n tz ss S3 se TWEE NEVEN en TWEE NICHTEN Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Dintdag 14 Januari HILVERSUM I. 415 M. Nederlandsch programma. KRO 8 Wij beginnen den dag; 8,30 nieuwsberich ten ANP; 8,45 gram.; 9,30 Nieuw Hollands strijkkwartet (opn.); 10,05 KRO-Sympho- nie-orkest en Concertgebouw-orkest; 10,35 KRO-Symphonie-orkest (opn.); 11,30 Godsdienstig halfuur; 12 gram.; 12,15 Ge rard Lebon en zijn orkest; 12,45 nieuws- en economische berichten ANP; 1 piano duo Beuker en Denijn (opn.); 1,16 Gerard Lebon en zijn orkest; 1,45 Jodelzang; 2 voor de vrouw; 3 pianovoordracht; 3,20 zang met pianobegeleiding; 3,30 vervolg pianovoordracht; 3,40 vervolg van 3,20; 4 „De betrekkingen met het Nederland- sche muziekleven van groote figuren uit de muziekgeschiedenis"; 4,15 gram.; 5,15 nieuws-, economische- en beursberichten ANP; 5,30 RVU: „In vier Nederiandsche Musea op bezoek"; 6 KRO-Symphonie-or kest; 6,45 „Rassenhygiëne"7 vragen van den dag ANP; 7,15 Musiquette (opn.) 7,30—7,45 berichten Engelsch; 8 nieuws berichten ANP; 8,15 volksliederen; 8,30 berichten Engelsch; 8,45 KRO-Symphonie- orkest; 9,30 gram.; 9,55 Wij sluiten den dag; 10—10,15 nieuwsberichten ANP en sluiting. HILVERSUM II. 301.5 M. AVRO 8 gram.; 8,30—8,45 nieuws berichten ANP; 10 morgenwijding; 10,15 gram.; 10,30 voor de vrouw; 10,35 Puszta- orkest (opn.); 11 huishoudelijke wenken; 11,20 Omroeporkest en soliste; 12 be richten; 12,20 „Groote Nederlanders"; 12,25 orgelspel; 12,45 nieuws- en econo mische berichten ANP; 1 AVRO-Saionor- kest; 1,45 gram.; 2,15 Philharmonisch kwartet; 3,00 „Kolendampklachten en schoorsteenf outen"3,15 AVRO-Amuse mentsorkest; 4,15 Disco-causerie; 5 VPRO: Jeugduitzending; 5,15 nieuws- en econo mische berichten ANP; 5,30 AVRO-Aeoli- an-orkest en solist; 6,15 AVRO-Musette- ensemble; 6,45 „Rassenhygiëne", causerie 7—7,15 vragen van den dag ANP en sluiting. Führer en aan lasterpraat ten nadeele van Duitschland en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden, met aftrek van twee maanden voorloopige hechtenis, in welk' vonnis be klaagde heeft berust. Uit de Nieuwsbode van vóór vijfentwintig jaar Van 12—19 Jan. 1916. Met 1 Febr. werd de heer J. Verspoor, lichtwachter, naar Haamstede verplaatst. Een gecombineerde vergadering van den Raad van St.-Annaland met ver-, schillende polderbesturen besliste met 17—15 stemmen tegen den' aanleg van een locaalspoor. Voor rekening van de gemeente Haamstede arriveerde aldaar een nieuwe brandspuit, welke geleverd werd door de firma van Bergen te Heiligerlee. Een hevige storm veroorzaakte groote overstroomingen in N.-Holland boven het IJ. Aan de Schouwsche duinen had een belangrijke afschuiving plaats, evenals aan den zeedijk van den inlaag van de Groot St.-Jacobs Nieuwlandpol- der te Brouwershaven. Tot advocaat-generaal bij het ge rechtshof te Amsterdam werd benoemd mr. dr. S. J. M. van Geuns, voordien officier van justitie te Zierikzee. Aan den heer I. G. J. Kakebeeke, rijkslandbouwleeraar in Zeeland, werd een huldeblijk aangeboden ter gelegen heid van zijn benoeming tot inspecteur van den landbouw. Kies nooit een vriend uit eenige andere beweegredenen dan deze: dat ge heel veel van hem houdt. Vriendschap kent stand noch rang. FEUILLETON 6 Jeanne deelde Minnie's mliddagmaal' in de kèuken oimf 1 uur en na afloop