ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE! VRIJDAG 10 JANUARI 1941 OPGEN< De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, bulten Zlerlkaee f 1.80. Voor bet buitenland (10.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummer» 6 cent Ver- •chijnt dagelijks, behalve 'i Zondags. Uitgave.' N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Scbuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A.'J. de Looze - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14539 ADVERTENTIES Prijs: SO cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succes]es" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur ROOSEVELT'S REDE De belangrijkst» uitlatingen belicht De „Diplomatisch-politische Kor- respondenz" houdt zich bezig met de rede, die Roosevelt voor het Congres heeft gehouden. In het bijzonder worden de belang rijkste uitlatingen van den president der V.S. besproken. Aan den eenen kant, zoo schrijft de „Diplo", spreekt Roose velt, zonder ook slechts een zweem van bewijs te hebben, van een voortdurende bedreiging van het Westelijk halfrond door de autoritaire staten, zelfs wan neer deze een rechtstreekschen aanval op dit halfrond niet ten uitvoer zouden kunnen leggen. Aan den anderen kant echter tracht hij op geen enkele wijze dit gevaar, zoo het al zou bestaan, uit den weg te ruimen. Integendeel, hij is erop bedacht, juist de voorwaarde voor zulk een gevaar, n.l. een tot nu toe in het geheel niet bestaande vijandschap met deze naties met alle middelen in het leven te roe pen en te bevorderen, blijkbaar om dan, als dit doel bereikt is, eindelijk te kun nen zeggen, dat thans zulk een gevaar werkelijk bestaat. Als veiligste middel voor zulk een provocatie, zoo schrijft de „Diplo" o.a. beschouwt Roosevelt blijkbaar de inmen ging, een handelwijze, die naar Ameri- kaansche opvatting, op het Westelijk half rond toegepast, als een doodzonde tegen de allerheiligste Monroeleer ten scherpste zou moeten worden gestraft en waarvan Roosevelt derhalve logischerwijze moet aannemen, dat zij anderzijds op over eenkomstige vreemde gebieden overge bracht, bij de daar getroffenen dezelfde gevoelens moet wekken. Engeland de aanvaller Roosevelt bestempelt als „aanvaller" in den strijd met Engeland juist die mo gendheid, aan welke van de zijde van Engeland de oorlog is verklaard en die bo\endien door een, met zijn instemming door Engeland opgehitst Polen genood zaakt werd tot het nemen van maat regelen om de met miskenning van de verdragen en de menschelijke rechten vogelvrij verklaarde Duitsche volksge- nooten te redden. Deze en andere soort gelijke vruchten van Versailles, als de economische wereldcrisis, zijn echter voor den heer Roosevelt niets meer dan onbeteekenende „onvolkomenheden" van het verdrag van Versailles. Blijkbaar, aldus de „Diplo" is dit alles de „wereld der vrijheid" voor de her overing en instandhouding waarvan Roo sevelt bereid is de energie, de hulp bronnen en de organisatiekracht van Amerika beschikbaar te stellen. Ten aanzien van de verklaring van Roosevelt, dat hij in den door Engeland gevoerden oorlog niets meer of minder dan den strijd voor de belangrijkste vrijheden en menschenrechten ziet, schrijft de „Diplo": „Terwijl Roosevelt d.en te- genwoordigen oorlog als een strijd voor de vrijheid van woord kenmerkt, be dreigt Engeland honderden millioenen Indiërs, wanneer zij een oorlog, die niet de hunne is. van de hand durven wijzen. De president noemt den strijd verder een strijd voor de bevrijding van het schrikbeeld van den nood, terwijl Enge land. in strijd met het menschen- en volkerrecht. tegen vrouwen en kinderen van de