BONS. DIE GELDIG ZIJN BLOEM. De met „3" gen. bonnen van de bloemkaart geven gedurende het tijdvak van Maandag 30 December tot en met Zondag 26 Januari a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tar webloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel of boekweitmeel. BOTER, MARGARINE en VET. Geduren de het tijdvak van Zaterdag 4 tot en met Vrijdag 10 Januari geeft de met „24" genummerde bon van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van een half pond boter of een half pond margarine of twee ons vet naar keuze, voor zoover voorradig. De met „24" genummerde bonnen, die op 10 Jan. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Vrijdag 17 Januari. BROOD. Van 6 tot en met 12 Januari broodbonnen 22 (geldig tot en met 19 Januari). Bon 3 van de bloemkaart tot en met 26 Januari geldig voor het koo pen van 50 gram brood, 35 gram meel of bloem of Va rantsoen gebak. GEBAK. Bon 22 van de broodkaart en bon 3 van de bloemkaart voor gebak. EIEREN. Van 6 tot en met 12 Januari bon 33 één ei (ook geldig tot en met 19 Januari). SUIKER. Van 21 December 1940 tot en met Vrijdag 17 Januari 1941 bon 86 (al gemeen) (1 kg.) THEE EN KOFFIE. Van 21 Dec. t/m. 31 Jan. bon 18 (algemeen) 75 g. thee of 1/2 pond koffie. VLEESCH en. VLEESCHWAREN. Van 6 tot en met 15 Januari (ook geldig tot en met 19 Januari) bonnen „14 vleesch" voor 100 gram vieesch (been inbegrepen) of een rantsoen vleeschwaren. Bonnen „14 worst, vleeschwaren" zelfde periode voor een rantsoen vleeschwaren. PEULVRUCHTEN. Gedurende het tijdvak van Dinsdag 17 December tot en roet1 Zondag 12 Januari 1941 geeft de met „103" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op bet koopen van V2 k.g. peulvruchten. RIJST of rijstemeel, rijstgries of rijste bloem of gruttenmeel van 28 December tot en met 24 Januari, 1/2 pond op bon 108. HAVERMOUT of havervlokken of haver- bloem of aardappelmeelvlokken of gort of gortmoüt of grutten, van 28 Decem ber tot en met 21 Februari, ,1/2 pond op bon 57. Bon 44: uitsluitend ty2 pond Gort of gortmout of grutten, van 28 December tot en met 21 Februari. VERMICELLI of macaroni of spaghetti, van 28 December tot en met 21 Februari, 1 ons op bon 31. MAÏZENA of sago of aardappelmeel, dan wel een hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder, welke 100 gram zet meel bevat. Van 28 December tot en met 21 Februari, 1 ons op bon 87. ZEEP. Gedurende het tijdvak van Woens dag 1 Januari tot en met Vrijdag 31 Jan. geeft de met „113" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 150 gram. toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120 gram huis houdzeep of 150 gram zachte zeep, of 300 gram zeeppasta of 250 gram zeep poeder of 600 gram waschpoeder. SCHEERZEEP. Gedurende het tijdvak van Woensdag 1 Januari tot en met Woensdag 30 April a.s. geeft de met „117" genummerde bon, welke tegelijk met de textielkaart is uitgereikt, recht op het koopen van 50 gram. scheerzeep, of een tube, dan wel een pot scheer- crême. anitxverkotntelijke bezwaren behoeft op tb leveren. Het kunstminnend publiek zail deze uit- voering zeker "waardeeren, vooral nu, daar amusement dit Winterseizoen niet piet zoio groote verbazing a^r dat zij een kleur kreeg. Vergist u zich niet? Ik!gelotof niet, dat ze daar gasten wachten. Ik ben ook