Morgen gaat 't beter Berry loid Wonder lak ADVERTENTIES Afkondiging straf verordening Noodbeurs maakt oude dingen als nieuw I Berryloid producten G. J. WILBRINK CONCERTZAAL-BIOSCOOP Zaterdag 11 Januari 8 uur Zondag 12 Januari 3 uur en 8 uur Beelden uit het Belgisch verleden Uitsluitend voor den Handel Verkrijgbaar voor Caféhouders en Slijters Gebr. DENEVERS SUCCESJES Adverteert in dit Blad. Zuurkool, C. G. DE OUDE, MARKTBERICHTEN Botei'prijs-eommissle f 1,01. LAND- EN TUINBOUW Da uitvoer ven groenten De Ned, Groenten- en Fraitoentrele heeft in verbend met de vorst met inging ren Dinsdag een gewijzigde regeling afge kondigd. Tot dusverre moest van alle exportproduoten 50 pot. voor den export worden afgestaan, de overige 50 pot. was voor het binnenland beschikbaar. Indien de export sijn kwantnm niet geheel afnam, kon het binnenland ook het overblijvende deel van den aanvoer afnemen. Deze ex- portperoentages sijn thans als gevolg van den geriügen aanvoer gewijxigd, en wel zoodanig, dat van ongesohoonde spruiten, sohorseoeeren, knolselderij en veldsla slechts 25 pot. voor export behoeft te worden bestemd. Voor roodekool en breek- peen is het peroentage gehandhaafd op 50, en van witte- en savoyekool, welke rnim- sohoots voorhanden zijo, is het peroentage op 60 gebraoht. Tegelijkertijd ziju de maximumprijzen zoowel voor den export als voor den binnenlandsohen handel ver hoogd. Voor appels (goudreinetten en bellefleuren) is een maximumprijs van resp. f 23 en f 19 vastgesteld, doch deze mogen uitsluitend voor export worden verkooht. VOOR DE HUISVROUW iuizt gabrulk van ont kaairanttoen Zooals het met meer levensmiddelen gaat, is het ook met kaas gesteld: Men moet ze léëren etenOf eigenlijk is het bij kaas iets anders: men moet de soorten, die het best in den smaak vallen, leeren vinden. Meen daarbij niet, dat kaas uitsluitend een broodbelegging moet zijn Vooral in dezen tijd is dat een verkeerd begrip, daar wij er nu immers op uit moeten zijn, onze rantsoenen zoo. goed mogelijk te gebruiken en tekorten aan het eene product indien mogelijk door een ander product aan te vullen. Men vergete dan ook nimmer, dat kaas een hoog eiwitgehalte heeft en, evenals vleesoh, geschikt ia om den warmen maaltijd te kunnen oompleteeren. Met sleohts een half ons 20 plus kaas per per soon kunnen we een maaltijd van aard appelen en groente ten minste even voed zaam maken als van aardappelen, vleeBoh en groente. Voor sommige gezinnen is het aan te bevelen, de helft van het kaasrantsoen te bestemmen voor broodbeleggiDg en eenmaal per week een warmen maaltijd met haas te gebruiken. Vooral voor kinderen kan dit van belang zijn, omdat kaas een hoog kalkperoentage heeft en de vette soorten ook in belangrijke mate vitamines bevatten. Wij gebruiken daarom bij voorkeur de vette soorten - de volvette en 40 plas kaas - naar gelang van onzen smaak en van hetgeen wij kunnen besteden. Men deüke eohter niet, dat 20 plus of magere kaas geen voedingseigensohappen zou heb ben Haar gehalte aan eiwitten, kool hydraten en zouten staat in vergelijking met de vetrijker soorten betrekkelijk zelfs hooger (van vette kaas is het eiwitgehalte oa. 25 pot.van 20 plus oa. 30 pot. en van magere kaas zelfs oa. 40 pot.) Vandaar dat kaas een uitstekende aan vulling van den vleesohloozan maaltijd kan zijn. Ze geeft de geweosohte pittig heid en tevens hooge voedingswaarde. Stamppotten, soepen en verschillende an dere gerechten kuDnen uitstekend met ka#s worden bereid. De Rykskaasmerken vermelden het vetgehalte in de droge stof; het eiwitgehalte eohter niet. Wij moeten dit dus weten en onthonden. Om een vleesohloosen maaltijd te voor zien van