ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 15 JANUARI 1941 OPöEHi ZKMKZBESCm COURANT De Kern ABONNEMENT 17Ö7 - iooe Prijs f 1.50 p, kwartaal, buiten Zierllczee !1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve Zondags. Uitgave - N.V. de Zlerikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaveu B W Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looze - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14543 i ADVERTENTIES Pr!(«: !D sent per regel, minimum 80 cent. Bi) contract apeclale prijxea. Grootte der letter, oaar plaauruimte. „Succesje!" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur HET DUITSCH-RUSSISCHE VERDRAG 'n ontgoocheling voor Engeland Het nieuwe oeconomische verdrag tus- schen Duitschland en Rusland, schrijft de Frankfurter Zeitung in een hoofd artikel, is slechts een vervolg van het verdrag van Augustus 1939. In zijn ma- terieele beteekenis is het echter meer, want de getallen van toen worden thans ver overtroffen. Rusland zal nu aan in- dustrieele grondstoffen en voedingsmid delen het veelvoud leveren van wat Duitschland tot nu toe verkregen heeft. In dit feit weerspiegelt zich de tevre denheid van beide contracteerende par tijen over het verloop tot dusver van het handelsverkeer. Maar nog sterker komt de versterking van de politieke betrekkingen er door tot uitdrukking. Hierin ligt voor Engeland en voor alle andere tegenstanders van het nationaal- socialistische Duitschland de bitterste ontgoocheling. Omdat de Engelschen zich niet sterk genoeg voelden om alleen Duitschland te kunnen weerstaan en om dat hun degen op het vasteland in het eerste oorlogsjaar uit hun handen ge slagen is, hebben zij met vurig ver langen naar vreemde hulp omgezien. Een bijzondere rol hierbij speelde de hoop op een Duitsch-Russische tegenstelling. De Britsche politiek heeft den tegen valler van Augustus 1939 nooit kunnen verzetten en zij heeft nog steeds ge poogd het plan van Chamberlain door te zetten om Rusland tot bondgenoot te krijgen of het toch ten minste van Duitschland af te trekken. Men zal nu eindelijk aan de over zijde van het Kanaal moeten inzien, dat dergelijke plannen niet meer dan losse gedachten zijn en dat noch de Duit- schers, noch de Russen er aan denken met hun grooten nabuur ruzie te gaan maken, alleen om Engeland een plezier te doen. Wanneer vraagstukken van zoo overweldigend belang als die van het handelsverdrag, de grensregeling en de verhuizing zoozeer in een geest van over eenstemming opgelost zijn als thans te Moskou geschied is, dan is dat alleen mogelijk geweest op de basis van een voortdurende betrekking van vertrouwen. Alle verwachtingen, die men in Enge land gebouwd heeft op Duitsch-Russische oneenigheid, miskennen den aard en het wezen der hooge politiek. Er bestaan in Duitschland en Rusland regeerings- systemen, die elkaar uitsluiten. Men heeft ook gewezen op de verscheidenheid van wereldbeschouwing die den geestelijken grondslag van den staatsvorm schept. Dit is juist, maar nu komt de fout in de redeneering als men gaat aannemen, dat staten met sterk verschillende re- geeringssystemen op den duur niet tot overeenstemming kunnen geraken. De ideologieën der volkeren zijn hun eigen zaak, maar hun wederzijdsche betrek kingen worden, onder een vèr vooruit ziende leiding, slechts daardoor bepaald of een vereffening van hun belangen mogelijk is. Ieder nader onderzoek heeft thans bewezen, dat tusschen Duitschland en Rusland geen tegengestelde belangen in gewichtige vraagstukken bestaan en de wereld zal er aan moeten wennen, dat de overeenstemming tusschen Duitsch land en Rusland een brok Europeesche werkelijkheid geworden is. AMERIKA EN ENGELAND zijn concurrenten in Argentinië Zuid-Amerika is door den oorlog geheel ontwricht. Argentinië bezit ook geen groote industrieën, zoodat het in dat opzicht afhankelijk is van Noord-Amerika en Europa. In