ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 16 JANUARI 1941 OPGEN ZKRtKZSSOSECOIJftAMT De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee fl.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 6 cent. Ver* schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1707? 1086 UitgaveN.V. de Zleribzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J.tie Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14544 ADVERTENTIES Prtyi: 20 sent per regel, minimum 80 cent, Bl) contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesje." 60 cent. Inzending tot 'e morgens 8 uur JAPAN EN NED. INDIE De komende handelsconferentie „De ongelijke verdeeling van de rijkdommen onder de volken is een der voornaamste oorzaken geweest van de internationale onrust der laatste jaren." Aldus verklaarde Kenkitsji Josjizawa, leider van de Japansche delegatie in Ne- derlandsch-Indië, in een redevoering aan een maaltijd van de Japansche kolonie te Batavia. Het is niet meer dan natuurlijk, zoo verklaarde Josjizawa, dat Japan, dat een niet-bezittende natie is, alle soorten hulp bronnen wenscht te ontvangen van die naties, die „bezittende" naties zijn en die in aardrijkskundig opzicht aan Japan grenzen. Ik ga handelsbesprekingen voe ren met de autoriteiten van Nederlandsch- Indië in het wederzijdsche voordeel van Nederlandsch-Indië en Japan. Ik geloof, dat de ontwikkeling van niet in cultuur gebracht afgelegen ge bied van Nederlandsch-Indië door de Ja panners, niet alleen Japan maar ook Nederlandsch-Indië ten voordeel zou strekken, aangezien het nationale inko men van Nederlandsch-Indië daardoor aanzienlijk zou worden verhoogd. Het ontwerp van de Japansche agenda voor de komende handelsconferentie, zoo vervolgde Josjizawa, zal binnen enkele dagen worden voorgelegd aan de Ne- derlandsche autoriteiten. Ik hoop, zoo toesloot hij, dat de autoriteiten van Ne derlandsch-Indië het Japansche standpunt zullen begrijpen, door het voordeel voor een lange toekomst te overwegen en zich niet kortzichtig zullen toonen. PRINS KONOJE de Japansche premier {archief Z.N.B) heeft van rnlan tot man het iwioord ge- richt tot ruim 70 vertegeniwiotordigers van j het Lagerhuis in de eerste vergadering van de reeds aangekondigde domferectie van vier dagen tusschen de regeering en vertegeiuwioicxrdigers van parlement. pers, finaneieele en industriële kringen. Konioje sprak uitvoerig over de ont- Iwikkeling van den internationalen toe stand, iwiaarbij hij o.a. de Engelsch-Ame- rikaanscihe houding tegen|cxver Japan en China, de betrekkingen tusschen Japan en de Sovjet-Unie en de pnoblemen be treffende Fransch-Indo-Ohina en Ned.-In- dië aanroerde. j Naar verluidt, 'llegde Konloje den na druk op het gevaar van een verstoring van de rust der geheele iwereld, welke dreigc doior den toenemienden druk op Japan var. den kant van de Vereenigde Staten en oiok door de krachtige Ame. rikaanche hulp aan Engeland en aan de Chineesche regeering te Tsjoenking. Na Kon;oje sprak de minister van oor log, Tlojo, die een uitvoerige uiteenzet ting gaf ten aanzien van het Chineesch- Japtnsche conflict en den Euriopeeschen oorlog, waarna de minister van marine, Oikawia, het woord voerde. Een open hartige gedadhtemwisseling volgde. Deze eerste vergadering bleek daarbij mieer succes te hebben dan raien aanvanke lijk had verwacht. In de kabinetszitting heeft de minis- nister van oorlog, Tojo, verklaard, dat het leger beslist van mieening is, dat de regeering overeenkomstig vroegere besluiten de nieuw© kieswet bij den Rijks dag moet indienen. Tevens betoogde hijl, dat ook de