daar van zette ze haar hoed en en zei dat ze de 'buurt eens ging verkennen. Het iwlas een zachte, heldere voorjaars dag en lustig kweelden de vogels. Het. was hier heerlijk; ofschoon niet vèr ver- iw&jderd van het drukke fabrieksdistrict van Bredeton, was de lucht er zuiverend en prikkelend. De rivier straalde in het zonlicht' en in het verre verschiet Zag men enkel vipiofliijk-verlichte heuveltoppen. Misschien zou ze het hier toch Wel' een maand kunnen uithouden. Ze zou althans vandaag nog hilaair niet schrijven aan Elizabeth en oud-tante Sara. In vier Weken zou ze wat anders vin den. dus zou ze zich imlaar geen zorgen ■jnlaken voojr den tijd en van dezen mooierr dag genieten! Om ongeveer vier uur liep ze op den hoofdweg, bij een dorpslogementje, waar ze een paar fietsen tegen den muur zag staan. Haar tong kleefde haar aan het INDIJKING BIESBOSCH Vordering van dan grond of ruilverkaveling? Gelijk bekend heeft het Rijk het voor nemen over te gaan tot indijking van den Brabantschen Biesbosch en tot af sluiting van de monding van Oude Maasje en Donge. De plannen, welke het Rijk hieromtrent heeft, waren oor zaak, dat de ingelanden van het water schap „De Brabantsche Biesbosch" in een spoedeischende vergadering te Geertrui- denberg waren bijeengeroepen. Het waterschapsbestuur heeft van de regeering de mededeeling ontvangen, dat het plan tot indijking gereed lilgt en dat het voornemen bestaat ten behoeve van de uitvoering van dit kapitale werk alle gronden in dit 9000 ha groote gebied van de eigenaren te vorderen. Het bestuur wilde nu aan de inge landen een andere mogelijkheid voor- j leggen. Bij vordering door het Rijk be staat niet de zekerheid, dat de eigenaren j straks weer een gelijkmatig bezit kun- j nen terugkoopen. Het waterschap kan echter ook bij Ged. Staten ruilverkave ling aanvragen en daarmee wellicht de zekerheid behouden, dat de eigendom der ingelanden zal worden geëerbiedigd. Na gedachtenwisseling en nadat ir. Mesu, hoofd van den Cultuurtechnischen Dienst, een uiteenzetting had gegeven van het indijkingsplan, werd het bestuurs voorstel om bij Gedep. Staten ruilver kaveling aan te vragen met algemeene stemmen aangenomen, schrijft de N.R.C. Hét plan tot indijking Blijkens de uiteenzetting van ir. Mesu komt het indijkingsplan in hoofdtrekken op het volgende neer: Vrijwel het geheele, 9000 ha., groote gebied van den Brabantschen Biesbosch zal worden ingepolderd en door een zeer zwaren dijk worden beschermd tegen stormvloed. Dit stemt dus niet overeen met de oude plannen, die slechts ge deeltelijke inpoldering en geen volkomen beveiliging tegen stormvloeden beoogen. Ook het Oude Maasje en de Donge zullen worden afgesloten; daardoor zul len de stormvloeden tot in verre om geving hooger oploopen, hetgeen aan zienlijke verhooging der dijken in. Noord- Brabant en Zuid-Holland over een groote lengte noodig zal maken. Met dit laat ste moet uiteraard begonnen worden voor de afsluiting, zoodat de afsluiting, zelf niet voor enkele jaren kan plaats hebben. Het plain voorziet in den aanl'eg van verschillende doorgaande wegen e.a. een die van Keizersveer dwars door het gebied van de Biesbosch loopt en een kortere verbinding van Centraal Bra bant naar Dordrecht zal geven zoo mede in den aanleg van scheepvaartwe gen. Het is de bedoeling, dat de Biesbosch