se ge ge ge ge ge ge ge ge ge H.H. ADVERTEERDERS Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Vrydag 10 Januari HILVERSUM I. 415 M. Nederl. programma NCRV. 8 schriftle zing etn meditatie; 8.15 gewijde muziek, opn.; 8.30 nieuwsberichten ANP; 8.40 gr.; 10.30 morgendienst; 1120 Marcando.en- semble; 12.15 reportage iof muziek; 12.45 nieuws- en economische berichten ANP; 1 orgelspel; 1.40 gram.; 2.15 Amsterd. KamermuziekJjwartet; 3.15 vqgir de huis vrouw1; 3.45 zang met pianobegeleiding; 4.80 handenarbeid; 5 berichten; 5.05 gr.; 5.10 Uit Berlijn: ,,Gruss aus der Hei math", programma vioor de Dultscheweer- Tnacht; 6 „Verzorging en bemesting van geïnundeerde gronden"; 6.15 Nederl. (Or kest ,.'s-Gravenhage"; 6.45 „Boerenland in Boerenhand"; 7 Economische vragen van den dag, ANP; 7.15 Nederl. orkest 's-Gravenhage".; 7.30 berichten Engelsch 7.45 gram.; 8 nieuwsberichten ANP; 8.15 gram1.; 8.30 berichten Engelsch; 8.45 Paaschbergmeisjeskoior, opn.; 9.05 gram.; 9.45 gewijde muziek, opn.; hierna schrift, lezing; 10—10.15 nieuwsberichten ANP; sluiting. HILVERSUM II. 301 M. AVRO. 8 gram.; 8.30 nieuwsberichten ANP; 8.45 gram 10 morgenwijding; 10.15 orgelspel; gram.; 10.30 voor de vrouW; 10.35 ceiLo en piano; 11 Johannes Brahntö in Nederland; 11.15 Ensemble „Jonny Kroon"; 12—12.15 berichten; 12.45 nieuws en economische berichten ANP; 1 AVRO- amusementsorkest; 1.30 zang met pia no-begeleiding; 2 .Levende Volkskunst" 2.20 gram1.; 3.20 omroeporkest; 4 repor tage; 4.25 omroeporkest; 5 VPRO: „Ge sprekken met luisteraars"; 5.15 nieuWs., economische en beursberichten ANP; 5.30 AVRO.amusementsorkest; 6.15 „Leven en daden onzer doorluchtigste zeehelden"; 6.45 Lezing „Boerenland in Bioerenhand" 7—7.15 Economische vragen van den dag (ANP)sluiting. RADIONIEUWS De Omroepveroonigingen verdwijnen Met ingang van 1 April 1941 zullen de omroepverenigingen KRO, NCRV, AVRO, VARA en VPRO, ophouden te bestaan. Vanaf 1 Januari zullen geen contributie of giften door de vereenigingen geheven worden. De tijd tot 1 April zal benut worden om de vereenigingen te liqui deeren. Wel zullen de betreffende om roeporganisaties trachten het contact met hun leden en luistervinken te be houden door het uitgeven van de respec tievelijke programmabladen. ONDERWIJS Geslaagd voor het Practijk Diploma Boekhouden van de Vereeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen, de dames N. P. en J. T. Groenleer te Zierikzee en de heeren L. W. Boogert te Nieuwerkerk en A. L. Patmos te Drei- schor, allen opgeleid door mej. M. J. A. Fermin te Zierikzee. Afgewezen geen. In het Noordoostelijke deel van Slo wakije heerscht sedert eenige dagen een enstige wolvenplaag. In het bijzonder zijn in het district Vysny-Svidnik wolven, door honger gedreven, dorpen binnen gedrongen, waar zij onder het veegroote schade aanrichtten. De houttransporten uit de wouden moesten geheel gestaakt worden, daar de wolven, die als gevolg van den plotselingen zwaren sneeuwval geen voedsel vinden, menschen en dieren bedreigen. De autoriteiten hebben zich genoodzaakt gezien, het betreden der bosschen zonder vuurwapens te verbie den. (D.N.B.) Stel tegen drift g""n drift, maar wacht uw tijd en denk. De hartstocht is geen kracht, maar krachtuerbruik. OPBOUW EN TOEKOMST VAN ZEELAND'S HOOFDSTAD De onlangs in het leven geroepen stich ting Herbouw Middelburg, heeft Maan dagmiddag haar kantoorgebouw aan de Loskade te Middelburg, in gebruik ge nomen. Ter gelegenheid van deze plechtigheid was een bijzondere vergadering van het bestuur der stichting belegd, waartoe een aantal autoriteiten was uitgenoodigd. De voorzitter van de stichting, burge