BONS. DIE GELDIG ZIJN BLOEM. De met „3" gen. bonnen van de bloemkaart geven gedurende het tijdvak van Maandag 30 December tot en met Zondag 26 Januari a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tar webloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel of boekweitmeel. BOTER. MARGARINE en VET. Ge durende het tijdvak van Zaterdag 11 Januari tot en met Vrijdag 17 Januari geeft de met 25 genummerde bon van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van een half pond boter, of een' half pond margarine, of twee ons vet naar keuze. De met 25 genummerd© bonnen, die op Vrijdag 17 Januari nog niet gebruikt zijn. blijven voorts geldig tot en met Vrijdag 24 Januari. BROOD. Van 13 tot en met 19 Januari broodbonnen 23 (geldig tot en met 26 Januari). Bon 3 van de bloemkaart tot en met 26 Januari geldig voor het koo pen van 50 gram brood, 35 gram meel of bloem of 1/2 rantsoen gebak. GEBAK. Bon 23 van de broodkaart en bon 3 van de bloemkaart voor gebak. EIEREN. Van 13 tot en met 19 Januari bon 111 één ei (ook geldig tot en met 26 Januari). SUIKER. Van 21 December 1940 tot en met Vrijdag 17 Januari 1941 bon 86 (al gemeen) (1 kg.) THEE EN KOFFIE. Van 21 Dec. t/m. 31 Jan. bon 18 (algemeen) 75 g. thee of Va pond koffie. VLEESCH en VLEESCHWAREN. Van tot en met 15 Januari (ook geldig tot en met 19 Januari) bonnen „14 vleesch" voor 100 gram vleesch (been inbegrepen) of een rantsoen vleeschwaren. Bonnen „14 worst, vleeschwaren" zelfde periode voor een rantsoen vleeschwaren. PEULVRUCHTEN. Gedurende het tijdvak van Dinsdag 17 December tot en met? Zondag 12 Januari 1941 geeft de met „103" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 1/2 k.g. peulvruchten. RIJST of rijstemeel, rijstgries of rijste bloem of gruttenmeel van 28 December tot en met 24 Januari, 1/2 pond op bon 108. HAVERMOUT of havervlokken of haver- bloem of aardappelmeelvlokken of gort of gortmout of grutten, van 28 Decem ber tot en met 21 Februari, 1/2 P0Eld °P bon 57. r- Bon 44: uitsluitend 1/2 pond Gort of gortmout of grutten, van 28 December tot en met 21 Februari. VERMICELLI of macaroni of spaghetti, van 28 December tot en met 21 Februari, 1 ons op bon 31. MAÏZENA of sago of aardappelmeel, dan wel een hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder, welke 100 gram zet meel bevat. Van 28 December tot en met 21 Februari, 1 ons op bon 87. ZEEP. Gedurende het tijdvak van Woens dag 1 Januari tot en met Vrijdag 31 Jan. geeft de met „113" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 150 gram. toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120 gram huis houdzeep of 150 gram zachte zeep, of 300 gram zeeppasta of 250 gram zeep poeder of 600 gram waschpoeder. SCHEERZEEP. Gedurende het tijdvak van Woensdag 1 Januari tot en met Woensdag 30 April as. geeft de met „117" genummerde bon, welke tegelijk met de textielkaart is uitgereikt, recht op het koopen van 50 gram. scheerzeep, of een tube, dan wel een pot scheer- crême. SIRJANSLAND. Uitslag van de schotodl \viedstrijden. gehouden lap de Weel alhier, op 10 dezer. Voor de laagste klassen,, rijden met bal op een slee: ie pr. Maatje Stuik; 2e. Tineke Lansen; 3e. Corrie Dorst; 4e. Rina Heijboer en 50. Nelly Klink. Vooir de Middenklassen, kegel!rij den le pr. Marietje Klink; 2e. P. Mol'; 3e. Jannetje Heijboer; 4e. Mina Zandijk 5e. Janny Verstrakten. Voor de hoogste klassen: W asCh op hangen: le pr. Marietje Zwaai; 2e. L. Dorst; 3e. Coirrie Zandijk; 4e. D. v. d. Maas; 5e. Jacs. Verstraaten. Voor hardrijden jongens: le pr. L. Dorst; 2e. J,oh. v. d. Maas; 3e. Jacs. Ver. straaten. Voor hardrijden mleisjes: le pr. Nelly Verstraaten; 2e. Corrie Zandijk en 3e pr. Janny de Rijke. De prijzen votoir de kinderspelen heston. den uit geld en bovendien werden ze ,oip waardebonnen getracteerd (voor con- sumiptie). POORTVLIET. De alhier opgerichte werkgemeenschap vo;o|r de Winterhulp Nederland bestaat uit de volgende hee- ren: B. J. van Oeveren, directeur; C. J. Steenpcorte, penninglm'., de beide Wiethou- ders, J. J. v. d. Slikke en G. K. J- Kr/ijl- ger, C. NofOim!, Ai.