een geheel ander sociaal-economisch aan zien zal krijgen. Ongetwijfeld zullen er verscheidene dorpen komen. De bevol king van den Biesbosch welke nu onge veer 8 per 100 ha. telt, zal kunnen ver tienvoudigen. Vooral ook om dit doel te bereiken is de regeering bereid hier mil- lioenen te investeeren. De indijkingskosten worden begroot op 14 millioen gulden. Zij zullen door den staat worden gedragen, evenwel met dien verstande, dat de provincie met een sub sidie van 25 pet. bijdraagt en de grond eigenaren 75 pet. van de waardevermeer dering van hun grond afstaan. KERKNIEUWS Geref. Gem. ZIERIKZEE. Maandagavond 7 uuri, Ger. G©m. St -Domusstraat Ds. van den Berg van Krabbendijke. HAAMSTEDE. Ger. Gem!. Dinsdag 14 Jan. 's nüdd. 3.30 -en 's avonds 7.30 uur, ds. Van den Betrg van Kralbbendijke. - i' verhemelte en ze smachtte naar een kopje thee. Binnen zaten een dame en een heer ieder aan een tafeltje, thee te drinken. De dame keek even op; de heer hield haar steeds in het oog; dat voelde zij. Het was een lange, jonge man met 'een groeten neus. hooge juk-beenderen en Jicht-bruine oogen. Jeanne ging aan het derde tafeltje zitten, met den rug naar den heer, maar hij was veranderd van plaats, zoo, dat hij haar van terzijde steeds zien kon. Te vergeefs trachtte zij zich te verdiepen in een oude krant, die daar lag; steeds voelde zij, dat hij met den blik haar bewegingen volgde. Als om moreelen steun keek ze nog eens naar de dame, maar die scheen zoo zeer in beslag genomen door het bestudeeren van een toeristenkaart, dat ze er niets van merkte. Op dat oogenblik kwam er nog iemand binnen, en Wel haar neef. Reinier Gildehuis. Blijkbaar waren ze beiden even verrast over deze onverwachte ontmoeting en ze wist eigen lijk niet, of hij haar wel gegroet had, of niet. Voor de andere dame nam hij den hoed af; die boog even en hij knikte eens tegen den onbeschaamden jongen man, die dezen groet op dezelfde wijze beantwoordde. Reinier trad aan de toonbank, be- VERSCHILLENDE BERICHTEN Cumul-tie weduwen- en weezenpencioen De Staatscourant bevat een beschikking van den Secretaris-Generaal van het De partement van Binnenlandsche Zaken be treffende cumulatie van weduwe- en wee- zenpensioen. Hierin wordt bepaald, dat, indien de weduwe en weezen van een ambtenaar of gewezen ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 zoowel als zoodanig ten laste van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds als uit hoofde van den militairen dienst van haar echtgenoot of van hun vader ten laste van het rijk recht hebben op pensioen, het pensioen ten laste van dat fonds slechts wordt verleend, in geval - het gelijk is aan of hooger is dan het' pensioen ten laste van het rijk. Met weezen worden gelijkgesteld pleeg kinderen in den zin der Pensioenwet 1922. Pensioenen, welke in strijd met het i voorgaande zijn toegekend tusschen 10 Mei 1940 en heden worden door den Pen- i sloenraad ingetrokken met ingang van i den eersten dag van het volgende kwar- taal (dus met 1 April a.s.) j Gasveritilclring j Een droevig io|ngeluk is in een "Woning i in de Korte Leidsehed'wlarsstraat te Am sterdam1 gebeurd. Een 20-jarige (buf fetjuffrouw is daar n.l. d'Ojor gasverstik. king om het leven geko|men. Zij (was naar bed gegaan terWijl de gaskraan btandde. Toien het geld in den (mieter verbruikt