meester mr. dr. J. van Walré de Bordes, zette het doel der stichting uiteen. Spr. gaf vervolgens eenige aspecten over den herbouw en de toekomst van Zeeland's hoofdstad. Het puin is uit Mid delburg zoo goed als verwijderd; na de vorstperiode zal worden voortgegaan met het bouwrijp maken van de gronden en met de herverkaveling. Hoewel het stratenplan nog niet defi nitief is goedgekeurd, mag worden aan genomen, dat het in zijn hoofdlijnen geen veranderingen meer zal ondergaan. Spr. zei niet de hoop te koesteren, dat de voorgestelde schaderegeling, die in Mid delburg veel teleurstelling heeft gewekt nog zal worden gewijzigd, maar hij wees erop, dat voor speciale gevallen speciale regelingen mogelijk zijn en dat men Mid delburg meer en meer als een speciaal geval gaat beschouwen. Als men dit niiet zou doen, zou de stad vermoedelijk niet kunnen worden herbouwd. Over de toekomst van Middelburg zei de burgemeester o.a. dat de stad door toenemende 'beteekenis van den landbouw als centrum van den 'landbouw van het eiland goede dagen tegemoet gaat, dat zij door uitbreiding van administratie een nog belangrijker administratief centrum zal worden dan zij tot nu toe was, en dat Middelburg, mits het aantrekkelijk van uiterlijk wordt, ook een groote toe komst als woon- en als toeristen-centrum heeft. Het laatste zal evenwel voorname lijk afhangen van den bouwlust der par ticulieren, want met een kern van her stelde overheidsgebouwen komt men er niet. FEUILLETON TWEE NEVEN en TWEE NICHTEN Mevroulwi Rutters heeft een getuigschrift voo,r mij geschreven. Ik heb de zaak1 heel diplomatiek behandeld, zcxodat de goede vfloiulw niets kwaads vermoeden kan. En tóch vind ik het niet prettig: het lijkt zoo achterbaksch! Waarpm?.... Ik heb er fcoich geen boos opzet m'ee? Ik zal even trobwl mijn plichten (waarnemen jegens die men schen, of ze gëé(n familie (waren! Ik héb toch geen valschen naam aangeno men; en. gesteld dat ik dat nu eens 'wëll gedaan had. zou het dan nóg veel erger zijn dan (wat een toioneelspeelister of een schrijfster zotcx dikwijls doet? Daar kan ik inu niet eens op ant- twtoiorden. Je voelt zéllf look wel, dat» dit iets heel anders is. Maar Bets, ik kón niet anders. Vat je dit dan niet?..» Als Jeanne Gilldehuis zou ik niét die betrekking hebben kun nen aannemen van „moeder.hulp"; maair als Jeanne Carle ton kan het een 'hoogst interessante ervaring Wórden. VERSCHILLENDE BERICHTEN Verooniging voor luchtbascharming Het ANP mieklt De Nederl. Vereeniging vqor Luchtbe scherming heeft een mieu'we actie inge zet. In de laatste vergadering, (welke) plaats had vojor het uitbreken van den oorlog, Was een contactcommissie be noemd, (welke thans in een yoorlltaopig algemeen bestuur is omgezet, terwijl! daarin ook vertegenwoordigers van de drie groote plaatsen zitting kregen. Dat bestuur bestaat thans dus uit 15 leden. Ongetwijfeld is thans ook nog voor lichting van de burgerbevolking drin gend mondig Aan deze voorlichting zul len de af dodingen van de NVL wierkOn. De rijksinspectie zal daarbij' de moodige laanlwlijzingen geven over de te behan delen stof. De NVL zafll zich voorname lijk toeilJeggem |op de organisatie van de vereeniging doou^het oprichten van plaat selijke afdedingen ien het inrichten van kleine tentoonstellingen, Waarbij de in structeurs voorlichting zulllen geven. Ook is het tijdschrift van de vereeniging ge heel vernieuwd, terwijl' een meer weten schappelijk toaandbliacl Pro Cive laüs of ficieel orgaan van de rijksinspectie Wiordt uitgegeven. Bemaling N.-O.