- L. de Groen, B. A. Reeders en J. v. d. Male. Dhr. J. J. Drionkers, agent der dis- tributie, heeft voiotr deze functie fofedankt. 1 INGEZONDEN STUKKEN (Van ingezonden stukken, geplaatst of ongeplaatst, wordt de co|py niet terug gegeven. Op anoniem of zonder duide lijk geschreven hanidteekening toegezon den stukken wordt geen acht geslagen. De redactie behoudt zich bet recht voor ingezonden stukken te verkorten, of te veranderen op een wijze, die naar haar meening a ze geschikt maakt voor opne ming, zonder dat de bedoeling gewij zigd wordt). zijtns aansehijns mioet verdienen, heeft te 'weinig de oogen er voor geopend, dat distributiebescheiden veelal' nog belang, rijker zijn dan geld. Zonder distributie kaarten zijn immers de eerste levens behoeften momenteel niet te verkrijgen. Toch zal de waarde van deze papieren de bevolking duidelijk voor oogen moe ten staan. Dat de overheid de zaak ern stig opvat, blijkt wiel uit de bbkendma. king van den secretaris-generaal van de departementen van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw! en vis- scherij', waarin er op wotrdt geWezeni, dat alleen bij absolute loverimacht zoo als brand of Iblenooving, nieuw© kaarten 'worden afgegeven. Kam men geen overmacht aantoonen dan Zal op vervanging van de verleren gegane kaarten niet kunnen Iwörden ge rekend. Van brandstoffen, textiel- en bloemkaarten zal men jam. verstoken blijden, ij '-Mij Welke gevolgen dit meebrengt, is zon der meer duidelijk. En toch, in welke benarde positie gij, iook koimt te ver- keeren, geen distributiedienst imiag U helpen. De overheid zorgt (mot de uit reiking van de distributiebescheiden voor een rechtvaardige verdeeling. Wie gij' zijt. oud iof jong, rijk óf arm, man of vróuW, allien, krijgt gij uw evenredig deel van de gedistribueerde goederen. Weest secuur met deze zooi belangrijke en kostbare papieren. Men Zij gewaarschuwd! Uit Belgisch Luxemburg kómen IbbriCh. ten overkoude en sneeuw, zooals men er sedert den beruchten Iwintör 1916—'17 'niet mieer had gehad. Na een sneeuwjacht op 22 December Werden de wegen tot onder twiee mieter bedolven. DENKT AAN DE VOGELS houden. Tot vertegenwoordigers naar de ver schillende corporaties werden gekozen: C. Blom, BoerenleenbankT. L. Jonker, ZLM; W. G. Boot Jz., Kring ZLM Schou- wen-Duiveland, terwijl door het bestuur nog iemand zal aangewezen worden naar de Aamk. Ver. De eere-voorzitter, dhr. C. Blom, me moreert enkele punten uit d© openings rede van den voorzitter en Iw'ijst speciaal op de verzwaring van de grroindbelasting. Hij vraagt of het niet W'ense'helïïjk is,- dat C. et C. er bij de ZLM op aandringt om adhaesie te 'betuigen aan het adres van de Gron. Mpij'. v. Landbou'W aat deze aan den iwiaarn. Directeur-Generaal van Financiën heeft gezonden ;of zelfstandig een adres te richten ©an geno©mjde auto riteit. Daar o,ok op deZe vergadering het ver- eischte aantal 'lieden Iwleer niet aanwezig (Was kan weer niet tot ontbinding van de vereeniging Iwórden overgegaan tem toiml daarna een Qoöp. Vereeniging te stichten. De voorzitter meent dat de idee van dhr. Blom uitstekend is en zal hij er in de Kring deze zaak .aanhangig maken. De heer v. Toledo deelt mee. hoe de afname van de lupinen geregeld is en concludeert, dat de prijs veel te laag is. Hij zou gaarne zien. dat door C. et C. een adres aan den VoedselcommissarLs werd gericht om daarin alsnog verande ring te zien gebracht. De voorzitter zegt eveneens deze zaak te zullen behartigen. 