Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 13 JANUARI 1941 De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Zierlkzee (1.80. Voor het buitenland (10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve *s Zondags. Uitgave; N.V. de Zlerikzeesche Nieuwsbode, Zierlkzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137Ó77 - Dir.: A. J. de Looze - Ultg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14541 ADVERTENTIES Prijs: 2D cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur POLITIEKE PROBLEMEN Tot opvolger van den overleden Lord Lothian is benoemd Lord Halifax die dus Engeland in Washington zal ver tegenwoordigen. Of deze keuze geluK- kig is geweest zal de tijd moeten leeren. Als Engelsch minister van Buitenlandsche Zaken is hij vervangen door Anthony Eden. In Februari 1938 vond juist het om gekeerde plaats: Eden moest zijn por tefeuille als minister van Buitenlandsche Zaken afstaan aan Lord Halifax. In de rivaliteit tusschen deze beide politici spiegelen zich, evenals dit het geval was bij Neville Chamberlain en Churchill, de schommelingen, stemmingen en richtingen af. waardoor de Engelsche politiek zich in de laatste jaren heeft gekenmerkt. Lord Halifax was de vertrouweling van Neville Chamberlain; Eden, die een maal door Lord Baldwin een man, die wat beloofde", werd genoemd, ging over naar de partij van Churchill. Vooral se dert Chamberlain zich had teruggetrok ken stond het wel vast, dat het uittreden van den tweeden man" van München" uit het oorlogskabinet nog slechts een kwestie van zeer korten tijd zou zijn. Als Lord Irving was Halifax van 1926 tot 1931 onderkoning van Indië. ïn deze hoedanighéid bereidde hij de nieuwe statuten voor de Indische grond wet voor. In die jaren bevestigde hij zijn roep als ,,realpolitiker", die zich zelfs tegen de moeilijkste vraagstukken op gewassen toonde. Nadien vertrouwde de Engelsche regeering hem bij voorkeur buitengewone zendingen toe. Ter gele genheid van de Internationale Jachtten- toonstelling bezocht hij in November 1937 Duitschland en werd bij die gelegenheid ook door Hitier ontvangen. In dienzelfden tijd zag Engeland zich genoodzaakt, een einde te maken aan zijn tegen Italië gerichte sanctie-politiek en scheen neiging aan den dag te leggen om tot een duurzaam vergelijk te ko men met de spilmogendheden. Het af treden van Eden en de ambtsaanvaarding door zijn opvolger maakten toenmaals den indruk, of men volgens een vastge steld programma te werk ging. Men zou Halifax een man van traditie kunnen noemen, wien de eigenaardige taak ten deel viel. met deze traditie te breken op een beslissend punt in de ge schiedenis: hij teekende als verantwoor delijk man voor de garantie aan Polen, daarmede een einde makend aan den stelregel dat Engeland in het Oosten nimmer een bindende verplichting op zich zou nemen. Dit had tot gevolg, dat een vergelijk onmogelijk werd gemaakt en het spookbeeld van den onvermijdelijken oorlog oprees. De post van vertegenwoordiger van Groot-Brittannië in de Vereenigde Sta ten legt opnieuw een groote verantwoor delijkheid op zijn schouders. Gezien het belang van het onderhou den van een geregelde scheepvaartver binding met Amerika en wijl nog slechts uitsluitend de Noord-Westelijke havens van Groot-Brittannië in aanmerking ko men voor de ontvangst der goederen, is het begrijpelijk, dat Engeland op midde len zint om dezen weg vrij te houden. Het is waar, dat niets er op het oogen- blik nog op wijst, dat Roosevelt per soonlijk het voornemen koestert om een verbinding tusschen Amerika en En geland in het leven te roepen via. Ierland, wellicht op grond hiervan, dat