NIEUWSBODE ZATERDAG 11 JANUARI 1941 De Kern WINTERHULPEN EDERLAND ABONNEMENT Prijs f 1.60 p. kwartaal, bulten Zierikzee 11.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver* schijnt dagelijks, behalve Zondags. UitgaveN.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode. Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro' 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14540 ADVERTENTIES Prfli: 10 cent per regel, minimum 80 cent. BI] contract apeclale prijzen. Grootte dar letters Daar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot '«morgens 8 uur DE VRIJHEID DER ZEEEN eon kernprobleem In de wereldpolitiek Karl Megerle, de bekende diplomatieke medewerker van de Börsen Zeitung", houdt zicih bezig, steunende iep de on derzoekingen van den Beriijnschen vol- kenrechtskundige Viktor Bruns. waarvan deze het resultaat heeft neergelegd in .,De Britsche handelsoorlog en het gel dende oorlogsrecht ter zee", met de „vrijheid der zeeën". Megerle begint met speciaal president Roosevelt te verwijten, dat hij over dit thema, hoewel het woord vrijheid bij hem een even groote rol speelt als bij de Britsche propaganda, volkomen heeft gezwegen en toont aan, hoe het stelsel matige onderzoek Engeland als den to talen internationalen rechtsschender aan de kaak heeft gesteld. Aan het adres van de neutralen richt de schrijver dan nog eens de ernstige waarschuwing zooals herhaaldelijk van het begin af aan van Duitsche zijde is geschied zich we\ te bedenken, wan neer zij zich actief of passief in hef blokkadefront van de westelijke mo gendheden laten opnemen. Ieder neu trale diende te weten, dat elke niet na drukkelijk bij oorlogs- of neutraliteits- recht toegestane inbreuk op zijn handels vrijheid een rechtsschending is. waarvoor hij tegenover de andere oorlogspartij tot afweer verplicht is. Hij kan zich b.v. niet tegenover een oorlogvoerende verbinden en voor de andere partij de aanvoeren af sluiten, hij mag'niet met de eene^partij een overeenkomst aangaan, waardoor hij de facto aan den handelsoorlog tegen de andere partij deelneemt. Zoo was het ook, aldus Megerle, in het geheel niet met de plichten der neu traliteit vereenigbaar, wanneer een neu trale staat eenzijdig zonder overleg met de Duitsche regeering een overeenkomst met de Britsche regeering sloot. Het Britsche blokkadestelsel zou zonder medewerking van de neutralelanden in het geheel niet functionneeren. Zij schik ten zich er echter niet alleen in, zij werkten zelfs mee. door de Britsche oorlogsorganisatie in hun landen te dul den en deze hun eigen autoriteiten ter beschikking te stellen. Dat is het resultaat eener zakelijke opheldering van de werkelijke rechts positie. waarin de neutralen door Enge land gebracht zijn. Daaruit blijkt, dat Duitschland ook tegenover hen bij alle maatregelen, welke het ter bescherming van zijn belangen en tot afweer van den Engelschen aanval noodig achtte te nemen, zich in een volkomen volkenrech telijke positie bevindt. Duitschland heeft zoo betoogt Megerle. van dit recht ge bruik gemaakt met een gereserveerdheid, welke, niet overal naar waarde is geschat. Megerle besluit zijn artikel met er aan te herinneren, dat juist van het standpunt dergenen, die de autoritaire staten van politieke en economische agressie beschuldigen, gezien de vrijheid der zeeën het kernprobleem blijkt te zijn bij elke oplossing der tegenstellin gen in de wereldpolitiek. Zonder vrij- he.d der zeeën geen vrije handel, geen vrije toegang tot de grondstoffen, geen lossere economische controle, geen bevrij ding van den dwang der zelfvoldaanheid Het herstel van de vrijheid der zeeën wordt tot toetssteen voor elk program ter verbetering der wereld van Angel saksische zijde. DRUK OP IERLAND voor h®t legg&n v# B'ittche vlicQtoiabssec Met onverminderde kracht zet Engeland voort om te trachten. Ierland aan zijn zijn pogingen voort om te trachten Ier land aan zijn zijde te brengen. Hiertoe bedient het zich niet uitsluitend