1 Hierna sluiting. MARKTBERICHTEN CHICOREI Ieder die gecLroioigdie cichorei in voor raad heeft, kan verplicht Worden gesteld dezen voorraad op te geven ©n 'even tueel ter beschikking te stelen tegen; een nader te bepalen prijs. Dit Cichooei- besluit eindigt mlelt 1 Jan. 1943,. DE DISTRIBUTIEPAPIEREN beware men zorgvuldig 1 'Men schrijft het A.N.P. van bevoegde zijde: Ieder hedendaagsch burger is even vertrouwd geraakt met zijn stamkaart en andere distributiebescheiden als met zijh papieren van dón burgerlijken stand, spaarbankboekje ©n arbeidskaart. Em toêh is 'er verschil in behandeling: waar te nemen. Hoe zorgvuldig wordt b.v. het trouwboekje bewaard, welke voorzorg neelmt men niet in acht als men het trouwboekje noodig heeft en hoe voorzichtig bergt món het weer weg na. gebruik. Deze vereisdht© voorzichtig heid nu, wordt niet altijd betracht met brood-, vleesch-, bló©rai~, textielkaarteni en dergelijke bescheiden. Tot nu toe Werden, als geen kwade trouw kon worden aangetoond, nieuwe exemplaren uitgereikt, indien deze kaar ten Werden vermist of in het ion gereed© Waren geraakt. Deze welwillende hou ding bleek echter al' heel weinig ge schikt om het publiek de wiaarde vanl Zijn distributiekaarten onder het ;oog te brengen. Men nam dikwijls niet ©ens de moeite Zijtn verlas behoorlijk aan 'de politi/ej op te geven, maar vervoegde zich zon der cmieer bij' het distributiekantoor- Het feit, dat tmien Zijinkaarten voor niets krijgt en rijn geld meestal' in het Zweet 1 VOOR DE HUISVROUW GEBAKKEN KAAS MET GROENTEN Een half pond vette, belegen (maar niet oude) kaas wordt in ongeveer één cm. dikke, niet te groote plakken ver deeld. Van drie eetlepels bloem, een hal ven deeiliifcer melk, Wat Zout, pep-er en nootmuskaat maakt men een glad dik papje. Hieran wentelt mén de plakjes kaas en daarna in paneermeel. Indien men een eiwit er voor over heeft, paneert men de plakjes daarna nog een tweeden keer en nu gewoon, in losgeklopt eiwit en paneermeel; hierdoor wordt de korst bij zonder smakelijk. In de koekepan laat men 50 gr. boter of margarine flink warm worden en men bakt de kaasplak- ken hierin op niet 'te groote vlam aan beide kanten lichtbruin, Van de overge bleven bakboter maakt men met water jus. Bij gebakken kaas smaken schorse- neeren in een sausje of een schoteltje lof bijzonder goed. KAASPANNEKOEKEN Men bereidt het beslag op de gewone wijze, mengt echter van tevoren een ons geraspte oude kaas per. half pond bak- maal onder het meel eer men aan het beslag begint. Na het bakken op boter of margarine bestrooit men eiken panne- koek afzonderlijk met geraspte kaas en geeft er tomaten- of pikante sausbij en groenten naar keuze. (De bestrooide pan nekoeken moeten natuurlijk naast elkaar op een schotel worden gelegd, niet op elkaar). MEESTER-HUISVROUW Al jaren legt het Deutsche Frauenwerk zich erop toe, huisvrouwen, die over een rijke ervaring beschikken, tot een meesterschap in dit.... beroep op te lei den, In leergangen van twee jaar komen ze eens in de week bij elkaar om hun huisvrouwelijke bekwaamheden stelselma tig te verruimen en nieuwe denkbeelden in zich op te nemen. Het onderwijs strekt zich uit over koken, voedingsleer, de kunst van het huishouden, wasch, naaien, opvoeding en nationaal-politieke vraag stukken. Na een examen kunnen wie de lessen met vrucht gevolgd hebben den titel meèsterhuisvrouw verwerven! Zij verplichten zich daarmee zich ten volle aan de taak van het genoemde„werk" te wijden. Uit de landelijke districten is de deelneming bijzonder