Morgen gaat 't beter CARTONS Dr. SCHILLING Wilt u gas CONCERTZAAL-BIOSCOOP :n Succesje trekt de aandacht. SUCCESJES Philips Handdynamo's Concertzaal! Concertzaal! Concertzaal! verkrijgbaar a 5 ct. per stuk aan het bureau van dit blad. OPGELET I WINTERDIENST ièderen DINSDAG 91/,4 uur Goes, Wijngaardstraat 13, Donderdag 16 Januari, 11 tot 3 uur Bergen op Zoom, Hötel Remmers, Stationsplein Mist en ijsgang waren er de schuld van, dat onze films niet op tijd hier konden zijn, maar deze film MOET U gezien hebben en dus hebben wij moeite noch kosten gespaard om haar Maandagavond 8 uur, Woensdagmiddag 3 uur en Woensdagavond 8 uur te kunnen draaien met in de Lily Bouwmeester en •hoofdrollen Theo Frenkel Als bjjprogramma behalve de beide journaals Beelden uit het Belgisch verleden TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Van 1-4 regels t 0,60 Garage C. v. d. BODT, Tel. 131. ADVERTENTIES Het blijdsohap geren we kennis vin de geboorte van ome Dochter Cornelia Martha Wilhelmina. P. STAAL. G. J. F. STAAL—y. d. Bijl. Zieriksee, 12 Januari 1941. Wandeling, Gaan kaarten. Heden overleed, zaoht en kalm, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, MAARTEN DE MEIJ, in den ouderdom van 65 jaar. Ellemeet, 11 Januari 1941. Wed. M. DE MEIJ-v. d. Maas Zierikzee, M. J. HAN8E—de Meij. J. J. HANSE. Dordrecht, I. O. NAAKTGEBOREN- de Meij. P. NAAKTGEBOREN. En Kleinkinderen. Heden overleed, zaoht en kalm, onze beste broeder, zwager en oom, de heer MAARTEN DE MEIJ, in den ouderdom van 65 jaar en 3 maanden. Fam. J. DE MEIJ. L. DE MEIJ—Bakker. Serooskerke, 11 Januari 1941. Heden overleed na een lang durig lijden, doch onverwachts, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootrader, KLAAS LENSOM NfCzn in den ouderdom van ruim 70 jaar. Uit aller naam, W.a K. LENSOM-Zeeman. Kinderen en kleinkinderen. Nieuwerkerk, 10 Jan. 1941. Heden overleed plotseling onze geliefde broeder en oom, KLAAS LENSOM NlCzn eohtgen. van W.a ZEEMAN, in den ouderdom van ruim 70 jaar. Wed. P. BOM-Lensom en kinderen. Nieuwerkerk, 10 Jan. 1941. Voor de vele blijken van belang stelling, betoond bij het overladen ran onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, CORNELIA DEN BOER, Wed. L. v. d. WEKKEN A« betuigen wij onsen harteiyken dank. T. DE RÜTTER-v.d. Wekken. P. DE RÜYTER en kinderen. Zierikzee, Zeedijk, Januari 1941. Wegens de onmogelijkheid ons tot ieder afzonderlijk te riohten. be tuigen wij hierbij onzen hartelyken dank voor de zéér vele bewijzen van deelneming, bij het overlijden onzer geliefde eohtgenoote en moeder, TRIJNTJE JOHANNA ENZLIN— Stouten, ontvangen. J. ENZLIN. MACHIEL JACOBUS. Zierikzee, Januari 1941. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het overlijden onzer geliefde Dochter, Zuster, Be huwdzuster en Tante, TRIJNTJE JOHANNA ENZLIN—Stouten, be tuigen wij onsen hartelfjken dank. JAC. STOUTEN. O. J. STOUTEN—Blom. J. T. KLOETStouten. G. A. KLOET. M. J. KLOET. Zieriksee, Januari 1941. Voor de zeer vele blijken van belangstelling op mijn 80sten ver jaardag, 6 dezer ondervonden, be tuig ik ook namens mijn kinderen, mijn harftelijken dank. Nieuwerkerk (Z.) R. BOLIJN. OPROEPING Ter seoretarie van COLIJNSPLAAT kan worden geplaatst een tijdelijk ambtenaar tegen een belooning van f 75, per maand. Kennis gemeenteadmini stratie vereisoht. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk Sollicitaties aan den Burgemeester van COLIJNSPLAAT te Kortgene vóór 18 Januari 1941. BURGEMEESTER EN WETHOU DERS VAN ZIERIKZEE roepen sollicitanten op naar de te vervullen betrekking van collecteur, tevens afslager-keurmeester der vischmarkt Sollicitatiestukken in te zenden aan den burgemeester vóór 18 Jan. a.s. Zierikzee, den 11 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, SOHÜÜRBEQUE BOEIJE, Burgem. F. NAEREBOUT, Lo. Secretaris. Wilt U Uw vriend of vriendin ontmoeten Gaat dan vanavond of Woensdagavond naar de Zt zfjn er zeker! "Tij, die iets te vorderen hebben van -, verschuldigd zijn aan -, of borgtochten onder zich hebben ten laste der nalatenschap van den Heer LEENDERT JOHANNES BLOM, overleden te Haamstede, zijn woonplaats, 14 December 1940, ge lieven daarvan opgaaf te doen ten kantore van Notaris M. O. VAN DEN BOUT te Renesse, vóór of op 25 Januari 1941. BEKENDMAKING De Burgemeester van Zierikzee maakt bekend, dat blijkens inge komen ambtsberichten thans zooveel door de Rijksinspeotie-Luohtbesoher- ming goedgekeurde blauw gekleurde gloeilampjes voor zaklantaarns in den handel zijn gebracht, dat ge- aoht kan worden dat zij voor een ieder verkrijgbaar zijn. Deze blauwe gloeilampjes zijn voorzien yan het goedkeurings- teeken I.L.B. en mogen in iedere beschikbare passende zaklantaarn in de open lucht worden toegepast, mits het licht daarvan niet naar boven schijnt en andere deelnemers aan het verkeer er niet door worden verblind. Naast de blauwe gloeilampjes mogen ook worden gebezigd de door de Rijksinspectie goedgekeurde en als zoodanig gewaarmerkte voet gangerslantaarns van bijzondere uit voering. Na 15 Januari 1941 zullen geen andere dan goedgekeurde gloei lampjes of lantaarns meer zijn toe gelaten en zal hiertegen met ge strengheid worden opgetreden. De Burgemeester voornoemd, SCHUURBEQUE BOEIJE Wilt U een pracht film zien en een prettige avond hebben Gaat dan vanavond of Woens dagavond naar de Concertzaal I Daar wordt immers: Morgen gaat t betergegeven. Een (linke Keukenkachel te koop, J. L. v. d. ZANDE, Blindeweg, Dreisohor. Per 1 Mei 1ste Knecht gevraagd, L. KLOMPE, Nieuwerkerk. en electriciteit sparen? Gaat dan vanavond of Woensdagavond naar de Spoed! Spoed I H.H. bakkers en particulieren Zoolang de voorraad strekt te koop aangeboden: direct stookbaar iepen Blokkeelhout H. J. ZIJTA, Dapperweg 38 Haamstede Prima Closetpapier Closetborstels Reukververscher Zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij G. J. Wilbrink Korte St.-Janstraat D 354/55 Zierikzee, tel. 228 Bij inschrijving te koop 8 H.A. 39 A. 94 c.A. DIJK, onder de gemeente St.-Maartensdijk. Briefj es in te leveren vóór 31 Jan. a.s., bij J. A. VAN DE VAATE, Noordpolder D 71, St.-Maartensdijk: Zonder bon Verse grote Eendeieren a 10 d. C. v. d. HOEK, in Fruit, Groenten, enz. Net Meisje gevraagd, 16—17 jaar, tot 4 uur. Schoenenmagazijn BATA. 1 Wilt U kolen sparen? Gaat dan vanavond of Woensdagavond naar de ONDERWIJS Het schriftelijke deel van het eind examen vijfjarige H.B.S. en het daarmede gelijk gestelde Staatsexamen is op 5, 6, 9, 10, 11 en 12 Juni bepaald, en wel als volgt Donderdag 5 Juni v.m. H.B 8. Ahan delswetenschappen 3 uur (bedrijfshuis- houdkunde en boekhouden I)n.m. Engelsoh 2 uur. Id. v.m., H.B.S. B scheikunde 3 uurn m.Engelsoh 2 uur. 6 Juni v.m., H.B 8. A. handelsweten schappen 3 uur (bedrijfshuishoudkunde en boekhouden II)n.m.Nederlandsoh 2V8 uur Id. HBS. B: stereometrie 21/a uurn.m.Nederlandsoh 2l/2 uur. 9 Juni v.m., H.B.S. Ahandelsweten schappen 3 uur (organisatie en teohniek van den handel en handelsrekenen)n.m. Fran8oh 2 uur Id. v.m. H.B.S. B: natuurkunde 3 uurn.m.Fransoh 2 uur. 10 Juni v.m., H.B.S. ADuitsoh 2 uur n.m. Duitsoh 2 uur. Idem v.m,, H.B.S. B: beschrijvende meetkunde 2VS uurDaitsoh 2 uur. 12 Juni v.m. H.B.S. AFransoh 2 uur. Idem v.m. H.B.S. Btrigonometrie 21/i uur. FINANTIEEL NIEUWS Inlavaring van goud De Nederlandsohe Bank deelt mede, dat ingezetenen, wier namen beginnen met één der letters N, O, P, Q, R en 8, worden opgeroepen goud iu den zin van art. 9 der