van den weg der overreding. Dë economische, voor al echter de psychische druk, dien Londen op Dublin probeert uit te oefenen, wordt met den dag sterker. De Engelsche pers steunt ijverig de be moeiingen van de propaganda en publi ceert telkens nieuwe artikelen en over zichten, waarin het thema „Ierland" wordt behandeld. Thans tracht men het voor te stellen, alsof Ierland aan een onmiddellijken aanval bloot staat, of het ernstig bedreigd wordt. De bladen houden zich bezig met de mogelijkheden, welke voor den Ierschen Vrijstaat bestaan, om zich tegen een dergelijken aanval te verdedigen. Hierin stemt men algemeen overeen, dat Ierland natuurlijk, van militair standpunt bezien, zeer zwak staat en geeft men méér of minder duidelijk te verstaan, dat de re geering in Dublin er goed aan zou doen Engeland om hulp te verzoeken. In bepaalde Engelsche kringen schijnt men in dat opzicht erg hoopvol te zijn gestemd, want het is opvallend dat bij voorbeeld de als officieus beschouwde „Sunday Times" zich blijkens daarin ver schenen artikelen sterk interesseert voor het militaire probleem van Ierland en aan den anderen kant de mogelijkheid van Engelsche hulp onder het oog ziet. De deskundige medewerker op vlieg- tuiggebied van het blad zet in een uit voerig artikel uiteen, dat van de lersche steunpunten uit de voor Engeland van het grootste gewicht zijnde overzee- sche verbindingen met Amerika en de andere overzeesche landen zouden kun nen worden afgesneden, indien Ierland door vijandelijke strijdkrachten aangeval len en bezet werd. Deze medewerker van de „Sunday Times" is veel open hartiger in zijn uitlatingen, dan de mees te van zijn confraters van de Engelsche pers. Hij geeft onomwonden toe, dat het niet zoozeer om het belang van Ierland gaat. doch veeleer om de lersche vlieg tuigbases. waarop Engeland buitengewoon hoogen prijs stelt, ten einde een betere verdediging in het leven te roepen te gen de voortdurende, aanvallen van Duit sche duikbooten op de voor Engeland bestemde schepen. Dit is ook hetzelfde standpunt, dat wordt ingenomen door de neutrale pers. zooals o.a. blijkt uit een mededeeling van den Londenschen berichtgever van „Svenska Dagbladet", die in een artikel uiteenzet, dat men zich te Londen thans alle denkbare moeite geeft om het ler sche verdedigingsstelsel voor te stellen als buitengewoon zwak. Niettemin blijft de regeering der ler sche republiek nog steeds vasthouden aan haar ingenomen standpunt geen in menging te dulden in de zelfstandigheid van het groene eiland, Erin. CARDIFF, DE KOLENSTAD Voorraedschuur van bunkerkolen In het Engelsche handelsleven neemt Cardiff, dat enkele dagen geleden een Duitschen vliegeraanval had te doorstaan, een zeer bijzondere plaats in. Dit is de exporthaven bij uitnemendheid voor de uitstekende bunkerkolen van Wales, die naar alle havens van de geheele wereld worden uitgevoerd. De kolenvoorraden in dè havens, die als steunpunten dienen voor de Engelsche vloot: Gibraltar, Ale- xandrië, Aden, Singapore en nog tal van andere, over de wereldzeeën verspreid, zijn afkomstig uit Wales eii verscheept in de havens van Newport en Cardiff. De haveninrichtingen strekken zich over een lengte van elf kilometer langs de oevers uit. Zij zijn gelegen aan den trech tervormige monding van de Severn en zijn geheel ingericht voor de massa-ver lading van het „zwarte goud". Zij kun nen niet minder dan 40 millioen ton kolen per jaar verwerken. Dit wordt ook mogelijk gemaakt door de geweldige voorraden kolen, die hier zijn opgeslagen; vooral in Cardiff. Bunkerkolen, evenals reservoirs voor bunker-olif, nemen het grootste deel van de haveninrichtingen Het stadsgebied van Cardiff wordt in tweeën gedeeld door een van het Noor den komend riviertje, de Taff. Links ligt de eigenlijke stad met haar 200,000 in woners en rechts bevindt zich het haven en industriegebied. Een groot deel daar van wordt ingenomen door de havens (docks), die hoofdzakelijk voor Penarth en Barry liggen en een oppervlakte van 120 hectaren beslaan. Deze havens zijn van het gebruikelijke type in Engeland. De schepen kunnenslechts bij hoogwater in-, (resp. uitvaren. Zoodra de ebbe be gint, warden de sluizen gesloten, zoodat het water in de havens niet kan dalen. Cardiff is qua scheepvaartverkeer de vierde haven van Engeland, na Londen, Liverpool en Southampton; jaarlijks gaan er 16 millioen bruto reg.