groot. TELEGRAMMEN NOODLANDING BRITSCH VLIEGTUIG Uit Viohy wordt gemeldIn Nizerieux in de omgeving van Lyoö beeft op Zaterdag 11 Januari te 23 nnr (Fransohe tijd) een Eogelsohe bommenwerper van bet type Wellington een noodlanding gemaakt Hier bij werd het vliegtuig totaal vernield. De inzittenden braohten er het leven af en werden onmiddelijk door de autoriteiten van het Departement geïoterneerd. De Briteohe bommenwerper behoorde naar alle waarschijnlijkheid tot de formatie, die in den zelfden Dacht, naar reeds werd gemeldL ook boven Zwitsersoh gebied beeft gevlogen. BRITSCHE LUCHTAANVAL OP DE FRANSCHE KUST Bij een poging van de Royal Air Force om Zondag het Noord-Fransohe kustgebied binnen te vliegen zijn drie Hurrioane- toestellen neergeschoten. Twee werden door het luchtafweergeschut neergehaald en een werd door Duitsohe jachtvliegtuigen achtervolgd en neergeschoten. WEER LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND Sedert de vroege avonduren van Zondag hebben wederom sterke Duitsohe luoht- formaties in opeenvolgeode golven Londen en andere Engelsohe steden aangevallen. Direct na het invallen van de duisternis weerklonk te Londen het geloei der sirenes en het gebnlder van het afweergeschut, DE HOUDING VAN BULGARIJE De Bulgaarsohe minister-president Filoff heeft in een rede de houding van Balgarije met betrekking tot den haidigen inter nationalen toestand uiteengezet. Hij noemde het groote verschil tussohen dezen oorlog en den Wereldoorlog van 19141918 de omstandigheid dat de huidige oorlog een ideologisch oonfiiot is. Balgarije staat ge reed om elke gebeurtenis bet hoofd te bieden. Het land streeft naar een vreedzaam revisionisme. Dank zij de medewerking der asmogendheden en de Bowjetunie is het Dobroedsjavraagstnk op vreedzame wijze opgelost. De betrekkingen tot de nabuu'rstaten hebben de laatste maanden geen wijziging ondergaan. SCHIPBREUKELINGEN AAN LAND GEKOMEN Op het tot de Kaap Verdtsohe eilanden behoorende eiland Sao Antao is een red dingsboot met 29 schipbreukelingen van een op 2 Januari j.I. tot zinken gebrachte Britsohe koopvaardijschip aangekomen. Van de vijf andere reddiDgsbooten met 79 leden der bemanning heeft men niets meer gehoord. De naam van het tot zinken ge brachte aohip is niet genoemd. Financiëel Weekoverzicht Sinds eenige maanden wordt veel ge sproken en gesoheven over het verschil tussohen de Amaterdamache en de New Yorkache nöteering van Amerikaansche aan doelen. Dit verschil, het agio, wordt op tweeër lei manier berekend: 1. men becijfert hoeveel percent de Am- sterdamsohe nöteering hooger is dan de New Yorkache of 2 men berekent den koers dien men bij aankoop van zoo'n fonds in Amsterdam voor den Dollar betaalt en vergelijkt hem met de offioieele dollarwaarde van f 1.88s/s. In het eerste geval zegt men, dat de Amsterdam8ohe noteering b.v. 40 boven de New Yorksohe ligt, terwijl men in het laatste geval zegt, dat voor 1 dollar bijv. f 2.45 (in plaats van 1.88%) betaald moet worden. Men kan echter ook anders te werk gaan, n.l. door in plaats van nit te gaan van de New Yorksohe noteering, den Amsterdam- sohen koers als uitgangspunt te gebruiken, met welke New Yorkache noteerinq de thans te Amsterdam voor een bepaald aandeel betaalde koers zou overeenkomen. Natuurlijk zal men daarbij ook de aap- maak- en zegelkosten der certificaten in aanmerking moeten nemen. Men kan deze op oa. 3% bepalen. Voorts zal men niet het te New York wèl, maar te Amsterdam nog niet betaalde dividend mogen ver geten. Vergelijkt de effectenbezitter den aldus berekenden koers met de feitelijke New- Yorksohe noteering, dan zal hij voor zich zelf kunnen beslissen, of deze koers, die zoo en zooveel