kwestie van het stemrecht van gewezen soldaten geen belemmering imag zijn voor indiening van het voor stel. Italiaansch weermachtsbericht Gevechten in den Opper-Soedan In zijn weermachtsbericht no. 221 maakt het Itaiiaansche hoofdkwartier het vol gende bekend: Aan het Grieksche front bedrij vigheid van patrouilles en artillerie. Onze formaties vliegtuigen hebben bi] herhaling een vijandelijke basis gebombardeerd. Vrachtauto's en troepenconcentraties zijn met machinegeweren beschoten. In Cyrenaica was bedrijvigheid van onze artillerie, die verliezen heeft toe gebracht aan de gemechaniseerde strijd krachten van den vijand aan het front van Tobroek. Voorts was er bedrijvig heid van patrouilles en van artillerie in de zone van Dzjarabub. Het optreden van vijandelijke vliegtuigen tegen plaat sen aan de kust van Cyrenaica heeft geen slachtoffers gemaakt. In O o s t-A f r i k a viel eenige actie waar te nemen in den Opper-Soedan een optreden van de artillerie in de zone Gallabat. In den Soedan hebben onze vliegtuigen vijandelijke stellingen, verde digingswerken en troepenconcentraties gebombardeerd. Een van onze luchtfor- maties, die door vijandelijke jagers werd aangevallen, werd in een gevecht ge wikkeld, waarbij een toestel van het type Gloster werd neergeschoten. Een ander verkenningsvliegtuig werd neergehaald door onze jagers in Erytrea. De vijand heeft eenige plaatsen gebombardeerd, waarbij slechts enkel© personen gewond werden. In den ochtend van 31 December heeft een Grieksche duikboot een van onze vrachtschepen van kleine tonnage, welke in de territoriale wateren van Zuid-SIavië voer, tot zinkengebracht. Met schending van elk oorlogsgebruik heeft de duikboot vervolgens kanonscho ten gelost op een reddingsboot van het vrachtschip, waarbij tien schipbreukelin gen leden der bemanning van het vrachtschip gedood werden. Een vlieg tuig en een motortorpedoboot hebben op 9 Januari een vijandelijke duikboot aan gevallen en tot zinken gebracht. Het 222e Itaiiaansche weermachtsbe- bericht luidt als volgt: - Aan het Grieksche front plaat selijke acties zonder beteekenis. In Cyrenaica bedrijvigheid met tusschen- poozen van artillerie en patrouilles. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke pantser auto's en artillerie doeltreffend gebom bardeerd. De vijand heeft op enkele plaatsen in Lybië aanvallen gedaan, waar door eenige gebouwen zijn beschadigd.- In O o s t-A f r i k a zijn vijandelijke ge motoriseerde strijdmiddelen met verlie zen teruggeslagen. Onze luchtmacht heeft vijandelijke troepen en vrachtauto's met bommen en mitrailleurvuur bestookt. Britsche vliegtuigen hebben Goroj, Ter- tale, Mojala en Mega gebombardeerd, waarbij geringe schade is aangebracht. Duitsch weermachtsbericht Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Als gevolg van den ongunstigen weers- toestand heeft het Duitsche luchtwapen gisteren slechts boven Zuid-Engeland ver kenningen gedaan. Hierbij kon de goede uitwerking worden waargenomen van de aanvallen die de laatste nachten op voor den oorlog belangrijke doelen op Ply mouth en Portsmouth ondernomen zijn. De Engelsche militaire attaché, kolo nel Barclay, heeft in den nacht van Zon dag op Maandag met zijn vrouw zijn post te Boedapest voor goed ver laten. Naar in goed ingelichte kringen aldaar verluidt, kan het vertrek van nog meer Engelsche diplomaten uit Boeda pest in de naaste toekomst worden ver wacht. Naar vernomen wordt, worden de kort voor Kerstmis geschorste Russisch- Rumeensche economische o n d e r- handelingen thans voortgezet. De Rumeensche onderhandelaars, onder lei ding van den onder-staatssecretaris van het ministerie van economische zaken, hebben Dinsdag reeds een bespreking ge had met vertegenwoordigers van het Volkscommissariaat van buitenlandschen handel. 