geen gast. Ik ben de nieuwe ,,hulp voor moeder". Na iwas ze voorbereid, dat deze mlade- deeling Wel! wat bevreemdend zou klin ken; maar toch niet in die mate! De uitdrukking van zijn gelaat veranderde totaal en iets onverstaanbaars mompe lend. trok hij zich terug. Aangename manieren hebben hier de menschen, dat moet ik zeggen! dacht Jeanne, die altijd haar best deed, da za ken van den komischen kant te bekijken. Ja, nu bleef haar dus niets over, dan maar te loepen naar haar nieuwe wo ning, als iemand haar tenminste die rich ting kon uitduiden. Buiten het perron stond een boeren; wagentje, waarschijnlijk van dienzelf den mijnheer Reinier. Het was geen sier lijk voertuig, miaar toch keek zij er naar met verlangende blikken. Want zoofat wan. deling van een kilometer of zes en in de blakende zon Wias nu toch ook niet zoo aanlokkelijk! Op dit oogenbliK verscheen de ei ge. naar van het Wagentje met een slécht- zoo druk Wordt aangeboden, dan anders Idezen tijd het geval placht te zijn. Binnenkort verschijnen nadere aankon digingen dit concert betreffend. ZIERIKZEE. De veerdienst Zierikzee Colijnsplaat (Jac. Berrevioets) Wordt nog steeds onderhouden. Dit zal gedaan Wor den zoolang het mlogelijk zal zijn. Over den dienst naar Stavenisse moet eerst met den ondernemer (overleg Worden ge pleegd. KERKWERVE. Loop der bevolking over 1940. Op 1 Januari 1940 bedroeg het aantal ingëzetenen 416 lm'. en 393 vr., totaal 809. Geboren 7 jm.. en 7 vr. In gekomen 15 m. en 22 vr. Totale ver meerdering 51 personen. Overleden. 6 im (en 3 Vr. Vertrofltkep 8 im. en 11 vr. To tale vermindering 28 personen. Uitein delijke vermeerdering ailZoo 8 m. en 15 vr.. zoiodat de bevolking op 31 Dec. bedroeg 424 'mf. en 408 vr,, totaal 832. In 1940 wierdein 7 huwelijken voltrokken. BROUWERSHAVEN. Tot volontair der gemeentesecretarie te Kruiningen is be noemd de heer Moelker alhier. ZONNEMAIRE. Op 31 Dec. 1939 telde deze gemeente 815 inwoners, t.w. 435 mannen en 380 vrouwen. Dit aantal ver meerderde door geboorte, met 3 m. en vr., en door vestiging met 16 m. en 24 vr. of totaal 47 personen. Het inwonertal verminderde door over lijden met 6 m. en 3 vr. en door ver trek met 17 m. en 15 vr., totaal 41 personen. De totale vermeerdering be droeg 6 zielen. Op 31 Dec. 1940 telde deze gemeente dus 431 m. en 390 vr. of 821 personen. Er werd 1 huwelijk voltrokken. Burgerl. Stand over Dec. 1940. Geboren: 1, Dina, d. van M. D. v. d. Bijl en M. C. Kik. Overleden: 2, A. J. Meerse, 74 j., echtgen. van A. Ganseman. SCHERPENISSE. Burgerl. Stand over Dec. 1940. Geboren: 13, Jozina Lucretia, d. van Hendrikus Bolier en Rachel Jo hanna Rijnberg; 15, Pieter Cornells Johan, z. vaai Adriaan Johan Bevelander en Maatje Adriana Geluk; 19, Tony Adriaan, z. van Adriaan Samuel Hartog en Jansje van Hemert. Gehuwd: 5, Jan Hage, 26 j. en Maria Francisca Slager, 25 j. Over leden; 4, Marinus Tholenaar, 86 j., echt- gen. van Jozina Bevelander; 6, Pieter Suurland, 81 j., ongehuwd; 9, Izak Bruin zeel, 94 j., wedm. van Pieternella Tichem Bevolking. Vertrokken: P. M. Kleppe naar Tholen; C. J. Rijstenbil en gezin naar Poortvliet; J. H. Oudeshiijs naar 's-Gravenhage. Loop der bevolking over 1940. Aan tal inwoners op 1 Januari 1265, w.o. 627 mannen en 688 vrouwen. De vermeerde ring door geboorten bedroeg 