boren de feitelijke New Yorksohe nöteering uitkomt, hem redelijk of kansrijk schijnt. De koer88chommelingen in de laatste vier jaren waren belangrijk. Tegenover slechts enkele stabiele fondsen, waarbij de hoogste koers niet meer dan ongeveer het dubbele van de laagste was, staan niet weinig fondsen, waarbij de hoogste koers het vijfvoud of aohtvoud, ja het tienvoud en meer, beliep. Gaat men van nog een lauger tijdperk uit, dan zal men zijn oordeel ook op de nu nog steeds in de Nederlandsohe bladen dagelijks gepubliceerde index-oijfers kunnen baseeren. Deze index-oijfers vatten alle koersbewegingen als het ware in een notedop samen, en mogen daarom voor een dergelijke vergelijking wel geschikt worden geaoht. De tegenwoordige index der induatrieele aandeélen 133.40 beloopt ongeveer 35 °/o van den hoogsten stand der jaren 1929/40, of 324 °/o faD dea laasden stand. Het koerspeil der apoorwegaandeelen thans 29.70 is eohter veel lager, n.l. slechts oa. 16 °/0 van het hoogste peil, terwijl het slechts 224 °/0 van het laagste peil uitmaakt. Bij de public utili ties was en is de stand 20.20 nog lager, n 1. 14 °/0 van den hoogsten stand en 140 van den laagsten. Bij de apoorwegaandeelen heeft de de pressie een misschien nog scherpere selectie tussohen gezonde, onder zoo goed als alle omstandigheden dividend betalende aan- deelen, en „non dividend-payers" ten ge volge gehad. De koersen der meeste goede spoorweg aandelen zooals Chesapeake, Louisville, Norfolk Western, en Uuion Paoifio bewegen zioh ook te Amsterdam op een peil, dat, indien men rekening houdt met de laatste dividenden, den belegger een behoorlijk rendement waarborgt, zoodra hij weer tot iuoasso van zijn dividenden kan overgaan. ROBAVER. VISSCHERIJBERICHTEN De vi8soherij vereen. Algemeen Sohippers- en Viesohersbelang te Bruinisse hield Zaterdagavond baar jaarvergadering in „Het Veerhuis" onder voorzitterschap van den heer M. Vijverberg. Deze memoreerde in zijn openingswoord eenige feiten uit het afgeloopen jaar en zoide onder meer, dat het tot dankbaarheid stemde, dat niemand van de leden door den'dood aan de vereeniging was ontvallen. De rekening van den penningmeester, den heer M. de Koning, sloot met een batig saldo van f 21,60 (inkomsten f 106,07, uitgaven f84,47). Verschillende ingekomen stukken werden voorgelezen, waarvan de meesten betrekking bedden op de in het begin van 1940 gevoerde aotie, om een tegemoetkoming te verkrijgen uit het kweekersfonds, omdat verleden jaar door langdurige vorst en andere oorzaken slechts 65 pot van het basis-leveringsoijfer was bereikt. Na eenige conferenties en veel oorrespondentie was tenslotte bereikt, dat een nitkeering was gedaan, al was geen rekening gehouden met een wenueh der vereeniging, dat kweekers met een basis- leveringsoijfer van 100 tonnen en minder naar rato een grooter nitkeering zouden ontvangen, dan zij die meer hadden ge leverd. Een verzoek om afschrijving van haven en zategelden, gericht aan het gemeente bestuur van Bruinisee, voor dio personen wier vaartnigen waren gevorderd, was toegestaan. Besloten werd adhaesie te be tuigen aan een adres van de viesoherij- vereeniging te Yerseke, waarin werd aan gedrongen den mo88elprijs te verhoogen. Naar aanleiding daarvan stelt de heer M. Padmos voor, dat wanneer verhoos?ing van den mossel prijs misschien niet moge lijk is of het verzoek niet wordt inge willigd, aan te dringen om de prijsver- hooging ad f 0,25, die thans wordt gegeven voor mosselen van de kwaliteit B plus zijnde mosselen van meer dan 22 K.G., toe te passen voor mosselen van 18 K.G., met andere woorden mosselen met eep vi8ohgewioht van 18 K.G. voor B plus kwaliteit te verklaren. Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen. De heer Th. Kik stelt voor aan te dringen, dat voor alle mosselen van meer dan 22 E.G., die in dit seizoen zijn geleverd voor gewone B kwaliteit en waarop dus de toeslag ad. i 0,25 niet is ontvangen, 'een uitkeering van f 0,25 met terug werkende kracht te vragen. Dit voorstel wordt aangenomen met 31-14 stemmen. Het bestuur stelt voor, er bij de bevoegde autoriteiten op aan te driDgen, het uitvoer- contiDgent voor België op te heffen. Thans worden nog geregeld mosselen naar Arne- muiden gebraoht ad f 1,60 per ton voor industriedoeleinden. De Belgische hande laren willen voor mosselen gaarne de geldende prijs voor consumptiemosselen betalen en algemeen wordt het onbillijk geaoht, dat België, waarheen reeds ge slachten lang de mosselen werden verzon den, thans geen mosselen meer zou mogen betrekken. De eigen voedselvoorziening zou bij uit voer naar België Diet het minste gevaar loopen, daar verschillende kweekers meer dan 100% va& kun basisleveriDgsoijfer kunnen leveren. Aan de zusterverenigingen te Ierseke, Tholen, Zierikzee en Philippine zal worden verzocht aan dit adres adhaesie te be tuigen. De heer Jan v. d. Berg—Jumelefc her innert er aan dat reeds jaren geleden door de afdeeling Brainier van den Bond van Mosselkweekers in Zeelend een voor stel was aangenomen om f 500,uit te keeren, ten einde een onderzoek in te stellen en een kostenberekening op te maken voor het aanleggen van een binnen- put om mosselen te verwateren. Dit voorstel is nooit uitgevoerd, waarom hij het nu nogmaals te berde brengt. Be sloten wordt eveneens een bedrag van f 500,besohikbaar te 6tellen, wanneer de a'deeliog Brninisse uitvoering geeft aan het indertijd genomen besluit. Bij de betrokken autoriteiten zal worden aangedrongen de tijden van vertrek uit de haven en de binnenkomst daar resp. te vervroegen en te verlaten. Getraoht zal worden voor de personen wier vaartuigen gevorderd zijn, een hoogere prijs voor oonsnmptiemosselen te bediDgen, b.v. van 10 cent per ton, wegens de groote onkosten en de kweekers die vroeger kweeker-handelaar zijn geweest, dooh die hun handelaarschap indertijd hebben prijs gegeven, thans weer in de gelegenheid te doen stellen weer handelaar te worden. Hierna sluiting. Nijverheid en Techniek Blauwe gloeilampjes voor zaklantaarns Het A.N.P. meldtDe Nederlandsohe gloeilampen-industrie heeft een zeer groot aantal door de Rijhsinspeotie luchtbe schermingsdienst goedgekeurde blauwe gloeilampjes voor zaklantaarns in den handel gebraoht Deze blauwe gloeilampjes, welke van het goedkeuriDgsteeken I.L.B. zijn voorzien en voor de gebruikelijke spanningen worden vervaardigd, mogen in iedere beschikbare passende zaklaotaarn in de open lucht worden toegepast, mits wordt zorggedragen, dat het lioht daarvan niet naar boven schijnt en andere deel nemers van het verkeer er niet door worden verblind, aldus deelt de rijksinspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen Inohtaanvallen mede. In verband hiermede kan na 15 Januari slechts het gebruiken van door de Rijks inspectie luchtbescherming goedgekeurde en als zoodanig met het I.L.B.-teekan ge waarmerkte voetgangerslantaars van bij zondere oonstruotie, dan wel het gebruik van door de Rijksinspeofie goedgekeurde en als zoodanig met het I.L.B. teeken gewaarmerkte blanwe gloeilampjes in be schikbare zaklantaarns in de open lucht worden toegelaten. Met nadruk wordt men er op gewezen, dat voetgangerslantaanrs welke niet in over eenstemming zijn met de voorschriften der verordening of welke in strijd daarmee worden gebrnikt, in beslag genomen en verbeurd verklaard kunnen worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3