normale tijden kon het zijn producten mais, tarwe, bevroren vleesch, wol, huiden, enz. met goed gevolg inwisselen tegen industrieproduc ten van andere landen. In het laatste jaar voor den oorlog bereikte het zelfs een uitvoer-overschot. van 232 millioen pesos. Thans evenwel heeft het een pas sief saldo, dat voor het Ioopende jaar op 500 millioen pesos wordt geraamd. De Washingtonsehe Export- en Importb'ank heeft reeds een crediet geopend van 100 millioen dollar. Dit crediet is slechts met tegenzin aanvaard, omdat de Argentijn- sche regeering zeer goed begrijpt, dat zij daaidoor in zekere mate afhankelijk wordt van Noord-Amerika. De kwestie van de Amerikaansche steunpunten aan de Punta del Este, aan de monding van de La Plata-rivier, heeft in Argentinië heel wat stof doen opwaaien. Ook de Uruguayaansche re geering had reeds critiek moeten hooren, omdat zij zoo vrijgevig was geweest. In Buenos Aires echter was de tegenstand nog veel heftiger. Men vraagt zich af, tegen wie(n) deze steunpunten gericht zijn. Men gelooft in Argentinië en in Uruguay niet veel van Roosevelts bewering, dat de totalitaire staten iets in den zin zouden hebben tegen Amerika. Men gelooft veeleer, dat de V.S. niet de bedoeling hebben, de spiimogendheden verre te houden van het La Plata-bekken, doch veeleer Enge land, dat financieel zeer sterk geïnte resseerd is bij Argentinië. Zoo zijn bijna alle Argentijnsche spoorwegen in En- gelsch bezit en de Britsche banken spe len een overwegende rol in het zaken leven. Hoe groot de vriendschap ook moge. zijn, die beide Angelsaksische landen bindt, dit neemt niet weg dat zij in Zuid-Amerika erntsige concurrenten zijn. Het wordt daarom geenszins uitgesloten geacht, dat Amerika in Argentinië de plaats wenscht in te nemen, die tot dusverre door Engeland werd bekleed. SAROJINI NAIDOE «Da brandfakkel in een vermolmd huit» Tot het voorjaar van 1919 speelde Sa- rojini Naidoe geen rol van beteekenis op het politieke schaakbord. Zij, de „In dische nachtegaal", tokkelde de lier, zocht het gezelschap van Rabindranath Tagiore, behaalde belangrijke litteraire successen en trad, tot ontzetting van dehoogere Indische kasten, in het huwelijk met een (militaire arts uit de laagste kaste. Men meed haar omgang, zij was maatschap pelijk dood. Dit verhinderde haar echter niet, tien jaar lang gelukkig en tevreden met haar man te leven. Zij schonk hem vier kinderen; een daarvan is thans pro fessor aan een Indische universiteit. De gebeurtenissen te Amritsar voerden haar in de politiek. Zij gaf haar krach ten aan de vrijheidsbeweging. Zij be zocht vergaderingen, leerde den intus- schen gestorven strijder voor de vrij heid Gokhala kennen en liet zich door hem overhalen, haar redenaarstalent in dienst van de Nationalisten te stellen. Zij legde den grondslag voor de Indische vrouwenbeweging. Zij eisehte recht en werk voor de Indische vrouw. Zij voerde strijd tegen de Maharadja's. de vazallen van Engeland. Zij iwierd voorzitster van het Indische Nationale Congres van 1925 en legde den groirudsüiag v(oor het Indi sche leger van vrijwilligers. „Het is onmogelijk, deze vrouiw ge vangen te nemen", schreef de onder koning van Indië aan den Engelscheni minister van Koloniën. „Zij zou den in vloed hebben van een brandfakkel, die men in een vermolmd huis werpt!" In Zuid-Afrika werd haar optreden verbo den. In de V.S. werd zij als de bevrijd ster van Indië gehuldigd. Men trachtte haar met vergiftigde koffie uit den weg te .ruimen, doch haar sterk gestel zege vierde over het vergift. Na dien tijd liet zij zich door een Franschen particulieren detective vergezellen. Thans komt echter het bericht, dat zij door de Engelschen achter slot en grendel is gezet. Dultsch weermachtsberlcht Het opperbevel van de Duitsohe Ivveer. (macht maakt bekend: Tijdens gewapende verkenningen, heb- ben vliegtuigen een vijandelijk koopvaar dijschip