8 m. en 19 vr., en door verhuizing 29 m. en 31 vr. Totaal 37 m. en 50 vr. De vermindering door overlijden be droeg 12 m. en 8 vr. en door vertrek 14 m. en 24 vr. Totaal 26 m. en 32 vr. De totale vermeerdering bedroeg dus 11 m. en 18 vr., zoodat het aantal in woners op 1 Januari 1941 bedroeg 638 m. en 656 vr.,totaal 1294. Het aantal huwelijken in 1940 bedroeg 6. De heer Jan Menheere Cz., die be noemd was als lid van het Burgerlijk Armbestuur, zulks in de plaats van de heer D. Kleppe, heeft deze benoeming niet aangenomen. ST .-MAARTENSDIJK. Burgerl. Stand over Dec. 1940. Geboren: 10, Willem Jacobus' Jan, z. van J. Brevet en S. S. Bruijnooge; 18, Adriaan Pieter, z. van J. Bout en M. C. de Fouw. Gehuwd: 5, J. Pollie, 23 j. jm. en J. Hartog, 22 j., jd. Overleden: 24, H. Elenbaas, 85 j., wedn. van A. Hoek. Loop der bevolking. Gevestigd: J. W. Scherpenisseuit MijnsheerenlandB. M. de Viet uit RotterdamH. Poot uit Poortvliet. Vertrokken: C. P. van Beveren naar Oostkapelle; P. M. van Beveren naar idem; N. S. van Driel naar Eindhoven'; J. C. Balnikker en gezin naar Wemeldinge; N. A. van As naar Poort vliet. ST.-ANNALAND. Burgerl. Stand over Dec. 1940. Geboren: 4, Huibrecht, z. van j. Westdorp en C. van der Jagt; 8, onderhouden ruWharigen terrier. Het zien van dien homd deed Jearune Weer denken aan de ointmioteting met den Deanschen dog len dein vriendelijben jiotngeman. Had het lot haar mu een tweeden Dick Wer ner op het pad gevloerd? Er viel on tegenzeggelijk een zekere overeenkolmst in bouW en in holding van de jongelui waar te ne'mien; waarschijnlijk waren ze van denzelfden Heef tijd. Maar, in ieder ander opzicht, verschilden ze hemleüisbreed Ze keerde baas en hond den rug toie en Wlas al eeai tijdje voioirtgello open toen er een stap achter haar Weerklonk. Neemi mij niet kwalijk, hoorde zij •de stem van Reinier. Al{s u naar Katten- hove Wilt, dan Hoopt u toCh verkeerd. O, dank u. Zoudt u tmij misschien opk WiU'en zeggen, welken kant ik dan uitmoet? De man keek den stoffigen (wieg af en zei eindelijk langzaam: Ik héb hier mijn Wagen. Als u soms 'wilt mieerijden? Het is vijf killometer op z'n minst naar „de Schuur" en er is vanmiddag geen ander voertuig te krij gen. Uw bagage kan u wel achterna gezonden Worden. Zijn toon was stroef, of hij het aan bod niet van harte deed. Maar tóch zou zij er gebruik van maken en ze Het zich Adriaan, z. van J. C. Sturris en U. J. Verhagen; 10, Huig Jacoba, d. van. A. A. Goedegebuure en J. W. Moerland; 12, Jannetje, d. van A. de Jonge en C. An- driesse. Overleden: Dina Rijnberg, 84 j„ ongehuwd. Ingekomen: Corrie van Vossen van Bergen op Zoom; Frans Joseph Dreis en echtgenoote van Vlissingen; Abraham van den Berg van Rotterdam; W-iTdm J. Roiothuijsen van Rotterdam1; Elisa de Graaf van Rijswijk. STAVENISSE. Burgerlijke Stand over December. Geboren: Catharlna Jphanna, d. van L. Ropzeantond en J. P. Kaas hoek; Jan Marinus, z. van J. M. Koe lman en N. Geuze; Jacob Hendrik, zv van L. Potappel en J. A. van IJsseH- dijk; Jacoba, d. van G. Dorst en J. H. Moerland. GehuWid: D. Hage. 52 j., (van Tholen) en J. Dorst. 