuwe Maan Maandag 27 Januari. Eer ste Kwartier Dinsdag 4 Februari. Men is in Rusland begonnen imet den aanleg van een spoorweglijn niet e©n lengte van 20 kim, die uitsluitend door kinderen zal worden bediend. Deze spoor weg zal een amusant spel en »e©n orl- gineele technische schotol voor de kinderen zijin. Zeven stations, e©n brug over een rivier, een tunnel enj een telefooncentrale zullen op dit tra ject worden gebouwd. Locomotieven, electrische treinen en speciale wagons zullen voor dezen spoorweg, die onge veer 10 millioen roebel zal kosten, ge leverd worden. Van roerende trouW getuigt het gedrag van een Duitschen herder, die aan den 34-jarigen herbergier Fritz Schuster te Erfurt behoorde. Schuster (werd sedert 3 Januari vermist en is thans doodgevroren gevonden. Twee jon gens. die naar voerplaatsen vioor het Wild wijlden geen kijken, zagen aan den rand van het bosch een hond zitten, die biji hun nadering begon te blaffen. Daardoor werd hun aandacht gevestigd op het lijk van Schuster. H.H. CORRESPONDENTEN die ons de predikbeurten opgeven, wor den dringend verzocht deze zoo spoe dig mogelijk na den Zondag op te geven, daar ze dan Donderdags in de lijst kunnen worden geplaatst. Het ge beurt herhaaldelijk dat we ze eerst Donderdags ontvangen, als de lijst al is samengesteld. DE REDACTIE. PREDIKBEURTEN Zondag 1$ Januari Ned, Herr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk, 10.30 ure, di. Pijoaoker Hordijk. Kleine kerk. 10 en 3 ure, ds. Valeton (Coll. algemeene doeleinden). Laih. Kerk. Geen dienst. 6»ref, Kerk, 10.30 en 3 ure, ds. Lerne, Ohr Geref. Kerk, 10.30 en 3.30 nre, ds. Hoog ndoorn, Gerei. Gen. (St.-Domusstraet) - 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem, 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Appelmarkt) 10 Qeiligiogsdienst, 3 30 Verbl^jdiogs- samenkomst en 7 ure, Verlosriogssamen- kom<>t. Alle samenkomsten onder leiding van adj. Ras en kapt Torenb«»ek. Renesse. 3.30 ure, oand. r. Drimaelen, huipprrdikster. Noord we lie. 11 uur, oand. r. Drimmelcn, huli>pr«dik-ter. Sirjansland, 3 nre, ds. Aalbere. Tholen. 10.30, ds. v. d. Heuvel 3 uur ds. v Gri*-thuynen Geref kerk 10 30 en 3 ure ds. 'e Cointre R*d. H. A. Geref. gem, 10 30, 2 30 en 6 30 ure, Lee»dieost Vrye ger- f. gem. 10.30 2 °0 en 6 ure, leesdienst. Prot. Bond. Geen dienst,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1