van 4000 bruto registertoin t t zinken gebracht en op een kruiser twiee treffers geplaatst imfet bommen van mid delzwaar kaliber. In den nacht van 13 op 14 Januari zijn belangrijke militaire doelen in Ply mouth |op succesvolle wij'ze met bommen bestookt. Het leggen van mijnen voor de Britsche havens 'werd voortgezet. De vijand heeft gisteren vier vliegtuigen ver loren (waarvan, zooals reeds werd ge. (meld, een door een contiyjie vaartuig van de marine en een door de marine-artil lerie Werd neergteschoten. DE WINKELSLUITING In Oost Servië is op den spoorlijn Prohovo aan den Donau naar Nisj in de buurt van het station Rgosjta een volle wagon derde klasse, ont spoord. Onder de reizigers ontstondi een paniek, terwijl de wagon overhelde sprongen zij er uit. Vier passagiers wer den op slag gedood, terwijl drie andere passagiers zwaargewond werden. Ver scheidene personen worden vermist. Het aantal lichtgewonden is groot. 1 Ook In normale tijden vroeger j I De omzetten van den winkelstand heb ben in het afgeloopen jaar allerminst geleden van de verlate opening en ver vroegde sluiting van de zaken, aldus de strekking van een artikel in het Al gemeen weekblad voor den middenstand. Het publiek heeft blijkbaar een groot aanpassingsvermogen, „zoodat de winkel stand ook als normale tijden weder aan breken niet beangst behoeft te zijn om radicale maatregelen te nemen met be trekking tot de regeling van de ver koopstijden." Het blad herinnert er dan aan dat de toestanden van 1914—'18 van grooten invloed zijn geweest op de winkelslui tingsregeling in die dagen en daarna. Het schijnt dat op dit punt de ge- schiedenis zich herhaalt. Door het hier- j boven genoemde feit van een niet ver minderde ja zelfs vergrooten omzet zal het legioen der onwrikbare pal- staanders voor een ongelimiteerde ver- j J koop smogelijkheid een gevoelige deuk hebben gekregen, wat overigens niet zeg gen wil dat de strijd over het win- kelsluitingsvraagstuk geheel beslecht is. f De vraag die, volgens het blad n.l. aan de orde zal kómen luidt: Vervroe ging in welke mate? De sluiting om 8 uur zal wel een eindè nemen en de strijd zal nu gaan tusschen 7 en 6 uur, welke twee tijdstippen elk hun eigen voordeelen hebben. Men kan hierbij ech- ter komen tot een synthese, welke zou moeten bestaan in het invoeren van een sluiting' om 7 uur (oo'k op Zaterdag) en uit een verbod van arbeid door winkel personeel na 6 .uur 's middags. De meeste zaken met personeel zullen dan ook wel om 6 uur sluiten en de zaken zonder 'i personeel kunnen^ na dit. tijdstip nog een uurtje geopend blijven om te kun nen voldoen aan een vertraagde be hoefte van den consument, j Tenslotte beveelt het blad dit vraag stuk in aller aandacht aan, hoewel het in deze dagen nog niet brandend van j actualiteit is. DE VERZEKERING VAN LUCHTBESCHERMERS I In het Verordeningenblad is opgeno men een besluit van de seoretarissen- generaal van de departementen van So- ciale Zaken en van Binnenlandsche Zaken betreffende de instelling van een Lucht- besehermingsongeval'Ienfonds. I Di t 'besluit lóóp aalt, dat z!ij\ die al of niet tegen loon werkzaamheden verrich- j ten bij den luchtbeschermingsdienst, met I inbegrip van hen, die krachtens artikel 12 van de Wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen tot het verrichten van werkzaamheden gevorderd zijn, zijn verzekerd tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in verband met die werk zaamheden overkomen, voor zoover zij niet reeds krachtens de bepalingen der Ongevallenwet 1921 of der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 verzekerd zijn. Ten behoeve hiervan wordt ingesteld een Luchtbeschermingsongevallenfonds, dat door het bestuur der Rijksverzeke ringsbank beheerd wordt. Ten laste van het fonds komen: de kosten der schade loosstellingen en de kosten van admini stratie van het fonds. De kosten der schadeloosstellingen worden vastgesteld volgens den maatstaf, bepaald voor de bijzondere risicodragers der Ongevallen wet 1921. De gezamenlijke Hasten van 't Luchtbel. schermingsongevallenfonds worden jaar lijks omgeslagen over alle gemeenten, naar verhouding tot het aantal inwoners van elke gemeente op 31 December van het boekjaar, vermenigvuldigd met het gemiddelde dagloon, dat voor de in de gemeente bij den luchtbeschermingsdienst werkzame personen is vastgesteld. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank is be voegd voorloopige bijdragen te heffen. De bewioners van Huesca en lOlmh liggende dorpen houden drijfjaohten op Iwilde zwijnen, die tengevolge van de koude en de sneeuw uit de bergen om laag komen en zich tot in de dorpen iwiagen. Bij die drijfjachten werd een everzwijn van bijna 100 k.g. geschoten (Huesca ligt in Noord-Span je op onge veer 40Q no'. hóogte, Red.) DE GEMEENTELIJKE NAKEURING VAN FILMS In artikel 4 eerste lid van de blosi» coopwet is bepaald, dat de gemeente raad onder goedkeuring van de Kroon bij verordening kan bepalen, dat ver gunningen voor het in het openbaar geven van bioscoopvoorstellingen slechts zullen kunnen worden verleend met in achtneming van de in die verordening gestelde voorschriften. Thans is in het Verordeningenblad een besluit verschenen van de secretarissen- generaal van binnenlandsche zaken en justitie, volgens hetwelk voorschriften, als bedoeld in genoemd artikel 4 eerste lid, niet mogen strekken tot keuring van de te vertoonen films of van afbeel dingen ter reclame voor films, noch tot het verbieden van toelating van per sonen beneden zekere leeftijdsgrens bij voorstellingen. Gemeentelijke verordeningen, welke van kracht, zijn, verliezen van rechts wege haar geldigheid, voor zoover zij in strijd zijn met de nieuwe 'bepaling. TIJDELIJKE TOELAGE AAN RIJKSPERSONEEL •n verhooging minimum kindertoelage Het Verordeningenblad bevat een be sluit van den secretaris-generaal van de departementen van financiën en van bin nenlandsche zaken betreffende toekenning van een tijdelijke toelage aan het rijks personeel en verhooging van het mini mum van de kindertoelage. Deze beschikking luidt als volgt: Artikel 1. Met ingang van 1 December 1940 wordt aan het gehuwde rijksper soneel in vasten en tijdelijken dienst of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam, een tijdelijke toelage verleend van zes ten honderd van de bruto-wedde of het brutoloon, voorzoo- ver de bruto-wedde of het brutoloon, vermeerderd met deze bijlage, een be drag van f 1900 'sjaars niet overschrijdt. Het bovenstaande is niet van toepas sing, wanneer ingevolge een dlgemeene loonsverhooging na 31 December 1937 de wedde of het loon van vorenbedoeld rijkspersoneel is verhoogd. Artikel 2. Met ingang van 1 Januari 1941 wordt, bij wijze van tijdelijken maatregel, het minimumbedrag van de kindertoelage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder a en in artikel 24, zevend© lid, van het bezoldigingsbesluit burger-, lijke rijksambtenaren 1934, van f 60 's jaars, f 1,15 per week of f 5 per maand, per kind, opgevoerd tot f 75 's jaars, f 1,45 per week of f 6,25 per maand, per kind. BIER WORDT 15 LICHTER Wijziging van don bieraccijns (o wachten Het Centraal Brouwerij Kantoor, ge vestigd te Amsterdam, heeft een circu laire gezonden aan de exploitanten van restaurants, café's, slijterijen en'winkels, Wiaarin een op heden ingaande ver mindering van het gehalte van het bier met 15 pet. wordt aangekondigd. Aan deze circulaire heeft de N.R.C. het vol gende ontleend De bieromzet stijgt tegenwoordig zoo danig, dat hierdoor de grondstoffenpo- sitie der brouwerijen beïnvloed wordt. De overheid heeft daarin aanleiding ge vonden het brouwerijbedrijf eenige be perkingen op te leggen. Deze maatregelen worden uitgevoerd door het Centraal Brouwerij Kantoor, waarin de geheele Nederlandsche brouwindustrie georgani