iwtas is de kachel uitgegaan, doch Hater heblbfen medebewoners weer geld in den •mieter gedaan, het gas begon ioipniieufw' toe te stnetomien en (het meisje is jr} den slaap dofoir het gas verraderlijk over varen. j Frauduleus slachten De rijkspolitie heeft in de provincie i Groningen aangehouden twee perso- nen (Wegens het frauduleus slachten van varkens. Dit misdrijf schijlnt op het platte land zeer veelvuldig voolr te koimlen, zooi- dat rnleer arrestaties 'worden verwacht. De justitie heeft dientengevolge zich mlet een 'Waarschuwing' tot het publiek gericht dat het consumieeren van dergelijk vüleesch j grlcioit gevaar oplevert voor het ontstaan, van ernstige ziekten. Voorts mlaakt de justitie b'ekend dat zij 'mlet alille gestreng heid de verbodsbepalingen tegen het ver handelen en consumieeren' van dergelijk vleesdh zal handhaven en (w'ijst er op dat op dit misdrijf 'een gevangenisstraf van ten hoo(gse 4 jaar is gesteld. DE GEITENFOKKERIJ De Kring Sdiouwen-Duiveland tot ver betering van het geitenras, hield Zater dagmiddag haar jaarvergadering in het „Huis van Nassau" te Zierikzee, onder voorzitterschap van den heer A. Ver boom:. De voorzitter heette de 'weinige leden 'welkom. Na voorlezing der notu len. volgde rekening en verantwoording 'waaruit bleek, dat* er een vooirdeeiig sal do is van f 15.85, omldat er nog geen uit voering is kunnen geven aan het plan, om de faifgevaardigden vergoeding van reiskosten te geven omldat hiervoor de gelden nog niet volledig aanwezig zijn. Dit komt lomdat de verschillende afda lingen Iwel toezegden 3 cent per lid aan de Kringkas af te dragen, doch zulks niet deden, behalve één afdieeüng. Over deze zaait ontspon zich een uitvoerige discussie, waarvan het resultaat was, dat aan de P.rov. Ver. zal worden voorge steld oml de contributie voor de afdeelin- gen op Schou'Wen.Duiveland mlet- 5 cent te verhocHgen. 'welke 5 'cent eventueel 'n lager bedrag, aan de Kring kan 'worden afgedragen waardoor deze over de noo- dige financiën zal kunnen beschikken, om' haar toch naar behoioren te kunnen ver vullen. Ingekomen was een circulaire van de Prov. Ver., die 'otok aan allo besturen, der aangesloten vereenigingén is gezon den betreffende propaganda tolt uitbrei ding der geitenfokkerij, door het opfok ken van jonge geities. Deze circulaire zal in een afzonderlijk artikel behandeld wlorden. Als bestuursleden werden herko zen M. C. de Bil van Dreischor en C. A- Hartog van Haamstede. De agenda, re kening en begnopting van de Prov. Ver. gaven geen aanleiding tot voorstellen', (w(aama sluiting voilgde. De Britsche autoriteiten zullen voor de uitvoering van het opruimingswerk in de door de Duitsche luchtaanvallen getrof fen deelen vanLonden een interna tionaal arbeidsleger van 250,000 vreemdelingen opstellen, zoo meldt Stock holm Tidningen uit Londen. Alle leden van dit modernste vreemdelingenlegioen 'zullen een insigne in het knoopsgat dra gen, dat een smid voorstelt, die een zwaard smeedt. Het staats gebied van de Sovjet-Unie is mlet ongeveer 260.700 vierk. k.m. uitge breid. d.w|.z. mlet een oppervlakte, on geveer ter grootte van Joegoslavië. Tesa- rnlen met de in 1939 verkregen gebieds- (Winst, bedraagt de toeneming 462.700 vier kante kM. Het aantal bondsrepublieken, is gestegen van elf tot zestien, d© bevol king naim to© tot