-ton om. Behalve kolen warden er ook ijzer, ijzer waren en machines uitgevoerd. Ingevoerd worden mijnhout, ijzererts en graan, welk een en ander er wordt opgeslagen voor het Zuid-Westen van Engeland en de Midlands. LUCHTAANVALLEN OP WEST-DUITSCHLAND Enkele groepen Britsche bommenwer pers vlogen Donderdagavond en in de eerste uren van den nacht het Duitsche Rijksgebied binnen. Zij waren klaarblij kelijk van plan in eenige steden in West- Duitschland industrleélle installaties en ravitailleeringsbedrijven aan te vallen. Als gevolg van het heldere weer hadden de Britten waarschijnlijk gedacht gunstige voorwaarden aan te treffen voor een succesvolle actie. De bijna wolkenlooze nacht met helderen maan W0S echter naar het A.N.P. verneemt, in het voordeel van de Duitsche afweer, die alle mid delen, waaronder versperringsballons, had opgesteld om aan aanvallen het hoofd te bieden. De aanval werd door de mas sale afweer reeds bij het begin verhin derd en loindoeltreffend gemaakt. Het grootste deel van de vliegtuigen wist het gebied der fabrieken en mijnbouw- ondernemingen niet te bereiken en moest reeds voortijdig omkeeren, waarbij bom men op het platteland van het Westelijke grersgebied werden neergeworpen. Door de enkele vliegtuigen, die door braken werden bommen geworpen op eenige plaatjes in het industriegebied. Zij richtten geen voor de oorlogvoering belangrijke schade aan. Enkele woon huizen en een school werden evenwel vernield. In een stad werd het Katho lieke Patronaatsgebouw zwaar bescha digd. De v veiligheid en eerste hulpdien sten kwamen onmiddellijk in actie en zorgden ervoor dat geen grootere schade ontstond. Enkele zolderbranden werden door de eigen luchtbeschermingsdiensten in de kiem gesmoord. Bij het vliegen over de Duitsche Rijks grens is Donderdagnacht een Britsche bommenwerper door Duitsche nachtja gers neergeschoten. Duitsch weermachtsberïcht Londen, Live/pool en Manchester uit da lucht bestookt Het opperbevel van de weermacht /miaakte gisteren bekend: Het luchtwapen heeft Donderdag ge wapende verkenningen tot boven Noord Schotland uitgevoerd. In den nacht van Donderdag op Vrijdag hebben sterke for maties eigen gevechtsvliegtuigen talrijke voor den oorlog belangrijke doelen in midden en Zuid Engeland, vooral te Man chester, Londen en Liverpool, succesvol met bommen aangevallen. Aanvallen van den vijand hebben zich dien nacht, vnl. op verschillende plaatsen in West Duitschland gericht. Behoudens •enkele wponhuizen zijn het klooster Bethlehem) bij Keulen en het Katholieke •gezellenhuis te Dusseldorf verwoest. Er zijn geen militaire en oorlogseconomische doelen getroffen. De verliezen van de burgerbevolking, die bijna uitsluitend buiten schuilgelegenheden voorvielen, be dragen 20 dooden en enkele gewonden. Een vijandelijk vliegtuig is door onze nacht jagers, een ander door luchtdoel- artillerie neergeschoten. Italiaansch weermachtsbericht M»ha met bommen bestookt Het 217e Italiaamsche fweerimachtsbe- richt deelt timede Aan het Griekse he front acties van plaatselijk karakter in eenige sec toren van het 11e leger. Aan het ove rige deel van het front bedrijvigheid der Wederzijdsche artillerie. Oprukkende troepen en vrachtwagens zijn door ons luchtwapen met bommen en mitrailleur- vuur bestookt. Luchtafweerb'atterijen, die een belangrijke vijandelijke vlootbasis verdedigden, zijn doeltreffend gebombar deerd. Onze vlooteenheden hebben doel treffend kuststellingen van den vijand gebombardeerd. Bombardementseskaders hebben in het Westelijk deel der Mid- dellandsehe zee