32 Amerikaansche jachtvliegtuigen zijn uit Langleyfield, in Virginië, vertrokken naar de nieuwe luchtbasis der Vereenigde Staten in Portorieo. OPTREDEN TEGEN SABOTEURS „Opleggen van prestaties mogelijk Een afgekondigde verordening betref fende de bevoegdheid tot het opleggen van prestaties beoogt een meer doel treffend optreden der Duitsche overheid tegen saboteurs mogelijk te maken. Deze verordening, zoo werd van bevoegde Duitsche zijde betoogd, richt zich niet tegen de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk. Aan Duitsche zijde heeft men kunnen constateeren den laatsten tijd, dat ten minste viervijfde van de bevolking hier blijk heeft gegeven in te zien, dat men er belang bij heeft normaal rustig te leven en zijn werk te doen ook onder de bezetting. Deze menschen streven dan ook naar een correcte verhouding ten opzichte van de hier te lande aanwezige Duitschers, sommigen stellen daarenboven prijs op een vriendschappelijke relatie. Dit viervijfde deel der Nederlandsche bevolking omvat in het bijzonder de ar beiders, de boeren en kleine ambtenaren, die het weten te waardeeren, dat men hier niet als de bevolking van een ver overd land wordt behandeld, doch als een stamverwant Germaansch buurvolk., dat waard is een belangrijke plaats in de Germaansche volkerenfamilie in te nemen. Zeer velen van deze menschen hebben reeds ondervonden, dat men van Duitsche zijde zekere sociale verbeteringen uit het nieuwe Duitschland ook hier aan de be volking ten goede wil laten komen. Men erkent de beteekenis van de grootere af zetmogelijkheden voor den landbouw, van de vermindering van -de werkloosheid, van de Winterhulp, van „Vreugde en Arbeid" en andere maatregelen. Tegenover deze overgroote meerderheid van het volk staan kringen, die hun ergernis niet onder gloeien of banken steken, dat het uitentreuren herhaalde parool, dat Nederlands belang aan Engel sche zijde is, niet meer opgaat. Deze menschen, zoo werd van Duitsche zijde voorts betoogd, kunnen het ook niet ver kroppen, dat bronnen van inkomsten op eens voor hen opgehouden zijn te vloeien. De jegens Duitschland niet vriendelijke gevoelens van deze kringen komen nu tot uiting door onderaardsChe campagnes van haatzaaierij en leugen en laster. De ze menschen, zoo heeft men van Duitsche zijde geconstateerd, beloven aan anderen geld of maken misbruik van het bestaan van een verhouding van onderdanigheid om door derden boosaardige geruchten te laten verbreiden of terreur- en sabotage acties op touw te zetten. Zelf blijven deze menschen hierbij veelal achter de scher men en laten door anderen de kastanjes uit het vuur. halen. Tegen dergelijk op treden zijn nu de bepalingen bedoeld, welke in onderstaande verordening wor den omschreven. Van Duitsche zijde vertrouwt men, dat het voor niemand meer twijfelachtig zal zijn, dat de Duitsche bezettingsautori teiten, wanneer zij zich genoodzaakt zien in te grijpen, energiek zullen toeslaan en niet zullen aarzelen de ware schuldigen onverbiddelijk' aan te grijpen. DE VOEDSELVOORZIENING Uit/o«ring van d« voorschriften kan thons worden afgedwongen Het Verordeningenblad van 13 Januari bevat een nieuw Voedselvoorzieningsbe- sluit. Aan de hand van toelichtingen, ontvan gen van Oberregierungsrat Freiherr von der Wense en van den regeeringscommis- saris voor de voedselvoorziening, den heer S. L. Louwes, kunnen wij hierom trent het volgende