ongeveer 200 millioen zielen, (waarbij de natuurlijke groei van de bevolking sedert de Kaatste volkstel ling van Januari 1939, en die zes a Ze'-i ven millioen bedroeg, is inbegrepen. Met het gebruikelijke ceremonieel heeft koning Gustaaf den Zweedschen rijksdag geopend. In zijn troonrede noem de de koning de betrekkingen van Zwe den met het buitenland goed. Voor de ravitaileering van het land zijn de han- delsaccoorden met Duitschland, de Sow- jet-Unie én Italië zeer belangrijk. Speciale maatregelen ter bestrijding van de werk loosheid zijn genomen. De koning kon digde verder aan, dat de defensie wordt versterkt. i stelde zijn yerversching. die hij déar gebruikte en verliet toen weer het lo- gementje. Haar tijdelijke verwarring was niet on opgemerkt gebleven door den onbe- schaamden bezoeker. Met schrik zag ze het oogenblik tegemoet, dat ze alleen werden gelaten en ook durfde ze niet weggaan, want ze was bang, dat hij haar dan volgen zou. De toeriste stond op, betaalde ha$r verteéring en ging. Jeanne volgde ijlings, j Op weg naar de deur stootte ze met den voet tegen de opgevouwen toeristen- kaart. die de dame blijkbaar verloren had. Dit leek Jeanne een uitkomst; ze gaf de kaart aan de eigenares terug, juist toen de onbeschaamde ook de deur uitkwam; maar. toen hij de dames in gesprok zag. kon hij niet anders doen, dan zijn fiets nemen en wegrijden. De toeriste bleef hem nog in het oog houden en zei toen vriendelijk: Neem mij niet kwalijk, dat ik u nog eer. paar vragen doe. Ik geloof, dat u hier in de buurt thuis hoort? Ik zag u althans gisteren door Kattenhove rijden met mijnheer Reinier Gildehuis. Logeert u in de rood-steenen Schuur?" 1 Neen. ik logeer er niet, maar ik denk dat ik er een tijd blijven zal. Ik heb een betrekking als „hulp van de moeder" bij een kleinen jongen. De vierde straatcjoKlecte van hiet oor- togsWinterhu'l^pwerk in Duitsdhland, die top 14 en 15 December 1940 is gehioiuden, heeft loingeveer 14 Jmiil'lloien mark opge bracht. Dit is 4.7 'mïl'iliioien mark meer1 dan op dezelfde dagen v.an het voor gaande jaiar, hetgeen neerkolmlt ioip een toeneming va'n 51 prudent. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft een (onbekend persoiom ojmlstreeks middernacht tijdens de verduistering in ieen voorstadje van Bazel imlet een kara- bijln zes schoten gelokt op een hem te. geimoetkomende politiepatrouille. Een po litieagent (werd door een schot in het hoofd gedood. Zijn collega Koste in de duisternis eenige schoten iop den dader. De moordenaar slaagde er door de duis ternis in te ontkomen. Een grqote poli tiemacht is thans lop de been io|m naar hegn te zoeken. Te Stockholm! is, naar United Press -meldt, plotseling een griepepidemie uitge broken. die to|t' dusver in middenvorm' optreedt. De epidemie heeft echter dus danige vormlen aangeniojmen, dat de zie kenhuizen zich gedwongen hebben gezien •met ingang van Zondag ieder bezoek aan de zieken te verbieden. Tot lopvolger van Lord Baden Pol well1, is tot hoofd van de Padvindersorganisatie gekozen de 53-jarige Lord Somers. Deze zal niet den titel van „Chief Scout" doch van „Second Chief" voeren. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn de Engelsohe vliegers 'boven Neder- landsch gebied minder actief geweest dan in den vorigen nacht. Woonhuizen zijn niet direct getroffen, wel liepen in één plaats in het Zuiden des lands ongeveer een dozijn woningen door luchtdruk ta melijk zware schade op. Een man is ge- wond, een paard is gedood. (A.N.P.) I Het DNB meldt uit New York: Het I in dienst van Engeland varende Neder iandsche schip Soemba, groot 6718 brt. is, geladen met staal, in den Atlan- tischen Oceaan gezonken. Ten minste 34 man van de bemanning zijn verdronken. De rest is in een Oost-Canadeesche ha ven aan land gezet. O, ik hoop, dat iu (mfij niet org be moeiziek vindt, maar (Wonen uw ouders J.ioiok hier dichtbij? Heeft u een persoon- lijk onderhoud gehad' met mevr. George Gildehuis. vóór u de betrekking aannam 1 Ik heb geen ouders. Mijn familie wOont voor het grootste deel in het Zuiden van het land. Ik heb de adver tentie van mevr. Gildehuis beantwoord, (mlaar ik héb haar nog niet gezien. Zij en de kleine jongen zijn beiden Weg. Dat begrijp ik. Ik geloof niet. j ui thouwt.... Carleton... viel Jeanne in... dat Iwöj u hier lang (houden zullen, m'aari. Waarschijnlijk, zullen Wijl elkaar nog wel eens ontmoeten. Ik bon mevrouW Karp- imaal en mijn main is hier dokter. Ambts halve komt hij niet pp „de rood-steenen Schuur"; (mlaar. omdait Kattenhove heel klein is. zullen (wij elkaar af en toe Wek eens spneken. Als het u opat e©ns Imtocht invallen en dit imlet ernstigem blik Jeanne in de pogen kijkend dat u eCn vriendin noodig heeft, of althans een vriendschappelijken raad, dan mtoet u niet dralen, omi u tot mij te Wenden. In gedachten verdiept, zette Jeanne haar 'wieg vport. Blijkbaar achtte mievrouw Karpmiaal „de rood-steenen Schuur" geen geschikt verblijf vpor een jong meisje; een opvatting, die zeker zjou gedeeld W(order, diopr Elizabeth, om nog niets DE VERDUISTERING Heden (Maandag) gaat de zon pm 17 uur 53 onder. Morgen (Dinsdag) komt zij op om) 9 uur 44 en gaat Zij' om 17 uur 54 onder. Tusschen zonsondergang en zonsopkomst moet 'worden verduisterd. De maan gaat onder :o|m' 9 uur 51 en koimt pp om 19 uur 39. Laatste kwartier Maandag 20 Januari. Nieuwe Maan Maandag 27 Januari. Eer ste kwartier Dinsdag 4 Februari. BURGH. Onder voorzitterschap van den heer W. G. Boot Jz., hield de landbouw- vereeniging „C. et C.", in hotel de Kos ter, Vrijdagmiddag, haar jaarvergadering, die vrij goed bezocht was. De voorzitter hield der gewoonte ge trouw een uitvoerige openingsrede, waar uit wij een en ander aanstippen. Hij deed een beroep op allen om samen te werken waardoor de lasten van de paardenvordering minder zouden drukken Verder wees hij op de moeilijkheden bij 't dorschen wegens gebrek aan benzine en petroleum. Ook de administratieve be slommeringen, die de loonbelasting mee zullen brengen noemde hij als een der bezwaren, die naar zijn meening even wel nog wel mee zullen vallen. De ver hoogde grondbelasting en de belasting op de waardevermeerdering van onroe rende goederen bij overdracht, vooral bij verplichte verkoop, zullen niet meevallen. Daarbij nog de verhoogde prijzen van veel wat gekocht moet worden, dan zal een verhooging van de prijzen der pro ducten volgens hem geen overdreven luxe zijn. Vervolgens deelde hij mee, dat op een door hem bezochte vergadering van de 2.L.M. door den voedselcommissaris, de heer Dorst, was gezegd, dat de prijzen wel verhoogd zullen worden. Ook werd daar meegedeeld, dat vooral de