een groote vlootforma- tie aangevallen. Ondanks het felle lucht- afWeervuur is een slagschip geraakt. Een vijandelijk jachttoestël is neerge haald. Twee onzer Vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. Onze luchtformaties heb ben de luchtVllootbasis van Malta op doeltreffende wijze» bestookt met bom men en mitraillleurvuur. Vijf op den grond staande vliegtuigen, twee linie schepen en een batterij luchtafweerge schut zijn getroffen. Een van onze jacht vliegtuigen is neergeschoten. Twee vij andelijke Vliegtuigen, die trachten een aanval te doen |op ons gebied, zijn neer geschoten. In Cyrenaïca geschutvuur in de zóne van Tobroek, waarbij vijandelijke gemechaniseerde strijdmiddelen vernield zijn. Onze vliegtuigen hebben de haven van SoILoem gebombardeerd. Een van onze aanvals- en jachtformaties heeft een honderdtal gemechaniseerde strijdmidde len van den vijand ontdekt en getrof fen. Zij waren op weg naar Acnomaj, ten Zuidwesten van Tobqoek. In O ast Afrika zijn kampementen en pantserauto's door onze vliegtuigen met mitraillëurvuur beschoten, in de zóne van Cassala en nabij Sciusceib. Aan vallen van vijandelijke gemotoriseerd© strijdmiddelen zijn teruggeslagen ten Noorden van Cassala, waarbij den vij and verliezen werden toegebracht. Een vijandelijk vliegtuig heeft kleine brand bommen geworpen op Messina, waar door slechts hier en daar een begin van brand ontstond, dat men terstond meester was. Niemand is getroffen. Een van onze duikbooten heeft op den Atlantischen Oceaan het Griek- sche vrachtschip „Anastasia" groot 2883 brt.. getorpedeerd en tot zinken ge bracht. Een tweede duikboot heeft, na zwaren strijd, het gewapende Britsche vrachtschip „Shakespeare", grpoit 7000 brt.. tot zinken gebracht Een duikboot, die op de Middelland-* scbe zee opereerde, heeft twee vracht-* schepen, die in convooi voeren, getor pedeerd. Twee vijandelijke duikbooten zijn tot zinken gebracht door onze tor pedojagers; een harer was de Fransch© duikboot „Narval", behoorende tot de strijdkrachten die in dienst staan van Engeland. DE LOONBELASTING be'e-kant h«»ffog aan da bron D© voior vrijwel allen ingrijpende ver nieuwing is de Loonbelasting. Hierom trent heerscht nog steeds veel misver stand. De loonbelasting is niet anders dan een bijzondere wijze van heffing namelijk aan de bron van een deel der bestaande inkomstenbelasting, di© voorloopig dan ook voor het res- teerende deel onveranderd daarnaast be staan blijft. Van werknemlers wordt nu deze nieuwe inkomstenbelasting van 1 Januari 1941 af geheven door inhouding op het loon. Heeft men geen andere inkomsten dan die uit loon. dan zal althans- voor het oogenblik geen verder© aanslag in de nieuwe inkomstenbelasting wor den opgelegd.Zijn er wel' andere in komsten dan zal de heffing over het totale inkomen geschieden naar maat staven vast te stellen door de nieuw© Inkomstenbelasting, tonder ver. rekening met hetgeen reeds als Loon belasting is betaald. Hoe die nieuwe) inkomstenbelasting er zal1 uitzien, weten Wij nog niet. maar waarschijlnlijk zal! deze in sterke imate rekening houden (met de draagkracht, zoodat de moge lijkheid bestaat, dait iemand met een belangrijk inkomen uit andere bbomnen dan loon. toch ook over dat déél van zijn inkomen, hetwelk door de loonbe lasting wordt getroffen, een hooger per centage heeft te betal©n. De loionbélasting ziet er op het eerste gezicht ingewikkeld uit. maar wij ge- De vrijheid der z*»ën een kern punt in de wereldpolitiek L q lidstle der omroepvereen. en stichting van 'n staatib* drijf Nieuwe regelingen betreffende het vervoer per vrachtauto hkomitenbelasting zal rekening houden met de draagkracht 9 Voor Z«euwsche streekplannen worden 6 kerncomm. opgericht Gironummer van de W.H.N. Ia 5553. De Bank van de W.H.N. ia Kasver- eenlging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. ,£tort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". Mr. P. A. V. baron van Earinxma Thoe Slootent ,i