de noodige eiwitbestanddeelen hebben wenoodig: van jonge of belegen volvette of 40 plus kaas 3/4 ona per persoon van oude volvette of 40 plus kaas 1/s ons per persoon. van 20 plas of magere kaassoorten -. y9 ons per persoon. Wie de helft van het kaasrantsoen als broodbeleggiDg gebruikt, houdt dus nog voldoende over om desgewenscht eenmaal per week een volledigen warmen maaltijd met kaas te gebruiken. MANYA BEüKMAN. WETENSCHAP EN TECHNIEK Men moet niet denken, dat in Amerika, het traditioneele land van de uitvindingen en van den wedloop om vooruitgang, de komst van nieuwigheden steeds met gejuioh is begroet. Zelfs onder een zoozeer san teohnisohen groei gewende bevolking zijn tegen haast iedere Dieuwe uitvinding weerstanden in het veld gebraoht van soms zulk een primitieyen aard dat men reeds enkele tientallen jaren later zioh verbaasd afvraagt hoe het mogelijk was om zoo maar opeens zooveel mallig heid bijeen te gareu. Welhaast klassiek geworden is in dit opzicht de uitbrander, dien een verslag gever van de New York Herald zioh door zijn direotie zag toegediend toen bij een paar vriendelijke woorden had geschreven over een demonstratie van Edison met eleotrisoh lioht; of hij dan niet voelde dat znlk een lioht in strijd was met de natuur wetten!''' aldus heeft zijn baas hem toe- gebnldard. Dit was in 1871, en daar glimlaakan wij nu om. Maar nog kort geleden werd onder de National Recovery Administration op grond van de crisis iedere vernieuwing verboden, in welken bedrijfstak ook. Het vooruitstrevende Amerika meende werkelijk een oogenblik dat het sijn toekomstige welvaart kon bevorderen door bij voorbaat zijn gereed- sohap te laten verouderen. Nu, dit ei van Columbus heeft maar heel kort reohtop gestaan, althans in Amerika. Dooh dese gedachte om het betere te weren teneinde zioh blijvend te verzekeren van de voor- deelen eener verouderde installatie, is nog niet overal ter wereld losgelaten. Het heeft dan ook nog steeds zin om af en toe op het^dwaze daarvan te wijzen. PREDIKBEURTEN Zondag 12 Januari. Kerkwerve. 7 ure, de. Veen. Serooskerke. 11 ure, de. Veen. Burgh. 3 nre, de. den Hollander van Haamstede. Renesse. 11 are, oand. v. Drimmelen, hulppredikster. Evangelisatie. 11 ure, oand. Stoutjeedijk van Ond-Vossemeer. Noordwelle. 3.30 ure, oand. v. Drimme len, hulppredikster. Haamstede. 11 ure, ds. den Hollander. Geref. kerk. 11 en 3 30 ure, ds. Voorneveld. Geref. gem. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Brouwershaven. 11 ure, ds.Ninok Blok. Geref. kerk. li en 3.30 are, ds. Meester. Zonnemaire. 3.30 ure, ds. Ninok Blok van brouwershaven. Geref.kerk, 11 en 3.30 nre, Leesdienst. Noordgonwe. 3 30 ure, ds. Veen van Kerkwerve, in de consistoriekamer. Ouwerkerk. 11 nre, ds Heijboer. Nieuwerkerk. 11, ds. Weaterhof (Bev. van kerkeraadoleden) en 7 30 ure, idem (Avonddienst in Rehoboth). Geref. kerk. 11, Leesdienst en 3.30 ure, ds. Venema (Voorber. H. Ar.) Geref. gem. 11, 3 en 7 ure, ds. Barth. Oosterland. 11 en 3.30 ure, dr. Weeda. Geref. kerk. 11, Leesdienst en 3.30 nre, ds. Venema. Geref. Gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Sirjansland. 3 ure, ds. Aalbers. Bruinisse. 10 en 2.30 nre, ds.'Marsman. Geref. kerk. 10.30 en 3 ure, ds. ünger. Geref. gem. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Oud-geref. kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk St.-Fillpslasd. 11 en 3.30 ure, ds. Ver schoor. Geref. gem. 11, 3 30 en 7 ure, Leesdienst. Oud-geref. kerk. 10.30, 3.30 en 7 ure, ds. Blaak. Tholen. 10.30, ds. del Bres van Sint- Maartensdijk en 3 nre, ds. v. Grietbnysen van St.-Annaland. Geref. kerk. 10 30 en 3 ure, Leesdienst. Gerei. gem. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leesdienst. Vrije geref. gem. 10.30, 2.30 en 6 nre, ds. Baaij. Prot. Bond. Geen dienst. St.-Maartensdtfk. 11 en j3 30 ure, ds. de Bres. Ned. geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Ond-geref. gem. 11, 3.30 en 7 are, Leesdienst. Scherpenisse. 11, Leesdienst en 3.30 ure, dB. v. d. Heuvel van Poortvliet. Geref. gem. 11, 3.30 en 7.30 ure, Leesdienst. Stavenisse. 11, ds. Batelaan en 4 ure, 1 LeeBdienst. Oud-geref. kerk. 11.10, 3.40 1 en 7.10 ure, Leeskerk. j Beurs van Amsterdam STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. L K. Obl. f 100 1940 I 4 ÏOO»/,. 100»/, Obl. f 500 1940 I 4 lüOis/,, 1001S/1R Obl. f 1000 1940 I 4 101'/. 100'/' Grootboek f 1000 31/, 88>/( Certif. van Insohr. 3 79% 79% Grootboek 1000 3 79'/. 79lL Obl. f 100 1936 3 931/b -1 Obl. f 500 1936 3 93»/8 Obl. f 1000 19<6 3 94 94% Obl. f 100 1937 3 81"/m Obl. I 500 3937 3 85% 857* Obl. i 1000 1937 3 83'%. 839/,, Obl.f 100 (3i/z) 1938 3 88i/« 877, Obl. f 500(31/,) 1938 3 88»/. 88»/. Obl. f 1000 (37,) 1938. 3 89%fl 89 Certificaten f 10U0 2yg 68 74 68% Grootboek f 1000 21/, 68s/a 68% PROVINCIALE EN GEMEENTE-LEEN. 's-Gravenhage 1921 6 101% PREMIELEENINGEN Amsterdam '74 1 100 3 Amsterdam '74 f 1000 3 137y, Amsterdam '25 f 100 3 102 1027/,. Amsterdam '33 f 100 3 99 Witte Krnis 1888 667* INDUSTRIEELEN r. d. Bergh J. 200 A 115 v. d. Bergh J. 200 B 1147, De Gruyter A. p. A. 149% 160*1 De Gruyter B. p. w, A. 154% 154 Lever bros Unil. o.A. 127% 129 Nederl. Ford Antom. A. 339 340*1 Nederl. Kabelfabr. o.A. 429y, 427 Philips Gem. Bezit o.A. 2l33/4 214 PETROLEUM Bataaisohe Petr. Obl. 47, 99yM 99y4 SCHEEPVAART Java-China-Japan L. o.A. 162*/* Ned. Soheepv. ünie o.A. 191% 189 SUIKER Handelaver. A'dam o.A. 447 Java Cultuur My. a.A. 289 2897, Heden overleed zaobt en kalm onze innig geliefde vader, behuwd-, groot- en overgroot vader, ADRIAAN BIL, weduwnaar van Kaatje Verton, in den ouderdom van 77 jaar. Dit aller naam, A. BIL. Zierikzee, 8 Januari 1941. Zandweg B 512. Heden overleed, plotseling, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, MARiNUS BEIJE, in den ouderdom van bijna 74 jitr. Haamstede, 8 Jan. 1941, Wed. M. BEIJEBoog er d, Serooskerke, A. J. BEIJE. Ouwerkerk, J. M. BEIJE. M. BEIJEOosse. Burgh, M. L HaNSE—Beije. J. C. HAN8E. Ea Kleinkinderen. De beprafenis zal plaats heb' ben a.e. Zaterdag nam. 3.30 uur Voor de zeer talrijke bewijzen van deelneming, ons betoond by het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Zuster en Behuwddochter, Mevr. E. J. M. VI8£>eluk, betuigen wij onzen harteltfken dank. Haamstede Z P. L. VIS en Kinderen. J. E. GELUK. Burgh (Z.) J. M. VI8—De Oude. Haamstede, Januari 1941. Voor de vele bewijzen van belang stelling, ontvangen bij het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder. Be huwd- en Grootmoeder, Mrjuffr. N. RINGELBERGv. d. Werf, onzen hartel/jjken dank. Duivendijke, Jan. 1941. (Den Osse) Familie'M.g RINGËLBERG. Hiermede betuigen wij onzen op rechten dank voor de talrijke bewij zen van deelneming, betoond bij het overlijden van ouzo geliefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, AAGJE JOHANNA GANZEMAN- Meerse. Uit aller naam, ADR. GANZEMAN, Zonnemaire. Dr. en Mevr. VAN ELDIK-8ohulz betuigen hun hartelyjken dank voor de gelakwensohen, bij de geboorte van hun dochter en bij de jaar wisseling ontvangen. Weder keer ig bieden zij 'thun .heii- wenschen voor 1941 aan. Noordgonwe, 7 Januari 1941. De Voelbalvereeniging te Ke- nesse wenscht supporters, do nateurs en sportvrienden een gelukkig Nieuwjaar. BURGEMEESTER Renesie, Noord welle en Serooskerke (S.) en Mevr. 8CHOLDER. Renesse, Januari 1941. p r. p.f. Burgemeester en Wethonders vbd Zierikzee maken bekend, dat g e- dnrende drie maanden, op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd en tegen betaÜDg der kosten alge meen verkrijgbaar is gesteld, de Verordeningen tot wijziging der Al- gemeene Politieverordening voor de gemeente Zierikzee, vastgesteld door den Raad dezer gemeente in zijn vergadering van 16 Juli 1940 (nos 2 j en 8), Deze verordeningen treden in werking met ingang van 12 Jan. 1941. Zierikzee, 9 Januari 1941. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, 8CHUURBEQUE BOEIJE De lo-8eoretaris, F. NAEREBOUT Met luxe auto a.s. Vrijdag 10 Januari naar de te Bergen-op-Zoom InlichtingenGarage C. H. VAN ONVEREN, ZUrikia* Telefoon 77. In twee nur droog. Geen kwaststrepen. Dekt over iedere oude laag, zoowel hout als metaal Berryloid voor Uw Auto, fiets, kinderwagen, ledikant, kamer, kenkeD, W.C., trappen, vloeren enz. enz. Zoolang de voorraad strekt. Korte St. Janstraat D 354-355, Zierikzee De bjjzonder fraaie Nederlandsche film naar de roman van Annemarie Selinko De hoofdrollen worden vervuld door: Lily Bouw meester, Theo Frenkel, Paul Steenbergen Verdere medespelers: Nico de Jong, Louis Gimberg, Anton Koemer, Lau Ezerman, Kommer Kleyn, Guus Weitzel, Aaf Bouber, Mien Duymaer v. Twist enz. enz. Als voorprogramma o.a. Prima Cognac, Jamaica Rhum, Advocaat op Brande wijn, Boerenjongens, potten Vruchtenbowl, Spaansche Douro en echte Sandeman Port en Sherry. Bordeaux en Bourgognewijnen. Martini en Cinzano Vermouth. Diverse merken Schotsche Whisky, Buitenlandsche Likeuren en Dranken. Benedictine, Triple sec, Cointreau, Grand Marnier, Kummel Relsky enz. Zijnde de Vertegenwoordigers voor Zeeland der firma Hulstkamp, Wynand Fockink, Oude Jenever en fijne Likeuren. Ook Bols oude Jenever en fijne Likeuren, alles uit voorraad verkrijgbaar tegen fabrieksprijzen. Vraagt onze Handels-Prijscourant Wjjnhandelaren Likeurstokers Middelburg Van 1-4 regels t 0,60 Lampekappen Grote sortering. Lage prijzen. Magazijn ELECTRA, Tel. 283. „JAARSMA" HAARDKACHEL" (e koop, zoo goed als nieuw. Adres: Bureau van dit blad. Te koop Een raseohte Engelsohe ruigharige TERRIER, pTima rattenvanger. Brieven onder lett. T, Bur. v. d. blad. Een partijtje Gerste- en Tarwestroo te koop. P. GELEIINSE lz„ Weslweg, Serooskerke. Eiken Bureau en Vloerkleed 2de h., te koop gevraagd. Te bevr. Boekh. W. DE VRIES Rx., Zxee. Te koopAan blokjas gezaagd Hout, 4 ot. per kilo, bij W. de Jonge, Hoevenweg. Bestelling wordt bij Wed. P. C. Pagé aangenomen. Evang. Luthersohe Kerk. Zondag 12 Januari 1941 boopt voor U voor te gaan Ds d* Jongh van Amersfoort, v.m. 10.30 uur. Heden ontvaDgen Eledrische Kachels, 1000 wall. Maguija „ELECTRA», Tel. 283 Nu is het tjjd voor: Gezouten Spercieboonen, 20 cent per pond en 12 cent per pond. St.-Domusstraat D 258, Telefoon 243. OFFICIEELS PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART BUREAU GENERATOREN EN TANKGAS De Directeur van het Bureau Generatoren en Tankgas vestigt er de aandaoht op, dat aanvragen tot vergunningen voor de vervaardiging en het gebruik van gasgeneratoren en tankgasinBtallaties, alsmede on derdeden daarvan, tot zijo Bureau en niet meer tot het Centraal Insti tuut voor Industrialisatie gerioht dienen te worden. Het Bureau Gasgeneratoren en Taukgas is gevestigd aan den Be- zuidenhoutsohenweg 39 te 's-Graveu- hage, telefoon 720060 (Interlooaal letter G). Voor generatoraangelegenheden dient men te vragen naar toestel 782 of 783, voor tankgasaangelegen- heden naar torstel 340. Het giro nummer van het Bureau ii 899,900. 6 Januari 1941.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4