er in dat geval slechts sprake zou kun nen zijn van het verkeer tusschen twee neutrale landen. Doch er moet toch wel eenige reden voor bestaan, dat dit plan in Amerika reeds openlijk wordt besproken. Enge land zou natuurlijk een pak van het hart vallen, als de Amerikanen hun goe deren transporteerden, op hun eigen schepen en onder Amerikaansche vlag. naar een of andere Iersche haven, zoodat Engeland dan nog alleen te zorgen had dat de goederen van Ierland naar Enge land kwamen. In Londen hoopt men misschien, dat een zoodanig economisch verkeer tus schen twee neutrale landen, zooals .Ame rika en Ierland, vrij en ongestoord moet kunnen plaats hebben. Doch men verliest slechts al te veel uit het oog. dat deze geniaal gevonden uitweg", waardoor Ierland de rol zou vervullen van een gemakkelijke brug tusschen Ame rika en Groot-Brittannië. onvermijdelijk tot gevolg zou hebben, dat zoowel de Vereenigde Staten als Ierland in den oorlog werden betrokken. Hoe men in Ierland daarover denkt, is voldoende bekend. Doch ook in Ame rika is men geenszins blind voor het ge vaar. dat een dergelijke toestand zou scheppen. Dit blijkt o.m. iuit een ver klaring van Senator Vandenberg die zei de, dat het dwaasheid zou zijn om Amerikaansche schepen middenin deblok- kadezóne te zenden, terwijl Amerika's eenige 'doel is. buiten den oorlog te blijven! DUITSCH-RUSSISCH VERDRAG OiVeriterlcIng van de vriendschappelijke betrekkingen lm een hojofdartikel, getiteld Nieu'wte overfwinningen van die buitenlandsche Sjov- jet.politiek, iwlaarin doimtmentaar geleverd iwtomdt 'Op de 10 dezer tusschen de Sov1- jet.Unie en Duitschland gesloten verdra gen schrijft de Piraiwlda,: Deze stukken zijn van groote binnen- laindsdhie en internationale bete©kenis. Hun belang wlotrdt niet slechts (bepaald door het belang van de vraagstukken, Iwielke den inhoud van7 deze historische docu menten vormen, maar jopk door het feit dat al deze stukken ©en nieu'wien stap vonmien |op het pad van de consolidatie ^en ontwikkeling van de betrekkingen'van goede nabuurschap tusschen de Sovjet- volkeren en het Duitsche volk. langs het pad van voortgezette succesrijke oplos sing van de problemen, welke voor de SoiWjet, en de Duitsche regeering gere zen zijn uit het niet-aanvalsverdrag van 23 Augustus 1939. Het verdrag over de SiOivjiet-Duitscbe grens ©n de overeenkomsten iwelke op 10 Januari 1941 te Moskou, Riga en Kau nas gesloten zijn vtomuen het resultaat van do vredespolitiek, weitoe do Sovjef- regeering voortdurend, krachtig ©n 'mist wijsheid gevoerd heeft, van de buiten landsche Sovjet-politiek twlelke gebaseerd is op de groote beginselen van de partij van Lenin ©n Stalin- Deze stukken zijn .in het bij'zonder btai. tenge'wicion belangrijk onder de huidige omstandigheden en bevestigen eens te (rnfeer schitterend do triomf van de groots beginselen van de buitenlandsche Sovjet, politiek, zotoals deze geproclameerd zijn op het achttiende congres van de commu nistische partij van de Sovjet-ünie, Waar Stalin zeide: „Wij komien op voor vrede .en versterking van de handelsbetrekkin gen miet alle landen, dat is ons stand punt en iwiij zullen aan dit standpunt vasthouden zroo lang alls deze landen dier gelijke betrekkingen miet de Sovjet-Unie onderhouden en zoolang zij geen pogin gen doen iqnr inbreuk te maken op de belangen van ons land". Na een overzicht van de geschiedenis van de oecionoimisch© betrekkingen tus schen de Sovjet-Unie en Duitschland ge durende de laatste jaren te hebben ge geven, gaat de Praiwida aldus voioirt: De oectonoimische overeenkomst van 10 Januari vormt een aanmerkelijken voor uitgang op den iwieg van de