-polder begonnen Dinsdagmorgen is het electrisch ge maal te Lemmer in (werking getreden. Nadat Maandagmiddag reeds proef ge draaid Was, zijn Dinsdagochtend de piorn- pem ïn iwierking gesteld. Te ruim tien uur draaide de eerste pomp, doch deze moest even later Worden stopgezet. De tweede en derde pomp werden vervol gens in Werking gebracht. Met het (malen door het gemaal tei Lemmer is in de Wordingsgeschie denis van den Noordoostp older een be- langriik stadium ingetreden. Thans gaan Nu, ik vind het in ieder geval een groot risico. Diat zie ik niet in. Ze hoeven er bovendien niét achter te k|oimen Wie ik ben. Steenvoord is imlmers zoo ver 'af en ik zou niet Weten, waarioim ik daar nu juist iemiand tegen bet lijf zou loe pen dien ik kende! Je kunt al mijfn' brieven doorzenden en je hoeft tante Hermien niet te vertelden, (wfaar ik b©ri. Dat gaat haar niet aan! Na een tijdje vroeg Elizabeth Iwieer: Weet je Wiel zeker, dat het fa-, milie van vader is? O, ja. Temiminst-e ze zijn familie van tante Herlmien en zij is, ongelukki gerwijs, de zuster van vader. Ik heb; haar hoioren spreken van de Gildehuisen van de „ro.od-steenen schuur", die al eeu'wienlang in de familie is geweest.. MevnouWi Rutters, die uit Steenvloord komt. heeft mij verteld, dat de „nopd- steenen schuur" een paar geslachten te rug eens uit de .familie is geweest, maar dat Andi-é Gidehuis veel gelid verdiende wiet een fabriek in Bredeton en dat hij ihet toen weer teruggekocht hieeft. En als die nicht nu eens een par- venüe is, die je, in haar opgeblazenheid, geheel als dienstbode behandelt? Kijk eens: Jeanne Gildehuis zou dat verschrikkelijk vinden, maar Jeanne Car- leton vindt het slechts een inte ness ante ervaring. Elizabeth leek nog niet overtuigd. iedere minuut 500 kubieke meter Water door de zuigkokers en over eenige maan den zullen hoog gelegen stukken grond reeds droog vallen. lederen dag zakt het water verder een klein eindje. Wanneer in den loop van den zomer ook de gemalen te Urk en Voorst in werking zijn getreden, kan het lot van dezen uithoek van de (oude Zuiderzee, waaraan oude staidjes als Blokzijl en Vollenhove gouden jaren 'hebben gekend, spoedig bezegeld zijn, (want nog in 1941 zal de Noordoostpol'der d roiog valle n. Vet zonder bon Men heeft de hand weten te leggen op een ingezetene uit Blokker nabij Hoorn, zekeren B., die in de dorpen Schellink hout en Blokker een handel in vet zonder bon heeft gevoerd en daarbij velen heeft bedrogen. B., die zich voor knecht van den bekenden Hoornschen slager G., uit gaf ventte in de dorpen Schellingerhout en Blokker met vet, waarvoor men geen bon behoefde af te geven, a f 2,50 per kg. Hij had dit vet verpakt in blik ken en vaatjes van een bepaald aantal kilogrammen en verkocht alleen onder de strengste geheimhoudingv Daar de prijs niet zeer hoog te noemen is, en men over het algerheen graag wat wil inslaan, wa ren er velen,- dié zich dit bonlooze vet aanschaften. Groot was echter hun te leurstelling toen zij tot de ontdekking kwamen, dat slechts de bovenlaag uit vet bestond en dat de verdere inhoud van vaatje of blik bestond uit erwten of zelfs uit kiezelsteenen. Degenen, die de erwten zeer goed konden gebruiken, hin gen deze bedriegelijke handeling niet aan de groote klok, doch een notabel ingeze- tene uit Blokker, die voor ruim f 50 aan vet gekocht had en naast misschien vijf gulden aan Vet, slechts een flinke partij kiezelsteenen vond, en nog verschillen de andere bedrogenen, stelde de podttie er van in kennis. «Op elgan baénan» Een gemoedelijke boer uit de Wijde- wormer dreef een vet, omvangrijk varken voor zich uit langs den Zuiderweg. Luid knorrend bewoog het dier zich over straat. Een heer liep met vlugge schreden achter dit tweetal