Deviezen verordening 1940, vóór 25 Januari 1941 aan de Nederlandsohe Bank te verkoopen en over te dragen. De inlevering kan, behalve des Zater dags, aan de hoofdbank geohieden tussohen 10 en 12 uur, desgewensoht door tussohen- komst van een particuliere bank of oom- missionnair, die hiervoor een kleine pro visie in rekening brengt. Bij de bijbank en de agentschappen worden uitsluitend gangbare Nederlandsohe gouden munten aangekocht. Omtrent de inlevering van verzamelingen en verzamelstukken worden aan de hoofdbank inliohtingen verstrekt. Op grond van het enkele feit, dat aan bepaalde munten voor de eigenaars per soonlijke herinneringen zijn verbonden, kan geen ontheffing van de verpliohting tot verkoop worden verleend. RADIONIEUWS AANGIFTE RADIO-ONTVANGINRICHTING Het is niet mogelijk gebleken de huis- aon-huis-bezorging van het aangifte-formu lier voor een radio-ontvanginrichting zoo tijdig te doen geschieden, dut iedere luis teraar aan de verpliohting tot aangifte voor 15 Januari kan voldoen. In verband hiermede wordt voor hen, die de oiroulaire nog niet hebben ont vangen, de datum waarop de inzending van het aangifteformulier moet plaats hebben, nader vastgesteld op Maandag 27 Januari a.s. Iedere luisteraar blijft echter verplicht om na ontvangst der oiroulaire het aan gifteformulier onverwijld in te zenden. LANDBOUW EN "VEETEELT Do Melkproductie De znivelpositie van ons land is wel van het eene uiterste in het andere vervallen. Yan de tot kort voor den oorlog gepro pageerde vermindering van de melkpro ductie met het oog op de ongunstige af zetmogelijkheden zijn wij thans tot het tegenovergestelde gekomen. Dit laatste spreekt wel vanzelf, indien men nagaat van hoe groot belang dg ingevoerde grond stoffen voor de vetbereiding waren. Anderzijds moeten wij op het dogenblik den aanzienlijken import van voeder middelen missen, welke een grooten in vloed hadden op den omvang van de melk productie. Merkwaardig is, dat de prezen voor melk en zuivelproducten de voort brenging van melk weinig iofluenoeeren. In Economisoh-Statietische Berichten merkt dr. J. Bnter in een artikel over den om vang der melkproductie o.m. op, dat zulks in den aard van een boer ligt, die het ge- heele jear doorwerkt om een zoo groot mogelijke opbrengst te verkrijgen, waarbij hij dan moet afwaohten, welke prijzen zijn producten zullen opleveren. Een prijsverhooging zou sterkeren invloed kannen oefenen, indien de veehoader daarop kon reageeren door omzetting van zijn be drijf. Het lage land, waar het grootste gedeelte van onze veehouderijbedrijven ligt, is niet zonder meer geschikt voor akkerbouw. Daarom zullen maatregelen om de pro ductie van melk te stimuleeren eer een technisch dan een oeconomisoh karakter dragen. Dr. Buter schrijft voorts in zijn genoemd artikel, dat het aanwenden van de op brengsten van den bodem sleohts één zijde van de technische kwesties is, welke samenhangen met de verhouding tussohen voeder- en melkproductie. In aanmerking komt ook de kwaliteit van den rundvee stapel. Vooral in dezen tijd, nu, behalve op den omvang van de melkproductie, in sterke mate de nadruk moet worden gelegd op de melkvet productie, is het van groot belang, speciaal die koeien aan te houden, die in verhouding tot 't verstrekte voederrantsoen veel melkvet produoeeren. Om te kunnen nagaan, welke koeien wel en welke koeien geen goede melkvet- productie hebben, is melkoontróle nood zakelijk. Nu wordt er in de laatste jaren steeds meer aan melkoontróle gedaan. Toch is het percentage van het aantal koeien, dat op melkopbrengst wordt ge controleerd nog steeds geriag. Uitbreiding der melkoontróle is zeer gewensoht als noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van een