Weldadigheid, brengt dubbelen zegen zfj zegent hem, die geeft en die ontvangt". loovën, schrijft het HMi„ dat de prak tijk, hoevele puzzflës zich in den aan vang ook zullen voordoen, wel zal mee vallen. ook wat betreft het werk dajt de werkgevers ervoor hebben te ver richten. De werkgever immers behoeft iniet anders te doen, dan de in de l-oon- belastingstabél aangegeven bedragen Waarin is rekening gehouden met de „vrije" f 100 van de uitbetaalde Ibo- tnen af te houden. Het is de zaak van den Werknemer, om zorg te dragen, dat op zijn belastingkaart worde aangeteè- kend op welke vrijstellingen hij recht geeft. Dit is natuurlijk een zeer on£ vangrijk werk voior de inspectie, doch ^waarschijnlijk nog eenvoudiger dan bij de bestaande inkomstenbelasting, /omdat buitengewone lasten die niet meer be dragen dan 10 pet van het loton, niet voor aftrek in aanmerking komen. Zondagartfandianst Zierikzee ZONDAG 12 JANUARI: Dr. Boogerd en Dr. van Hoorn. Verzorging Radio-omroep L q iidotie van de omro»pv»reen S'icht'ng van een staettbed ijf RadiotijHach»i,fi«n kunnen b'ijv*n De gemachtigde voior de conoentratie van de radicjomiroep vereenigingen in Nederland, ir. Dubois, deelt het ANP het volgende mede: Ongetwijfeld zal' men e.r belang in stellen iets naders: te vernemen omtrent de veranderingen, wielke in den Nederllandschen pimrioep; hébben plaats gehad. Allereerst dient men e©n scheiding te diaken tusschen wat de omroep gaat bieden en de bijdrage, w'elk© van de luisteraars gevorderd wiordt. Deze bij drage, welke door iederen bezitter van een ontvangtoestel of abonné op een radio-centrale moet iworden betaald, •wordt geïnd dioor het Staatsbedrijf der P.T.T. Uit het aldus geïnde bedrag (wordt aan dit Staatsbedrijf een deel toege wezen voor de verzorging van de zend- apparaturen. de ontwikkeling van de zender techniek en dergelijke met den omroep verband houdende zaken. De rest zijnde het overgroote deel, wordt toegewezen aan den lOimroep voor het verzorgen van de radio-programma's. Waar nu deze heffing van staatswege imiet ingang van 1 Januari 1941 van} kracht geworden is, houdt op dezen datumi, ter voorkoming van dubbel© be taling, het storten van bijdragen aan de omroeporganisaties op. Zij, die reeds hun lidmaatschapsbijdrage of contributie hebben gestort. lOintvangen deze terugt, echter niet in contanten, doch in den' vorm van radiozegels, welke zullen kun nen dienen om* de radi;oheffing, voor zoover deze zegels zulHien reiken, te vol- doen. Den orrrotp De aangekondigde veranderingen in iwiat anisn „den omroep" pleegt te no©- .inien. komen iop het volgende ne©r: Gesticht wordt een staatsbedrijf, dat met uitsluiting van anderen de verzor ging van den omroep ter hand zal ne men. Dit wil zeggen, dat van het oogen blik af, dat dit (bedrijf zijn taak zafl aanvangen, de omroeporganisaties zullen ophouden te functionneeren. Tot zoolang zal de omroep door de organisatie v©r- zorgd blijven. Dit wil; echter niet zeg- gen. dat gedurende dien tijd allies on- j veranderd zal blijven. In den overgangs tijd zullen toch reeds wijzigingen in de programma-indeeling en -uitvoering wor den voorbereid en uitgevoerd, zoodat een harmonische aansluiting met den nieuwen toestand wordt verkregen. Daar er na het inwerkingtreden van het staatsbedrijf geen terrein van werk zaamheid voor de omroeporgnisaties overblijft, zullen deze worden geliqui deerd en hare eigendommen zullen -wor den overgedragen aan het nieirw© be drijf. Een andere oplossing is niet denk baar, aangezien op deze wijze gebou wen en apparaturen hun bestemming zullen kunnen blijven vervullen. De radio-tijdschriften, welke tot nu toe bestonden, zullen kunnen blijven be staan. Zij zulten naast een algemfóenj gedeelte, waarin belangrijke uitzendingen zulten worden toegelicht, hun aandacht kunnen blijven wijden aan die uitzen dingen, Wielke voor hun eigen Dezers- Rring van bijzonder belang te achten *>Jn- JJJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1