mededeelen: Het oogmerk van de Verordening is te zorgen, dat de voorhanden voedselvoor raden zoo billijk mogelijk over de geheele bevolking verdeeld worden. Daarvoor moeten de sluikhandel en het clandestien verwerken van producten, wel ke voor de voedselvoorziening van belang zijn, streng worden tegengegaan. Het be sluit beoogt alleen de belangen der Ne derlandsche bevolking te behartigen, eenig Duitsch belang wordt ermee niet ge diend. Daarom zijn aan de Nederlandsche amb tenaren ruimere bevoegdheden toege kend, bevoegdheden intusschen, welke in het Nederlandsche recht niet onbekende figuren vormen. Hoewel de Landbouw-Crisiswet 1933 te zamen met de wet van 30 September 1938 (Staatsblad 639c) voor de overheid reeds verschillende bevoegdheden inhoudt tot hot troffen van regelingen op hot ge- KONiNG FAROEK VAN EGYPTE archief Z.N.B.) De radio van Damascus heeft mede gedeeld, dat een aanslag op Kioining Fa- roek en de Kioiningin-Moeder van "Egyp te, do (wieduwe van Koning Floead, ont dekt is. De verdachten moeten in het zelfde milieu gezocht worden, dat on langs den aanslag op Ibn Saped heeft voorbereid. De komende handelsbesprekin gen tusschen Japan en Ned.-lndiö In Louwmaand lengen de dagen, maar de temp. Is dikwijls laag Uitvoering voorschriften t.a.v. de voedselvoorziening kan worden afgedwongen Tegen saboteurs zal in 't vervolg strenger worden opgetreden U «braiding luchtpostverkeer met gebieden buiten Europa bied der voedselvoorziening, is het ge bleken, dat onder de huidige tijdsomstan digheden aan ruimere bevoegdheden op dat gebied dringende behoefte bestaat. Zoo is het op grond van de Landbouw- Crisiswet 1933 niet mogelijk, geboden te stellen of directe verplichtingen op te leggen. Dit was aanleiding, dat tal van regelingen, welke in de laatste maanden ten behoeve van de voedselvoorziening moesten worden getroffen, noodzakelij kerwijze een gewrongen en onduidelijk karakter verkregen, omdat hetzij door middel van verbodsbepalingen, hetzij door het opleggen van voorwaarden, getracht moest worden het beoogde doel tè be- reiken. Ten. slotte is het gewenscht geoordeeld op grond van de noodzaak, dat thans ieder, die eenige functie bij de voedsel voorziening vervult, ten volle zijn plicht doet, eenige algemeene voorschriften op te nemen, welke ten doel hebben hande lingen, die niet in overeenstemming zijn met de door de overheid op het gebied der voedselvoorziening beoogde doelein den, strafbaar te stellen. Zoo is thans in het voedselvoorzienings- besluit o.a. bepaald, dat ieder, die een handeling verricht, welke van belang is voor de voedselvoorziening, daarbij die zorg moet aanwenden, welke met inacht neming van de ten aanzien van de voed selvoorziening bestaande omstandigheden redelijkerwijze van hem verlangd kan worden. Voorts moet hij van alles, wat zijn bedrijf betreft, op behoorlijke en duide lijke wijze aanteekening houden. UITBREIDING LUCHTPOSTVERKEER met gebieden buiten Europa Voor de verzending van luchtpostcor- irespondentie van Nederland uit wiotrdt tot nog to« van twee buiten-Europee- sche luchtpostverbindingen gebruik ge maakt n 1. Lissabon—Nelwi Yioirk (men adresseere: per transatlantischen licht dienst Lissabon—New York) em Rome— Rioi de Janeiro (adresseer: per Italiaan- schen luchtdienst); zij geschiedt dus al leen maar Amerikaansche bestemmingen. Aan dit buiten-Europeesch luchtp'Oist- verkeer is met ingang van 13 Jan. eenige uitbreiding gegeven en wel naar de volger.de bestemmingen: Angola, Mo zambique en Portugeesch Guinea (tot Lis. sabon door de lucht, verder per boot),, de Canarische eilanden (luchtvervoer tus. schen Madrid en Las Palmas), Itali aansch Oost-Afrika en Libye (Trip>olis en Cyrenaica), Marokko (Spaansche zóne) en tenslotte naar Iran en het Aziatisch gedeelte der Sovjet-Republieken (totMos kou door de lucht). Luchtpostoorrespondentie voor deze be stemmingen moet gefrankeerd zijn met het hiervoor vastgestelde extra lucht recht en voorzien zijn van de aandui ding »Per luchtpost per avion". Deze correspondentie «wordt dagelijks door Nederland aan Duitschland uitge- fwisseld. Over den overkoimstduur naar de verschillende bestemmingen kan ech ter niets worden medegedeeld. Inlichtin gen inzake de luchtrechten geven de postkantoren, Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". JANUARI BRENGT MEER LlCHT Januari brengt ons bijna vijf kwartier aan dagelijksch daglicht. Deze winst boe ken we voor het grootste gedeelte in den avond; op 1 Januari ging de zon te 17.37 onder, op 31 Januari zal zij te 18.22 uur onder de kim duiken. De Louwmaand brengt dus een verheugend sterk lengen van de dagen; doch: Als de dagen lengen, Gaan de nachten strengen. De waarheid van dit oude rijm je is ons allen dezer dagen opnieuw geble ken, merkt de Tel. op. Het ijs en onze snel slinkende kolenvoorraden stellen het ons maar al te duidelijk voor oogen! Niet alleen de huidige weersomstan digheden leveren een bewijs voor de juist heid van deze oude weerwijsheid, doch zij wordt ook door de temperatuursta- statistieken van „De Bilt" bevestigd. Ter wijl de gemiddelde temperatuur voor den eersten Januari 1.6 graad Celsius be draagt, is zij voor 15 Januari 1.0 graad Celsius, zoodat tijdens de eerste helft van de maand nog een daling van 0.6 graad Celsius wordt aangetroffen. Na 15 Januari gaat de gemiddelde temperatuur weer stijgen, voor 31 Januari bedraagt zij reeds weer 2.3 graad Celsius. Men moet bovenstaande getallen goed begrijpen; ze geven uitkomsten aan, die zijn verkregen door de temperaturen van de desbetreffende data over een periode sinds 1849 bij elkaar op te tellen en te deelen door het aantal jaren, waar van men over deze gegevens beschikte. De getallen zeggen dus iets over het gemiddelde verloop van de temperatuur, doch niets over den gang van de tem peratuur in één bepaald jaar. RECHTZAKEN Politierechter te Middelburg J. C. de K„ 40 jaar, metaal arbeider te Bergen op Zoom, Iwtegöns het feit dat hij1 in de maand October 1940 te Haamstede twee maal kof fie tot een totale hoeveelheid van 15 pond heeft gekocht van Dingeman Frans Leenen, zulks zonder afgifte van bon nen als bedoeld in art. 3 der Kioffiia- en Theedistrilbutiebeschikking 19401. Eisch f 10 b. subs. 10 d. hechtenis-. Uitspraak: f10 bi. subs. 5 d. h. Hij wilde zijn zoon dooden Voor de Almelosche rechtbank heeft ge diend de zaak tegen den bejaarden 01- denzaalschen fabrieksarbeider A. E., die een poging heeft gedaan zijn zoon door bijlslagen van het leven te berooven. Hij overviel den jongeman, met wien hij jaren lang in onmin leefde, des ochtends vroeg in de slaapkamer, doch mede door tusschenkomst van de buren, mislukte de aanval. De vader bekende zijn zoon te hebben willen dooden, omdat hij van hem af wilde. Rekening houdend met de omstandigheden had de officier van justitie een jaar gevangenisstraf geëischt met aftrek van preventieve hechtenis. De rechtbank heeft E. wegens poging tot doodslag tot acht maanden gevangenis straf met aftrek veroordeeld. President Roosevelt heeft een besluit onderteekend, waarbij zes divisies van de militie voor actieven dienst gedurende een jaar worden opgeroepen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1