tegenpartij, van de neutralen, ja zelfs van de vroegere bondgenooten op het Europeesche continent, den blok kade-oorlog voert. Roosevelt hecht ge*n waarde aan volkenrecht Aan dezen gruwelijken oorlog ter ver breiding van verschrikking en nood. die in strijd is met het volkenrecht, neemt Roosevelt evenwel geen aanstoot, zoo als hij. volgens zijn eigen woorden, in het algemeen in dit conflict aan het volkenrecht geen al te groote waarde schijnt te hechten. Dit merkwaardige standpunt, ten aan zien va:i vrijheid en menschenrecht. voor zoover zij haar leefruimten bedreigt, geldt evenwel, naar de „Korrespondenz" be sluit, den strijd der as-mogendheden. Hij geldt niet in de laatste plaats het her stel van de vrijheid der zeeën, die wel iswaar ook postulaat van een ware Ame- rikaansche politiek is. doch waarvoor de tegenwoordige president der V.S. zeer ten nadeele ook van de overige Ame- rikaansche landen, niet eens met woor den opkomt. Wel verre ven een les noodig te heb ben van vreemde zijde, zijn de as-mo- gendhedcn integendeel er van overtuigd, dat de zege over Engeland pas ware vrijheid zal brengen, ook voor al de genen. die thans door de Engelsche schendingen van het volkenrecht in de beverder in g van hun welvaart door wet tigen handel met de overige wereld worden belemmerd. Duitsch weermachtsbericht Motorenfabriek te Coventry met bommen bestookt Het opperbevel van de weermacht macht maaKte gisteren bekend: Het lucht wapen heeft gisteren overdag ondanks ongunstige weersomstandighe den een reeKs stoutmoedige afzonder lijke aanvallen ten uitvoer gelegd. Een gevechtsvliegtuig plaatste ondaruss een door versperringsballons beschermde mo torenfabriek nabij Coventry twee voltref fers van een hoogte van honderd meter. Een zwaar gevechtsvliegtuig, dat onder leiding stond van den eerste luitenant Mons, viel op 480 K.M. Noordwest van de Donegalbaai een gewapend koopvaar dijschip van plm. 10,000 b.r.t. aan. Met twee zwaar inslaande bommen bleef het schip dat openscheurde, brandend liggen. Aan de Zuidoostkust van Engeland werd verder een troepenkamp doeltreffend met bommen bestookt. De vijand wierp in den nacht van 8 op 9 Januari in het Noordwest Duitsche kustgebied brand en brisantbommen, die hoofdzakelijk woonwijken troffen. Slechts op een plaats werd geringe schade aan een industrieele installaties aangericht. De verliezen onder de burgers bedragen 11 dooden en 14 gewonden. I' Italiaansch weermaehtsbericht Saloniki, Napels en Palermo gebombardeerd Het hoofdkwartier der Italiaansche weermacht deelt mede: In Cyrenaïca aan het landfront niets bijzonders. Een van onze jacht en gevechtsformaties heeft een groep vijandelijke gemotoriseerde eenheden aan gevallen en verschillende pantserwagens vernield. Vijandelijke vluchten boven Ben- gazi en Tripolis hebben geringe mate- rieele schade veroorzaakt. In Tripolis vielen drie dooden. Aan het Grieksche front bedrij vigheid van verkenningstroepen en acties met een plaatselijk karakter. Talrijke formaties van onze luchteskaders hebben troepen-concentraties en vijandelijke stel lingen doeltreffend aangevallen. Batte rijopstellingen en bruggen werden door vliegtuigen en troepenconcentraties door onze jachtafdeelingen met machinege weervuur bestookt. Saloniki is met zichtbaar succes gebombardeerd. Tijdens verschillende gevechten hebben onze vliegtuigen vijf vijandelijke toestellen brandend neergeschoten. In Oost Afrika geen gebeurtenis sen van eenige beteekenis. De vijand heeft vluchten ondernomen boven eenige van onze steunpunten in Erythrea en Somaliland, zonder schade aan te richten. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. In den nacht van 8 op 9 Januari hebben vijandelijke vlieg tuigen in opeenvolgende golven Napels en Palermo aangevallen. Op Na pels werden talrijke bommen, die voor een groot deel in zee terecht kwamen, neergeworpen. In de haven werd een hospitaalschip en in de stad werden pl.m. 15 gebouwen, w.o. een kerk, ge troffen. Er zijn vijf dooden en pl.m. dertig gewonden te betreuren. In Pa lermo is geen schade van beteekenis aangericht. Slachtoffers zijn niet geval len. Een van onze torpedobooten heeft een vijandelijke duikboot geramd en tot zinken gebracht. Een andere torpedo boot heeft in den Atlantischen Oceaan een vijandelijk koopvaardijschip van 3600 brt. en êen hulpkruiser tot zinken ge bracht. Volgens een mededeeling van het Ar- gentijnsche ministerie van landbouw is tien procent van den oogst door het noodweer der laatste weken vernie tigd. In verscheidene provincies is on geveer de helft van de tarwe verloren gegaan. Ook de kwaliteit van de tarwe heeft zwaar geleden. In het binnenland houdt de zware regenval nog steeds niet op en ontstaan overstroomingen. De ver keersweg van Buenos Aires naar Cor doba staat op bepaalde punten onder water. DUlTSCH-NEDERLANDSCHE BETREKKINGEN Omtrent de tegenwoordige oeco- nomische betrekkingen tusschen Duitschland en Nederland heeft dr. R. Fischböck, commissaris-generaal voor financiën en oeconomie in Nederland, eenige belangwekkende dingen gezegd in een artikel in de Deutsche ALgemeine Zeitung. Eerst bracht hij in herinnering, dat de oeconomische afdeeling van het rijks commissariaat in Nederland zich in de eerste plaats tot taak stelt, de industrie en de landbouw, waarin 60 pet. van de bevolking werkzaam is, op gang te hou den en aan te passen aan de Europee sche ruimte. Deze taak is aan het einde van 1940 grootendeeis volbracht; de werk loosheid is sterk verminderd, de indu strie werkt op volle kracht, voor zoover zij de onmiddellijke behoefte kan dekken, en de landbouw vindt voor zijn produc ten gereeden afzet naar Duitschland te gen stabiele prijzen. In verband daarmede is de verdee ling van de belangrijke grondstof fen en de levensmiddelen, die tenge volge van den oorlog schaarsch zijn, op denzelfden leest geschoeid als in het Duitsche rijk, d.w.z. distributie- en tex- tielkaarten voor gebruiksgoederen en rijksbureaux voor de in beperkte mate aanwezige grondstoffen, die nauw sa menwerken met de overeenkomstige in stanties in Duitschland om zooveel moge lijk. rekening te houden met de weder- keerige behoeften en mogelijkheden. Door de vergaande aanpassing van de Nederlandsehe deviezenregelin- gen aan die van het Duitsche rijk, kon den verschillende belemmeringen voor een vlot goederenverkeer worden opge heven; op enkele weinig beteekende uit zonderingen na staandat goederenver keer geen deviezenbeperkingen meer in den weg. Ook het kapitaalverkeer is aan merkelijk vergemakkelijkt. De reeds vergevorderde aanpassing van het Nederlandsehe prijspeil maakte het mogelijk, af te zien van de heffing van douanerechten in het Neder- landsch-Duitsche verkeer; de onlangs door den Nederlandschen secretaris-gene raal van het departement van financiën geschrapte douaneheffing op Duitsche goederen maakt het thans mogelijk, het bestaande prijspeil in Nederland te hand haven. Deze maatregel was des te noo- diger, aangezien Duitschland thans ver reweg de grootste leverancier van Neder land is en de douaneheffing op- deze goederen de concurrentiemogelijkheid van het Duitsche bedrijfsleven aanmerkelijk zou hebben geïnfluenceerd. DE „OUDE" INKOMSTENBELASTING Eenige faciliteiten in het vooruitzicht gesteld' Binnenkort is een beslissing