aan en sprak toen hij den boer had ingehaald: „Weet u wél, dat u een varken aan het vervoeren bent?" „Ja", antwoordde de eigenaar, die meende, dat deze vraag gerust achter wege had kunnen blijven. „Mag u dat?" „Ja zeker". „Mèg u dat?" „Natuurlijk, het dier loopt op zijn eigen pooten èn mag ook zoo, loopen". „Weet u dat wel zeker?", vroeg de heer, misprijzend de wenkbrauwen fron send. „Ja hoor, dat weet ik heel beslist". „U moet daarvoor een vervoerbewijs hebben", deelde de heer, die zich nu bekend maakte als een ambtenaar van de crisiswet, mede. „Dat heb ik niet en dat doet er ook niets toe. Ik mag zoo door heel Neder land met dat varken loopen". „Nou, dat weet ik nog zoo net niet". „Er is wel meer, dat jullie niet weten", leeraarde de boer, „maar er staat in de verordening, dat men een varken van meer dan 40 kilogram niet per as mag vervoeren en dit beest loopt op zijn eigen pooten". De man had gelijk! !De ambtenaar was spoedig verdwe nen.... (N.R.C.) Da studeerkamer van den pred'kant Zoto.als holen heeft kunnen lezen, iwor- den er geen extra brandstoffenblons ver strekt voioir de studeerkamer van iden predikant, tenzij hij' in zijtn kamer een spreekuur heeft of catechisatie geeft. Daar deze ristrictie zich over hoog stens eenige uren in de (week uitstrekt, komut het er dus practiséh op neer, dat de predikanten dezen Winter hun stu deerkamer niet kunnen venwiarmeu'. Weet je oo(k eenigszins, (waaruit het gezin bestaat? In het minst niet. Maar mocht er soms een jiomgeman toe hoeren ik beloof je dat ik hem dan op eeuv afstand zal houden. De brief spreekt alleen van een kiemen jongen van zes jaar, dien ik onder imiijn hioiede zal moe ten nehïen. I>us zal ik niet hard hoeven te (wierken. En daar krijg ik 300 gulden per jaar vooir; méér, dan de dokters- vnouWi (mij boiod voor de leiding over drie kinderen. Jeanne (was nu gekleed om uit te gaan. Ze zag er zoa eenvoudig, imlaar toch zoo gedistingeerd uit, dat Bettie onwillekeurig spoitte Jij een kindermeid voor 25 gulden per maand? Pardon, een hulp vioor de móeder! Wat is het verschil? Die vraag bewijst, dat je totaal niet op de hoogte bent van de zaak. Nu, ik zal eerlijk bekennen, dat ik ook niet veel verder was, tot mevrouw Rut ters mij ingelicht heeft; een hulp voor de moeder wordt geheel behandeld als een dame; een kindermeid niet. Maar wat weet jij af van de plich ten van een moedershulp Hoe lang meen je, dat je je onwetendheid en je gebrek aan ervaring op het punt van kinderen zult kunnen verbergen? Tot ik ze geleerd heb! Zóó dom bèn ik niet, ik kan naaien; ik ken het verzoeken wij, de voor ons blad bestemde Advertentiën uitsluitend te stoppen in de bus van ons bureau Schuithaven DE DIRECTEUR De kerkvoogden mogen zich dit onder- Werp wel eens aantrekken, a(l!dus hst Maandblad van de Vereeniging v. Kerk- 1 vqogden in de Herv. Kerk. In uitge- strekte streken van onze platteliandskerk kan dit vraagstuk gemakkelijk iworden opgelost met hout. De kerkvoogden heb ben nog wol boomen :op ,hun terreinj of in den pastorietuin. De storm zal. o|ok wiel 'teen en onder opgeruimd héb ben. Of anders mbet er (op het terrein der kerk of Ln den p.ast,orietuin maar eens zeer ruim gesnoeid w|orden. Daar bij moet thans reeds aan den volgen den (winter gedacht worden. H;out van dikke stammen kan nu inog niet gestookt worden. De boeren weten wiel, dat m©n j dit stuk moét zagen .en (opstapelen in I de. buitenlucht, opdat, het vioor den vol genden Winter kan drogen. Indien de predikant voior dezen win ter uit voorraad van de kerk of van de pastorie injog geen brandhout heeft', laten de kerkvoogden dan eens over- wiegen of Zij de