oeoonomiBoh produooerenden rundveestapel. Gezien het groote algemeene belang, dat gemoeid is met een hooge melk(vet)- productie vooral in dezen tijd, zou invoe ring van een verpliohting tot aansluiting bij een melkoontróle-vereeniging kunnen worden overwogen. Een veestapel van goede kwaliteit be- teekent intussohen niet alleen een zoo groot mogelijke, doch tevens een oeoonomisohe melkproduotie. Niet alleen met het oog op de hnidige bijzondere omstandigheden, dooh vooral ook in verband met den komenden vredes tijd, is het van belang, dat wij beschikken over een rundveestapel, welke een oeoono misohe melkproduotie bevordert, hetgeen onze positie als zuivelproduoeerend en zuiveluitvoerend land in belangrijke mate kan versterken. Juist deze tijd, met zijn sohaarsohte aan kraohtvoeders, noodzaakt tot een op groote schaal uit te voeren experiment, waardoor kan worden uitgemaakt wat, zonder het in ruime mate verstrekken van kracht- voeders, te bereiken is. Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig Jaar Van 12—19 Januari 1891. Tiot ge- im'eenteveldlwlachter te Npioirdgouwe iwlerd b'e'niOieimld dhr. G. ten Veen, agent van politie te Rotterdam- Ongeveer 4 (wieken heeft de over tocht van Tiholen naar Brabant te voet over de bevroren Eendracht .plaats ge had. Hpioge Waterstand verbrak de ijs vloer. De raad van Broiuiwl er shaven zond een adres aan de Ttvvieede Kamler om! Scbou'wlen.Duiveland, dat bijna twee imlaanden geïsoleerd llag, zoo spoedig mo- gelijk uit het ispllleimlent te verlossen. De bevolking van Bruinisse telde topi 1 Jan. 1891, 2356 personendie van Tholen 2961 en St.-Maartensdijk 2809. Aan den heer A. de Weerd, leeraar in de Ned. taal aan de HBS te Zie rikzee (wlerd «niet ingang van 13 Maart eervol ontslag verleend. 19 Januari 1891 fwlas het 100 jaren geleden, dat de broodbakkerij van den heer P. Coumiou te Zierikzee, door aankoop in het bezit zijner familie kwam. Het plankier en steigeriwierk aan het Westhavenhoofd te Zierikzee wlerd ontzet en aain den Westkant verbrijzeld tengevolge van den zlwlaren ijsgang. AUTOMOBILISTEN, DENKT AAN UW VEILIGHEID Niet uw hoofd omdraaien, als u tegen uw mede-inzittenden spreekt. Nooit het stuurwiel loslaten om te gesticuleeren. I Uw aandacht bij het besturen van den wagen houden. Goed opletten bij wegkruisingen, zelfs indien u recht op voorrang hebt, want de naderende chauffeur zal mis schien niet stoppen of vertragen. Uw snelheid regelen naar den staat van den weg en de heerschende verkeers omstandigheden. U altijd onderwerpen aan de voorgeschreven verkeersbepalin- gen. Volkomen meester zijn van uw wa gen bij het nemen van bochten, dus vertragen. Uw achteruitkijkspiegel altijd in den juisten stand hebben en er ook gebruik van maken. Om andere voertuigen voorbij te rijden, altijd eerst goed uitkijken of de weg vrij is. alvorens te passeeren. Nooit op een helling passeeren of in bochten, waarin u geen vrij uitzicht hebt. Rechts houden onder alle omstan digheden. Indien er een band springt onder het rijden, zoo mogelijk niet onmiddellijk de remmen gebruiken, zoolang uw snel heid niet voldoende verminderd is. Probeer niet uw plaats van bestem ming te bereiken, indien u vermoeid of slaperig zijt. Hoe staat de maan Yan lichte (uitgaan s) en donkere (thuisblijf) avonden Nieuwe Eerste Volle Laatste maan kwartier maan kwartier 1 Januari op onder (Volle maan) 14 19.39 9.51 15 20.52 10.26 16 22,18 10.57 17 23.25 11.24 18 11.51 19 00.40 12.19 20 1.48 12.47 (Laatste kwartier) 21 3,14 13.21 22 4.29 '13.48 23 5.38 14.43 24 6,43 15.34 25 7.37 16.34 26 8.24 17.38 27 9.04 18.45 (Nieuwe maan) 28 9,36 19.54 29 10.03 21.01 30 10.26 22.08 31 10.50 23.13 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4