van den searetaris..generaal van het Departement van Financiën te verwachten omtrent ze kere faciliteiten voor hen, die onder de Loonbelasting vallen, doch die den reeds opgelegden aanslag 1940—'41 nog niet geheel hebben voldaan. Hieronder vallen ook zij, die in het geheel nog geen aan slag hebben ontvangen. Er iwordt overwogen het aantal termij nen, waarin de belasting mag worden betaald, te vergrooten. Zooais bekend heeft iedere belastingplichtige er recht op zijn belasting in ten minste vijf ge lijke termijnen te voldoen. Zoodoende zou dus de icwievenredig zware druk, die anders gedurende de eerste maanden van het jaar op degenen gelegd zou worden, die uitsluitend onder de .loonbelasting vallen, eenigszins worden verlicht. Over 't aantal dezer termijnen weinschte irnen zich te bevoegder plaatse |op dit ooigenblik nog niet uit te laten. Wel is het de bedoeling, dat de faciliteit! voofT iedereen hetzelfde zal zijn, zoodat dus niet een zekere datum zal worden bepaald, waarvoor de belasting in ieder geval betaald moet zijn. Von Naesfved, de Deensche minister van politie, heeft zichzelf wegens overtreding van de verduisteringsvoor schriften tot een boete van den gebrui- kelijken omvang veroordeeld. Tijdens een soirée te zijnen huize had een van zijn gasten bi] vergissing een niet afge schermde lamp aangestoken. De minister achtte zich aansprakelijk voor het ver zuim, deze mogelijkheid niet te hebben voorkomen en meende zichzelf daarom een straf te moeten opleggen. NAAR REORGANISATIE VAN JOEGOSLAVIË Sloweensche autonomie vóór do troonsbestijging ven koning Pater De „Deutsche Allgemeine Zeitung" ves tigt de aandacht op een hoofdartikel in de te Agram verschijnende „Obzor", dat beschouwd kan worden als de eerste publicatie van een reorganisatieplan van den Joegoslavischen staat. Aan het hoofd van twee ministeries, dat van onderwijs en dat van binnen- landsche zaken, is op het oogenblik een vacature. Door deze ministeries opnieuw te bezetten en daardoor de regeerings- basis te verbreeden. hoopt men tegelijker tijd de Servisch-Kroatische sa menwerking te bevorderen en den Slowenen na den dood van hun leider Kor os jets weer en de hun toekomende plaats in het kabinet te geven. Het verdient in dit verband de aan dacht, dat de nieuwe leider van de Sloweensche volkspartij, senator dr Koe- lowets. evenals Korosjets katholiek gees telijke, goede betrekkingen «met de Kro- aten en hun leidende figuren onder houdt. Daardoor is het begrijpelijk, dat men van Kroatische zijde veel begrip heeft voor de Sloweensche belangen. Dr. Koelowets staat op het besliste standpunt van een autonoom Slowenië. naar het voorbeeld der provincie Kro atië en men kan dus aannemen, dat dit vraagstuk, zoodra de twee ministerzetels bezet zijn, actueel wordt. De volgende étappe op den weg der pacificatie van het land zou dan het afbakenen van de Kroatische en Sloweensche volks gebieden zijn. Overigens is dat een van de moeilijkste problemen van Joegoslavië's binnenlandsche politiek. Vooral bij het vaststellen der grenzen van Bosnië en Herzegowina zal men op groote moeilijkheden stuiten, daar in deze gebieden de Serven zich tegen autonomie verzetten, doch de Bosniërs en Kroaten in dat opzicht voet bij stuk houden. Koning Peter van Joegoslavië die dit jaar meerderjarig wordt, i (Archief Z.N.B.) De „Obzer" stelt daar tegenover, dat een Servische provincie, ook zonder Bos nië en Herzegowina, nog altijd in om vang en bevolking het grootste en be langrijkste Joego-Slavische gebiedsdeel zou zijn. En daar de hoofdstad Bel grado in dit gebiedsdeel ligt, zou ook in politiek opzicht de positie der Serven in