gemeente niet kunnen rondgaan vjoor eenige karren brandhout van grootere boerderijen voor den pile- dikant. j In somlrnige dorpsgemeenschappen is het nu al voorgekomen, dat de kerk voogden m>et een kar een rondgang door de gemeente lieten maken on alls ieder een van zijn kleine kolenvioorraad dan een paar schoppen afstaat, liggen er gabwt eenige hectoliters |op de kar en is de studeerkamer van den dominee voor dezen (winter gered. Treinbotsing Gisterochtend is de sneltrein Leeuwar den—Zwolle, welke (om 8.36 uit Leeuwar den vertrekt, nabij het (emplacement van het station Heerenveien in botsing gekomen met de tram van de NTM. De machinist van den sneltrein Werd gewond en kon slechts met groote moeite uitzijn zeer benarde positie Wordien bevrijd. Er Wierd groote ravage aangericht. Behalve de machinist iwierd niemand gewond. RECHTZAKEN LUCHTVAART AMY; JOHNSON VERMIST Volgens een Reuterbericht uit Londen Wordt de bekende Engelsche aviatrice Amy Johnson vermist. Men gelooft dat Zij verdronken is. Zij: sprong Zondag boven de monding van de Theems met een valscherm' - uit haar vliegtuig, doch de motorboot van de Royal Air Force kon haar niet vinden. Amy Jjohnson Was (werkzaam als pilote bij den hulpdienst voor de aflevering van de Vliegtuigen door de fabrieken. Men heeft gezien, dat Zondag het djoor haar bestuurde vliegtuig in zee stortte. Amy Johns(0n, die in 1908 te HuUl geboren Werd. voelde zich al jong tot de vliegerij' aangetrokken. Toen zij 18 Was leerde Zij Vliegen. Ze maakt© in 1930 naam door haar vlucht naar Austra lië, de eerste, die een vrouWi aandurf de. Er volgde koert daarop een Vlucht van Londen naar Tpkio en terug. Van dien tijd dateert haar bijnaam „The F lying Baby. In 1932 trouwde zij imlet Jim MoMson. Met hem maakte Zij in Juli 1939 eeri Oceaan vlucht, die niet geheel' lukte. Bei den Werden gewond. In de Londen—Melbourne-race kreeg rij motordefect en bleef in Britsch-Indië steken. In 1938 is rij van haar tmani officieel gescheiden. alfabet en het is waar, dat ik niet ge woon ben aan de behandeling van kin deren, maar ik weet alles af van honden en ik veronderstel, dat kinderen volgens hetzelfde principe moeten gekamd en ge baad worden. Neen, maak je daar maar niet ongerust over; ik zal er mij wel doorheen slaan. Er hielp niets aan; Jeanne zou dus haar geluk beproeven. Zoo brak de laatste dag aan, het laat ste vaarwel; en de zusters, die nog nooit van elkaar af geweest waren gingen ieder haars weegs. Het is maar voor drie jaar op z'n hoogst, fluisterde Elizabeth, bij wijze van troost, toen ze haar zuster naar het station had gebracht. Dan krijg ik dat legaatje van oom Robert en dan zullen wij altijd bij elkaar kunnen blijven. Er kan anders zooveel gebeuren in den loop van een jaar, luidde Jeanne's antwoord; en ze had moeite haar tranen te bedwingen. HOOFDSTUK III. De aanstaande „moeders hulp" voelde zich nu zóó weinig opgewekt, dat ze blij was, dat ze alleen in de coupé zat. Vreemd, hoe het stof je zoo in de oogen waait! dacht ze, terwijl ze met behulp van haar spiegeltje haar hoed opzette, toen ze de plaats van bestemming naderde. Belerdigfngen gestraft Het Landgerecht heeft Maandag weder om zitting in de hoofdstad gehouden in een der zalen van het paleis van Justi tie. De eerste verdachte was een 48-jarige werklooze, die zich in November beleedi- gend over den Führer en het Duitsche leger had uitgelaten. Spr. vorderde een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek van twee maan den voorarrest. De Staatsanwalt vorderde een gevan genisstraf van acht maanden met aftrek van twee maanden voorarrest. Do rechter veroordeelde den man tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van zes weken voorarrest. Het Landgerecht heeft vervolgens de strafzaak tegen vier verdachten behan deld, een man en drie vrouwen, em- ployé's van een groote bankinstelling en handelshuis in de hoofdstad. De man, sous-chef van het secretariaat had op zekeren dag een voor Duitschland beleedigend pamflet in handen gekregen Het geschrift was vier folio pagina's groot en de sous-chef had het aan een der dame van zijn afdeeling de chef typiste gegeven. Zij had door twee harer ondergeschikten afschriften later, tikken, zes in totaal. De Staatsanwalt achtte het begrijpelijk dat de chef van de typekamer den in druk kreeg, dat zij afschriften moest la ten maken. De sous-chef van het secre tariaat hoefde- niet uitdrukkelijk opdracht te geven en het afschrift nam hij dan ook zonder oprrierkingen in ontvangst. Hij draagt dan ook de grootste schuld, oordeelde de Staatsanwalt. Tegen dezen verdachte requireerde spr. een gevange nisstraf van tien maanden. Tegen de chef-typiste vorderde de openbare aanklager zes maanden gevan genisstraf. Tegen de eerste typiste werd vijf maanden geëischt. Tegen de tweede typiste eischte spr. drie maanden gevangenisstraf met on- middelijke invrijheidstelling. Bij de laat ste drie verdachten eischte de Staats anwalt aftrek van de voorloopige hechte nis, ten aanzieh van den sous-chef van het secretariaat vorderde spr. gedeeltelij ke aftrek. De rechter, vonnis wijzende, veroor deelde den sous-chef tot acht maanden gevangenisstraf, de chef-typiste tot vijf maanden en de beide typistes tot drie maanden gevangenisstraf, in alle gevallen met aftrek van het voorarrest, zoodat de derde en de vierde verdachte" in vrijheid worden gesteld. ZIERIKZEE. Op Donderdag den 13 Fe bruari a.s. hoopt ons stedelijk muziek corps „Kunst en Eer", onder leiding van den heer A. v. d. Houten, voor zijn donateurs in de Qoncertzaal een concert te geven, waaraan tevens medewerkt het groote operakoor, dat onder leiding van den heer Jae. Luijkenaar staat. Meer dan 100 personen zullen hun medewerking verleenen aan dit concert, voor de donateurs van „Kunst en Eer" uitgeschreven. Op dien datum kan de bijna nog voll'e maan licht geven op straat, zoodat een wiandeling naar de Concertzaal', die een schitterend interieur heeft verkregen, geen Laat op den middag bereikte ze het station en toen het kleine aantal reizi gers daar uitgestapt was, stond ze met haar koffers alleen op het perron. Niemand, die haar kwam afhalen, of tenminste haar bagage; en toen Jeanne eens informeerde aan een kruier, hoorde zij', dat Kattenhove het gehuchtje, waar „de rood-steenen schuur" toe hoor de nog bijna 5 K.M. van het station lag en de buitenplaats zelve nog wel een anderhalven kilometer verderHoe moest zij daar nu komen?Hij wist het ook niet en blijkbaar bekommerde hij er zich niet veel om. Nu verscheen er een jongen met een dikke kuif. Wanhopend klampte Jeanne hem aan en de kruier maakte, dat hij weg kwam. Maar de jongen, die zeker goedhartig van aard was, (vist er toch ook geen raad op. Daar ginds staat mijnheer Reinier, zei hij eindelijk. Waarom vraagt u het hem niet? Hij' zal' 't beter weten dan ik! Mijnheer Reinier stond aan de deur van de wachtkamer een sportblad te lezen. Hij liet dit wat zakken toen Jeanne hem aansprak, nam ook de pijp uit den mond en greep naar zijn pet. Maar bij nader kennismaking lieten zijn manieren anders ook wel wat te wenschen over! Kattenhove?Ik ga zelf naar hel gehucht. Waar Ttioet u heen? 1 Naar de „rood-steenen schuur", j Naar de „Schuur"? Hij keek haar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2