seerd is. Teneinde in de tegenwoordige omstan digheden een waarborg te scheppen voor een regelmatige biervoorziening wordt het gehalte van het bier per 15 Januari 1941 met ongeveer 15 procent verlaagd. Een dergelijke verlaging heeft op den. smaalt geen merkbaren invloed, zoodat de bierverkoop daaronder niet behoeft te lijden. De maatregel betreft het bier van alle Nederlandsche brouwerijen. Ook het bui- tenlandsche bier zal hieronder vallen, zooals ons door de desbetreffende auto riteiten is toegezegd. Het is niet mogelijk om in verband met de gehalteverlaging de verkoopprij zen der brouwerijen te verminderen. Te genover de grondstoffenbesparing staat namelijk een prijsverhooging van die grondstoffen. Bovendien is er een wijzi ging van den bieraccijns te verwachten Hat ia nuttig er hierbij op te wijzen, Dultsch-Ruiifiche verdrag batee- kant ontgoocheling v. Engeland Amerika en Engeland als concur renten In Zuid-Amerlk. landen Tijdelijke toelage rijkspersoneel en verhooging min. kindertoelage Prijzentuchtrecht grijpt diep In ons maatschappelijk bestel Derde collecte W.H.N, wordt op 31 Jan. en 1 Febr. gehouden DERDE WINTERHULP- COLLECTE De eerstvolgende collecte voor de Winterhulp zal 31 dezer en 1 Febr. worden gehouden. Op den eersten dag zal het ditmaal vermoedelijk een Iffstcollecte zjfn, op den tweeden dag een straatcollecte zonder speldjes DE VERDUISTERING Heden (Woensdag) gaat de zon om 17 uur 56 onder. Morgen (Donderdag) komt zij op om 9 uur 42 en gaat onder om 17 uur 58. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden verduisterd. De maan komt op om 10 uur 57 en gaat onder om 22 uur 8. Laatste kwar tier Maandag 20 Januari. Nieuwe maan Maandag 27 Januari. Eerste kwartier Dinsdag 4 Februari, dat het bier met verlaagd gehalte niet als een soort oorlogsbier is te beschou wen. Er worden immers geen andere dan de gebruikelijke grondstoffen in ver werkt. PRIJSBEHEERSCHINGS- BESLUIT Straffan bij prij«opdrijving Van diep ingrijpenden invloed op de structuur van ons maatschappelijk leven mag wel het „Prijsbeheerschingsbesluit" worden genoemd, hetwelk is afgekon digd. Naast de straffen, waarmee overtre ding der prijsverordeningen op grond van art. 4 der Prijsopdrijvings- en Ham- sterwet bedreigd wordt, zal zooals de gemachtigde voor de prijzen dezer dagen aankondigde door vijf hier toe aan te stellen inspecteurs nog een bijzonder prijzentuchtrecht worden ge hanteerd. Deze nieuwe organen kunnen de vol gende sancties toepassen: 1. Het stilleggen, voor bepaalden of onbepaalden tijd, van bedrijven. 2. Ontzegging van het recht, voor be paalden of onbepaalden tijd, een zeker beroep uit te oefenen. 3. Openbaarmaking van de 'beslissing op kosten van den overtreder. 4. Verbeurdverklaring van het te veel genotene. 5. Geldboete tot een onbeperkt be drag. 6. Inbeslagneming van goederen, waar mee of met het oog waarop de over treding is begaan alsmede van het voer tuig en alle zich daarin bevindende goe deren, waarmee deze goederen werden vervoerd. 7. Publicatie van het vonnis op kos ten van den overtreder. Deze procedure is ingesteld om de toepassing van het prijsbeheerschingsbe sluit zoo volkomen mogelijk te doen aansluiten bij de bedoelingen van den wetgever. Gecompliceerde gevallen of overtredin gen en misdrijven, waarin het misdadig element overheerscht, zullen ook in de toekomst aan het oordeel van den straf rechter worden onderworpen. Bii de nieuwe tuchtstrafvordering is het niet de gewone rechter en ook niet een bijzondere, buitenge- vonen rtchter, welke de straf zal op'eggen, doch de dienst van den gemachtigde voor de prijzen. De ervaring bier te lande en elders hee?t geleerd aldus de toelichting dat de repressie van prijsovertredingen bijzondere moeilijkheden oplevert, zoodaj daarm het beste door een speciale pro cedure kan worden voorzien. j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1