verbouw van tarwe, rogge, aardappelen, bruine boonen en kleine groene erwten, op prijs worden gesteld. De veelevering zal nog wel meevallen, daar 11/4 millioen runde ren in ons land zullen blijven, terwijl de achterstand in de vorige oorlog weer vrij spoedig was ingehaald. Tenslotte memoreerde hij nog de uit komsten van de bedrijven over 1939, die over het geheel genomen vrij gunstig waren. De coöp. fabrieken zijn gespaard gebleven, behalve Puttershoek. De ENCK staat er finantieel gunstig voor. De Coöp. Aankoopver. mag zich in een voortdu rende bloei verheugen. De Z.L.M. ging in ledental vooruit. Tot slot herdacht hij het overleden oud-bestuurslid, de heer L. J. Blom en verklaarde met de beste wenschen voor 1941 de vergadering voor geopend. Na voorlezing der notulen deed de voorzitter enkele mededeelingen, o.a. dat de door het Centr. Bureau verleende re ductie aan de Aank. Ver. zal gebruikt worden tot aanschaffing van een droog- ontsmettingsinstallatie. De prijzen van het boekhoudbureau van de Z.L.M. zijn ver hoogd van 50 tot 75 cent per h.a., terwijl het vaste bedrag voor de bedrijven ge handhaafd is. Voor de paardenvordering zijn op elke plaats commissarissen aan gewezen. Deze zijn voor Haamstede: P. C. Hanse, S. L. Blom en B. Th. de Vrieze; voor Burgh: M. A. Beije en W. Steur. Uit hét jaarverslag dat nu volgde stip pen we aan, dat het ledental op het eind van het boekjaar 76 bedroeg. De ontwrichte economische toestand deed zich geducht gelden bij de aankoop van kunstmest en vooral voederstoffen. De geldelijke omzet was evenwel toch nog f2000 hooger en bedroeg f23264 tegen f21386 het vorig jaar. De rekening die hierna volgde gaf de volgende cijfers: ontvangsten f 1182,03, uitgaven f930,83, saldo f251,20. Deze re kening werd met algem. st. goedgekeurd, nadat het lid der finantieele commissie, de heer J. Priemus, een gunstig rapport had uitgebracht. Als bestuursleden wer den herkozen de heeren P. C. Hanse en T. L. Jonker, terwijl als nieuw bestuurs lid gekozen werd Jac. Blom. Het ver slag van het musschengilde werd aange- te Zeggen van Tante Henmien! Was h©t haar plicht niet. oom zich terug te trek ken en een andere positie te zoeken? Tötoh vioelde Jeanne er ook niet zoo veel voior, oim' terug te gaan naar Am sterdam, (wlant haar enthousiasme voor z»]Oi'n groote stad Iwlas wel wat bekoeld. 1 —'tis hard oim' Kattenhove juist te j mjpeten verlaten, nu ik tot de ontdek king ben geköimJen, dat het de heeriijk- ste plaats ter Iwlerelld is, dacht zij. j Maar oiok op die „heerlijkste p'llaats ter Iwlereld" kon het geweldig waaien en zóó heftig (wlas nu ineens de wind, dat hij haar hoed van het hoofd rukte), zoiodat deze nu in de rivier dreef. In haar pogingen, |0im' het ding nog te pakken te krijgen, boog zlij' zich voor over langs den kant, bleef haken tus schen de lange halmen en het riet en vief voorover, mlet dit gevolg, dat de eenige speld. Iwiaarimlee ze het haar bijeen hield ook verloren ging en dat zij dus terug moest naar het huis van haar Werkgeef ster, ztonder hoed en mlet half loshan gend haa,r. Ik hoop nu mlaar, dat ik Reinier Gildehuis niet ontmoet! Alis hij mij! zoo zag, zou hij zeker vinden, dat ik niet goed genoegIWas voo,r hem'! Dus dan zouden de rollien precies omgekeerd zijn! (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2