47 j.; N. Potappel, 28 j., en H. van Haaft©n, 24 j. Overle den: Marinus Stoutjesdijk, 71 j., echtg. van Maatje Luijk. Loop der bevolking. Ingekomen: T. A. Knippen van Amsterdam. Vertrokken: C. J. Moerland van Hekelingen. Bij het Correspondentschap der Ar. beidsbemiddeling staan momenteel 109 landarbeiders als WerkHops mgf^chreven. Aan keurloonen "Werd over de rn'annd December te dezer plaatse sMechts een bedrag van f10 onvangen. Ir. A. A. MUSSERT SPRAK TE ZIERIKZEE Woensdagavond sprak in hotel „Juliana" op z'n tournée door Zeeland, ir. A. A. Mussert, de leider der NSB voor 'n aan tal partijgenooten en door dezen genoo- digden. DeW.A. was present en nam haar plaats langs de zaal en vopr het podium in. Toen de heer Mussert te kwart ,over 8 de zaal binnentrad, werd hij met een „Hou zee" begroet. Onmiddellijk daaropi opende de kringleider Ir. Ilcken de bij'- eenkpmst, Waarna hij' ir. Mussert hier verwelkomde. Ir. Mussert begon miet te zeggen, dat voorzoover hij kan vooruitzien 1941 een zeer beslissend jaar zal zijn. Niet voor de NSB. Dat Wias in 1940. Maar 1941' Wordt een beslissend jaar vioor het Ns- derlandsehe volk. Ons vioilk heeft thans geen regeering hier te lande; hét goud is naar Amerika, het heeft geen weer macht meer en het is bezet. Niet door onze schuld. De NSB heeft tot taak in dit alles verbetering te brengen. Spr. herinnerde er aan, dat in Dec. 1931 de NSB Wérd opgericht. Ons volk bevond zich toen reeds in grooten nood. Er was een neergang. Het verheugde zich in pl.mj. 50 politieke partijen, dip ieder hun candidaten stelden en het beste beloofden. En in de Kamer werd eindeloos ge debatteerd eii geredeneerd. Er Was echter een lichtpunt: de Volkenbond! In die da gen is door de NSB haar programl op gesteld. Waarin de gedachten zijn neerge legd. opdat ions volk Weer een toekomst zou hebben, een vplk dat mioet Worden geordend in corporaties, naar eigen taak en behoefte. En Wat de volkshuishouding betreft: niet het kapitaal zal 'de laikens uitdeelen; het kapitaal is er voor het volk om in redelijke behoeften te voorzien, Socialisme van de daad dus. Maar geen klassenstrijd in de bedrijven; integendiëe.: saanboorigheid! De opvoeding van de jeugd is een voornaam feit, maar niet in 30 of 40 verschillende schooltjes. De staatskas mag niet gebruikt worden door ieder die scholen wil1 stichten. Er zijn grenzen. Met de godsdienstige overtuiging zal rekening worden gehouden. De kunst moet het volk geleerd worden. Sociale voorzieningen moeten worden getroffen, ook voor de ouderdom, die zich na vol brachte taak geborgen weet in zijn volk. Dit was in 't kort wat de NSB in haar hoofd had. In 1932—'34 kwam de liberale staat tusschen beide. Het ambtenarenverbod werd uitgevaardigd, om het kader van de NSB te treffen en de partij te onder- i mijnen. Nadien kwam de terreur op, waar 1 achter machten zitten, welke we nog niet kunnen zien. In 1935 behaalde de NSB bij de verkiezingen. 300,000 stem men. Toen kwam de angst voor het dus doO|i* den mlan in het Wagentje helpen. Gedurende geruimen tijd zat zij uit te kijken en in ieder ander geval zou ze genoten hebben van de schoone na tuur, maar nü was zij te zeer benieuwd naar de ontvangst, die haar te wach ten stond. Kent u „de rood-steenen Schuur" goed?, vroeg zij ineens. Na een oogenblik dralen antwoordde de jongeman: Ik woon daar. O, jè? Waarschijnlijk moet hij op het land werken, dacht zij en bleef hem nog wat van terzijde aankijken, zoo dat hij onwillekeurig vroeg: Wel, wat is er? Wilde u nog iets weten? Ik vroeg mij af, wie u eigenlijk is? Waarom u op „de rood-steeneni Schuur" woont? Ik ben Reinier Gildehuis, de oudste zoon van mijn vader. Een andere po sitie heb ik niet. O, goede hemel!, dacht Jeanne. Gedurende de rest van den rit bleven ze beiden zwijgen. Jeanne zat er mee in, dat ze zich zoo vergist had. Maar hoe kon zij nu ook verwacht hebben zwarte hemd! In die dagen werden we in de intern, politiek gesleurd en daarin moesten we stelling nemen. De Itali- aansch—Abbesijnsche oorlog kwam. De Italianen veroverden het rijk van den Negus net zooals vroeger Engeland en Nederland hun koloniën gekregen heb ben. Oostenrijk kwam bij Duitschland, evenals de Sudeten. Men heeft spr. meer malen een knecht van Hitler genoemd. Maar spr. is geen knecht geweest, maar als hij een baas zoekt, hoopt hij er een te krijgen als HlÜer!, De Nat. Soc. wer den van landverraad beschuldigd. Zij wil den ons land uitleveren. Waarom? Ons land was immers onafhankelijk; we had den niets met Engeland en Frankrijk te maken. De Volkenbond zou er voor waken. Bovendien hadden wij een weer macht en groote vrienden. Deze laatste kent spr. uit de historie! Maar hij zag ook Duitschland sterker worden. Het nat. soc. zegt: alle Duit- schers in een Duitsch rijk; alle Itali anen in een Italiaansch rijk; alle Fran- schen in een Fransch rijk; alle Neder landers in een Nederlandsch rijk. En „.daarboven de stamverwantschap tus schen de Germaansche volkeren! Want wafineer wij in Europa doorgaan met oorlogvoeren, dan gaat ons werelddeel kapot. De Europeesche volken moeten tot samenwerking worden gedwongen. In 1937 had spr. daarvan de zekerheid, om dat een wereldrevolutie in gang is tus schen kapitalisten en plutocraten aan den eenen kant en nat. socialisten en* fascisten aan den anderen kant. In 1937 werd bij de verkiezingen de NSB verslagen. Winnaar was dr. H. Co- lijh die eins .land naar een nieuwe toe komst zou brengen. Vlak voor den oorlog verklaarde hij auog: nooit gaan wij naar Amerika! Vier dagen van te voren twist spr. dat er oorlog zou komen, want de Telegraaf bevatte een bericht, dat de Nederl. gezant in Amerika de traetemen ten zou uitkeeren aan hen die in het buitenland waren. Ons goud was 11/2 jaar te voren ai naar Amerika gebracht! De eerste dag van den oorlog ver trok de regeering reeds. Na 5 dagen was ons land bezet. Alleen de NSB kan ons volk weer een vaderland ge ven. Duitschland is hier gekomen om dat het 'niet anders kon. Van Duitsch standpunt bezien zijn er twee mogelijk heden, aldus spr., of zij blijven hier, of zij gaan weg wanneer er hier een volk is dat de nieuwe strooming in Europa begrijpt! Op Oudejaarsavond heeft ons volk twee bepaalde gedachten gekoesterd, een deel heeft zeker ge dacht: ik hoop dat Engeland gauw wint en een ander deel: ik hoop dat het met Engeland maar gauw afgeloopen is, dan is de blokkade ook afgeloopen. Dit is de antithese van dezen tij d. In verband daarmede liet ir. Mussert een 10-tal punten de revue passeeren, waarbij telkens de antithese werd be licht. Enkele willen we aanstippen: Engeland is onze vriend zegt de (reac tie. De NSB zegt: herinnert U de oorlo gen rn'et Engeland. Duitschland brengt ons de slavernij beweert de reactie. De NSB: Duitschland is nog nooit onze