den nieuwen staat verzekerd zijn. Al met al kan men hier in 1941 op gebeurtenissen rekenen, die even belang rijk zijn als het Servisch-Kroatische ac- coord van 29 Augustus 1939. Het door de „Obzer" aangekondigde en ontwikkelde program krijgt des te groo- ter beteekenis. als men in het oog houdt, dat het jaar 1941 ook in ander opzicht voor Joegoslavië van bijzonder belang zal zijn. Den 6en September 1941 wordt de 18-jarige koning Peter namelijk meerderjarig en zal hij dus den troon va.i zijn vader Alexander beklimmen. Het tusschentijdsche regentschap zal dan lot het verleden behooren. Men zal er uiteraard prijs op stellen, dat de bin nenlandsche reorganisatie van den staat vóór den dag der troonsbestijging tot stand zal gekomen zijn. Roosevelt's rede door Dultsch- land onder de loupe genomen Reorganisatieplannen van den Joego-Slavischen Staat Faciliteiten Inkomstenbelasting in verband met de Loonbelasting Overz'cht van de resultaten W.H.N. van 29 - en 30 November Nieuv/e Omzetbelasting mag in prijzen worden doorberekend Gironummer van de W.HK. is 5553. De Bank van de W.H.N. "ia Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. „Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". DE DISTR.BUTIE VAN ZEEP Aflevering van medicinale en toiletzeep van oude samenstelling weer toegestaan. De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart maakt het volgende bekend. Aangezien eenigen tijd geleden geble ken is, dat een aantal zeepfabrikanten en handelaren de bestaande distributie voorschriften ten aanzien van den ver koop en aflevering van medicinale en toiletzeep van de oude samenstelling had den overtreden, werd, in afwachting van een nader onderzoek, met ingang van 28 September j.l. de verkoop en aflevering van genoemde zeepsoorten door fabri kanten, importeurs en grossiers aan den kleinhandel verboden. In verband met het feit, dat dit onder zoek thans geëindigd is en maatregelen tegen de schuldigen zullen worden ge nomen, is met ingang van 1 Januari j.l. het bovengenoemde verbod weer opge heven, zoodat de detaillisten, die hun voorraad tegen in ontvangstneming van de geldige bonnen (-1 rantsoen toilet zeep) hebben uitverkocht, dezen voor raad thans weer kunnen aanvullen bij grossiers enz. Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen, dat toiletzeep van de oude sa menstelling en médieinale zeep uitslui tend mag worden verkocht en afgele verd op de bonnen „1 rantsoen toilet zeep" en dat bij overtreding van deze bepaling strenge maatregelen zullen worden genomen. PREDIKBEURTEN Zondag 12 Januari Ned. Berv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10.30 ure, ds. Aalbers van Sirjansland. Kleine kerk. 10.30 ure, de. Pijnaoker Hor dijk en 3 nre, de Bosohloo van Elkersee. Luth, Kerk. 10.30 ure, de, de Jongh ran Amersfoort. Gerei. Kerk. 10,30 en 3 ure, de. Leene. Ohr, Geref. Kerk, 10.30 en 3.30 ure, Leesdieost. Gerei. Gom. (St.-Domusstraat) 10 30, 3 en 6 nre, Leeekerk. Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leenkerk. Leger dee Heils (Appelmarkt) 10 Heiligiogsdienet, 3.30 Verblijdinge- samenkomst en 7 ure, VerlosdogsHamen- komnt. Alle samenkomsten onder leiding ran adj. Ras en kapt. Torenbeek, Oud-Vossemeer. 11, de. v. Eist en 3.30 ure, Leendienst. Geref. ke^k. 11 en 3.30 ure, de. Vreugdenhil. Oud-geref. kerk. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 11, de. t. d. Heuvel en 3.30 ure, Leeekerk. Geref. kerk. 11 en 3 30 ure, Leeekerk. Geref. gem. 11 en 3 30 ure, Leeekerk. St.-Annaland. 11 en 3.30 ure, d«. r. Grifth'»y*eo. Gore', gem. 11.10, 3.40 en 7.10 ure, Leeekerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1