lontwikkeling van de Sovjet.Duitsche o.eeonotmische be trekkingen tot Iwiederzijdsch prjofijt van de Sovjiet.Unie en Duitschland. Tegenover de piogingen ©n alle moge lijke intriges van de vijianden der Sov jet-Unie die hun best doen om1 twtee^ dracht te zaaien in de 'betrekkingen tus schen de Sovjet-Unie en Duitschland in de hoioip de volkeren van de Sovjet-Unie ©n Duitschland tegen elkaar op te zetten vervolgt de Savjet.Unie consequent haar politiek van vrede en vriendschap ten aanzien van Duitschland, evenals tegani- over ieder land, dat bereid is ©en der gelijke politiek tegenover de Sovjet-Uni© te voeren. Op 29 Maart 1940, sprekend in de zesde zitting van den Oppersten Raad van de Sovjet-Uni© |0iver de vijandiga intriges van de oiotrio gstichters, Iwelke ons een politiek van vijandschap en oor. log naet Duitschland trachten op te leg gen. een politiek fwellke hen in staat zou stellen om de Sovjet-Unie voor hun imperialistisch© doeleinden te gebruiken, zeide MolotofWi: „Het is tijd dat deze lieden begrijpen, dat de Sowjet-Unie nim mer de speelbal' van de politiek van) anderen is geweest of zijn zal, dat da Sovjet-Unie steeds haar eigen politiek! heeft gevoerd ©n deze steeds zal voeren zonder ©r rekening mee te hooiden of dit dezen lieden in andere landen aan staat of niet". DE CHINEESCHE WARWINKEL E«n front van duizenden kilometers In het afgeloopen jaar hebben de Japanners rwieliswaaar vrede gesloten met de regeering van Wang Tseng Wei; doch hiermede is nog geenszins ©en eind ge komen aan de vijandelijkheden in China. Er loopt nog altijd esn frontlijn door het land. die duizenden kilometers lang is. nog immer bevatten de bladen berich ten over bloedige ontmoetingen tusschm Japanners en Chineezen zelfs in het bezette gebied. Nog altijd geeft Tsjang Kai Sjek zijn veirlbitterden tegenstand niet op. Aan dit geheele, uitgestrekte front is het in 1940 slechts op drie plaatsen tot militaijne operaties van eenig 'belang ge komen. n.l. bij Nan tsjang, iwaar de Ja panners hun stellingen iwisten uit tebou- Iwien. dan bij' Nanning >em tenslotte aan de Indo-Chineesche grens, waar zich hun opmarsch, na de misverstanden, Welke zich in den aanvang hadden voorgedaan', in goede orde voltrok. Voor de rest ba perkte zich hun activiteit voorzoover de rivieren niet alle actie onmogelijk imaakten tot de pacificatie van hetj bezette gebied, die echter in tal van gevallen gepaard ging met lokale vijan delijkheden van zekeren omvang. Boven dien heeft de Japansche luchtmacht de Birma-route afgesloten. Dit laatste, waar aan zoowel 't leger als de vloot deelna men. moet als een groot succes iwordan beschouwd, aangezien, hierdoor het Chi- neesche verzet in het hart |w®rd getroffen Dit neemt echter niet weg, dat de afsluiting van de Bircmarout© alléén den Chineesdien tegenstand volstrekt niet zal vermogen te 'breken. Wiel is twiaar zullen de moeilijkheden. Waarmede Tsjang Kai Sjek te kampen heeft, hierdoor !w|o/rden vergroot, doch hij zal ©r wel in slagen de afsluiting stil te houden voor zyn volgelingen, de twtederopenstei- ldng twle'ten voor te stellen als een groot diplomatiek succes ©n den tegenstand voortzetten. D© afsluiting van de Birma- route zal mo©ten Worden geconsolideerd door militaire operaties in groOlen stijl' Dergelijke oiperaties zijn echter geen klei. nigheid in een land dat zoo uitgestrekt is. waar de verkeersmiddelen zooveel1 te Wiensehen overlaten ©n waar de. ravitail- leeringsllijnen zoo lang zijn. Tsjang Kai Sjek wieet. dat de groote ruimte zijn bondgenoot is. Maar dat we ten de Japanners ook. Bovendien reke nen zij op de (onderlinge verdeeldheid in het