vijand geweest. Zij1 imloesten hier komen, omdat Wij vrienden van Engeland en Frankrijk waren en zij een strijd op leven en dood voeren te gen Engeland. De reactieEngeland (wint want het heeft geld en schepen. Amerika komt te hulp- De NSB: Wat oud is en het (op neemt tegen Wat j'ong is, verliest na korter of langer tijd. Als Engel'and iwint komen wij weer vrij, vertelt de reactie. ATs Engeland verliest, zegt de NSB dan moeten Wij een plaats veroveren als Nederlanders in het Nieu- We Europa dat kjoirnlt. waarin we ons kunnen ontplooien ki lotsverbondenheid met het overwinnende Duitsche volk. Spr. verwacht grooten opbloei op de pijlers godsdienstzin, liefde tot volk en vader land en liefde tot den arbeid. (Applaus). Na een korte pauze werden door den heer Mussert een drietal schriftelijk in gediende vragen besproken en uitvoerig toegelicht, waarbij spr. tevens de doel stelling van den arbeidsdienst naar vo ren bracht en aanleiding, vond enkele programpunten voor te lezen, die be trekking op de gestelde vragen hadden. dat deze ruwe man haar neef was? Ze was meer teleurgesteld dan ze zich zelve wel wilde bekennen. Wat ze nu eigenlijk wel verwacht had, wist ze niet, maar zeker had er mogelijkheid bestaan op iets romantisch in haar on dernemen en nu was die kans verke ken!... Hoe zou de rest van de fa milie zijn, als dit de oudste zoon was? Zouden ze allen pijpje rooken en Neen, het jongetje van zes jaar toch zeker niet!.... Een kwartier later had zij haar op gewektheid weer en bezag ze alles met andere oogen. Neen, zoo onknap was hij toch eigenlijk niet. Zijn optreden was bruusk en misschien niet zoo be schaafd; maar toch eenigszins gezag hebbend; ook sprak hij niet in eenig dialect. Zijn handen waren gebruind, en onderhouden. De dogcart hield stil voor een schil derachtig rood-steenen gebouw. Het was een mooie boerenhoeve, maar ze maakte een verlaten indruk. Jeanne stond nu op den drempel van de huisdeur en keek weifëlend naar de roestige bel. De voordeur gaat niet dikwijls open, zei hij, maar, als u even omloopt, dan ziet u dadelijk de keuken. Na deze uiteenzetting dankte de kring leider ir. Mussert voor zijn gehouden betoog en sloot hij de vergadering. DE VERDUISTERING Heden (Donderdag) gaat de zon om 17 uur 48 onder. Morgen (Vrijdag) komt zij op om 9 uur 48 en gaat zij om 17 uur 48 onder. Tusschen zonsonder gang en zonsopgang moet worden ver duisterd. De maan gaat onder om 6 uur 37 en komt op om 16 uur 41. Volle Maan: Maandag 13 Jan. Laatste Kwartier: Maandag 20 Jan. Nieuwe Maan: Maandag 27 Jan. Nahas Pasja, de leider van de Egyp tische W a f d p a r t ij, heeft in een boodschap aan Koning Faroek verzocht nieuwe' verkiezingen uit te schrijven. Vol gens de meening van Nahas Pasja moet de verkiezing „het volk één doen wor den" en het land een duidelijk antwoord van Engeland ten aanzien van het statuut van Egypte na den oorlog waarborgen. In de boodschap wordt verder gezegd, dat het Engelsch-Egyptische verdrag van 1936 wel de belangen van Engeland dient doch die van Egypte benadeelt. Wereld-Petroleumproductle In 1940 3.48 pel. hooger dan In 1939 Volgens het Oil and Gas Journal be- droeg de wereldproductie van ruwe petro leum in 1940 ongeveer 2,140,625,000 raten vergeleken met 2,068.603,000 vaten in 1939, een stijging derhalve van 72,022,000 vaten of 3 48 pot. De stijgiog van de productie van de Ver. Staten, die 90,000,000 vaten bedroeg, ot 7.1 pot,, overtrof derhalve de toeDemiDg der totale wereldproductie. Zooals wij on langs mededeelden, was deze productie- vermeerdering ten deele een gevolg van het feit, dat de bronnen in de se» grootste produotiestaten in Augustus 1939 enkele weken gesloten zijn geweest. Groote verschuivingen in de rangorde der voornaamste productielanden hebben zich in 1940 voor het overige niet voor gedaan. Nederlandsohlndië, dat zijn productie heeft kunneu handhaven, heeft Iran van de vierde plaats verdrongen. De productiedaling van laatstgeooemd land is bijzonder groot geweest. Vermoe delijk heeft dit ten deele verband gehou den met de bemoeilijking van 't transport ten gevolge van den oorlog. Het feit, dat de in hetz'llde gebied liggende productie landen Irak en Bahrein eveneens een geringere productie hebben afgeleverd, wijst in die richting. De meeste Zuid-Amerikaansohe landen hebben hun productie verder kunnen ver- hoogen en zijn op weg, zeer belangrijke productiegebieden te worden. Slechts voor Venezuela valt een achteruitgang te registreeren ca de zeer sterke stijging ge durende de laatste jaren. Mexico zijn productie op peil heeft kunnen honden, valt, gezien de situ atie, die in de petroleumindustrie van dat land sedert de onteigening der buitenland- sche petroleumondernemiogen is ontstaan, mee. Doordat de Roemeensohe pro ductie, zooals verwacht was, verder achteruit is geloopen, hebben Mexico en Roemenië op de ranglijst van plaats ver wisseld, al is het verschil niet zoo groot als het de laatste jaren in het voortieel van Roemenië was. De Ver. Staten blijken nog altijd een overheersohende positie als petroleum- producent in te Demen. In 1940 produ ceerde dit land 628 pot. van de totale wereldproductie vergeleken met 60.7 pot. in 1939. In 1939 nam de totale wereldproductie teu opzichte vau 1938 toe met 4 3 pot., hetgeen dus een iets grootere stijging was dau in het afgeloopen jaar. De productie van de Ver. Staten Dam in 1939 ten op- ziohte van 1918 echter sleohts met 4 pot. toe, terwijl die, zooale gezegd, in 1940 ten opzichte van 1939 met 7.1 pot. is gestegen. Dank u, dat u mij hier gebracht heeft, zei Jeanne, met een glimlach op haar zonnig gezichtje, en neem mij, als 't u blieft, niet kwalijk, dat ik zoo dom was. Om mij voor een knecht te houden. Wel neen! Dat was een heel natuurlijke vergissing en een, die nog al eens meer gemaakt wordt! Dit zeggende, nam hij de teugels en reed naar den stal, terwijl zij zich vol gens aanwijzing, naar de keuken begaf. Jeanne ging niet onmiddellijk binnen toen zij aan den achterkant van het huis stond. 1 lil) Dit deel van de hoeve lag op het Westen, zoodat het nü nog de volle zon had en of het nu daardoor! kwam: deze zijde zag er ook niet zoo verlaten uit en leek wat moderner. Onmiddellijk vóór het huis was een grasperk en dèn volgde een tamelijk goed onderhouden bloemtuin. Het gerinkel van koppen en schotel tjes bracht haar op den drempel van een ruime keuken met een keurig schoo- nen steenen vloer en waar het er over het geheel zeer gerieflijk uitzag. Wat een mooie buitenplaats! riep Jeanne onwillekeurig luide. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3