Chineesche leger. De groote vraag is. of de Engelschem en Amerikanen zich voor Tsjang Kai Sjek zullen blijven in teresseeren len of zij dit iook zullen kim men blijven doen. Hiervan hangt buitem- geiwoon veel af. Duitsch weermachtsberichl Portsmouth zwaar getroff«r\ Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zaterdag bekend: Een duikboot, van welker optreden reeds gedeeltelijke resultaten bekend zijn gemaakt, heeft op haar laatste verre reis in het geheel 52,800 brt. in den grond geboord. Daarmede heeft de onder com mando van den corvetten-kapitéin Hans Gerret von Stockhausen staande duikboot in totaal 101,530 brt. scheepsruimte der vijandelijke koopvaardij vernield en bo vendien een gewapend vijandelijk koop vaardijschip van 8000 brt. zoo zwaar be schadigd, dat verwacht kan worden, dat het verloren is. Het luchtwapen heeft ook gisteren (Vrijdag) gewapende verkenningsvluchten gemaakt en het leggen van mijnen voor Engelsche havens voortgezet. De poging van vijandelijke jacht- en bomvliegtuigen om overdag het bezette Noord-Fransche gebied binnen te vliegen, werd verijdeld door luchtafweergeschut en jagers, voor de vijand eenigerlei suc ces kon bereiken. Jachtvliegers schoten twee, afweerge schut zes vijandelijke vliegtuigen neer. Duitsche formaties vliegtuigen hebben op 10 Januari voor de eerste maal inge grepen in den strijd in het Middelland- sche Zeegebied. Zij konden daarbij op twee scheepseenheden, o.m. een vlieg kampschip, verscheidene treffers plaat sen. In den nacht op 11 Januari vielen sterke formaties vliegtuigen doelen in Zuid-Engelamd met goed succes aan. In slaande bommen deden vooral in Ports mouth omvangrijke branden ontstaan. Zes eigen vliegtuigen zijn van de vlucht naar den vijand niet teruggekeerd, ARTHUR VANDENBERGH, Amerikaan8ch Senatormeent dat het dwaasheid zou tfjn om Amerikaansche schepen midden in de blokkadezöne te zenden. P.I.B Italiaansch weermachtsberichl Duitsche en Italiaansche vliegers tegen de Britsche vloot Het Italiaansche weermachtbericht no. 218, luidt als volgt: Iif het Kanaal van Sicilië zijn vijande lijke vlootformaties door onze detache menten torpedo-vliegtuigen en pichiatelli aan felle en opeenvolgende aanvallen derworpen. Twee torpedo-vliegtuigen heb ben met een torpedo een vliegkampschip geraakt. Een afdeeling van drie pichia telli hebben een kruiser getroffen met twee bommen van groot kaliber. Een ander escadrille pichiatelli heeft met bommen van zwaar kaliber een vlieg kampschip aangevallen en getroffen. On danks de vijandelijke jageraanvallen zijn al onze vliegtuigen op hun bases terug gekeerd. Tezelfdertijd hebben voor de eerste maal de eenheden van het Duitsche lucht- corps in broederlijke samenwerking met de Italiaansch© iuchteenheden deelgeno men aan den aanval op dezelfde vloot formaties, waarbij zij er in slaagden een der vliegkampschepen te treffen met bom men van groot en middelgroot kaliber. Bovendien hebben zij een torpedoboot- jager getroffen. In den nacht van 11 Januari is de haven van La Valetta op Malta gebom bardeerd. Aan het Grieksche front gingen acties (Archief Z.N.B.) Een Italiaansch torpedovliegtuig had in de Straat van Sicilië een vijandelijke vloolformatie ontdekt. Ondanks het he vige afweergeschut en de aanvallen der vliegtuigen die waren opgestegen van het vliegtuigmoederschip, dat van de for matie deel uitmaakte, slaagde de beman- erin zich in een gunstige positie te plaatsen en een torpedo op het vlieg tuigmoederschip te laten neerkomen, dat midscheeps werd getroffen. Een dikke wolk rook en stoom legde getuigenis af van het succes van den aanval. Een kort daarop ondernomen verkenning wees uit, dat het vliegtuigmoederschip zwaar beschadigd was. Nog steeg er een rook wolk uit het schip, dat langzaam vooruit kwam, alleen gelaten door de andere eenheden van het eskader. Versterking der vriendschaps betrekkingen tusschen Duitsch land en Rusland Zal Ierland de brug tusschen Amerika en Engeland worden De Chineesche wa» winkel over een front van duizenden K.M. Verhooging melkproductie eer technisch dan econ. karakter Indijkinq Brsbantschen B<*ibosch op f 14 millioen geraamd Gironummer van de W.HJT. Is 5555. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Poatgiro- nummer 877. ,fitort op 5553 óf 877 Ge brengt geluk in veler leven". van plaatselijken aard voort zich te ont wikkelen in den sector van het elfde leger. Pogingen tot aanvallen van den vijand in andere sectoren zijn afgeslagen In Cyrenaïca optreden van de artillerie in de zone van Tobroek en in de nabij heid van Djzaraboeb. Een van onze aan- vals- en jachtformaties heeft een groep tanks en pantserauto's aangevallen en er verscheidene vernield. Tijdens een lucht gevecht is een jachttoestel neergeschoten Vijandelijke luchtaanvallen op Tobroek en in de zone van Benghasi hebben eenige schade veroorzaakt en negen do oden ge- ëischt, waarvan zeven kinderen, en vier gewonden, allen Mohammedanen. De be manning van een Engelsch vliegtuig dat gedwongen was te landen, is gevangen genomen. In Oost-Afrika is een aanval van tanks aan het Soedaneesche front afgeslagen. Vijandelijke vliegtuigen vlogen boven Palermo. Zij lieten eenige bommen op de haven vallen. Niemand werd getroffen ©n aan de havenwerken werd lichte schade aangericht. Een vijandelijk vlieg tuig is neergeschoten. Een tweede vijan delijk vliegtuig is boven de golf van Napels neergehaald. -LLü-IL!i■^SBSgggBI RECHTZAKEN Echtpaar Ud'gda z«lf de bus voor Winterhulp Op den 29sten November collecteerde een Amsterdamsch echtpaar voor de Winterhulp. De vrouw ging met de roode bus in de Spuistraat en omgeving kantoor in, kantoor uit en toen de man vond dat de bus zwaar genoeg was begaven zij' zich naar de woning van de vrouw aan de Bloemgracht, waar de echtgenoot de bus opende. Hij nam er zelf een bedrag van tien gulden uit. gaf zijn vrouw eenzelfde bedrag en liet er omstreeks zes gulden in. Teneinde de bus flink te laten rammelen had hij een rol centen gehaald en deed deze in de grootendeels geledigde collectebus. Het was de bedoeling van den verdachte om de bus terug te laten brengen door de zuster van de vrouw, waarmee hij samen leefde. Zoover kwam het echter niet door het ingrijpen der recherche. De man en de vrouw hebben vorige week voor de Vierde Kamer der Amster- damsche Rechtbank terecht gestaan. De officier van justitie vond een zware straf noodig. Tegen een dergelijk mis bruik van een collecte, die tot bedoeling heeft den nood van anderen te lenigen, moet streng worden opgetreden. Tegen den man. die zich schuldig heeft gemaakt aan uitlokking tot oplichting, requireer- de de officier een gevangenisstraf van 2 jaar en zes maanden. Tegen de vrouw eischte hij een gevan genisstraf van een jaar. Uitspraak 24 Januari a.s. BELEEDIGING Voor het Duitsche landgerecht had zich Zaterdag de 46-jarige handelsagent A. E. te 's-Gravenhage te verantwoorden we gens beleediging van den Führer en we gens verspreiding van valsche geruchten betreffende de Duitsche luchtmacht. De Generalstaatsanwalt achtte het ten laste gelegde volkomen bewezen en vor derde deswege een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden. De rechter achtte de beklaagde schul dig aan ernstige beleediging van den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1